СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ (презентації)

Секція 1. Фундаментальні дослідження в теплофізиці і теплоенергетиці

 1. Тимощенко Андрій Володимирович, Кремньов В.О., Басок Б.І., Тимощенко О.Б. Гідродинаміка та теплообмін розплаву базальту в фідері печі плавильної
 2. Тимощенко Андрій Володимирович, Кремньов В.О., Басок Б.І., Тимощенко О.Б. Аеродинаміка та теплообмін при складній теплопередачі та змішаному русі повітря в плоскому каналі
 3. Гулієнко Олег Валерійович, Тимощенко А.В., Тимощенко Є.В. Порівняння способів охолодження футеровки ванної плавильної печі
 4. Дмитренко Наталія Павлівна, Кондратьєва О.О., Волошина І.В. Нестаціонарний конвективний теплообмін у нанорідинах при миттєвому переході до плівкового кипіння
 5. Тирінов Андрій Іванович, Щоголєв Б.О., Коваленко О.В. Моделювання клиноподібної течії з проковзуванням методом граток Больцмана
 6. Скляренко Дмитро Ігорович, Круковський П.Г. Модель зовнішнього обтікання повітрям Нового Безпечного Конфаймента Чорнобильської АЕС
 7. Дядюшко Євгеній Валентинович, Скляренко Д.І., Старовіт І.С. Неорганізований повітрообмін Нового Безпечного Конфайменту ЧАЕС з оточуючим середовищем
 8. Борисов Ігор Іванович1, Кобзар С.Г.1, Халатов А.А.1, Теплицький Ю.С.2, Піцуха Є.О.2 Вихрове допалювання продуктів газифікації біомаси в циклонно-шаровій топці з киплячим шаром
 9. Москаленко Анатолій Андрійович, Разумцева О.А., Проценко Л.Н. Переваги використання акустичного діагностичного модуля для ідентифікації режимів та інтенсивності нестаціонарного двофазного охолодження в рідинах
 10. Москаленко Анатолій Андрійович, Проценко Л.М., Разумцева О.В. Теплофізичний моніторинг деградації охолоджуючих властивостей мінеральних масел в промислових технологіях

Секція 2. Відновлювані та альтернативні джерела енергії

 1. Сидоренко Віталій Володимирович, Ободович О.М. Вплив технологічних параметрів лужної попередньої підготовки на делігніфікацію соломи пшеничної
 2. Кремньов В’ячеслав Олегович, Бєляєв Г.В., Бєляєва І.П. Лісорослинницька діяльність в Україні – проблеми координації і інтеграції з енергетикою та іншими галузями суспільного господарства
 3. Жуков Костянтин Леонідович, Бєляєв Г.В., Бєляєва І.П. Скоординовані організаційно-технічні заходи на підприємствах лісового господарства – постачальниках і теплогенеруючих об’єктах-користувачах деревного палива
 4. Стецюк Валентина Григорівна, Корбут Н.С., Шпільберг Л.Ю. Використання факторів довкілля при оптимізації логістичних рішень теплоенергетичного використання неліквідного тонкоміру деревини
 5. Корбут Наталя Степанівна, Бєляєв Г.В., Стецюк В.Г. Дослідження сушіння паливної тріски за рахунок енергії сонячного випромінювання
 6. Жуков Костянтин Леонідович, Кремньов В.О., Бєляєва І.П. Модульний комплекс з утилізації відходів біомаси орієнтований на умови м. Києва та Київської області
 7. Михайлик Вячеслав Аврамович, Корінчевська Т.В. Термічний аналіз гранульованого термообробленого композиційного палива
 8. Чмель Валерій Миколайович, Новікова І.П. Пірогенетична обробка корду та коксового залишку піролізу шин
 9. Чмель Валерій Миколайович, Новікова І.П. Розробка технології спалювання твердого палива
 10. Трибой Олександра Володимирівна. Оцінка сталості біоенергетичних ланцюгів вартості за допомогою вебГІС інструменту проєкту BIOPLAT-EU”
 11. Павлюк Нонна Юріївна, Сігал О.І. Використання енергетичного потенціалу твердих побутових відходів для декарбонізації енергетики і впровадження циркулярної економіки в Україні

Секція 3. Енергоефективні теплотехнології та обладнання

 1. Гусарова О.В., Шапар Р.О. Вплив виду сировини під час одержання продуктів снекової групи.
 2. Малецкая Кіра Дмитрівна, Турчина Т.Я., Жукотський Е.К. Розвиток галузі виробництва сухих продуктів функціонального призначення на основі розробок ІТТФ НАН України
 3. Декуша Ганна Валеріївна, Турчина Т.Я., Жукотський Е.К., Костянець Л.О. Дослідження процесу одержання порошкової форми гриба шиїтаке з підвищеним вмістом лікувального полісахаридного комплексу
 4. Макаренко Андрій Анатолійович, Авдєєва Л.Ю. досвід використання кавітаційних технологій
 5. Liashenko Andrii. The results of the implementation of pilot industrial samples of equipment for combined drying and grinding processes in one chamber (Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine)
 6. Тимощенко Андрій Володимирович, Бєляєв Г.В., Бєляєва І.П., Шпільберг Л.Ю. Розробка основних технічних рішень та проектної документації дослідно-промислового модуля сушки твердих дисперсних матеріалів за рахунок енергії сонця
 7. Кремньов В’ячеслав Олегович, Шпільберг Л.Ю., Жуков К.Л. Дослідження сушіння лісорослинницьких відходів (тріски паливної з тонкоміру) у щільному шарі і розроблення енергоефективної конвеєрної сушильної установки для сушіння твердих дисперсних матеріалів у середовищі високовологої пароповітряної суміші
 8. Тимощенко Андрій Володимирович, Корбут Н.С., Стецюк В.Г. Дослідження сушіння лісорослинницьких відходів (тріски паливної з тонкоміру) у «псевдокиплячому» шарі та у експериментальній роторно-вихровій установці і розробка на цій основі дослідно-промислової роторно-вихрової сушарки для твердих дисперсних матеріалів
 9. Корбут Наталя Степанівна, Тимощенко А.В., Стецюк В.Г. Димогазовий енерго-технологічний комплекс з роторно-вихровою сушаркою та газогенератором для сушіння твердих дисперсних матеріалів
 10. Корінчевська Тетяна Володимирівна, Михайлик В.А. Дослідження термічної стійкості овочевих культур
 11. Смольченко Дмитро Андрійович, Дайнеко А.І., Хуторний В.М. Теплофізичний аналіз опалювальної здатності вікон з електропідігрівом
 12. Смольченко Дмитро Андрійович, Дядюшко Є.В., Дейнеко А.І. Термогідравлічний аналіз і проектування термовакуумної камери для тестування орбітальних супутників
 13. Дабіжа Наталія Олександрівна, Малащук Н.С., Чалаєв Д.М., Базеєв Р.Є. Дослідження полімерного перехреснотічного теплообмінника “повітря-повітря”
 14. Посунько Дмитро Вікторович, Долінський А.А., Грабова Т.Л., Базєєв Р.Е. Фізичне моделювання процесів в технологіях отримання високодисперсних рідинних систем

Секція 4. Моніторинг і автоматизація в теплоенергетиці

 1. Красильников Александр Иванович. Модели негауссовых распределений результатов измерений с нулевыми коэффициентами асимметрии и эксцесса
 2. Берегун Віктор Сергійович1, Красильніков О.І.2 Використання кумулянтів другого і четвертого порядку для виявлення та розрізнення симетричних сигналів на фоні завади
 3. Полобюк Татьяна Анатольевна. Статистический анализ кумулянтной метрики для симметричных законов распределений
 4. Олійник Владислав Сергійович. Методика термоциклування GaN HEMT транзисторів та оцінка термічної деградації
 5. Старовіт Іван Сергійович, Дядюшко Є.В. Застосування технології нейронних мереж для аналізу гідравлічного стану Нового Безпечного Конфайнмента Чорнобильської АЕС

Секція 5. Комунальна і промислова теплоенергетика

 1. Ступак Олег Станіславович, Халатов А.А. Градирня нового покоління для атомної та теплової енергетики України
 2. Кобзар Сергій Григорович. Вплив заміщення частини вугільного пилу піролізними газами на екологічні та технологічні показники котла ТПП 312 при його роботі на понижених навантаженнях
 3. Дейнеко Андрій Іванович, Дядюшко Є.В., Захаров С.М. Аналіз енергоефективності методів осушення тунельного повітря КП “Київський метрополітен”
 4. Волошина Ірина Вікторівна. Розгляд можливості автоматизації роботи установки з переробки сміття піролізом (Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна)
 5. Дубовський Сергій Васильович, Бабін М.Є. Ретроспективний аналіз енергетичної ефективності ТЕЦ на основі термодинамічного методу поділу витрат
 6. Коник Аліна Василівна, Демченко В.Г. Використання матеріалів з фазовим переходом в мобільних теплових аккумуляторах
 7. Фалько Володимир Юрійович, Коник А.В. Створення бінарних теплоакумуляційних матеріалів з низькотемпературним фазовим переходом
 8. Хоменко Марина Василівна. Модернізація конструкції бункеру циклонного обладнання
 9. Чиркова Aнна Петрівна1, Халатов А.А1,2, Шіхабутінова О.В.2, Олійник В.С.2 Аеродинаміка та теплообмін конічної труби ТЕС з урахуванням навколишнього середовища
 10. Демченко Володимир Володимирович. Технології накопичення енергії
 11. Макаренко Людмила Андріївна. Ефективність використання систем центрального опалення для зберігання та транспортування холодної енергії
 12. Погорєлова Наталія Дмитрівна. Процес плавлення матеріалу з фазовим переходом в системі зберігання теплової енергії

 

 

 

 

返回顶部