КРЕМНЬОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – академік АН УРСР

kremnev13.04.1919 – 8.01.1987

 Доктор технічних наук (1960 р.), професор      (1961 р.), член-кореспондент (1967 р.), академік АН УРСР (1976 р.), лауреат Державної премії СРСР за розробку і впровадження системи кондиціонування рудникового повітря (1969 р. ), лауреат Державної премії УРСР за розробку і впровадження методу моногрануляції добрив (1983 р.), лауреат премії ім. Г.Ф. Проскури АН УРСР за роботу “Тепло- і масообмін в гірському масиві і підземних спорудах” (1987 р.).

В період Великої Вітчизняної Війни нагороджений бойовим орденом “Червона зірка” та 3 медалями.

Народився 13 березня 1919 р. в м. Крюкові, Кременчуцького району Полтавської області. У 1941 році закінчив Київський політехнічний інститут.    З червня 1941 р. по вересень 1946 р. перебував у діючій армії на Південно-Західному, Південному, Сталінградському, Степовому, 2-му Українському фронтах та в Центральній групі військ.

Трудова діяльність в Інституті технічної теплофізики НАН України: молодший науковий співробітник Інституту теплоенергетики АН УРСР            (з 1964 р. Інститут технічної теплофізики АН УРСР) (1949 – 1951 рр.), зав. лабораторією ІТЕ АН УРСР (1956-1959 рр.), зав. відділом ІТЕ АН УРСР (1959-1965 рр.), зав. відділом тепломассообмінніх процесів та пристроїв ІТТФ АН УРСР (1965-1987 рр.), заст. директора з наукової роботи (1978-1987 рр.).

Олег Олександрович Кремньов – один з видатних вчених у галузі теплофізики, теплоенергетики, гірської теплофізики.

Його ім’я широко відоме як в нашій країні, так і за кордоном. Ним виконані фундаментальні дослідження в галузі наукових основ і практичних методів інтенсифікації тепломасообмінних технологічних процесів, підвищення ефективності використання теплоти в них, створення сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

О.О. Кремньов – засновник нового наукового напрямку – теплотехнології.

Важливу роль в розвитку цього напрямку в країні відіграла науково-організаційна діяльність вченого – організатора Відділення тепломасообмінних процесів, пристроїв і теплотехнологічного комплексу. Наукове керівництво комплексом зам. директора ІТТФ АН України О.О. Кремньов поєднував з обов’язками голови міжреспубліканської координаційної ради Академій Наук України, Білорусії та Молдови з проблеми “Скорочення втрат сільськогосподарської продукції при зберіганні, транспортуванні та переробці”, комісії АН України з промислової теплотехніки, наукової ради АН України з проблеми “Теплотехнологій”, голови секції “Геотермальна енергетика”, Наукової Ради ДКНТ СРСР з використання відновлюваних джерел енергії в народному господарстві і “Тепломасообміну”, Наукової Ради АН України з проблеми “Теплофізика”.

Великий внесок був зроблений О.О. Кремньовим у підготовку кадрів. Він був головою спеціалізованої ради, викладав в ряді вузів м. Києва. Ним було підготовлено 4 доктори та більш як 50 кандидатів наук.

Розвиток теорії тепломасообміну і пошук ефективних методів їх інтенсифікації є фундаментальними засадами і принциповим кроком до створення нових високоефективних енергоресурсозберігаючих технологій. Великий внесок у цей напрям зробив О.О. Кремньов. Дуже важливим є забезпечення всебічного розвитку теорії нестаціонарного тепломасообміну капілярно-пористих і колоїдних тіл з парогазовим та рідким середовищем, тепломасообміну в реологічних середовищах і неньютоновських рідинах, впливу на тепломасообмін температурних, концентраційних, вібраційних і електромагнітних полів.

Проведені багаторічні роботи в області теорії тепломасообміну в шахтах та інших підземних спорудах. Отримано комплекс точних і наближених рішень задач нестаціонарної теплопровідності при специфічних для шахт граничних умовах, залежностей для розрахунку параметрів повітря в різних типах шахтних виробок та розрахунку шахтного повітроохолоджувального обладнання. У 1969 році ця робота удостоєна Державної премії СРСР.

Була розвинена теорія диспергації струменя і знайдений спосіб монодиспергації розчинів шляхом накладення на власні коливання розпадаючого струменя в резонансній області особливих коливань, що дозволяють управляти характером і параметрами диспергації. У 1983 році ця робота удостоєна Державної премії України.

Отримано ряд рішень задач нестаціонарного тепломасопереносу в підземних геотермальних котлах систем використання тепла Землі.

Під керівництвом академіка О.О. Кремнева спільно з промисловими організаціями створено та впроваджено більш ніж на 300 підприємствах країни понад 1000 установок, в яких дуже ефективно реалізовані нові методи інтенсифікації тепломасообміну.

Олег Олександрович Кремньов – автор численних теоретичних і експериментальних досліджень в галузі тепломассообміну і теплофізики, багатьох практичних розробок, автор більше 500 друкованих праць, в тому числі 18 монографій і понад 200 винаходів. Він гідно представляв вітчизняну науку на міжнародних конференціях та з’їздах по тепломассообміну, енергетиці.

返回顶部