КРЕМНЬОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – академік АН УРСР

kremnev13.04.1919 – 8.01.1987

 Доктор технічних наук (1960 р.), професор      (1961 р.), член-кореспондент (1967 р.), академік АН УРСР (1976 р.), лауреат Державної премії СРСР за розробку і впровадження системи кондиціонування рудникового повітря (1969 р. ), лауреат Державної премії УРСР за розробку і впровадження методу моногрануляції добрив (1983 р.), лауреат премії ім. Г.Ф. Проскури АН УРСР за роботу “Тепло- і масообмін в гірському масиві і підземних спорудах” (1987 р.).

В період Великої Вітчизняної Війни нагороджений бойовим орденом “Червона зірка” та 3 медалями.

Народився 13 березня 1919 р. в м. Крюкові, Кременчуцького району Полтавської області. У 1941 році закінчив Київський політехнічний інститут.    З червня 1941 р. по вересень 1946 р. перебував у діючій армії на Південно-Західному, Південному, Сталінградському, Степовому, 2-му Українському фронтах та в Центральній групі військ.

Трудова діяльність в Інституті технічної теплофізики НАН України: молодший науковий співробітник Інституту теплоенергетики АН УРСР            (з 1964 р. Інститут технічної теплофізики АН УРСР) (1949 – 1951 рр.), зав. лабораторією ІТЕ АН УРСР (1956-1959 рр.), зав. відділом ІТЕ АН УРСР (1959-1965 рр.), зав. відділом тепломассообмінніх процесів та пристроїв ІТТФ АН УРСР (1965-1987 рр.), заст. директора з наукової роботи (1978-1987 рр.).

Олег Олександрович Кремньов – один з видатних вчених у галузі теплофізики, теплоенергетики, гірської теплофізики.

Його ім’я широко відоме як в нашій країні, так і за кордоном. Ним виконані фундаментальні дослідження в галузі наукових основ і практичних методів інтенсифікації тепломасообмінних технологічних процесів, підвищення ефективності використання теплоти в них, створення сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

О.О. Кремньов – засновник нового наукового напрямку – теплотехнології.

Важливу роль в розвитку цього напрямку в країні відіграла науково-організаційна діяльність вченого – організатора Відділення тепломасообмінних процесів, пристроїв і теплотехнологічного комплексу. Наукове керівництво комплексом зам. директора ІТТФ АН України О.О. Кремньов поєднував з обов’язками голови міжреспубліканської координаційної ради Академій Наук України, Білорусії та Молдови з проблеми “Скорочення втрат сільськогосподарської продукції при зберіганні, транспортуванні та переробці”, комісії АН України з промислової теплотехніки, наукової ради АН України з проблеми “Теплотехнологій”, голови секції “Геотермальна енергетика”, Наукової Ради ДКНТ СРСР з використання відновлюваних джерел енергії в народному господарстві і “Тепломасообміну”, Наукової Ради АН України з проблеми “Теплофізика”.

Великий внесок був зроблений О.О. Кремньовим у підготовку кадрів. Він був головою спеціалізованої ради, викладав в ряді вузів м. Києва. Ним було підготовлено 4 доктори та більш як 50 кандидатів наук.

Розвиток теорії тепломасообміну і пошук ефективних методів їх інтенсифікації є фундаментальними засадами і принциповим кроком до створення нових високоефективних енергоресурсозберігаючих технологій. Великий внесок у цей напрям зробив О.О. Кремньов. Дуже важливим є забезпечення всебічного розвитку теорії нестаціонарного тепломасообміну капілярно-пористих і колоїдних тіл з парогазовим та рідким середовищем, тепломасообміну в реологічних середовищах і неньютоновських рідинах, впливу на тепломасообмін температурних, концентраційних, вібраційних і електромагнітних полів.

Проведені багаторічні роботи в області теорії тепломасообміну в шахтах та інших підземних спорудах. Отримано комплекс точних і наближених рішень задач нестаціонарної теплопровідності при специфічних для шахт граничних умовах, залежностей для розрахунку параметрів повітря в різних типах шахтних виробок та розрахунку шахтного повітроохолоджувального обладнання. У 1969 році ця робота удостоєна Державної премії СРСР.

Була розвинена теорія диспергації струменя і знайдений спосіб монодиспергації розчинів шляхом накладення на власні коливання розпадаючого струменя в резонансній області особливих коливань, що дозволяють управляти характером і параметрами диспергації. У 1983 році ця робота удостоєна Державної премії України.

Отримано ряд рішень задач нестаціонарного тепломасопереносу в підземних геотермальних котлах систем використання тепла Землі.

Під керівництвом академіка О.О. Кремнева спільно з промисловими організаціями створено та впроваджено більш ніж на 300 підприємствах країни понад 1000 установок, в яких дуже ефективно реалізовані нові методи інтенсифікації тепломасообміну.

Олег Олександрович Кремньов – автор численних теоретичних і експериментальних досліджень в галузі тепломассообміну і теплофізики, багатьох практичних розробок, автор більше 500 друкованих праць, в тому числі 18 монографій і понад 200 винаходів. Він гідно представляв вітчизняну науку на міжнародних конференціях та з’їздах по тепломассообміну, енергетиці.

replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部