ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ КЛИМЕНКО

klimenkoВідомий вчений-теплофізик та теплоенергетик, доктор технічних наук (1990 р.), член-кореспондент НАН України (1995 р.). Старший науковий співробітник по спеціальності «Теплофізика» (1973 р.), завідуючий лабораторією систем охолодження теплових двигунів (1983-1996 рр.), завідуючий відділом теплопровідності Інституту технічної теплофізики НАН України (1996-2003 рр.), директор Інституту прикладних досліджень в енергетиці (2004-2007 рр.), головний науковий співробітник ІТТФ НАН України (з 2009 р.).

Віктор Миколайович Клименко народився 7 серпня 1935 р. в м. Києві в сім’ї службовця. З 1952 р. навчався на теплоенергетичному факультеті Київського політехнічного інституту, який закінчив з відзнакою у 1957 році по спеціальності інженер-механік турбінобудування. З 1957 р. він працював інженером-конструктор ом на Південному турбінному заводі (м. Миколаїв), де приймав участь у створенні перших газотурбінних двигунів для Військово-морського флоту СРСР.

У 1959 р. В.М. Клименко був прийнятий до аспірантури при кафедрі аерогідромеханіки та теплообміну Київського державного університету, де його науковим керівником став видатний український вчений і державний діяч академік НАН України Іван Трохимович Швець. Він і визначив весь наступний науковий і творчий шлях Віктора Миколайовича. З 1959 р. В.М. Клименко працює в Інституті технічної теплофізики НАН України, пройшовши посадовий шлях від інженера до завідуючого відділом інституту. У 1965 р. він захищає кандидатську дисертацію, а в 1990 р. – докторську. У 2003 р. з метою інтенсифікації впровадження власних розробок в теплоенергетику України Віктор Миколайович приймає участь у створенні Інституту прикладних досліджень в енергетиці, в якому стає його першим директором. Після того, як було налагоджене серійне впровадження когенераційних установок в Україні, він повертається до наукової діяльності в ІТТФ НАНУ на посаду головного наукового співробітника.

Головний напрямок наукової діяльності В.М. Клименко – фундаментальні дослідження в галузі теплофізики, теплообміну, теплопередачі; розробка теоретичних і експериментальних методів дослідження теплових процесів в газотурбінних двигунах; створення наукових основ комбінованого виробництва теплової та електричної енергії в різних галузях теплоенергетики.

На основі багаторічних досліджень процесів теплопередачі та гідродинаміки в натурних умовах роботи ГДТ В.М. Клименко створив основи теорії робочого процесу систем теплового захисту деталей високотемпературних пристроїв і агрегатів, що були втілені в розроблених методах розрахунку та експериментального дослідження систем повітряного охолодження деталей турбін ГТД. Результати цих досліджень і розробок узагальнені в трьохтомній монографії «Расчетные и экспериментальные методы определения теплового состояния основных узлов газовых турбин с воздушным охлаждением», одним із авторів якої є В.М. Клименко. Ці результати досліджень і розроблені методи втілені на більшості підприємств газотурбобудування України та Росії. Спільно з КБ підприємств НВО «Машпроект» (м. Миколаїв), ЗМКБ «Прогрес» (м. Запоріжжя), МНВО «Союз» і «Сатурн» (м. Москва), ЛМЗ, Пролетарський завод, Невський завод та НВО ім. В.Я. Климова (м. С.-Петербург), НВО «Труд» (м. Самара), ТМЗ (м. Єкатеринбург), КТЗ (м. Калуга), ЯМЗ (м. Ярославль), РКБМ (м. Рибінськ) та ін. В.М. Клименко і його співробітники розробили, дослідили і випробували системи охолодження для переважної більшості енергетичних, авіаційних, транспортних, та газоперекачуючих ГТД, що виготовлялись в Україні та Росії. Це в значній мірі забезпечило успіхи, досягнуті у вітчизняному газотурбобудуванні. В 1986 -р. вказані роботи були відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки.

На початку 80х років минулого століття В.М. Клименко запропоновані і з успіхом розвиваються нові напрямки створення високоефективних засобів теплового захисту лопаткового апарату газових турбін. На основі електронно-променевої технології випаровування та конденсації матеріалів у вакуумі, розробленої в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, ним запропоновані і науково обґрунтовані принципи організації охолодження деталей турбін – системи внутристінкового охолодження, здатні забезпечити новий суттєвий крок у розвитку газотурбобудування. Були досліджені особливості процесів, що відбуваються в таких системах, їх – теплофізичні та гідравлічні характеристики, розроблені охолоджувані лопатки для перспективних ГТД різноманітного призначення.

В ці ж роки розроблені теплофізичні основи застосування теплозахисних покрить на лопатках газових турбін. З використанням результатів експериментальних та розрахункових досліджень, виконаних В.М. Клименко, в ІЕС НАНУ розроблені матеріали з необхідними теплофізичними характеристиками та технологія виготовлення турбінних лопаток з теплозахисними покриттями, впровадження яких дозволило суттєво підвищити ресурс та надійність роботи нових ГТД.

Особливе місце в науковій діяльності В.М. Клименко займає розробка методів та засобів експериментального дослідження теплових та гідравлічних характеристик систем охолодження в натурних умовах роботи ГТД. Створена ним унікальна вимірювальна апаратура, зокрема, безконтактні струмоздіймачі і передавачі тиску, являлась на той час єдино можливим засобом отримання інформації про температуру й тиск на роторних деталях багатовальних ГТД і тому знайшла застосування в експериментальних роботах ряду підприємств при створенні нових багатовальних ГТД.

В зв’язку зі створенням в Україні на підприємстві «Машпроект» (м. Миколаїв) парогазових установок контактного типу (проект «Водолій») В.М. Клименко були проведені дослідження робочого процесу в системах охолодження газотурбінного двигуна з використанням в якості охолоджуючого середовища водяної пари та пароповітряної суміші. Дослідження, які було виконано спільно з науковцями теплоенергетичного факультету НТУУ «Київський політехнічний інститут», показали, що в перспективних контактних ПГУ середньої потужності з пароповітряним охолодженням лопаткового апарату турбіни може бути досягнутий ККД понад 60%, що на сьогоднішній день можна реалізувати лише в установках надвисокої потужності і параметрах робочого тіла.

Велике значення для енергетики України і зокрема для вирішення проблем енергозбереження і економії природного газу мають роботи В.М. Клименка по розробці методів і технологій комбінованого виробництва теплової і електричної енергії при модернізації теплових електростанцій України, підвищенню ефективності використання палива в житлово-комунальному секторі економіки за рахунок застосування когенераційно-теплонасосних установок, вирішенню паливних проблем за рахунок поєднання біоенергетичних і когенераційних технологій.

В.М. Клименко запропонував новий підхід до реалізації ідей когенерації, що полягає в перетворенні існуючих теплогенеруючих об’єктів в комбіновані установки, які виробляють теплоту та електроенергію. Були вирішені теплофізичні, технічні та організаційні проблеми, пов’язані з реалізацією когенераційних проектів, що дозволяє підвищити ефективність використання палива, знизити в 2-3 рази в порівнянні з ТЕС собівартість електроенергії, яка виробляється, покращити екологічні показники енергетичних установок. Додатково до 10-14% палива (природного газу) дозволить економити реалізація ідей, запропонованих В.М. Клименко щодо глибокої утилізації теплоти в комбінованих системах тепло- та електропостачання.

Власні напрацювання і світовий досвід у вирішенні теплофізичних, технічних і організаційних проблем, пов’язаних із створенням когенераційних установок різного типу і призначення, відображені у тритомній монографії «Когенерационные системы с тепловыми двигателями», перші 2 томи якої вийшли в світ у 2008 та 2011 рр., а третій том – переданий до друку.

Велику увагу приділяє В.М. Клименко створенню законодавчої бази для розвитку вітчизняної теплоенергетики. Так, за його ініціативою та при безпосередній участі були створені Закони України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії» та «Про теплопостачання» (2005 р.).

В.М. Клименко приймає активну участь в науково-організаційній діяльності будучи в різні роки членом Бюро відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, членом національного комітету з тепломасообміну, членом експертної ради щодо Державних премій України (секція енергетики), членом спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій, членом Великої Ради всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу», членом редколегії журналу «Промислова теплотехніка».

 

返回顶部