БАБАК ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Заступник директора інституту з наукової роботи (з 2016 р.), завідувач відділу моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів (з 2011 р.), член-кореспондент НАН України (2003), доктор технічних наук (1995), професор (1994), заслужений діяч науки і техніки України (1997), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001), лауреат Премії НАН України ім. Г.Ф. Проскури (2017).

В.П. Бабак народився 15 лютого 1954 р. в м. Лубни Полтавської області. У 1977 р. закінчив з відзнакою факультет електроприладобудування та обчислювальної техніки Київського політехнічного інституту, де і пройшов трудовий шлях від інженера до завідувача кафедри.

З березня 1995 р. – начальник головного управління акредитації Міністерства освіти України, а з грудня – заступник міністра освіти України з питань вищої освіти.

Упродовж 1998–2008 рр. – ректор Національного авіаційного університету, який під його керівництвом здобув статус національного (2000), автономного і самоврядного університету (2004). У НАУ було здійснено значні структурні перетворення: реорганізовано та засновано 65 нових кафедр, факультетів, інститутів, розроблено сучасні навчальні програми, відкрито 45 нових спеціальностей, модернізовано навчальну та наукову бази, впроваджено передові освітні технології, покращено умови навчання, проживання та відпочинку студентів. У 2001 р. відкрито Європейський регіональний навчальний центр ІСАО з підготовки державних інспекторів з безпеки польотів; у 2003 р. на базі навчального аеродрому створено Державний музей авіації України, а в 2006 р. НАУ став членом Міжнародної та Європейської асоціацій університетів. Успішно виконано низку міжнародних науково-технічних проектів, державних та відомчих науково-технічних програм з розроблення теоретичних засад і технологій діагностики енергетичних систем, впроваджено сучасні технології опрацювання даних і захисту інформації.

Нині Віталій Павлович очолює відділ моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів Інституту технічної теплофізики НАН України. Метою його наукових робіт є фундаментальні дослідження в галузі теплофізики та триботехнічного матеріалознавства і інженерії поверхонь, нанотехнологій та наноматеріалів, а саме розвиток теорії теплових вимірювань, розроблення фундаментальних засад створення та впровадження приладів та систем комплексного моніторингу всього теплоенергетичного циклу – від виробництва  до споживання теплової енергії.

В.П. Бабак – провідний український учений в галузі енергетики та інформаційно-вимірювальних технологій, зокрема діагностики енергосистем, енергоефективності, моніторингу й оптимізації теплофізичних процесів. Створені ним інформаційно-вимірювальні технології та прилади і системи, більшість яких не має аналогів у світі або знаходиться на рівні кращих світових зразків, захищені патентами і впроваджені на низці підприємств України та за кордоном.

Він зробив вагомий внесок у розвиток теорії діагностики бортових енергосистем та опрацювання томографічної інформації, одержавши низку результатів, що мають принципове значення. Розроблено методи прецизійного вимірювання фазових зсувів електричних сигналів із співвідношенням сигнал/шум на рівні одиниці, оптико-електронні методи формування еталонних фазових зсувів. Вони стали фундаментом для створення прецизійних ультразвукових приладів неруйнівного контролю та технічної діагностики для визначення фізико-механічних характеристик композиційних, полімерних і нерудних матеріалів; приладів для контролю рідини, витратомірів. Запропоновано теоретичні засади опрацювання даних під час діагностики енергосистем на основі амплітудно-фазового, частотного та поляризаційного аналізу сигналів. Створено методи підвищення розрізнювальної здатності та поліпшення якості зображень систем ультразвукового (УЗ) неруйнівного контролю; моделі УЗ-сигналів і систем з формуванням зображень дефектів структури речовини; методи підвищення розрізнювальної здатності УЗ-систем шляхом цифрової інваріантної фільтрації і точності УЗ-засобів товщинометрії на основі амплітудно-фазового аналізу. Розроблено узагальнену концепцію та моделі комп’ютерної томографії, а також методи підвищення розрізнювальної здатності систем діагностики матеріалів авіакосмічного призначення. Теоретично обґрунтовано і створено мобільні системи акусто-емісійної діагностики й локації місцеположення дефектів, що розвиваються. Запропоновано моделі сигналів акустичної емісії під час розвитку процесів руйнування; визначено інформативні параметри сигналів і закономірності кінетики процесів руйнування; розроблено концепцію побудови мобільних систем діагностики з використанням гнучких програмних засобів керування й опрацювання інформації, методи контролю, визначення та прогнозування фізико-механічних властивостей матеріалів і виробів. За результатами досліджень створено оригінальні методики діагностування матеріалів та виробів, запропоновано й реалізовано методи комплексного виявлення, локалізації і розпізнавання класів дефектів для аерокосмічних систем.

Розроблено та вдосконалено параметричні методи діагностування силових бортових енергосистем у процесі їх експлуатації. Створено метод діагностування однієї з основних складових енергосистем літального апарату – проточної частини двигуна за параметрами, що вимірюються в процесі експлуатації. Уперше в практиці експлуатації авіаційної техніки запропоновано метод діагностування газотурбінних двигунів (ГТД) на несталих режимах за комплексами газодинамічних параметрів бортової енергосистеми. Розроблено методи автоматизації процесів діагностування бортових енергосистем та математичні моделі робочого процесу ГТД на сталих і несталих режимах його роботи; концепцію побудови експертних систем оцінювання технічного стану ГТД на основі штучного інтелекту з використанням нейронних мереж. Уперше в Україні спільно з науковцями технічного університету м. Мюнхена (Німеччина) створено програмний комплекс з опрацювання експериментальної діагностичної інформації (NUMERI), який широко впроваджений в Німеччині та Україні.

Запропоновано та досліджено використання наноструктурних та нанокомпозиційних покриттів багатофункціонального призначення для відновлення деталей з експлуатаційними пошкодженнями.

Узагальнені базові принципи моніторингу теплоенергетичного устаткування,  розроблені теоретичні основи шумової діагностики, методи математичного та комп’ютерного моделювання негауссових шумових сигналів, що виникають при роботі теплоенергетичного обладнання. Розроблено науково-практичні засади та методологічний апарат вдосконалення еталонної бази забезпечення єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку. На цій основі створено і впроваджено низку приладів та систем моніторингу об’єктів виробництва, транспортування та споживання теплової енергії.

Віталій Павлович заснував наукову школи з технічної діагностики та інформаційно-вимірювальних технологій. Серед його учнів 18 докторів і 29 кандидатів наук. Він – автор та співавтор понад 600 наукових праць, з яких 14 монографій, 40 підручників, навчальних посібників та словників, в тому числі Information Provision of Diagnostic Systems for Energy Facilities (2018), «Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних систем» (2017, 2014), «Апаратно-програмне забезпечення моніторингу об’єктів генерування, передавання та споживання теплової енергії» (2016), «Інформаційне забезпечення моніторингу об’єктів теплоенергетики» (2015), «Теоретичні основи захисту інформації» (2012, 2008), «Self-adapting information system» (2007), «Російсько-українсько-англійський словник термінів з інформаційних технологій» (2006), «Problems of analysis and synthesis of automatic control systems» (2005), «Безпека авіації» (2004), «Конструкційні та функціональні матеріали» (2003), «Microwave technologies in teleсommunication systems» (2002) та ін., а також більше 100 авторських свідоцтв на винаходи та патентів. Винахідник року НАН України (2015), відзнака НАН України «За підготовку наукової зміни» (2014), медаль Національної академії педагогічних наук «Володимир Мономах» (2018), відзнака НАН України «100-річчя НАН України» (2018).

Уподовж багатьох років В.П. Бабак бере активну участь у роботі наукових і громадських організацій. Він – член атестаційної колегії МОН України (1994–2008), колегії Державної авіаційної служби Міністерства транспорту України (2000–2008), комісії з енергетики та енергоефективності Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (з 2004), бюро Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (2006-2014), президії Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики (з 2012), редколегій українських і зарубіжних наукових журналів; депутат Київської міської ради V (2002–2006) та VI (2006–2008) скликань, очолює спеціалізовану учену раду із захисту докторських дисертацій.

Почесний доктор університетів Північної Дакоти (США), Кордоби (Іспанія), Мюнхена (Німеччина), Вільнюса (Литва), Ханкук (Південна Корея), Тбілісі (Грузія), член IEEE.

За вагомий внесок у розвиток науки і освіти України нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ (2003) і ІІ ст. (2006), почесними грамотами Кабінету Міністрів (1999) та Верховної Ради України (2004), багатьма медалями і почесними знаками.

返回顶部