Лабораторія гігротермічних процесів (ГТП) відділу тепломасообміну в дисперсних системах (ТДС)

Історія лабораторії

Лабораторія створена в 2000 році і входить до відділу ТДС. Від початку організації лабораторії її очолює кандидат технічних наук Грабов Леонід Миколайович, який працює в Інституті технічної теплофізики НАН України з 1962 р. З 2015 р. лабораторію очолює кандидат технічних наук Шматок Олексій Іванович. З 2020 р. лабораторію очолює кандидат технічних наук Переяславцева Олена Олександрівна.

Загальна чисельність лабораторії – 11 співробітників. З них 3 провідних наукових співробітників, 3 старших наукових співробітників, 1 молодший науковий співробітник.

Ступінь кандидата наук мають 3 співробітника.

У лабораторії 1 аспірант.

Контакти

03164, Київ, вул. акад. Булаховського, 2

тел.: (044) 424-96-40 (Переяславцева О.О.), (044) 424-98-86

факс.: (044) 424-13-96

e-mail: htplab@ukr.net

web: http//www.htplab.kiev.ua

Діяльність лабораторії

Детальніше >>>

Основний напрямок роботи – теоретичні та експериментальні дослідження тепломасообмінних процесів при тепловій і гідродинамічній обробці складних гетерогенних систем, в т.ч. ультрадисперсних. В основу розробки та впровадження нових ефективних технологій і обладнання закладено комплекс тепломасообмінних процесів: теплопередача при нагріванні та охолодженні, плавлення, 11-3диспергування, емульгування, гомогенізація, перемішування і розчинення, структурування, масообмінні процеси, молекулярна дифузія та інші.

У багатьох роботах лабораторії використаний ефективний метод управління процесами тепломасообміну під назвою дискретно-імпульсне введення енергії (ДІВЕ), який дозволяє акумулювати у робочому об’ємі гетерогенної системи теплову і потенційну енергію і трансформувати її у кінетичну. 

Основні напрямки діяльності лабораторії

Детальніше >>>

1. Здійснення комплексу теоретичних та експериментальних досліджень сутності фізичних явищ, що дають можливість цілеспрямованого управління технологічними процесами і забезпечення оптимальних умов їх здійснення з метою розробки енергоефективних технологій і обладнання для потреб енергетики, машинобудування, фармацевтичної, хімічної і харчової промисловостей.11-4

2. Розробка наукових основ процесів отримання нового класу технологічних рідин (теплоносіїв та охолоджуючих середовищ) на основі мезо- і нанорідин та створення обладнання для їх отримання з використанням методу ДІВЕ.

3. Розробка наукових основ для створення високоефективних теплообмінних апаратів на основі труб з дискретними турбулізаторами для потреб комунальної енергетики і 11-5промисловості.

4. Дослідження процесів тепло- і масопереносу в багатокомпонентних системах і розробка сорбційних перетворювачів теплоти нового покоління.

5. Розробка наукових основ для створення енергоефективних технологій отримання біодизельного палива з використанням метода ДІВЕ і теплонасосного циклу. 

 

6. Розробка методів і технологій використання геотермальної енергії для електро-, тепло- та холодопостачання в комунальному господарстві та агропромисловому комплексі.

Опис проектів, що виконані і виконуються

Детальніше >>>

2020 р. – Договір № 1-06/20 «Регламентні роботи перед введенням в експлуатацію установки для здійснення фізико-хімічних процесів у дисперсних системах, яка розроблена та створена в ІТТФ НАНУ»  (ТОВ «Фармедіка»)

Буде зроблено технічне обслуговування установки перед введенням в експлуатацію та випробування на функціональну робото спроможність вузлів і систем установки та експлуатаційної якості в цілому.

2020 р. – Договір № 2002 «Визначення технологічних параметрів отримання  реологічно-складних суспензій на гідрофобній основі» (ТОВ «КВАЗАР ІМПЕКС»)  

Визначено вплив температурних параметрів, концентрації дисперсної фази і зсувних напружень на плинність системи «нанорозмірний діоксин кремнію-гідрофобна основа». Визначені технологічні режими обробки та напрацьована дослідна партія консистентних мастил на гідрофобній основі.

2020-2024 рр. – Відомча тема 1.7.1.895 «Синергетичний ефект імпульсного впливу в гідродинамічних і тепломасообмінних процесах технологій диспергування та гомогенізації»

Будуть одержані фундаментальні і прикладні знання в області направленої гідродинамічної і тепломасообмінної обробки рідких гетерогенних систем, направлених на інтенсифікацію тепломасообмінних технологічних процесів, зменшення енергетичних затрат і підвищення якості цільових продуктів з заданими функціональними властивостями, які застосовуються у харчовій і фармацевтичній промисловості, а також в аграрно-промисловому комплексі та енергетиці.

2020 р. – Договір № 2785 «Теплотехнічний аудит конвективної сушильної установки СП-730» (спільно з відділом ТМПТ)

Вивчено процес зневоднення та проведений аналіз теплотехнічних умов під час зневоднення сировинного матеріалу.

Досліджено кінетику вологообміну залежно від параметрів процесу. Видано рекомендації щодо інтенсифікації процесу сушіння та зниження енергетичних витрат в сушильній установці СП-730.

2019 р. – Договір № 1019 «Відпрацювання технології отримання структурованих аплікаційних засобів» (ТОВ «КВАЗАР ІМПЕКС», м. Київ)  

Визначено фактори впливу на проуеси структуроутворення у системі «нанрозмірний діоксид кремнію – суміш рослинних екстрактів на пропіленглікований основі».

Проведено комплекс досліджень: визначення оптимальних теплотехнологічних параметрів отримання структурованих аплікаційних засобів на лабораторному обладнанні з залученням проточного роторно-пульсаційного апарата ЛДЦД-850, розробленого фахівцями лабораторії відділу ТДС.

Визначено гранічно-можливі концентрації дисперсних частинок в досліджу вальній системі, режими течеї в циркуляційному контурі, вплив температури та зсувних напружень на глибину процесів структуроутворення в системі.

 2018-2019 рр. – Програмно-цільова тема 1.7.1.887 «Наукові засади підвищення енергоефективності                теплотехнологій виробництва альтернативних видів палива»

Для проведення перестерифікації запропоновано метод дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ), реалізований у роторно-пульсаційному апараті, Це дозволяє знизити необхідну робочу температуру проведення процесу і забезпечити неперервний режим роботи виробничого обладнання за рахунок інтенсифікації. Отримані експериментальні залежності ступеня виходу біопалива від температури проведення процесу, продуктивності обладнання, режиму роботи роторно-пульсаційного апарата та співвідношення вихідних продуктів. Визначено експериментальні теплотехнологічні параметри проведення процесу переестерифікації рослинних олій метиловим спиртом для забезпечення неперервного режиму роботи стенда для відпрацювання режимів одержання біопалив.

Використання теплового насоса для відгонки надлишку спирту і рекуперація теплоти дозволяють заощадити 60…80 % теплової енергії, яка витрачається на нагрів вихідних продуктів в процесі одержання дизельного біопалива.

Розроблено практичні рекомендації для реалізації енергоефективної технології неперервної дії одержання дизельного біопалива.

2017-2021 рр. – Програмно-цільова тема 1.7.1.881 «Дослідження процесів трансформації енергії в рідких гетерогенних середовищах при використанні метода дискретно-імпульсного введення енергії»

За результатами експериметальних та лабораторних досліджень розроблено принципи створення регульованого динамічного стану висококонцентрованих систем типу “тверде тіло-рідина” в умовах комплексного впливу гідродинамічних та гідроакустичних ефектів. Визначено домінуючі фактори впливу на дисперсність і структурну однорідність ультрадисперсних систем в гетерогенних процесах матеріальних технологій.

Для отримання структурно однорідних функціональних продуктів запропоновано принципову схему на основі проточного дисково-циліндричного апарата типу ДЦД-4, в якому реалізується комплекс фізико-хімічних впливів і гідродинамічних ефектів ДІВЕ. Запропоноване обладнання пройшло апробацію в технології отримання структурованих аплікаційних лікарсько-профілактичних засобів.

2017-2020 рр. – Договір Р 5.10.1 «Розробка рекомендацій щодо розрахунків, проектування та    застосування систем геотермального енергопостачання в комунальному господарстві і агропромисловому комплексі» (цільова програма наукових досліджень  НАН України “Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд” (Ресурс-2)

Розроблено схемні рішення систем геотермального теплоенергопостачання з використанням раніше пробурених переобладнаних свердловин Гадяцького геотермального родовища.

Запропоновані удосконалені методи вилучення геотермальної енергії з використанням свердловинних теплообмінників на нафтогазових родовищах з низьким дебітом термальних вод.

Розроблено методику розрахунку процесів тепловологісної обробки теплоносія в сушильних установках і запропоновано обладнання для сушіння сільськогосподарської продукції з використання низькотемпературної геотермальної енергії.

2016-2020 рр. – Договір Р 5.8 «Подовження терміну експлуатації сушильного обладнання шляхом удосконалення теплогенеруючих систем» (цільова програма наукових досліджень  НАН України “Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд” (Ресурс-2), (спільно з відділом ТМПТ)

Обґрунтовано вибір конструктивного рішення та розроблено конструкторську документацію на теплогенеруючий теплонасосний агрегат. Виготовлено дослідний зразок теплонасосного агрегату для конвективної сушарки камерного типу. За результатами випробувань скоригована конструкторська документація. Одержані дійсні енергетичні показники теплонасосного агрегату підтвердили попередні розрахунки і склали 0,5-0,9 кВт·год на кг випаруваної вологи. Отримано акт приймання дослідного зразка теплонасосного агрегату.

2016-2018 рр. – Договір Р 5.5 «Подовження ресурсу роботи раніше пробурених законсервованих  свердловин методами геотермальних технологій генерації теплової і електричної енергії (цільова програма наукових досліджень  НАН України “Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій,  обладнання та споруд” (Ресурс-2).

Розроблено методику теплового розрахунку тригенераційних геотермальних установок на базі сорбційних теплових насосів для застосування на об’єктах агропромислового комплексу.

Запропоновані технологічні схеми підвищення температурного потенціалу геотермального джерела енергії за допомогою аб- і адсорбційних теплових насосів, розраховані оптимальні режими роботи сорбційних теплових насосів і визначені їх енергетичні показники в умовах змінних температур гріючого джерела.

2016-2017 рр. – Договір № 1 «Дослідження процесів структуроутворення при отриманні нових форм лікарсько-профілактичних засобів» (ТОВ «КВАЗАР ІМПЕКС», м. Київ)  

В рамках виконання договору визначено вплив фізико-хімічної природи дисперсної фази і її оптимальні концентрації в середовищі високомінералізованого розчину та суміши водо-спиртових рослинних екстрактів на процеси структуроутворення.

Для отримання структурованих аплікаційних засобів запропоновано принципова схема, технологію і малогабаритну установку для її здійснення.

Проведені дослідження показали, що структурована форма є новим класом композиційних лікувально-профілактичних засобів з покращеними властивостями: пролонговангація дії; седиментаційно стабільна система, в якій довше зберігається активність; рівномірна по об`єму щільність розподілу дисперсних частинок, що впливає на якість і вивільнення активних компонентів.

2015-2019 рр. – Відомча тема 1.7.1.862 «Дослідження інтенсифікації тепломасообміну при фазових переходах та дискретно-імпульсном введенні енергії в гетерогенних середовищах методами молекулярного та експериментального моделювання» (спільно з відділом ТГЕТУ)

Розроблено та створено експериментальний стенд для дослідження процесів імпрегнації ультрадисперсних частинок в пористі матриці з різною структурою. Використання методу дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ) в гетерогенні системи, реалізованого в експериментальному обладнанні, дозволяє створити нові ефективні матеріали з високою сорбційною здатністю. Запропоновано обладнання і визначено параметри ДІВЕ-технології імпрегнування мезо- та нанорозмірних частинок в пористу матрицю адсорбенту. Реалізація технології дозволяє отримати рівномірний розподіл дисперсних частинок в матриці, завдяки чому досягаються прогнозовані характеристики отриманих функціональних продуктів.

2015-2019 рр. – Відомча тема 1.7.1.860 «Теоретичні і експериментальні дослідження тепломасообміну в технологічних процесах з використанням методу дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ)»

Запропоновано модернізацію технології виготовлення супозиторних лікарських форм (ЛФ) з використанням методів термоконтактного плавлення і дискретно-імпульсного введення енергії для проведення теплообмінних процесів нагріву, плавлення, перемішування, диспергування і гомогенізації при отриманні супозиторних ЛФ. Використання методу ДІВЕ дозволяє отримувати стабільні суміші гідрофільних і гідрофобних інгредієнтів, покращуючи якість супозиторних ЛФ. Крім того, в технології використано метод локального термоконтактного плавлення, який базується на безпосередньому контакті нагрівального елемента з нерозплавленим шаром субстанції, що дозволяє уникнути перегріву розплаву.

Розроблена технологія та обладнання для плавлення основ для виробництва м’яких лікарських форм “Термобат-М”. Підготовлено комплект документів для валідації обладнання згідно вимогам GMP.

Фахівцями ІТТФ НАНУ створено експериментальні моделі установок на базі роторно-пульсаційних апаратів типу ЛДЦД-750, ЛДЦДВМ-750 і ЛДЦДВМ-850 для отримання гомогенних мезо- і нанодисперсних систем, в яких середовище, що обробляється, піддається багатофакторному впливу ефектів ДІВЕ і вібрації.

Визначені оптимальні параметри, які дозволяють гармонізувати процес отримання високодисперсних функціональних продуктів: швидкість циркуляції і частота пульсацій потоку, значень зсувних напруг, окружна швидкість та параметрів вібрації, коли система досягає стану віброкипіння.

Експериментальний апарат пройшов апробацію в процесах вилучення біологічно-активних речовин з плодів Сумах та лікувально-профілактичних засобів пролонгованої дії.

Запропонована установка для отримання наноструктурованих систем є ефективною з точки зору гнучкості технологічного процесу. Установка дозволяє диверсифікувати технології і розширити асортимент готових продуктів.

2013-2017 рр. – Договір № 22 «Розробка інноваційної технології та установки неперервної дії із застосуванням реактора з дискретними турбулізаторами для одержання рідких біопалив» (цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії»

Розроблено та виготовлено новий експериментальний роторно-пульсаційний апарат ЛДЦД-750, призначений для гомогенізації і диспергування суспензій та емульсій, а також для інтенсифікації фізико-хімічних процесів при виготовленні рідких біопалив.

Створений новий експериментальний стенд для дослідження теплотехнологічних процесів отримання рідких моторних біопалив. Проведено відпрацювання експериментальних режимів роботи стендового обладнання для дослідження тепломасообмінних процесів одержання рідких біопалив. Проведені експериментальні дослідження для визначення термокінетичних закономірностей протікання процесу переестерифікації рослинних олій метиловим спиртом із застосуванням лужних каталізаторів. Експериментально визначений вплив різних факторів на кінетику протікання процесу (вплив температури, співвідношення вихідних продуктів і каталізатора, вплив інтенсивності гідродинамічної обробки реакційної суміші).

Результати експериментальних досліджень будуть використані для пошуку методів інтенсифікації процесів одержання рідких біопалив і енергоощадних способів біоенергоконверсії вихідної сировини та розробки на їх основі пілотної установки для виготовлення рідких біопалив.

Спільний науковий проект НАН У та Сибірського Відділення РАН

2013-2014 рр. – Договір № 04-08-12 «Исследование совместных процессов тепло- и массопереноса многокомпонентных системах для разработки сорбционных преобразователей теплоты нового поколения»

Проведено аналітичне та експериментальне дослідження тепломасопереносу в апаратах сорбційного термотрансформатора. Лабораторні випробування експериментальних зразків адсорберів на створених в ІК СВ РАН нових сорбційних матеріалах.

На основі аналізу ефективності використання енергетичних ресурсів у промисловості, температурного потенціалу тепла різних пристроїв, генеруючих теплову енергію, визначені параметри робочих циклів сорбційних термотрансформаторів і видані вихідні дані для синтезу енергоефективних адсорбентів для сорбційних перетворювачів теплоти.

Отримані дані є основою для розробки адсорбційного перетворювача теплоти нового покоління, створення якого сприятиме підвищенню ефективності використання енергетичних ресурсів та залученню в енергообіг вторинних та поновлюваних джерел енергії.

Вивчено існуючі моделі сорбційних перетворювачів теплоти (СПТ) і розроблено концепцію й апаратне оформлення адсорбційного агрегату нового покоління. Виготовлено експериментальний зразок СПТ, проведені його стендові випробування і вивчені енергетичні показники дійсного адсорбційного циклу.

За результатами узагальнення експериментальних даних розроблено рекомендації щодо застосування СПТ в промисловості та агропромисловому комплексі, сформульовані вихідні дані для розрахунку і проектування СПТ. Розроблено технологічні схеми підключення СПТ до систем теплохолодопостачання.

2012-2016 рр. – Відомча тема 1.7.1.840 «Дослідження мікромаштабніх теплофізичних процесів в складних гетерогенних системах при впливі механізмів дискретно-імпульсного введення енергії з метою розробки нових технологій і продуктів»

Методом ДІВЕ отримано новий теплоносій на основі геомінерального водного концентрату з перевагою солей: хлоридів натрію і магнію з низьким корозійним впливом до металів, в 2-6 разів нижче ніж у води, з низькою температурою кристалізування до –30 ºС, з високою температурою кипіння до +106 ºС.

Розроблено та виготовлено дисково-циліндричний апарат, в якому реалізується метод дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ). Такий апарат використано для отримання високодисперсних рідинних систем, до яких відносяться мезо- та нанорідини. Експериментальні дослідження показали, що сукупний вплив гідродинамічних, гідроакустичних та гідромеханічних ефектів в гетерогенних середовищах є перспективним методом для отримання високодисперсних систем. На модернізованому стенді для дослідження гідродинамічних та гідроакустичних ефектів ДІВЕ і тепломасообмінних процесів в гетерогенних середовищах отримано осцилограми пульсацій тиску для різних режимів течії модельного середовища в дисково-циліндричному апараті.

За допомогою чисельного моделювання досліджено процеси структуроутворення у нанорідині «діоксид кремнію – дистильована вода» та проведено порівняльний аналіз результатів моделювання зі експериментальним зразком нанорідини, отриманої методом ДІВЕ у роторно-пульсаційному дисково-циліндричному апараті.

Запропоновано модельній ряд дисково-циліндричних апаратів, у яких реалізується метод ДІВЕ, для здійснення та інтенсифікації теплотехнологічних процесів одержання функціональних продуктів та технологічних рідин (теплоносії, охолоджуючі середовища для гартування, сорбенти, санітарно-гігієнічні засоби).

Розроблено і виготовлено стенд для дослідження процесів передачі тепла через труби з дискретними турбулізаторами. Напрацьовано до сотні експериментальних режимів, проведено моделювання процесів в трубах з дискретними турбулізаторами.

Розроблено та виготовлено кожухотрубний теплообмінник з дискретними турбулізаторами, потужність 350-400 кВт, в якому збільшені коефіцієнти теплопередачі в гофрованих трубах в 1,5-1,6 рази в порівнянні з гладкими трубами.

Новий теплообмінник в процесі випробувань показав ефективну роботу у всьому діапазоні зміни теплових навантажень. Оснащення індивідуальних теплових пунктів новим теплообмінником дозволить на 20-30 % зменшити витрати на їх виготовлення.

2012-2014 рр. – Відомча тема 1.7.1.852 «Розробка способів інтенсифікації процесів гідратації, гідроліза і екстракції на основі використання механізмів дискретно-імпульсного введення енергії»

Для інтенсифікації процесу екстракції розроблений термодифузійний спосіб вилучення біологічно активних речовин (БАР). Суть термодифузійного способу екстракції полягає в знакозмінній фільтрації екстрагенту через шар сировини. Швидкість протоки екстрагенту вибирається такою, щоб забезпечити ламінарний режим потоку екстрагенту в шарі сировини. Температура екстрагенту змінюється в осцилюючому режимі. Знакозмінна фільтрація сировини екстрагентом дозволяє прискорити зовнішній масообмін, а осцилюючий температурний режим екстрагенту – внутрішній. Сукупність впливу цих параметрів значно інтенсифікує процес екстракції.

Спосіб інтенсифікації процесу екстракції був реалізований в установці для отримання галенових препаратів «Рига-1000», яка була впроваджена на Ризькій фармацевтичній фабриці. Крім того, цей спосіб використовується в експериментальній термодифузійній установці для вилучення БАР за допомогою зріджених газів, впровадженої в м. Житомирі на підприємстві «Ліктрави».      

2012-2014 рр. – Відомча тема 1.7.1.844 «Дослідження процесів гідродинаміки і тепло масообміну в мікро- та наноструктурованих дисперсних середовищах»

Вперше досліджені охолоджуючи властивості мезо- та нанорідин, отримані методом ДІВЕ, на основі рослинних олій. Виявлено, що прояв різних теплофізичних властивостей залежить не тільки від складу рослинних олій, але і від природи, розміру дисперсних включень і від методів отримання охолоджуючих середовищ.

Обробка методом ДІВЕ дозволила підняти охолоджуючу здатність рослинних олій в 1,1…2,9 рази в діапазоні високих температур (600-850 ºС).

Показано, що якісною відмінністю охолодження в рідинах на основі ріпакової та соєвої олій є відсутність стадії плівкового кипіння, що призводить до підвищення інтенсивності тепловідведення і рівномірності охолодження поверхні зразка в діапазоні високих температур (600-850 ºС).

В роботі враховували характер міжконтактних взаємодій між структурними елементами частинок, між наноструктурами і дисперсійним середовищем. Швидкість охолодження в рідинах з ксерогелем метиловокремнівої кислоти з перевагою фазових контактів в наноструктурі значно перевищує інтенсивність охолодження в рідині з діоксидом кремнію з коагуляційними контактами між наночастинками.

2010-2012 рр. – Договір № 29 «Інтенсифікація тепломасообмінних процесів отримання рідких    біопаливних сумішей методом спрямованого дискретного енергетичного впливу» (програма «Біомаса як паливна сировина», (БІОПАЛИВО)

Проведено дослідження тепломасообмінних процесів отримання рідких біопаливних сумішей з використанням принципів дискретно-імпульсного введення енергії на лабораторному та стендовому обладнанні. Визначено теплофізичні параметри проведення процесів обробки при виготовленні рідких біопаливних сумішей. Досліджені режими одержання рідких моторних та енергетичних палив з біокомпонентами.

Експериментально виміряна теплотворна здатність біопалив (біоетанолу та біодизелю) та їх сумішей з традиційними паливами. Проведено узагальнення результатів досліджень.

За результатами досліджень запропоновано інноваційну технологію виробництва біопаливних сумішей з використанням принципів дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ) для прискорення масообмінних та теплофізичних процесів.

Розроблено технічну документацію на науково-технічну продукцію «Станція приготування біопаливних сумішей СПБС-1000», продуктивністю 1000 л/год. В розробленому обладнанні використано принцип ДІВЕ для інтенсифікації тепломасообмінних процесів приготування біопаливних сумішей.

2009-2011 рр. – Відомча тема 1.7.1.810 «Дослідження тепломасообмінних процесів одержання компонентів рідких палив з метою створення інноваційних технологій продукування паливних емульсій»

Проведено дослідження характеру впливу ДІВЕ на структурно-механічні властивості гетерогенних дисперсних систем. Вивчено методи одержання стійких емульсій із неполярних та слабко полярних рідин при застосуванні ефектів ДІВЕ на прикладах модельних середовищ, у якості яких розглядалися рідкі палива з використанням біокомпонентів, наприклад, мазуту й біоетанолу, при вмісті біоетанолу в суміші до 30% по масі.

Проведено теоретичне дослідження тривимірної структури потоку (поля швидкостей, тисків, дисипації енергії та температур) в запропонованій моделі роторно-пульсаційного апарата дисково-циліндричного типу, в якому реалізується комплекс фізичних проявів ефектів ДІВЕ. Результати досліджень дозволили встановити повну гідродинамічну картину руху рідини, й на підставі отриманих гідродинамічних і теплофізичних збурень параметрів потоку провести узагальнення можливих механізмів диспергування гетерогенних систем. 

2007-2011 рр. – Відомча тема 1.7.1.712 «Дослідження тепломасообміну при дискретно-імпульсному введені енергії в гетерогенні системи з метою розробки нанотехнологій і їх реалізації»

Проведено комплекс досліджень, для визначення впливу фізико-хімічних ефектів на функціональні властивості м’яких лікарських форм (МЛФ), у т.ч. сорбційну активність та кінетичну стійкість кремнійвмісних та комбінованих наносистем. Це дозволило запропонувати технологію для отримання наноструктурованих багатокомпонентних гетерогенних м’яких лікарських форм.

В основу розробок покладено принципи спрямованого дискретного енергетичного впливу на багатокомпонентні гетерогенні середовища, що реалізуються на апаратах дисково-циліндричного типу.

Розроблена разом з відділом моделювання процесів тепло масообміну в об’єктах енергетики і теплотехнологіях (МПТ) тривимірна CFD-модель течії у апараті.

Лабораторією розроблено технічний проект нового дисково-циліндричного апарату для дискретно-імпульсного вводу енергії.

Проведено дослідження наступних дисперсних систем:

– систем, які отримано в результаті золь-гель процесів (наноструктуровані сорбенти, поруваті матеріали зі специфічними теплофізичними, оптичними та ін. властивостями);

– систем із критичною концентрацією дисперсної фази в дисперсійному середовищі (багатокомпонентні висококонцентровані суспензійно-емульсійні системи, пасти);

 • дисперсних систем із критичною концентрацією структуроутворювача (аеросил, полімери й ін.).

2007-2009 рр. – Договір № 34 «Розробка термопульсаційної технології та дослідної установки одержання рідких біопалив для потреб комунальної й промислової енергетики» програма «Біомаса як паливна сировина (БІОПАЛИВО)».

Проведено відпрацювання тепломасообмінних процесів технології одержання рідких біопалив для потреб комунальної та промислової енергетики на лабораторному та стендовому обладнанні. Визначено теплофізичні параметри проведення процесів обробки при виготовленні рідких біопалив на основі рослинних олій та спиртів.

На основі виконання тепломасообмінних досліджень та моделювання гідродинамічних процесів в апаратах для введення енергії в гетерогенні системи запропоновано термопульсаційну технологію одержання рідких біопалив.

Комерційні пропозиції лабораторії ГТП

Детальніше >>>

Лабораторія відкрита для будь-яких форм співробітництва з українськими та закордонними організаціями.

В результаті проведених досліджень створена технологічна та технічна документація, що дозволила розробити та виготовити науково-технічну продукцію, яка впроваджена на фармацевтичних та переробних підприємствах в Україні і за кордоном. Зразки розробленого обладнання представлені на сайті: http//www.htplab.kiev.ua.

Зацікавлені в спільній розробці і виконанні проектів за такими напрямками:

 • Дослідження з метою отримання нових науково-прикладних знань в галузі гігротермічних та гідродинамічних процесів, створення на їх основі нового конкурентоспроможного тепломасообмінного обладнання.

Результати досліджень, що отримані при виконанні науково-дослідницьких робіт:

– “Розробка прискореної теплотехнології та обладнання для виробництва м’яких лікарських форм в фармацевтичній промисловості і аптеках”.

– “Створення ресурсозберігаючої технології та параметричного ряду гігротермічного обладнання зневоднення термолабільних субстанцій у фармації та переробній промисловості”.

– “Дослідження процесів введення енергії в системі “тверде тіло-рідина”.

 • Дослідження тепломасообміну при виробництві багатокомпонентних препаратів, створення термодифузійного обладнання для фармацевтичної, харчової і хімічної промисловості.
 • Дослідження процесів введення енергії в системі “тверде тіло-рідина” з оптимізацією тепломасообмінного обладнання.
 • Дослідження тепломасообмінних процесів, створення технології та технічного проекту лінії виробництва біопалива.
 • Створення технології отримання нового класу теплоносіїв (мезо- і нанорідин) та обладнання для використання нових теплоносіїв.
 • Дослідження процесів тепло- і масопереносу в багатокомпонентних системах та розробка сорбційних перетворювачів теплоти нового покоління.
 • Створення енергоефективних технологій отримання біодизельного палива з використанням теплонасосного циклу та реактора з дискретними турбулізаторами.
 • Способи інтенсифікації технологічних процесів та обладнання для їх здійснення.

Науково-технічні та технологічні розробки виконуються для виробництва нових форм і видів продукції різних галузей промисловості:

-медичні, фармацевтичні, хімічні та мікробіологічні препарати;

-натуральні рослинні екстракти, фітопрепарати та біологічні активні продукти;

-білкововмісні розчинні і структуровані, кормові та харчові продукти рослинного (тваринного) походження;

– новий клас теплоносіїв;

-ефективні теплообмінники на основі труб з дискретними турбулізаторами.

Основні публікації лабораторії

Детальніше >>>

 1. Долінський А.А., Грабов Л.М., Грабова Т.Л. Теплофізичні методи створення наноструктурованих матеріалів з покращеними властивостями // Журнал «Промышленная теплотехника». – 2010, № 6, С. 5-14.
 2. Пат. 47397 Україна Спосіб приготування рідкого біопалива / Грабов Л.М. та інші; заявник та патентовласник: Грабов Л.М., Мерщій В.І., Шматок О.І. – № 10306; заявл. 12.10.2009; надр. 25.01.2010, Бюл. № 2.
 3. Долінський А.А., Грабов Л.М., Шматок О.І. Получение биодизельного топлива и моторных топливных смесей методом направленного дискретно-импульсного влияния // Журнал «Промышленная теплотехника». 2011, Т. 33, № 7, С. 158-159.
 4. Долинский А.А., Грабов Л.Н., Грабова Т.Л., Переяславцева Е.А Конвективная сушка наноструктурированных материалов // Материалы IV международной научно-практической конференции СЭТТ-2011, Москва, Т. 1, 20-23.09.2011, С. 295-304.
 5. Долінський А.А., Грабов Л.М., Степанова О.Є. Теплообмін при нагріванні і плавленні основ для виготовлення косметичних та фармацевтичних препаратів // Журнал «Промышленная теплотехника». – 2011, Т. 33, № 3, С. 12-19.
 6. Долінський А.А., Грабов Л.М., Шматок О.І. Інтенсифікація тепломасообмінних процесів отримання біодизельного палива // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2012. – Т. 2, вип. 41. – С. 4-7.
 7. Moskalenko A.A., Logvinenko P.N., Kobasko N.I., Grabov L.N. The DPIE System Improves Cooling Capacity of a Canola Oil to be Used as a Quenchant // Proceeding of the 16th WSeaS International Conference on Communications (Part of CSCC12), Kos Island, Greece, July 14-17, 2012, pp. 490-494.
 8. Долинский А.А., Грабов Л.Н., Чалаев Д.М. Разработка и исследование рекуперативного теплообменника на базе парожидкостного термосифона // Тезисы докладов и сообщений XIV Минского международного форума по тепло- и массобмену (10-13 сентября). – 2012. – Т. 2, ч. 1. – С. 57-60.
 9. Долинский А.А., Грабов Л.Н., Грабова Т.Л. Метод ДИВЭ в инновационных технологиях и тепломассообменном оборудовании // Промышленная теплотехника. – 2012. – Т. 34, № 3. – С. 18-30.
 10. Пат. 77487 Україна, МПК В 01 J 6/00. Установка для розігріву та плавлення в’язких систем / Долінський А.А. та інші; заявник та патентовласник: Долінський А.А., Грабов Л.М., Посунько Д.В.,Степанова О.Є. – № 11634; заявл. 08.10.2012; надр. 11.02.2013, Бюл. № 3.
 11. Долинский А.А., Грабов Л.Н., Москаленко А.А., Грабова Т.Л., Логвиненко П.Н. Исследование влияния дискретного энергетического воздействия на охлаждающую способность микро- и наножидкостей // Промышленная теплотехника. – 2013. – Т. 35, № 1. – С. 5-12.
 12. Долінський А.А., Грабов Л.М., Чалаєв Д.М., Переяславцева О.О., Сильнягіна Н.Б., Ковальов В.В. Розробка ефективних теплообмінників нового покоління на основі труб з дискретними турбулізаторами // Журнал «Енергетика та електрифікація». – 2013, № 4, С. 28-33.
 13. Dolinsky A.A., Moskalenko A.A., Grabova T.L., Kobasko N.I., Logvinenko P.N. Cooling Intensity of Micro- and Nanofluids to Be Used as a Quenchant for Hardening of Steel Parts and Tools // Proceedings of the 4th International Conference on Fluid Mechanics and Heat & Mass Transfer (FLUIDSHEAT ‘13), Dubrovnik, Croatia, June 25-27, 2013, pp. 88-93.
 14. Долинский А.А., Грабов Л.Н., Чалаев Д.М. Сорбционные трансформаторы: опыт создания и перспективы развития // Журнал «Промышленная теплотехника». – 2013, Т. 35, № 3, С. 64-77.
 15. Грабов Л.Н., Посунько Д.В. Интенсификация тепломассообменных процессов получения галеновых препаратов // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій.– 2014.– Т.3, вип.45. – С.66-69.
 16. Грабов Л.М., Чалаєв Д.М., Данько І.О., Демченко В.Г., Дуняк О.В. Перспективи використання українських природних цеолітів в адсорбційних перетворювачах теплоти // Промышленная теплотехника. – 2014. – Т. 36, № 4. – С. 11-17.
 17. Грабов Л.М., Чалаєв Д.М., Данько І.О. Адсорбційний перетворювач теплоти періодичної дії // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2014. – Т. 3, вип. 45. – С. 209-211.
 18. Долінський А.А., Грабов Л.М., Шматок О.І. Високоефективна технологія біоенергоконверсії рослинних олій з використанням рекуперації теплоти та методу дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ) // Матеріали наукової конференції в рамках цільової комплексної програми «Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії «Біологічні ресурси і новітні біотехнології виробництва біопалив». – Київ, Фітосоціоцентр, 2014, 9-11 вересня 2014 р. – С. 235-241.
 19. Долінський А.А., Грабова Т.Л., Степанова О.Є. Створення та впровадження ефективних технологій та устаткування для виробництва лікарських засобів. Частина 1 // Промислова теплотехніка, 2015, Т. 37, № 4. – С. 31-43.
 20. Dolinsky А.A., Grabov L.N., Moskalenko A.A., Grabova T.L. The Research of Cooling Intensity of Micro- and Nanofluids Obtained by DPIE Method To be Used as a Quenchant for Hardening of Steel Parts and Tools // «Микро- и наноуровневые процессы в технологиях ДИВЭ»: Тематический сборник статей / под. общей ред. А.А. Долинского; Институт технической теплофизики НАН Украины. – К.: Академпериодика, 2015. – С. 276-283.
 21. Долинский А.А., Грабова Т.Л. Применение метода дискретно-импульсного ввода энергии для получения структурированных спиртсодержащих систем // «Микро- и наноуровневые процессы в технологиях ДИВЭ»: Тематический сборник статей / под. общей ред. А.А. Долинского; Институт технической теплофизики НАН Украины. – К.: Академпериодика, 2015. – С. 167-173
 22. D.Сhalaev Heat transfer enhancement in a corrugated tube heat exchanger / D.Сhalaev, O. Shmatok, O. Nedbailo, N. Silnaygina // Ukrainian food Journal. – 2016. – V. 5, Issue 2. – P. 376-386. (Індексується в наукометричній базі Web of Science )
 23. Грабова Т.Л. Розробка ефективних і екологічно безпечних середовищ для високотемпературного охолодження / Т.Л. Грабова, Л.С. Гапонич // Наукові праці ОНАХТ. – 2016. – Т.22, № 4. – С.156-166. (Індексується в наукометричних базах Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus International, EBSCOhost, Scilit, WorldCat, CrossRef та ін.)
 24. Грабов Л.М. Використання методів термоконтактного нагрівання та дискретно-імпульсного введення енергії в технології одержання супозиторіїв / Л.М. Грабов, Д.В. Посунько, О.Є.Степанова // Промышленная теплотехника. – 2016. – Т. 38, № 1. – С. 31-40. (Індексується в наукометричній базі Google Scholar)
 25. Чалаев Д.М. Применение автономных теплонасосных водонагревателей, перспективное направление энергосбережения в бытовом секторе и бюджетных организациях / Д.М. Чалаев, М.Н. Уланов, Н.М. Уланов // Тепловые насосы. – 2016. – № 1. – С. 35-39.
 26.  Чалаев Д.М. Автономные теплонасосные водонагре-ватели – основа энергосберегающего децентрализованного горячего водоснабжения / Д.М. Чалаев, М.Н. Уланов, Н.М. Уланов // Наукові праці ОНАХТ. – 2016. – Т. 22, № 4. – С. 348-352. (Індексується в наукометричних базах Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus International, EBSCOhost, Scilit, WorldCat, CrossRef та ін.)
 27.  Шматок О.І. Технологія неперервної дії з рекуперацією теплоти для виготовлення біодизельного палива / О.І. Шматок, Н.Б. Сильнягіна // Збірник тез доповідей IX міжнародної науково-практичної конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 61-62.
 28. Грабова Т.Л. Застосування методу ДІВЕ для отримання мезо- та нанорідин / Т.Л. Грабова, Д.В. Посунько, І.О. Данько // Збірник тез доповідей IX міжнародної науково-практичної конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 63-65.
 29. Чалаєв Д.М. Застосування природних цеолітів в якості робочих тіл адсорбційних перетворювачів теплоти / Д.М. Чалаєв, І.О. Данько // Збірник тез доповідей IX міжнародної науково-практичної конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 70-71.
 30. Степанова О.Е. Теплообмін при нагріванні та плавленні вуглеводневих сумішей // Збірник тез доповідей IX міжнародної науково-практичної конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 68-69.
 31. Степанова О.Є. Інтенсифікація теплообмінних процесів при термоконтактному методі плавлення вуглеводневих сумішей // Матеріали міжнародної науково-практичної конферен-ції «Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості». – К.: НУХТ, 2016. – С. 56-57.
 32. Шматок О.І. Створення енергоефективної технології та устаткування для виробництва дизельного біопалива // Збірник тез доповідей IX міжнародної науково-практичної конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання», 06-07 грудня 2016 р. / Укладач Я.М. Корнієнко.– К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 63-64.
 33.  Чалаєв Д.,М., Шматок О.І., Грабова Т.Л., Сильнягіна Н.Б. Розробка та дослідження енергоефективних кожухотрубних теплообмінників для високо мінералізованих середовищ // Збірник праць VI Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні енерготехнології” (4-8 вересня). ОНАХТ, 2017. С.121–125.
 34. Чалаєв Д.,М., Уланов Н.М., Уланов М.Н. О возможности использования глубоких скважин для теплонасосного теплоснабжения в Украине // Збірник праць VI Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні енерготехнології” (4-8 вересня). ОНАХТ, 2017. С.51–56.
 35.  Ющенко Н.М., Грабова Т.Л., Кузьмик У.Г., Пасічний В.М. Визначення технологічних параметрів отримання екстракту сумаху для подальшого використання у технології кисломолочних паст // Наукові праці НУХТ. Київ, 2017. Т. 23. № 4. С. 177–182. (Індексується в наукометричній базі Index Copernicus International)
 36. Чалаєв Д.М., Снєжкін Ю.Ф., Дабіжа Н.О. Вплив тепловологісного стану теплоносія на енергетичні показники процесу теплонасосного сушіння // Збірник наукових праць дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні» (6-7 квітня 2017 р.). Львів, 2017. С. 297–300.
 37. Чалаєв Д.М., Морозов Ю.П., Величко В.В. Вилучення геотермальної теплоти за допомогою термосифонів // Збірник праць VI Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні енерготехнології” (4-8 вересня). ОНАХТ, 2017. С. 47–50.
 38. Чалаєв Д.М., Морозов Ю.П., Величко В.В. Вилучення геотермальної теплоти за допомогою теплових труб // Наукові праці ОНАХТ.- 2017. вип. 1. Т. 81. С. 23–27. (Індексується в наукометричних базах Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus International, EBSCOhost, Scilit, WorldCat, CrossRef та ін.)
 39. Снєжкін Ю.Ф., Чалаєв Д.М., Дабіжа Н.О. Аналіз енергетичних показників процесу теплонасосного сушіння // «Промышленная теплотехника». 2017. Т. 39. № 3.- С. 47–52.
 40. Морозов Ю.П., Чалаев Д.М., Величко В.В. Децентрализованное теплоснабжение с помощью геотермальных тепловых насосов // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» ISJAEE. 2017. № 04-06 (216-218). C. 70–79.
 41. Шматок О.І. Інтенсифікація масообмінних процесів при вилученні біологічно-активних речовин (БАР) з рослинної сировини / О.І. Шматок, Д.В. Посунько // Международный научный журнал «Интернаука». – 2018. – № 21(61), Т. 3. – С. 88-91. DOI: 10.25313/2520-2057-2019-2-4682 (Індексується в наукометричних базах Ulrichsweb Global Serials Directory; Google Scholar; НЕБ elibrary.ru; Open Academic Journals Index; ResearchBib; Scientific Indexing Services; Turkish Education ndex; Polish Scholarly Bibliography; Eurasian Scientific Journal Index; The Journals Impact Factor (JIF); CrossRef та ін.
 42. Грабова Т.Л. Одержання дизельного біопалива переестерифікацією рослинних олій із застосуванням методу дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ) / Т.Л. Грабова, Д.М. Чалаєв, О.І. Шматок // Международный научный журнал «Интернаука». – 2018. – № 2 (64) – С. 84-89. DOI: 10.25313/2520-2057-2019-2-4682 (Індексується в наукометричних базах Ulrichsweb Global Serials Directory; Google Scholar; НЕБ elibrary.ru; Open Academic Journals Index; ResearchBib; Scientific Indexing Services; Turkish Education ndex; Polish Scholarly Bibliography; Eurasian Scientific Journal Index; The Journals Impact Factor (JIF); CrossRef та ін).
 43. Переяславцева Е.А. Исследование влияния композиционного состава бактериального препарата «Бифацил» на особенности процесса распылительного обезвоживания и качественные показатели конечного продукта / Переяславцева Е.А. // Зб. наукових праць XVII міжнародної наукової конференції «Удосконалення процесів і обладнання харчових і хімічних виробництв», 3-8 вересня 2018 р., ОНАХТ. – 2018. – С. 44-49.
 44. Грабова Т.Л. Инновационное тепломассобменное оборудование для фармацевтических технологий / Т.Л. Грабова, О.І. Шматок, Д.В. Посунько, Н.Б. Сильнягіна, О.Є. Степанова // Збірник праць XVII Міжнародної наукової конференції «Удосконалення процесів і обладнання харчових та хімічних виробництв» (3-8 вересня). – ОНАХТ, 2018. – С. 199-204.
 45. Шматок О.І. Підвищення ефективності технології одержання рідких моторних біопалив / О.І. Шматок, О.Є. Степанова // Збірник тез доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» (28-29 листопада 2018 р., м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – 2018. – С. 129-130.
 46. Чалаев Д.М. Использование выработанных газовых скважин для извлечения геотермального тепла / Д.М. Чалаев, А.И. Шматок, Т.Л. Грабова, Н.Б. Сильнягина // Збірник тез Регіональної науково-практичної конференції «Енергія. Бізнес. Комфорт.», 21 грудня 2018 р., м. Одеса, ОНАХТ. – 2018. – С. 17-19.
 47. Степанова О.Є. Енергоефективний спосіб та установка для підготовки основи при одержанні супозиторіїв / О.Є. Степанова, Д.В. Посунько, Р.Є. Базєєв // Збірник тез Регіональної науково-практичної конференції «Енергія. Бізнес. Комфорт.», 21 грудня 2018 р., м. Одеса, ОНАХТ. – 2018. – С. 14-16.
 48. Чалаев Д.М. Выбор рациональных режимов работы водонагревателя с тепловым насосом / Н.П. Добровольский, Д.М. Чалаев // Збірник тез Регіональної науково-практичної конференції «Енергія. Бізнес. Комфорт.», 26 грудня 2018 р., м. Одеса, ОНАХТ. – 2018. – С. 28-30.
 49. О.І. Шматок Инновационная технология и оборудование для получения суппозиториев / Шматок О.І., Степанова О.Є., Сильнягіна Н.Б. // Наукові праці ОНАХТ. – 2019. – випуск 1, Т. 83. – С. 57-61. (Індексується в наукометричних базах Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus International, EBSCOhost, Scilit, WorldCat, CrossRef та ін.)
 50. Грабова Т.Л. Розробка інноваційного тепломасообмінного обладнання для фармацевтичних технологій / Грабова Т.Л., Шматок О.І., Сильнягіна Н.Б. // Наукові праці ОНАХТ. – 2019. – випуск 1, Т. 83. – С. 67-73. (Індексується в наукометричних базах Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus International, EBSCOhost, Scilit, WorldCat, CrossRef та ін.)
 51. Сильнягіна Н.Б. Дослідження нового кожухотрубного теплообмінника для використання в системах геотермального теплопостачання / Н.Б. Сильнягіна, О.Є. Степанова, Д.М. Чалаєв, О.О. Переяславцева, Р.Є. Базєєв // Енергетика та автоматика.- 2019.- №5.- С. 87-96. (Індексується в наукометричних базах eLIBRARY.ru, Google Scholar, Ulrichsweb, SIS, MIAR, BASE, ResearchBib, AGRIS та ін.)
 52. Чалаєв Д.М. Енергетична ефективність використання перших від поверхні водоносних горизонтів для тепло- і хладопостачання / Д.М. Чалаєв, Ю.П. Морозов, А.А. Барило, М.П. Добровольський // “Відновлювальна енергетика” – 2019. – № 2 (57). – С. 70-78. DOI: https://doi.org/10.36296/1819-8058.2019.2(57).70-78 .
 53. Чалаєв Д.М. Енергетична ефективність використання перших від поверхні водоносних горизонтів для тепло- і хладопостачання / Д.М. Чалаєв, Ю.П. Морозов, В.Г. Олійніченко, В.В. Величко // “Відновлювальна енергетика” – 2019. – № 3 (58). – С. 67-77. DOI: https://doi.org/10.36296/1819-8058.2019.3(58).67-77
 54. Грабова Т.Л. Експериментальні дослідження синергетичного ефекту у технологіях отримання високодисперсних рідинних систем / Т.Л. Грабова, О.І. Шматок, Д.В. Посунько, О.Є. Степанова, Р.Є. Базєєв // “Промислова теплотехніка” – 2019. – Т. 41, № 5. – С. 74-75. (Індексується в наукометричній базі Google Scholar
 55. О.І. Шматок Инновационная технология для получения суппозиториев / Шматок О.І., Степанова О.Є., Сильнягіна Н.Б. // Збірник наукових праць VIІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні енерготехнології», 9-13 вересня 2019. – С. 54-59.
 56. Грабова Т.Л. Розробка інноваційного тепломасообмінного обладнання для фармацевтичних технологій / Грабова Т.Л., Шматок О.І., Сильнягіна Н.Б. // Збірник наукових праць VIІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні енерготехнології», 9-13 вересня 2019. – С. 70-77.
 57. Переяславцева О.О. Дослідження кінетики випаровування і сушіння одиничних крапель бактеріального препарату «ФГ-5»// Зб. наук. праць VII міжн. наук. конф. «Інноваційні енерготехнології», ОНАХТ», 9-13 вересня 2019 г., С. 102-106.
 58. Oleksii Shmatok Innovative method and installation for heating and melting bases for the production of suppositories / Oleksii Shmatok, StepanovaOlesya, Rostislav Bazeev // Proceedings of the 2nd International Scientific Conference “Chemical Technology and Engineering – 2” JUNE 24-28TH, LVIV. – 2019. – Р. 160-163.
 59. Djamal Chalaev Development of energy-efficient shell and tube heat exchangers for use in geothermal heating systems / Djamal Chalaev, Alex Shmatok, Tatyana Grabova, Nina Silnyagina // Proceedings of the 2nd International Scientific Conference “Chemical Technology and Engineering – 2” JUNE 24-28TH, LVIV. – 2019. – Р. 170-172.
 60. Чалаев Д.М. Выбор рациональных режимов работы водонагревателя с тепловым насосом / Н.П. Добровольский, Д.М. Чалаев // Збірник тез Регіональної науково-практичної конференції «Енергія. Бізнес. Комфорт.», 26 грудня 2018 р., м. Одеса, ОНАХТ. – 2019. – С. 28-30.
 61. Чалаев Д.М. Использование выработанных газовых скважин для извлечения геотермального тепла / Д.М. Чалаев, А.И. Шматок, Т.Л. Грабова, Н.Б. Сильнягина // Збірник тез Регіональної науково-практичної конференції «Енергія. Бізнес. Комфорт.», 21 грудня 2018 р., м. Одеса, ОНАХТ. – 2019. – С. 17-19.
 62. Степанова О.Є. Енергоефективний спосіб та установка для підготовки основи при одержанні супозиторіїв / О.Є. Степанова, Д.В. Посунько, Р.Є. Базєєв // Збірник тез Регіональної науково-практичної конференції «Енергія. Бізнес. Комфорт.», 21 грудня 2019 р., м. Одеса, ОНАХТ. – 2018. – С. 14-16.
 63. Чалаєв Д.М. Розробка енергоефективних кожухотрубних теплообмінників для використання в системах геотермального теплопостачання / Д.М. Чалаєв, О.І. Шматок, Т.Л. Грабова, Н.Б. Сильнягіна // Збірник тез Регіональної науково-практичної конференції «Енергія. Бізнес. Комфорт.», 21 грудня 2018 р., м. Одеса, ОНАХТ. – 2019. – С. 35-36.
 64. Shmatok O. Improving the efficiency of technology for producing motor liquid biofuel / O. Shmatok, T. Grabova, D. Chalaev // Збірник тез Регіональної науково-практичної конференції «Енергія. Бізнес. Комфорт.», 21 грудня 2018 р., м. Одеса, ОНАХТ. – 2019. – С. 26-27.

ПАТЕНТИ:

 1. Патент на корисну модель №70519 UA Спосіб одержання сорбенту для адсорбційних холодильних установок / Захлебняк М.В., Чалаєв Д.М., Корінчук Д.М.; опубл 11.06.2012, бюл. №11.
 2. Патент на винахід №97931 UA Тригенераційна установка / Долінський А.А., Білявський М.Л., Чалаєв Д.М., Шморгун В.В., Сусак О.М., Білявський Л.А.; опубл. 26.03.2012, бюл. №6.
 3. Патент на корисну модель №68776 UA Автономна холодильно-теплонасосна система гарячого водопостачання / Малкін Е.С., Чалаєв Д.М., Фуртат І.Е., Красновський І.Н., Ніколаєнко Ю.Є.; опубл.10.04.2012, , бюл. №7
 4. Патент на корисну модель №69450 UA Адсорбційний осушник повітря / Чалаєв Д.М., Пісарев О.В., Корінчук Д.М., Корінчевська Т.В.; опубл 25.04.2012, , бюл. №8
 5. Патент на корисну модель №70518 UA Сорбент для адсорбційних холодильних установок / Степанюк Ю.М., Крінчук Д.М., Чалаєв Д.М.; опубл 11.06.2012, , бюл. №11
 6. Патент на корисну модель №69860 UA Установка для розігріву та плавлення в’язких речовин / Долінський А.А., Грабов Л.М., Степанова О.Є.; опубл 10.05.2012, , бюл. №9
 7. Патент на корисну модель № 76807 UA Спосіб приготування біопалива для дизельних двигунів / Долінський А.А., Грабов Л.М., Шматок О.І.; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1
 8. Патент на винахід № 105155 UA Адсорбційний перетворювач теплоти періодичної дії / Долінський А.А., Грабов Л.М., Чалаєв Д.М., Данько І.О; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7.
 9. Патент на винахід № 105156 UA МПК F25B17/00 Спосіб нагрівання і охолодження рідини в адсорбційному перетворювачі теплоти / Долінський А.А., Грабов Л.М.,Чалаєв Д.М., Данько І.О; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7.
 10. Патент на корисну модель № 114215 Автономний енергоакумулюючий адсорбційний перетворювач теплоти / Чалаєв Д.М., Грабов Л.М., Данько І.О.; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5

Подані заявки на патенти:

 1.  Шматок О.І., Грабова Т.Л. Роторний апарат для отримання високодисперсних рідинних середовищ: заявка на патент України на винахід, № a2019 р.

replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部