Лабораторія гігротермічних процесів (ГТП) відділу тепломасообміну в дисперсних системах (ТДС)

Історія лабораторії

Лабораторія ГТП в 2000 році увійшла до складу відділу ТДС. Від початку створення відділу ГТП, а надалі лабораторії її роботою керував лауреат Державної премії СССР, заслужений винахідник України, кандидат технічних наук Грабов Леонід Миколайович, який розпочав науково-конструкторську діяльність в Інституті технічної теплофізики НАН України в 1962 р. З 2015 р. лабораторію очолював кандидат технічних наук Шматок Олексій Іванович. З 2020 р. лабораторію очолювала кандидат технічних наук Переяславцева Олена Олександрівна. З 2022 р. лабораторію очолює доктор технічних наук Чалаєв Джамалутдін Муршидович.

Загальна чисельність лабораторії – 10 співробітників. З них 1 головний науковий співробітник, 2 провідних наукових співробітника, 2 старших наукових співробітника, 1 молодший науковий співробітник.

Ступінь доктора технічних наук має 1 співробітник, кандидата технічних наук – 4 співробітника.

Контакти

03164, Київ, вул. акад. Булаховського, 2.

тел.: +38044 409-07-68 (Чалаєв Д.М.),

тел.: +38044 424-98-86

e-mail: htplab@ukr.net

Інформація про співробітників 

Детальніше >>>

 1. Зав. лабораторією, гол. наук. співр., д.т.н., Чалаєв Джамалутдін Муршидович
 2. Пров. наук. співр., к.т.н. Грабова Тетяна Леонідівна
 3. Ст. наук. співр. Посунько Дмитро Вікторович
 4. Ст. наук. співр., к.т.н., Степанова Олеся Євгеніївна
 5. Мол. наук. співр. Данько Іван Олегович
 6. Мол. наук. співр. Чалаєв Муршид Джамалутдінович
 7. Головний механік Базєєв Ростислав Євгенович
 8. Провідний інж.-технолог Ковальов Віктор Іванович
 9. Пров. наук. співр., к.т.н. Шматок Олексій Іванович
 10. Наук. співр., к.т.н., Шаврін Юрій Вікторович

Діяльність лабораторії

Детальніше >>>

Базовими засадами теоретичних та експериментальних досліджень тепломасообміну при тепловій і гідродинамічній обробці складних гетерогенних систем є створення енергоефективних технологій і обладнання для отримання якісних кінцевих продуктів. В основу розробок та впровадження нових технологій і обладнання закладено комплекс тепломасообмінних і фізико-хімічних процесів: теплопередача при нагріванні та охолодженні, фазові переходи, плавлення, диспергування, емульгування, гомогенізація, перемішування і розчинення, структурування, масообмінні процеси, молекулярна дифузія та інші.

Розробки лабораторії базуються на використанні ефективного методу управління динамічними процесами – дискретно-імпульсного введення енергії в гетерогенні системи (ДІВЕ), який дозволяє акумулювати у робочому об’ємі системи теплову і потенційну енергію і трансформувати її у кінетичну. 

Основні напрямки діяльності лабораторії

Детальніше >>>

1. Здійснення комплексу теоретичних та експериментальних досліджень сутності фізичних явищ в гетерогенних системах, що дають можливість цілеспрямованого управління технологічними процесами і забезпечення оптимальних умов їх здійснення з метою розробки енергоефективних технологій і обладнання для потреб енергетики, машинобудування, фармацевтичної, хімічної і харчової галузей промисловості.

Перспективність і актуальність цього напрямку підтверджена запропонованим інноваційним обладнанням, яке має широку географію впровадження в фармацевтичній, ветеринарній та харчовій галузях промисловості (рис.1).

2.Розробка наукових основ для створення високоефективних теплообмінних апаратів на основі труб з дискретними турбулізаторами для потреб комунальної енергетики і промисловості (рис. 2).

3.Здійснення експериментальних досліджень та реалізація інженерно-технічних рішень для розробки ефективної технології і енергоефективної модульної системи очищення й знезараження повітря від широкого класу забруднювачів в системах опалення, вентиляції та кондиціювання (HVAC) адміністративно-громадських і житлових будівель, промислових споруд та інших місцях масового скупчення людей (рис. 3).

Рис. 1.

Теплообмінник ТКГ-350                                    Теплообмінник ТО-75

Рис. 2.

Рис. 3

Опис проектів, що виконані і виконуються

Детальніше >>>

Відомча тематика

1.7.1.810 «Дослідження тепломасообмінних процесів одержання компонентів рідких палив з метою створення інноваційних технологій продукування паливних емульсій». (2007-2011 рр.).

Визначено ключові фактори, що впливають на процеси одержання стійких емульсій із неполярних та слабко полярних рідин при застосуванні ефектів ДІВЕ на прикладах модельних середовищ, у якості яких розглядалися рідкі палива з використанням біокомпонентів, наприклад, мазуту та біоетанолу, при вмісті біоетанолу в суміші до 30% по масі. Проведено оцінку теплотворної здатності традиційних рідких палив та нових комбінованих паливних емульсій.

Проведено теоретичне дослідження тривимірної структури потоку (поля швидкостей, тисків, дисипації енергії та температур) в запропонованій моделі роторно-пульсаційного апарата дисково-циліндричного типу ДЦД-4, в якому реалізується комплекс фізичних проявів ефектів ДІВЕ. Результати досліджень дозволили встановити повну гідродинамічну картину руху рідини, й на підставі отриманих гідродинамічних і теплофізичних збурень параметрів потоку провести оцінку можливих механізмів емульгування в гетерогенних системах.

Гідродинамічна обробка, при оптимальних температурах водомазутних емульсій, дозволяє одержувати енергетичну паливну емульсію з розмірами крапель води в ній до 5…20 мкм. При спалюванні емульсій з такими дисперсними характеристиками в топках покращується процес згорання та зменшується кількість шкідливих викидів.

1.7.1.852 «Розробка способів інтенсифікації процесів гідратації, гідролізу і екстракції на основі використання механізмів дискретно-імпульсного введення енергії» (2012-2014 рр.).

Для інтенсифікації процесу екстракції розроблений термодифузійний спосіб вилучення біологічно активних речовин (БАР). Суть термодифузійного способу екстракції полягає в знакозмінній фільтрації екстрагенту через шар сировини. Швидкість протоки екстрагенту вибирається такою, щоб забезпечити ламінарний режим потоку екстрагенту в шарі сировини. Температура екстрагенту змінюється в осцилюючому режимі. Знакозмінна фільтрація сировини екстрагентом дозволяє прискорити зовнішній масообмін, а осцилюючий температурний режим екстрагенту – внутрішній. Сукупність впливу цих параметрів дозволили визначити шляхи інтенсифікації масообмінних процесів (мацерації і екстрагування) при отриманні галенових препаратів в установках типу «Флора» і для вилучення БАР зрідженими газами в експериментальній термодифузійний установці типу «Бальзам».

Результати комплексу експериментальних досліджень дозволили здійснити трансфер технології термоконтактного плавлення вуглеводневих систем, який реалізовано в установці «Термофарм-М», що впроваджено на ТОВ «Тернофарм» (Україна, акт промислових випробувань від 09.07.2014 р.).

1.7.1.844 «Дослідження процесів гідродинаміки і тепломасообміну в мікро- та наноструктурованих дисперсних середовищах». (спільно з відділом ТГЕТУ) (2012-2014 рр.).

Вперше досліджені охолоджуючи властивості мезо- та нанорідин, отримані методом ДІВЕ, на основі рослинних олій. Експериментальні дослідження показали, що в процесах з фазовими переходами (кипіння) ключовими факторами впливу є не тільки хімічний склад рослинних олій (дисперсійне середовище), але і природи, вмісту розміру дисперсних включень і методів отримання охолоджуючих середовищ.

Обробка методом ДІВЕ дозволила підняти охолоджуючу здатність рослинних олій в 1,1…2,9 рази в діапазоні високих температур (600-850 оС).

Показано, що якісною відмінністю охолодження в рідинах на основі ріпакової та соєвої олій є відсутність стадії плівкового кипіння, що призводить до підвищення інтенсивності тепловідведення і рівномірності охолодження поверхні зразка в діапазоні високих температур (600-850 оС).

1.7.1.862 «Дослідження інтенсифікації тепломасообміну при фазових переходах та дискретно-імпульсном введенні енергії в гетерогенних середовищах методами молекулярного та експериментального моделювання» (спільно з відділом ТГЕТУ) (2015-2019 рр.)

Розроблено та створено експериментальний стенд для дослідження процесів імпрегнації ультрадисперсних частинок в пористі матриці з різною структурою. Використання методу дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ) в гетерогенні системи, реалізованого в експериментальному обладнанні, дозволяє створити нові ефективні матеріали з високою сорбційною здатністю. Запропоновано обладнання і визначено параметри ДІВЕ-технології імпрегнування мезо- та нанорозмірних частинок в пористу матрицю адсорбенту. Реалізація технології дозволяє отримати рівномірний розподіл дисперсних частинок в матриці, завдяки чому досягаються прогнозовані характеристики отриманих функціональних продуктів.

1.7.1.860 «Теоретичні і експериментальні дослідження тепломасообміну в технологічних процесах з використання метода дискретно-імпульсного введення енергії» (2015-2019 рр.)

Створено експериментальні моделі установок на базі роторно-пульсаційних апаратів типу ЛДЦД-750, ЛДЦДВМ-750 і ЛДЦДВМ-850 для отримання гомогенних мезо- і нанодисперсних систем, в яких середовище, що обробляється, піддається багатофакторному впливу ефектів ДІВЕ і вібрації.

Визначені оптимальні параметри, які дозволяють гармонізувати процес отримання високодисперсних функціональних продуктів: швидкість циркуляції і частота пульсацій потоку, значень зсувних напружень, окружна швидкість та параметрів вібрації, коли система досягає стану віброкипіння.

Експериментальний апарат пройшов апробацію в процесах вилучення біологічно-активних речовин з плодів Сумах (спільно з фахівцями НУХТ) та лікувально-профілактичних засобів пролонгованої дії (спільно з фахівцями ТОВ «Квазар Імпекс»).

Запропонована установка для отримання наноструктурованих систем є ефективною з точки зору гнучкості технологічного процесу. Установка дозволяє диверсифікувати технології і розширити асортимент готових продуктів.

 Програмно-цільова тематика

1.7.1.712 «Дослідження тепломасообміну при дискретно-імпульсному введені енергії в гетерогенні системи з метою розробки нанотехнологій і їх реалізації» (2007-2011 рр.).

Проведено комплекс досліджень, для дослідження фізико-хімічних впливів на функціональні властивості м’яких лікарських форм (МЛФ), сорбційну активність та кінетичну стійкість кремнійорганічних наносистем. Це дозволило запропонувати технологію для отримання наноструктурованих гетерогенних м’яких лікарських форм.

В основу розробок покладено принципи спрямованого дискретного енергетичного впливу на багатокомпонентні середовища, що реалізуються в запропонованих роторно-пульсаційних апаратах дисково-циліндричного типу.

Розроблена разом з відділом Моделювання процесів тепломасообміну в об’єктах енергетики і теплотехнологіях (МПТ) тривимірна CFD-модель течії у апараті, яка дає можливість: виявити ефективні зони апарата за оцінкою параметрів збурення потоків швидкоплинних гідродинамічних процесів, шляхи оптимізації геометричних параметрів апарату з точки зору процесів диспергування і емульгування.

Лабораторією розроблено технічний проєкт нового дисково-циліндричного апарату типу ДЦД-4 для реалізації принципів дискретно-імпульсного вводу енергії в високодисперсних системах.

1.7.1.840 «Дослідження мікромасштабних теплофізичних процесів в складних гетерогенних системах при впливі механізмів дискретно-імпульсного введення енергії з метою розробки нових технологій і продуктів» (2012-2016 рр.)

Методом ДІВЕ отримано новий теплоносій на основі геомінерального водного концентрату з перевагою солей: хлоридів натрію і магнію з низьким корозійним впливом до металів, в 2-6 разів нижче ніж у води, з низькою температурою кристалізації (до –30 ºС), з високою температурою кипіння (до +106 ºС).

Розроблено та виготовлено дисково-циліндричний апарат, в якому реалізується метод дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ). Такий апарат використано для отримання високодисперсних рідинних систем, до яких відносяться мезо- та нанорідини. Експериментальні дослідження показали, що сукупний вплив гідродинамічних, гідроакустичних та гідромеханічних ефектів в гетерогенних середовищах є перспективним методом для отримання високодисперсних систем. На модернізованому стенді для дослідження гідродинамічних та гідроакустичних ефектів ДІВЕ і тепломасообмінних процесів в гетерогенних середовищах отримано осцилограми пульсацій тиску для різних режимів течії модельного середовища в дисково-циліндричному апараті.

За допомогою чисельного моделювання досліджено процеси структуроутворення у нанорідині «діоксид кремнію – дистильована вода» та проведено порівняльний аналіз результатів моделювання зі експериментальним зразком нанорідини, отриманої методом ДІВЕ у роторно-пульсаційному дисково-циліндричному апараті.

Розроблено і виготовлено стенд для дослідження процесів теплопередачі через труби з дискретними турбулізаторами. Напрацьовано до сотні експериментальних режимів, проведено моделювання процесів в трубах з дискретними турбулізаторами.

Розроблено та виготовлено кожухотрубний теплообмінник з дискретними турбулізаторами, потужність 350-400 кВт, в якому збільшені коефіцієнти теплопередачі в гофрованих трубах в 1,5-1,6 рази в порівнянні з гладкими трубами.

Новий теплообмінник в процесі випробувань показав ефективну роботу у всьому діапазоні зміни теплових навантажень. Оснащення індивідуальних теплових пунктів новим теплообмінником дозволить на 20-30 % зменшити витрати на їх виготовлення.

 

1.7.1.881 «Дослідження процесів трансформації енергії в рідких гетерогенних системах при використанні методу дискретно-імпульсного введення енергії» (2017-2021 рр.).

Розроблено математична модель тепломасообміну в фазоперехідних матеріалах при нагріванні і плавленні. Модель дозволяє оптимізувати параметри технології термоконтактного плавлення з примусовим виведенням розплаву, що дозволяє знизити енерговитрати і підвищити якість кінцевих продуктів при виробництві лікарських засобів (ЛЗ), таких як мазі, суппозиторії.

За результати експериментальних та лабораторних досліджень розроблено принципи створення регульованого динамічного стану висококонцентрованих систем типу “тверде тіло-рідина” в умовах комплексного впливу гідродинамічних та гідроакустичних ефектів. Визначено домінуючі фактори впливу на дисперсність і структурну однорідність ультрадисперсних систем в гетерогенних процесах матеріальних технологій.

Лабораторія пропонує тепломасообмінне обладнання для повного циклу виробництва м`яких лікарських форм: термоконтактна технологія підготовки мазевих основ і ДІВЕ-технологія диспергування і гомогенізації в гетерогенних системах.

1.7.1.887 «Наукові засади підвищення енергоефективності теплотехнологій виробництва альтернативних видів палива» (2018-2019 рр.).

Для проведення переестерифікації запропоновано метод дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ), реалізований у роторно-пульсаційному апараті, Це дозволяє знизити необхідну робочу температуру проведення процесу і забезпечити неперервний режим роботи виробничого обладнання за рахунок інтенсифікації. Отримані експериментальні залежності ступеня виходу біопалива від температури проведення процесу, продуктивності обладнання, режиму роботи роторно-пульсаційного апарата та співвідношення вихідних продуктів. Визначено експериментальні теплотехнологічні параметри проведення процесу переестерифікації рослинних олій метиловим спиртом для забезпечення неперервного режиму роботи стенда для відпрацювання режимів одержання біопалив.

Використання теплового насоса для відгонки надлишку спирту і рекуперація теплоти дозволяють заощадити 60…80 % теплової енергії, яка витрачається на нагрів вихідних продуктів в процесі одержання дизельного біопалива.

Розроблено практичні рекомендації для реалізації енергоефективної технології неперервної дії одержання дизельного біопалива.

Договір № 34 «Розробка термопульсаційної технології та дослідної установки одержання рідких біопалив для потреб комунальної й промислової енергетики» (програма «Біомаса як паливна сировина (БІОПАЛИВО)» (2007-2009 рр.).

Проведено відпрацювання тепломасообмінних процесів технології одержання рідких біопалив для потреб комунальної та промислової енергетики на лабораторному та стендовому обладнанні. Визначено теплофізичні параметри проведення процесів обробки при виготовленні рідких біопалив на основі рослинних олій та спиртів.

На основі виконання тепломасообмінних досліджень та моделювання гідродинамічних процесів в апаратах для введення енергії в гетерогенні системи запропоновано термопульсаційну технологію одержання рідких біопалив.

Договір № 29 «Інтенсифікація тепломасообмінних процесів отримання рідких біопаливних сумішей методом спрямованого дискретного енергетичного впливу» (програма “Біомаса як паливна сировина (БІОПАЛИВО)») (2010-2012 рр.).

Проведено дослідження тепломасообмінних процесів отримання рідких біопаливних сумішей з використанням принципів дискретно-імпульсного введення енергії на лабораторному та стендовому обладнанні. Визначено теплофізичні параметри проведення процесів обробки при виготовленні рідких біопаливних сумішей. Досліджені режими одержання рідких моторних та енергетичних палив з біокомпонентами.

Експериментально виміряна теплотворна здатність біопалив (біоетанолу та біодизелю) та їх сумішей з традиційними паливами. Проведено узагальнення результатів досліджень.

За результатами досліджень запропоновано інноваційну технологію виробництва біопаливних сумішей з використанням принципів дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ) для прискорення масообмінних та теплофізичних процесів.

Розроблено технічну документацію на науково-технічну продукцію «Станція приготування біопаливних сумішей СПБС-1000», продуктивністю 1000 л/год. В розробленому обладнанні використано принцип ДІВЕ для інтенсифікації тепломасообмінних процесів приготування біопаливних сумішей.

Договір № 22 «Розробка інноваційної технології та установки неперервної дії із застосуванням реактора з дискретними турбулізаторами для одержання рідких біопалив» (програма «Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії») (2013-2017 рр.).

Розроблено та виготовлено новий експериментальний роторно-пульсаційний апарат ЛДЦД-750, призначений для гомогенізації емульсій, а також для інтенсифікації фізико-хімічних процесів при виготовленні рідких біопалив.

Створений новий експериментальний стенд для дослідження теплотехнологічних процесів отримання рідких моторних біопалив. Проведено відпрацювання експериментальних режимів роботи стендового обладнання для дослідження тепломасообмінних процесів одержання рідких біопалив. Проведені експериментальні дослідження для визначення термокінетичних закономірностей протікання процесу переестерифікації рослинних олій метиловим спиртом із застосуванням лужних каталізаторів. Експериментально визначений вплив різних факторів на кінетику протікання процесу (вплив температури, співвідношення вихідних продуктів і каталізатора, вплив інтенсивності гідродинамічної обробки реакційної суміші).

Результати експериментальних досліджень будуть використані для пошуку методів інтенсифікації процесів одержання рідких біопалив і енергоощадних способів біоенергоконверсії вихідної сировини та розробки на їх основі пілотної установки для виготовлення рідких біопалив.

Спільні наукові і інноваційні проекти, господарські договори

Договір № 34 «Розробка термопульсаційної технології та дослідної установки одержання рідких біопалив для потреб комунальної й промислової енергетики» програма «Біомаса як паливна сировина (БІОПАЛИВО)» (2007-2009 рр.)

Проведено відпрацювання тепломасообмінних процесів технології одержання рідких біопалив для потреб комунальної та промислової енергетики на лабораторному та стендовому обладнанні. Визначено теплофізичні параметри проведення процесів обробки при виготовленні рідких біопалив на основі рослинних олій та спиртів.

На основі виконання тепломасообмінних досліджень та моделювання гідродинамічних процесів в апаратах для введення енергії в гетерогенні системи запропоновано термопульсаційну технологію одержання рідких біопалив.

Договір № 29 «Інтенсифікація тепломасообмінних процесів отримання рідких  біопаливних сумішей методом спрямованого дискретного енергетичного впливу» (програма «Біомаса як паливна сировина (БІОПАЛИВО)» (2010-2012 рр.)

Проведено дослідження тепломасообмінних процесів отримання рідких біопаливних сумішей з використанням принципів дискретно-імпульсного введення енергії на лабораторному та стендовому обладнанні. Визначено теплофізичні параметри проведення процесів обробки при виготовленні рідких біопаливних сумішей. Досліджені режими одержання рідких моторних та енергетичних палив з біокомпонентами.

Експериментально виміряна теплотворна здатність біопалив (біоетанолу та біодизелю) та їх сумішей з традиційними паливами. Проведено узагальнення результатів досліджень.

За результатами досліджень запропоновано інноваційну технологію виробництва біопаливних сумішей з використанням принципів дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ) для прискорення масообмінних та теплофізичних процесів.

Розроблено технічну документацію на науково-технічну продукцію «Станція приготування біопаливних сумішей СПБС-1000», продуктивністю 1000 л/год. В розробленому обладнанні використано принцип ДІВЕ для інтенсифікації тепломасообмінних процесів приготування біопаливних сумішей.

Договір № 04-08-12 «Исследование совместных процессов тепло- и массопереноса в многокомпонентных системах для разработки сорбционных преобразователей теплоты нового поколения» (НАН України та Сибірського Відділення РАН, 2012-2013 рр.).

Проведено аналітичне та експериментальне дослідження тепломасопереносу в апаратах сорбційного термотрансформатора. Лабораторні випробування експериментальних зразків адсорберів на створених в ІК СВ РАН нових сорбційних матеріалах.

На основі аналізу ефективності використання енергетичних ресурсів у промисловості, температурного потенціалу тепла різних пристроїв, генеруючих теплову енергію, визначені параметри робочих циклів сорбційних термотрансформаторів і видані вихідні дані для синтезу енергоефективних адсорбентів для сорбційних перетворювачів теплоти.

Отримані дані є основою для розробки адсорбційного перетворювача теплоти нового покоління, створення якого сприятиме підвищенню ефективності використання енергетичних ресурсів та залученню в енергообіг вторинних та поновлюваних джерел енергії.

Вивчено існуючі моделі сорбційних перетворювачів теплоти (СПТ) і розроблено концепцію й апаратне оформлення адсорбційного агрегату нового покоління. Виготовлено експериментальний зразок СПТ, проведені його стендові випробування і вивчені енергетичні показники дійсного адсорбційного циклу.

За результатами узагальнення експериментальних даних розроблено рекомендації щодо застосування СПТ в промисловості та агропромисловому комплексі, сформульовані вихідні дані для розрахунку і проектування СПТ. Розроблено технологічні схеми підключення СПТ о систем тепло/холодопостачання.

Договір №3259 від 18.10.2013 р. «Установка для нагрівання та плавлення в`язких і низкотеплопровідних субстанцій «Термобат-М» (ТОВ “Тернофарм”, акт промислових випробувань від 09.07.2014 р.).

В установці реалізовано термоконтактний метод нагрівання і плавлення вуглеводневих систем з вдосконаленим вузлом примусового видалення розплаву.

Договір №1 від 10.10.2016 р. «Дослідження процесів структуроутворення при отриманні нових форм лікарсько-профілактичних засобів» (ТОВ “КВАЗАР ІМПЕКС”, 2016-2017 рр.).

В рамках виконання договору визначено вплив фізико-хімічної природи дисперсної фази і її оптимальні концентрації в середовищі високомінералізованого розчину та суміші водо-спиртових рослинних екстрактів на процеси структуроутворення.

Для отримання структурованих аплікаційних засобів запропоновано принципова схема, технологію і малогабаритну установку для її здійснення.

Проведені дослідження показали, що структурована форма є новим класом композиційних лікувально-профілактичних засобів з покращеними властивостями: пролонгована дія; седиментаційна стабільна система, в якій довше зберігається активність; рівномірна по об`єму щільність розподілу дисперсних частинок, що впливає на якість і вивільнення активних компонентів.

Договір Р 5.10.1 «Розробка рекомендацій щодо розрахунків, проектування та застосування систем геотермального енергопостачання в комунальному господарстві і агропромисловому комплексі» (цільова програма наукових досліджень  НАН України “Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд (Ресурс-2)” (2017-2018 рр.).

Розроблено схемні рішення систем геотермального теплоенергопостачання з використанням раніше пробурених переобладнаних свердловин Гадяцького геотермального родовища.

Запропоновані удосконалені методи вилучення геотермальної енергії з використанням свердловинних теплообмінників на нафтогазових родовищах з низьким дебітом термальних вод.

Розроблено методику розрахунку процесів тепловологісної обробки теплоносія в сушильних установках і запропоновано обладнання для сушіння сільськогосподарської продукції з використання низькотемпературної геотермальної енергії.

Договір Р 5.8 «Подовження терміну експлуатації сушильного обладнання шляхом удосконалення теплогенеруючих систем» (цільова програма наукових досліджень  НАН України “Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд (Ресурс-2)” (спільно з відділом ТМПТ, 2016-2020 рр.)

Обґрунтовано вибір конструктивного рішення та розроблено конструкторську документацію на теплогенеруючий теплонасосний агрегат. Виготовлено дослідний зразок теплонасосного агрегату для конвективної сушарки камерного типу. За результатами випробувань скоригована конструкторська документація. Одержані дійсні енергетичні показники теплонасосного агрегату підтвердили попередні розрахунки і склали 0,5-0,9 кВт·год на кг випаруваної вологи. Отримано акт приймання дослідного зразка теплонасосного агрегату.

Договір № 2002 «Визначення технологічних параметрів отримання реологічно-складних суспензій на гідрофобній основі» (ТОВ «КВАЗАР ІМПЕКС», 2020 р.).

Визначено вплив температурних параметрів, концентрації дисперсної фази і зсувних напружень на плинність системи «нанорозмірний діоксин кремнію-гідрофобна основа». Визначені технологічні режими обробки та напрацьована дослідна партія консистентних мастил на гідрофобній основі.

Договір № 2785 «Теплотехнічний аудит конвективної сушильної установки СП-730» (спільно з відділом ТМПТ, 2020 р.).

Вивчено процес зневоднення та проведений аналіз теплотехнічних умов під час зневоднення сировинного матеріалу.

Досліджено кінетику вологообміну залежно від параметрів процесу. Видано рекомендації щодо інтенсифікації процесу сушіння та зниження енергетичних витрат в сушильній установці СП-730.

Договір № 1019 «Відпрацювання технології отримання аплікаційних засобів» (ТОВ “КВАЗАР ІМПЕКС”, акти впровадження №1 від 30.11. №2 від 28.10.2021).

Відпрацьована технологія та запропонована дослідно-промислова установка для отримання наноструктурованих форм профілактично-лікувальних засобів на основі широкого спектру рослинних екстрактів.

Розроблена модифікація дисково-циліндричного апарату типу ДЦД-4 для здійснення і інтенсифікації тепломасообмінних процесів в запропонованій технології.

Договір № 1–06/20 від 17.06.2020 р. «Регламентні роботи перед введенням в експлуатацію установки для здійснення фізико-хімічних процесів у дисперсних системах» (ТОВ «Фармедіка», акти впровадження №1 від 30.11.2020, №2 від 28.10.2021).

В рамках договору виконано комплекс робіт з випробування на функціональну роботоспроможність вузлів і стабільність роботи систем установки.

Випробування ефективності роботи функціональних вузлів проведено на тестових середовищах: дисперсії гідрофобного діоксиду кремнію у воді.

За результатами роботи оптимізовано гідродинаміка в продуктовому контурі, режимні параметри диспергування і гомогенізації у суспензійних формах, внесено конструктивні зміни у дисково-циліндричний апарат типу АP-1000.

8,60.63 (8,60/63) Розробка обладнання для знезараження повітря в системах кондиціонування громадських будівель методами фотокаталіза і плазмохімії в умовах пандемії COVID-19 (спільно з ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2021 р.).

Фахівцями ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України спільно з фахівцями ІТТФ НАН України розроблено й створено устаткування для очищення аеродисперсних потоків методом впливу низькотемпературної плазми атмосферного тиску. Висока ефективність очищення досягається шляхом створення підвищеної концентрації озону в іонізаційній камері, що сприяє збільшенню кількості активних радикалів у повітрі та інтенсифікує деструкцію молекулярних забруднювачів, інактивацію патогенних мікроорганізмів тощо.

Автори розробили технологічну схему та модулі установки плазмохімічного очищення повітря в системах припливно-витяжної вентиляції будівель з модулем комбінованого (каталітично-термічного) методу деструкції надлишку озону.

Тестові випробування ефективності знезараження повітря провели на експериментальному устаткуванні.

Договір Р 5.5 «Подовження ресурсу роботи раніше пробурених законсервованих свердловин методами геотермальних технологій генерації теплової і електричної енергії (цільова програма наукових досліджень НАН України “Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд (Ресурс-2)” (2016-2018 рр.).

Розроблено методику теплового розрахунку тригенераційних геотермальних установок на базі сорбційних теплових насосів для застосування на об’єктах агропромислового комплексу.

Запропоновані технологічні схеми підвищення температурного потенціалу геотермального джерела енергії за допомогою аб- і адсорбційних теплових насосів, розраховані оптимальні режими роботи сорбційних теплових насосів і визначені їх енергетичні показники в умовах змінних температур гріючого джерела.

Комерційні пропозиції лабораторії ГТП

Детальніше >>>

Лабораторія відкрита для будь-яких форм співробітництва з українськими та закордонними організаціями.

В результаті проведених досліджень створена технологічна та технічна документація, що дозволила розробити та виготовити науково-технічну продукцію, яка впроваджена на фармацевтичних та переробних підприємствах в Україні і за кордоном.

Зацікавлені в спільній розробці і виконанні проектів за такими напрямками:

 • Дослідження з метою отримання нових науково-прикладних знань в галузі гігротермічних та гідродинамічних процесів, створення на їх основі нового конкурентоспроможного тепломасообмінного обладнання.

Результати досліджень, що отримані при виконанні науково-дослідницьких робіт:

– “Розробка прискореної теплотехнології та обладнання для виробництва м’яких лікарських форм в фармацевтичній промисловості і аптеках”.

– “Створення ресурсозберігаючої технології та параметричного ряду гігротермічного обладнання зневоднення термолабільних субстанцій у фармації та переробній промисловості”.

– “Дослідження процесів введення енергії в системі “тверде тіло-рідина”.

 • Дослідження тепломасообміну при виробництві багатокомпонентних препаратів, створення термодифузійного обладнання для фармацевтичної, харчової і хімічної промисловості.
 • Дослідження процесів введення енергії в системі “тверде тіло-рідина” з оптимізацією тепломасообмінного обладнання.
 • Дослідження тепломасообмінних процесів, створення технології та технічного проекту лінії виробництва біопалива.
 • Створення технології отримання нового класу теплоносіїв (мезо- і нанорідин) та обладнання для використання нових теплоносіїв.
 • Дослідження процесів тепло- і масопереносу в багатокомпонентних системах та розробка сорбційних перетворювачів теплоти нового покоління.
 • Створення енергоефективних технологій отримання біодизельного палива з використанням теплонасосного циклу та реактора з дискретними турбулізаторами.
 • Способи інтенсифікації технологічних процесів та обладнання для їх здійснення.

Науково-технічні та технологічні розробки виконуються для виробництва нових форм і видів продукції різних галузей промисловості:

-медичні, фармацевтичні, хімічні та мікробіологічні препарати;

-натуральні рослинні екстракти, фітопрепарати та біологічні активні продукти;

– новий клас теплоносіїв;

-ефективні теплообмінники на основі труб з дискретними турбулізаторами.

Основні публікації лабораторії

Детальніше >>>

   1. Долінський А.А., Грабов Л.М., Грабова Т.Л. Теплофізичні методи створення наноструктурованих матеріалів з покращеними властивостями // Промышленная теплотехника. – 2010, № 6, С. 5-14.
   2. Долінський А.А., Грабов Л.М., Шматок О.І. Получение биодизельного топлива и моторных топливных смесей методом направленного дискретно-импульсного влияния // Промышленная теплотехника. 2011, Т. 33, № 7, С. 158-159.
   3. Долінський А.А., Грабов Л.М., Степанова О.Є. Теплообмін при нагріванні і плавленні основ для виготовлення косметичних та фармацевтичних препаратів // Промышленная теплотехника. – 2011, Т. 33, № 3, С. 12-19.
   4. Долінський А.А., Грабов Л.М., Шматок О.І. Інтенсифікація тепломасообмінних процесів отримання біодизельного палива // Наукові праці ОНАХТ. – 2012. – Т. 2, вип. 41. – С. 4-7.
   5. Moskalenko A.A., Logvinenko P.N., Kobasko N.I., Grabov L.N. The DPIE System Improves Cooling Capacity of a Canola Oil to be Used as a Quenchant// Proceeding of the 16th WSeaS International Conference on Communications (Part of CSCC12), Kos Island, Greece, July 14-17, 2012, pp. 490-494.
   6. Долинский А.А., Грабов Л.Н., Чалаев Д.М. Разработка и исследование рекуперативного теплообменника на базе парожидкостного термосифона// Тезисы докладов и сообщений XIV Минского международного форума по тепло- и массобмену (10-13 сентября). – 2012. – Т. 2, ч. 1. – С. 57-60.
   7. Долинский А.А., Грабов Л.Н., Грабова Т.Л. Метод ДИВЭ в инновационных технологиях и тепломассообменном оборудовании // Промышленная теплотехника. – 2012. – Т. 34, № 3. – С. 18-30.
   8. Долинский А.А., Грабов Л.Н., Москаленко А.А., Грабова Т.Л., Логвиненко П.Н. Исследование влияния дискретного энергетического воздействия на охлаждающую способность микро- и наножидкостей // Промышленная теплотехника. – 2013. – Т. 35, № 1. – С. 5-12.
   9. Долінський А.А., Грабов Л.М., Чалаєв Д.М., Переяславцева О.О., Сильнягіна Н.Б., Ковальов В.В. Розробка ефективних теплообмінників нового покоління на основі труб з дискретними турбулізаторами // Енергетика та електрифікація. – 2013, № 4, С. 28-33.
   10. Dolinsky A.A., Moskalenko A.A., Grabova T.L., Kobasko N.I., Logvinenko P.N. Cooling Intensity of Micro- and Nanofluids to Be Used as a Quenchant for Hardening of Steel Parts and Tools // Proceedings of the 4th International Conference on Fluid Mechanics and Heat & Mass Transfer (FLUIDSHEAT ‘13), Dubrovnik, Croatia, June 25-27, 2013. pp. 88-93.
   11. Долинский А.А., Грабов Л.Н., Чалаев Д.М. Сорбционные трансформаторы: опыт создания и перспективы развития // Промышленная теплотехника. – 2013, Т. 35, № 3. С. 64-77.
   12. Грабов Л.Н., Посунько Д.В. Интенсификация тепломассообменных процессов получения галеновых препаратов // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій.– 2014.– Т.3, вип.45. – С.66-69.
   13. Грабов Л.М., Чалаєв Д.М., Данько І.О., Демченко В.Г., Дуняк О.В. Перспективи використання українських природних цеолітів в адсорбційних перетворювачах теплоти // Промышленная теплотехника. – 2014. – Т. 36, № 4. – С. 11-17.
   14. Грабов Л.М., Чалаєв Д.М., Данько І.О. Адсорбційний перетворювач теплоти періодичної дії // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2014. – Т. 3, вип. 45. – С. 209-211.
   15. Долінський А.А., Грабов Л.М., Шматок О.І. Високоефективна технологія біоенергоконверсії рослинних олій з використанням рекуперації теплоти та методу дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ) // Матеріали наукової конференції в рамках цільової комплексної програми «Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії «Біологічні ресурси і новітні біотехнології виробництва біопалив». – Київ, Фітосоціоцентр, 2014, 9-11 вересня 2014 р. – С. 235-241.
   16. Долінський А.А., Грабова Т.Л., Степанова О.Є. Створення та впровадження ефективних технологій та устаткування для виробництва лікарських засобів. Частина 1 // Промислова теплотехніка, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 31-43.
   17. Сhalaev, O. Shmatok, O. Nedbailo, N. Silnaygina. Heat transfer enhancement in a corrugated tube heat exchanger // Ukrainian food Journal. – 2016. – V. 5, Issue 2. – P. 376-386. (WoS)
   18. Т.Л. Грабова, Л.С. Гапонич. Розробка ефективних і екологічно безпечних середовищ для високотемпературного охолодження // Наукові праці ОНАХТ. – 2016. – Т.22, № 4. – С.156-166.
   19. Л.М. Грабов, Д.В. Посунько, О.Є.Степанова. Використання методів термоконтактного нагрівання та дискретно-імпульсного введення енергії в технології одержання супозиторіїв // Промышленная теплотехника. – 2016. – Т. 38, № 1. – С. 31-40.
   20. Д.М. Чалаев, М.Н. Уланов, Н.М. Уланов. Применение автономных теплонасосных водонагревателей, перспективное направление энергосбережения в бытовом секторе и бюджетных организациях // Тепловые насосы. – 2016. – № 1. – С. 35-39.
   21. Д.М. Чалаев, М.Н. Уланов, Н.М. Уланов. Автономные теплонасосные водонагре-ватели – основа энергосберегающего децентрализованного горячего водоснабжения // Наукові праці ОНАХТ. – 2016. – Т. 22, № 4. – С. 348-352. (Index Copernicus).
   22. О.І. Шматок, Н.Б. Сильнягіна. Технологія неперервної дії з рекуперацією теплоти для виготовлення біодизельного палива // Збірник тез доповідей IX міжнародної науково-практичної конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 61-62.
   23. Т.Л. Грабова, Д.В. Посунько, І.О. Данько. Застосування методу ДІВЕ для отримання мезо- та нанорідин // Збірник тез доповідей IX міжнародної науково-практичної конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 63-65.
   24. Д.М. Чалаєв, І.О. Данько. Застосування природних цеолітів в якості робочих тіл адсорбційних перетворювачів теплоти // Збірник тез доповідей IX міжнародної науково-практичної конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 70-71.
   25. Степанова О.Е. Теплообмін при нагріванні та плавленні вуглеводневих сумішей // Збірник тез доповідей IX міжнародної науково-практичної конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 68-69.
   26. Степанова О.Є. Інтенсифікація теплообмінних процесів при термоконтактному методі плавлення вуглеводневих сумішей // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості». – К.: НУХТ, 2016. – С. 56-57.
   27. Шматок О.І. Створення енергоефективної технології та устаткування для виробництва дизельного біопалива // Збірник тез доповідей IX міжнародної науково-практичної конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання», 06-07 грудня 2016 р. / Укладач Я.М. Корнієнко.– К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 63-64.
   28. Чалаєв Д.,М., Шматок О.І., Грабова Т.Л., Сильнягіна Н.Б. Розробка та дослідження енергоефективних кожухотрубних теплообмінників для високо мінералізованих середовищ // Збірник праць VI Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні енерготехнології” (4-8 вересня). ОНАХТ, 2017. С.121–125.
   29. Чалаєв Д.,М., Уланов Н.М., Уланов М.Н. О возможности использования глубоких скважин для теплонасосного теплоснабжения в Украине // Збірник праць VI Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні енерготехнології” (4-8 вересня). ОНАХТ, 2017. С.51–56.
   30. Ющенко Н.М., Грабова Т.Л., Кузьмик У.Г., Пасічний В.М. Визначення технологічних параметрів отримання екстракту сумаху для подальшого використання у технології кисломолочних паст // Наукові праці НУХТ. Київ, 2017. Т. 23. № 4. С. 177–182.
   31. Чалаєв Д.М., Снєжкін Ю.Ф., Дабіжа Н.О. Вплив тепловологісного стану теплоносія на енергетичні показники процесу теплонасосного сушіння // Збірник наукових праць дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні» (6-7 квітня 2017 р.). Львів, 2017. С. 297–300.
   32. Чалаєв Д.М., Морозов Ю.П., Величко В.В. Вилучення геотермальної теплоти за допомогою термосифонів // Збірник праць VI Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні енерготехнології” (4-8 вересня). ОНАХТ, 2017. С. 47–50.
   33. Чалаєв Д.М., Морозов Ю.П., Величко В.В. Вилучення геотермальної теплоти за допомогою теплових труб // Наукові праці ОНАХТ.- 2017. вип. 1. Т. 81. С. 23–27.
   34. Снєжкін Ю.Ф., Чалаєв Д.М., Дабіжа Н.О. Аналіз енергетичних показників процесу теплонасосного сушіння // «Промышленная теплотехника». 2017. Т. 39. № 3.- С. 47–52.
   35. Морозов Ю.П., Чалаев Д.М., Величко В.В. Децентрализованное теплоснабжение с помощью геотермальных тепловых насосов // Альтернативная энергетика и экология ISJAEE. 2017. № 04-06 (216-218). C. 70–79.
   36. О.І. Шматок, Д.В. Посунько. Інтенсифікація масообмінних процесів при вилученні біологічно-активних речовин (БАР) з рослинної сировини // Международный научный журнал «Интернаука». – 2018. – № 21(61), Т. 3. – С. 88-91. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-2-4682.
   37. Т.Л. Грабова, Д.М. Чалаєв, О.І. Шматок. Одержання дизельного біопалива переестерифікацією рослинних олій із застосуванням методу дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ) // Международный научный журнал «Интернаука». – 2018. – № 2 (64) – С. 84-89. https://doi.org/ 10.25313/2520-2057-2019-2-4682.
   38. Т.Л. Грабова, О.І. Шматок, Д.В. Посунько, Н.Б. Сильнягіна, О.Є. Степанова. Инновационное тепломассобменное оборудование для фармацевтических технологий // Збірник праць XVII Міжнародної наукової конференції «Удосконалення процесів і обладнання харчових та хімічних виробництв» (3-8 вересня). – ОНАХТ, 2018. – С. 199-204.
   39. О.І. Шматок, О.Є. Степанова. Підвищення ефективності технології одержання рідких моторних біопалив // Збірник тез доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» (28-29 листопада 2018 р., м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – 2018. – С. 129-130.
   40. Д.М. Чалаев, А.И. Шматок, Т.Л. Грабова, Н.Б. Сильнягина. Использование выработанных газовых скважин для извлечения геотермального тепла // Збірник тез Регіональної науково-практичної конференції «Енергія. Бізнес. Комфорт.», 21 грудня 2018 р., м. Одеса, ОНАХТ. – 2018. – С. 17-19.
   41. О.Є. Степанова, Д.В. Посунько, Р.Є. Базєєв. Енергоефективний спосіб та установка для підготовки основи при одержанні супозиторіїв // Збірник тез Регіональної науково-практичної конференції «Енергія. Бізнес. Комфорт.», 21 грудня 2018 р., м. Одеса, ОНАХТ. – 2018. – С. 14-16.
   42. Н.П. Добровольский, Д.М. Чалаев Выбор рациональных режимов работы водонагревателя с тепловым насосом // Збірник тез Регіональної науково-практичної конференції «Енергія. Бізнес. Комфорт.», 26 грудня 2018 р., м. Одеса, ОНАХТ. – 2018. – С. 28-30.
   43. Шматок О.І., Степанова О.Є., Сильнягіна Н.Б Инновационная технология и оборудование для получения суппозиториев // Наукові праці ОНАХТ. – 2019. – випуск 1, Т. 83. – С. 57-61.
   44. Грабова Т.Л., Шматок О.І., Сильнягіна Н.Б. Розробка інноваційного тепломасообмінного обладнання для фармацевтичних технологій // Наукові праці ОНАХТ. – 2019. – вип. 1, Т. 83. – С. 67-73.
   45. Н.Б. Сильнягіна, О.Є. Степанова, Д.М. Чалаєв, Р.Є. Базєєв Дослідження нового кожухотрубного теплообмінника для використання в системах геотермального теплопостачання // Енергетика та автоматика.- 2019.- №5.- С. 87-96
   46. Д.М. Чалаєв, Ю.П. Морозов, А.А. Барило, М.П. Добровольський. Енергетична ефективність використання перших від поверхні водоносних горизонтів для тепло- і хладопостачання // Відновлювальна енергетика. – 2019. – № 2 (57). – С. 70-78. https://doi.org/10.36296/1819-8058.2019.2(57).70-78.
   47. Д.М. Чалаєв, Ю.П. Морозов, В.Г. Олійніченко, В.В. Величко. Енергетична ефективність використання перших від поверхні водоносних горизонтів для тепло- і хладопостачання // Відновлювальна енергетика – 2019. – № 3 (58). – С. 67-77. https://doi.org/10.36296/1819-8058.2019.3(58).67-77.
   48. Т.Л. Грабова, О.І. Шматок, Д.В. Посунько, О.Є. Степанова, Р.Є. Базєєв. Експериментальні дослідження синергетичного ефекту у технологіях отримання високодисперсних рідинних систем // Промислова теплотехніка – 2019. – Т. 41, № 5. – С. 74-75.
   49. Шматок О.І., Степанова О.Є., Сильнягіна Н.Б. Инновационная технология для получения суппозиториев // Збірник наукових праць VIІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні енерготехнології», 9-13 вересня 2019. – С. 54-59.
   50. Грабова Т.Л., Шматок О.І., Сильнягіна Н.Б. Розробка інноваційного тепломасообмінного обладнання для фармацевтичних технологій // Збірник наукових праць VIІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні енерготехнології», 9-13 вересня 2019. – С. 70-77.
   51. Oleksii Shmatok, Stepanova Olesya, Rostislav Bazee Innovative method and installation for heating and melting bases for the production of suppositories // Proceedings of the 2nd International Scientific Conference “Chemical Technology and Engineering – 2” JUNE 24-28TH, LVIV. – 2019. – Р. 160-163.
   52. Djamal Chalaev, Alex Shmatok, Tatyana Grabova, Nina Silnyagina. Development of energy-efficient shell and tube heat exchangers for use in geothermal heating systems // Proceedings of the 2nd International Scientific Conference “Chemical Technology and Engineering – 2” JUNE 24-28TH, LVIV. – 2019. – Р. 170-172.
   53. Д.М. Чалаев, А.И. Шматок, Т.Л. Грабова, Н.Б. Сильнягина Использование выработанных газовых скважин для извлечения геотермального тепла // Збірник тез Регіональної науково-практичної конференції «Енергія. Бізнес. Комфорт.», 21 грудня 2018 р., м. Одеса, ОНАХТ. – 2019. – С. 17-19.
   54. О.Є. Степанова, Д.В. Посунько, Р.Є. Базєєв. Енергоефективний спосіб та установка для підготовки основи при одержанні супозиторіїв // Збірник тез Регіональної науково-практичної конференції «Енергія. Бізнес. Комфорт.», 21 грудня 2019 р., м. Одеса, ОНАХТ. – 2018. – С. 14-16.
   55. Д.М. Чалаєв, О.І. Шматок, Т.Л. Грабова, Н.Б. Сильнягіна. Розробка енергоефективних кожухотрубних теплообмінників для використання в системах геотермального теплопостачання // Збірник тез Регіональної науково-практичної конференції «Енергія. Бізнес. Комфорт», 21 грудня 2018 р., м. Одеса, ОНАХТ. – 2019. – С. 35-36.
   56. Shmatok, T. Grabova, D. Chalaev. Improving the efficiency of technology for producing motor liquid biofuel // Збірник тез Регіональної науково-практичної конференції «Енергія. Бізнес. Комфорт.», 21 грудня 2018 р., м. Одеса, ОНАХТ. – 2019. – С. 26-27.
   57. Obodovych O.M., Stepanova O.E. An innovative method of thermal contact heating and melting of hydrocarbon mixtures to obtain soft dosage forms. Integration of traditional and innovative scientific researches: global trends and regional aspect: Collec-tive monograph / edited by authors. – 2nd ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. – Р. 150-171. – ISBN: 978-9934-26-001-8. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-001-8-20.
   58. Н.Б. Сильнягина. , Е.А. Переяславцева, О.Е. Степанова. Основные принципы новых эффективных технологий переработки ягодного сырья // VII Международная научно-техническая конференция «Инновационные технологии в пищевой промышленности: наук, образование и производство» сборник материалов, 20 ноября 2020 г. / Воронеж. гос. ун-т инж. технол., ВГУИТ, 2020.- С. 111-115. (ISSN 2500-0683). (РИНЦ).
   59. Малащук Н.С., Дабижа Н. А., Чалаев Д.М., Базеев Р.Е. Экспериментальные исследования теплопередачи в рекуператоре конвективной сушилки // Седьмая Международная научно-практическая конференция, посвященная 110-летию со дня рождения ак. А. В. Лыкова «Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы) – СЭТТ – 2020» (13−15 октября 2020 года). − М.: ООО «Мегаполис», 2020. – 301 с.- С. 226-231.
   60. О.М. Ободович, О.Є. Степанова. Енергоефективний спосіб та установка для підготовки основи при одержанні супозиторіїв // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасної теплоенергетики», 11-11 грудня 2020 р., м. Київ.-НУБіП 2 стор.
   61. О.М. Ободович, О.Є. Степанова, Грабова Т.Л., Чалаєв Д.М., Посунько Д.В. Підвищення ефективності технології отримання біодизельного палива // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасної теплоенергетики», 11-11 грудня 2020 р., м. Київ.-НУБіП.- 2 стор.
   62. Vitalii Sydorenko, Oleksandr Obodovych, Tetyana Grabova. Influence of physicochemical parameters of the alkaline pretreatment on the viscosity of wheat straw slurries. Acta Periodica Technologica (Scopus Q3). 2021.52. 253-264 ISSN:2406-095X
   63. . Долінський А.А., Горобець В.Г., Переяславцева О.О. Спосіб та обладнання для нагрівання і плавлення вуглеводневих сумішей у різних галузях промисловості // Теплофізика та теплоенергетика.- 2021 Т.43 № 1.-. С. 13-20 (Індексується в наукометричних базах Google Scholar, Index Copernicus) (б/т 1.7.1.881, у співавторстві зі спів6робітником НУБіП).
   64. Ободович О.М., Іваницький Г.К., Степанова Л.Є. Моделювання процесів нагрівання та плавлення вуглеводневих сумішей з примусовим видаленням розплаву // Теплофізика та теплоенергетика.- 2021.- Т.43 № 1. С. 90-96. (Google Scholar, Index Copernicus) (б/т 1.7.1.881)
   65. Недбайло О.М., Степанова О.Є., Сильнягіна Н.Б. Інтенсифікація теплообмінних процесів при термоконтактному нагріванні та плавленні жирів та олій // Наукові праці НУХТ.-2021.-Т.27.-№5.- С.68-80. (EBSCOhost, Google Scholar) (б/т 1.7.1.881 у співавторстві зі спів6робітнико відділу ТОЕТ)
   66. Silnyagina N. Development of high efficient shell-and-tube heat exchangers based on profiled tubes // Integration of traditional and innovation processes of development of modern science: Collective monograph. – 3nd ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. – 340 p. Р.297-316. ISBN: 978-9934-26-021-6 DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-021-6.
   67. Малащук Н. С., Дабижа Н. А., Базєєв Р. Е. Експериментальні дослідження теплопередачі у рекуператорі конвективної сушарці // Тематичний збірник статей у 2-х томах / за ред. Ю.Ф. Снєжкіна, Р.О. Шапар. – Київ: Тропеа, 2021. – Т. 2. – 268 с. С. 245-253. ISBN 978-617-7894-28-4
   68. Гончаров П.В., Міходуй О.Л., Гончарова О.М., Набок Т.М., Грабова Т.Л., Базєєв Р.Є., Ковальов В.І., Посунько Д.В. Знезараження повітря в системах централізованої вентиляції громадських будівель // Проблеми теплофізики та теплоенергетики : тези XІІ Міжнар. онлайн-конф.: (26-27 жовтня 2021 р.). – Київ: Симоненко О. І., 2021. – 160 с. С. 145-146
   69. Chalaev D., Silnyagina. Development of high efficient shell-and-tube heat exchangers based on profiled tubes .- Р.297-316. Integration of traditional and innovation processes of development of modern science: Collective monograph / edited by authors. –3nd ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. – 340 p. Tirāža 300 eks. – ISBN: 978-9934-26-021-6 DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-021-6.
   70. Obodovych O., Solovey O. Realities and prospects for intensification of bioethanol production due to the use of discrete-pulse energy input. P.190-209. Integration of traditional and innovation processes of development of modern science: Collective monograph / edited by authors. –3nd ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. – 340 p. Tirāža 300 eks. – ISBN: 978-9934-26-021-6 DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-021-6.
   71. Долинский А.А., Грабов Л.Н., Грабова Т.Л., Посунько Д.В. Конвективная сушка наноструктурированных материалов /Енергоефективність процесів сушіння. Тематичний збірник статей у двох томах.- 2021.-т.1.-С.125-130. . ISBN 978-617-7894-25-3
   72. Obodovych Oleksandr, Sydorenko Vitaliy, Khomenko Valentina, Chernyavsky Konstantun, Stepanova Olesya. Numerical modeling of a rotary-pulsation apparatus with rectangular holes (3d model) // Collective monograph / “Improvement of scientific approaches to the development of engineering”: collective monograph / Babyak V. – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 562 р. Available at : DOI – 10.46299/2022.MONO.TECH.4. –Р. 317-329. ISBN – 979-8-88757-564-3 (розділ у монографії) https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2022/12/Project-Tech.pdf
   73. Чалаєв Д.М., Грабова Т.Л., Гончаров П.В., Базєєв Р.Е. Підвищення ефективності озонової технології очищення повітря в системах ОВіК. // Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : колективна монографія / [авт. кол. : Мадані М. М., Крутоголова І. О., Андрєєва Н. М. та ін.] / за ред. проф. Мальованого М. С. – Київ : Яроченко Я. В., 2022 – 566 с. C. 411-423. ISBN 978-617-7826-23-0 (Online) DOI https://doi.org/10.51500/7826-23-0.
   74. Грабова Т.Л., Гончаров П.В., Гончаров О.М., Набок Т.М., Ковальов В.І. Знезараження повітря в системах централізованої вентиляції громадських будівель методами фотокаталізу і плазмохімії в умовах пандемії СOVID19 // Доповіді учасників І-ї Міжнародної науково-теоретичної конференції «Технології та стратегії впровадження наукових досягнень», Стокгольм, 2022 р. 44-47. ISBN 979-8-88526-802-8; DOI: 10.36074/scientia-27.05.2022.
   75. Grabova T., Kovaliov V., Goncharov P., Nabok T., Goncharova O. Development Of Integrated Cleaning And Disinfecting Air Installation With A Heat Pump Heat Recoverer In Central Air Conditioning And Ventilation Systems // Науково-практична конференція. Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті: матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Інтерсервіс, 2022. – с. 82-84.
   76. Oleksandr Obodovych, Olesya Stepanova. Numerical simulation of the processes of hydrodtnamics and heat transfer processes  in rotor-pulsation apparatus. Traditional  and  innovative  approaches to scientific research: theory, methodology, practice: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. pр. 114-134. (1,65 обл. арк.) ISBN: 978-9934-26-241-8. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-241-8.
   77. Lobanov, L.M., Chalaev, D.M., Goncharov, Р.V., Grabova, Т.L., at all. Development of equipment for air decontamination in ventilation and air conditioning systems of public buildings using photocatalysis and plasmochemistry methods // Science and Innovation, 2023. #1. pр. 57-71. (Scopus, WoS).

   МОНОГРАФІЇ

   1. «Микро- и наноуровневые процессы в технологиях ДИВЭ»: Тематический сборник статей / под. общей ред. академика НАН Украины А.А. Долинского; Институт технической теплофизики НАН Украины. – К.: Академпериодика, 2015. ISBN:
   2. Dolinsky А.A., Grabov L.N., Moskalenko A.A., Grabova T.L. The Research of Cooling Intensity of Micro- and Nanofluids Obtained by DPIE Method To be Used as a Quenchant for Hardening of Steel Parts and Tools. С. 276-283.
   3. Долинский А.А., Грабова Т.Л. Применение метода дискретно-импульсного ввода энергии для получения структурированных спиртсодержащих систем. С. 167-173.

   ПАТЕНТИ:

   1. Патент на винахід №97931 UA Тригенераційна установка / Долінський А.А., Білявський М.Л., Чалаєв Д.М., Шморгун В.В., Сусак О.М., Білявський Л.А.; опубл. 26.03.2012, бюл. №6.
   2. Патент на корисну модель UA №68776. Автономна холодильно-теплонасосна система гарячого водопостачання / Малкін Е.С., Чалаєв Д.М., Фуртат І.Е., Красновський І.Н., Ніколаєнко Ю.Є.; опубл.10.04.2012, бюл. №7
   3. Патент UA №77487 Україна, МПК В 01 J 6/00. Установка для розігріву та плавлення в’язких систем / Долінський А.А., Грабов Л.М., Посунько Д.В., Степанова О.Є. – № 11634; заявл. 08.10.2012; надр. 11.02.2013, Бюл. № 3.
   4. Патент на корисну модель UA №69860. Установка для розігріву та плавлення в’язких речовин / Долінський А.А., Грабов Л.М., Степанова О.Є.; опубл 10.05.2012, бюл. №9
   5. Патент на корисну модель № 76807 UA Спосіб приготування біопалива для дизельних двигунів / Долінський А.А., Грабов Л.М., Шматок О.І.; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1
   6. Патент на винахід № 105155 UA Адсорбційний перетворювач теплоти періодичної дії/ Долінський А.А., Грабов Л.М., Чалаєв Д.М., Данько І.О.; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7.
   7. Патент UA № 105156. Спосіб нагрівання і охолодження рідини в адсорбційному перетворювачі теплоти / Долінський А.А., Грабов Л.М, Чалаєв Д.М., Данько І.О; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7.
   8. Патент на корисну модель № 114215. Автономний енергоакумулюючий адсорбційний перетворювач теплоти / Чалаєв Д.М., Грабов Л.М., Данько І.О.; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5
   9. Шматок О.І., Грабова Т.Л. Роторний апарат для отримання високодисперсних рідинних середовищ.

返回顶部