ВІДДІЛ ТЕПЛОМАСООБМІНУ ТА ГІДРОДИНАМІКИ У ЕЛЕМЕНТАХ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ

Загальна інформація про відділ

Зав. відділом: чл.-корр. НАН України, докт. техн. наук, професор,

Авраменко Андрій Олександрович

 avramenco
Історія відділу

Відділ створений на базі відділу високофорсованого теплообміну, який довгий час очолював академік АН УРСР Всеволод Іванович Толубинський – один із засновників сучасної теорії теплообміну при кипінні. З 1988 р. відділ очолювали його учні, наукова діяльність яких стала продовженням робіт В.І. Толубинського в галузі фізики процесу генерації парової фази і проблем забезпечення теплогідравлічної надійності активних зон енергетичних ядерних реакторів. З 2006 р відділ було перейменовано і його очолює чл.-кор. НАН України Авраменко Андрій Олександрович. 

Контакти

03680, Київ, вул. Марії Капніст, 2-а

Тел.(+380044) 453-28-46
Факс: (+380 044) 453-28-73

Основні напрямки діяльності відділу

Детальніше >>>

Основний напрямок наукової діяльності відділу пов’язано з теплофізичними дослідженнями процесів в енергетичному устаткуванні атомних і теплових електростанцій, розробкою методів підвищення надійності їх основного обладнання, а також економічності, розвитком теорії і методів розрахунку теплових параметрів технологічних процесів, машин та апаратів енергетичних виробництв. Також вивчаються питання, пов’язані із застосуванням мікро – і нанопотоків, біоконвективних явищ і гідродинамічної нестійкості.

Детальні напрямки діяльності відділу

Детальніше >>>

Усі наукові роботи, що виконуються у відділі, відповідають пріоритетним тематичним напрямам наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року (Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. № 942, зі змінами згідно Постанови КМ № 556 від 23.08.2016 р.):

фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави (найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук);

енергетика та енергоефективність (технології використання нових видів палива, відновлюваних і альтернативних джерел енергії та видів палива, скидних енергоресурсів, відновлюваних та альтернативних джерел енергії; теплонасосні технології).

За першим напрямом виконуються роботи, що спрямовані на фундаментальні дослідження гідродинаміки та теплообміну з метою одержання нових наукових знань в області фізико-технічних проблем енергетики:

– розробка наукових засад та дослідження теплообміну та гідродинаміки одно та двофазних течій в елементах енергетичного устаткування теплових і атомних електростанцій;

– розробка методів підвищення надійності та ефективності їх основного теплообмінного обладнання;

– розвиток теорії і методів розрахунку теплофізичних процесів при гартуванні металевих виробів спеціального призначення;

– дослідження процесів теплообміну і гідродинамічної нестійкості в мікро і наноструктурованих дисперсних середовищах.

За другим напрямом виконувались роботи з енергоефективності та енергозбереження:

 • розробка і розвиток теоретичних, методологічних та технологічних основ енергозбереження за рахунок підвищення ефективності використання теплотехнічного обладнання та розподільчих мереж;
 • розробка систем автоматичного регулювання та контролю процесів генерації і розподілу теплової енергії.
 • розробка методик розрахунків енергоефективності використання та економічності роботи обладнання;
 • моделювання процесів тепломасообміну для визначення оптимальних параметрів та умов використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • розробка концепції енергозбереження промислових підприємств і населених пунктів, складання бізнес-планів, ТЕО, експертиза проектів, проведення енергоаудиту, складання енергобалансів, моніторинг енергоефективності розроблених і впроваджених заходів;
 • розробка технологічних і гідравлічних схем котелень і розподільних теплових мереж, оптимізація їх роботи і моделювання теплопостачання окремих підприємств, міст і населених пунктів;
 • дослідження методів акумуляції і розподілу теплової енергії, аеродинаміки і тепломасообміну в будівлях і спорудах;
 • розробка методів попередньої підготовки палива, повітря, теплоносія і утилізації теплоти, а також водопідготовка і способи боротьби з накипом і корозією;
 • дослідження процесів горіння природного газу і дизельного палива;
 • розробка проектів оптимізації теплозабезпечення населених пунктів, виконання критеріальної оцінки вибору оптимального варіанту теплозабезпечення, проведення гідравлічних розрахунків теплових мереж населених пунктів;
 • розробка технічної документації, достатньої для облаштування будівель і споруд системами водяного і повітряного опалювання з використанням теплоти ґрунту і сонця;

розробка проектної документації і техніко-економічних обґрунтувань переведення промислових підприємств і енергетичних котлів на спалювання біомаси і відходів виробництва.

Опис виконуваних і виконаних проектів

Детальніше >>>

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕПЛОМАСООБМІНУ ПРИ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДАХ ТА ДИСКРЕТНО – ІМПУЛЬСНОМУ ВВЕДЕННІ ЕНЕРГІЇ В ГЕТЕРОГЕННИХ СЕРЕДОВИЩАХ МЕТОДАМИ МОЛЕКУЛЯРНОГО ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Мета роботи: з’ясувати закономірності та механізми інтенсифікації тепломасообміну в багатокомпонентних середовищах при наявності фазових переходів, запропонувати раціональні параметри технологічних процесів отримання ультрадисперсних охолоджуючих середовищ та модифікованих адсорбційних матеріалів для перетворювачів теплоти, та створення сорбційного перетворювача теплоти на нових робочих тілах.

ОСНОВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОДО_ВОДЯНИХ ЯДЕРНИХ РЕАКТОРІВ ЗА РАХУНОК ПЕРЕХОДУ НА НАДКРИТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТЕПЛОНОСІЯ

Мета роботи: провести дослідження процесів теплообміну, гідродинаміки та нестійкості в водо охолоджуваних ядерних реакторах при надкритичних параметрах теплоносія для збільшення ефективності перетворення ядерної енергії в теплову. Дослідити аварійні ситуації та провести моделювання процесів при падінні витрати теплоносія, різкій зміні теплової потужності на поверхні тепловиділяючих елементів та при нерівномірному обігріву поверхні в шестигранній семі стержневій тепловиділяючий збірці. Це дозволить визначити режими погіршеного теплообміну та оптимізувати профіль енерговиділення в активній зоні реактору надкритичних параметрів.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГІДРОДИНАМІКИ І ТЕПЛОМАСООБМІНУ В МІКРО- ТА НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Мета роботи: провести теоретичні та експериментальні дослідження процесів структуроутворення в нанодисперсних системах; дослідження теплофізичних і фізико-хімічних умов та механізмів виникнення просторово структурних сіток в гетерогенних середовищах; виявити закономірності протікання явища кавітації парових бульбашок в наслідок швидкого скидання та наступного зростання тиску в рідинному потоці та вплив кавітаційних ефектів на тепломасообмінні процеси. Базуючись на отриманих результатах будуть розроблені нові технологічні процеси.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНТАЛЬПІЇ ПОПЕРЕЧНИХ ПЕРЕТОКІВ ТЕПЛОНОСІЯ В ПУЧКАХ СТРИЖНІВ АКТИВНОЇ ЗОНИ ЯДЕРНИХ РЕАКТОРІВ ДЛЯ БІЛЬШ НАДІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАПАСУ ДО КРИЗИ ТЕПЛООБМІНУ

Мета роботи: експериментально дослідити поперечні перетокі теплоносія в семі стрижневому пучку активної зони ядерного реактору, для виявлення закономірностей тепло- масообміну між комірками.

МОНОЛІТНІ ФІЛЬТРИ ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ І ОЧИСТКИ ПОВІТРЯ ДЛЯ ПРОТИДІЇ ПОТЕНЦІЙНОЇ БАКТЕРІОЛОГІЧНОЇ АТАКИ.

НАТО грант c Університетом штату Північна Кароліна

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕПЛОМАСООБМІНУ ПРИ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДАХ ТА ДИСКРЕТНО-ІМПУЛЬСНОМУ ВВЕДЕННІ ЕНЕРГІІ В ГЕТЕРОГЕННИХ СЕРЕДОВИЩАХ МЕТОДАМИ МОЛЕКУЛЯРНОГО ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ (2015-2019 р.)

Мета роботи: визначити закономірності та механізми інтенсифікації тепло масообміну в багатокомпонентних середовищах при наявності фазових переходів, запропонувати раціональні параметри технологічних процесів отримання ультра дисперсних охолоджуючих середовищ та модифікованих адсорбційних матеріалів для перетворювачів теплоти, та створення сорбційного перетворювача теплоти на нових робочих тілах.

ТЕРМОГІДРАВЛІЧНА НЕСТІЙКВСТЬ ПОТОКІВ ТЕПЛОНОСІЇВ ТА РОЗРОБКА ТЕПЛОФІЗИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПОДОЛАННЯ ІЇ РУЙНІВНОГО ВПЛИВУ НА ЕЛЕМЕНТИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ (2018-2019 р.)

Мета роботи: визначення причин та механізмів тепло гідравлічної нестійкості потоку теплоносія, зокрема подовжніх термоакустичних автоколивань, зумовлених теплопідводом, та ґрунтуючись на цьому – створення методів керування амплітудою даних коливань для запобігання їх руйнівного впливу на елементи теплоенергетичного устаткування

АЕРОДИНАМІКА ТА ТЕПЛООБМІН В СВІТЛОПРОЗОРИХ КОНСТРУКЦІЯХ ПРИ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ТЕПЛОВИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ (2017-2021 р.)

Мета роботи: розроблення теплофізичних моделей для дослідження впливу сонячного випромінювання на теплові режими світлопрозорих конструкцій, визначення теплових витрат через торцеві поверхні огороджувальних конструкцій.

РОЗРОБЛЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСАД ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕПЛОМАСООБМІНУ В ПРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ ДЛЯ МАТЕРІАЛІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЇ ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ (2020-2021 р.)

Мета роботи: створення наукових засад підвищення ефективності процесів тепломасопереносу в пористих середовищах, що використовуються в фасадних елементах будівельних конструкцій та в елементах теплоенергетичного устаткування, зокрема в системах охолодження.

РОЗВИТОК НАУКОВИХ ЗАСАД ТЕПЛОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ БУДІВЛІ З ДОВКІЛЛЯМ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (2020-2024 р.)

Мета роботи: розвиток наукових засад підвищення ефективності будівель і систем їх енергозабезпечення на основі досліджень аеродинаміки і тепломасопереносу в пористих та однорідних середовищах, динамічної і теплової взаємодії (грунтово- повітряної) будівель з зовнішнім середовищем та застосування інтелектуальних енергетичних систем будинку, що передбачають максимальне використання природного енергетичного потенціалу, оптимальний вибір конструктивних параметрів та раціональне використання енергетичних джерел.

Основні публикації відділу 

Детальніше >>>

Посібник 2020

Фізика. Скіцько, І. Ф., Скіцько О.І. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник – 2-ге вид. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 614 с

Монографії

2020-2022

 1. Авраменко А. О., Басок Б.І., Давиденко Б.В. Термогідродинамічна нестійкість у теплових процесах. – Київ: Наукова думка, 2022. – 214 с.
 2. Avramenko А. А., Shevchuk I.V. Mathematical Engineering. Modelling of Convective Heat and Mass Transfer in Nanofluids With and Without Boiling and Condensation. – Springer: Switzerland. – 263 р._

https://doi.org/10.1007/978-3-030-95081-1

2001-2019

 1. Авраменко А. А., Басок Б. И., Соловьев Е. Н. Симметрии уравнений конвективного теплообмена и гидродинамики. – Киев: Наук. думка, 2001. – 96 с.
 2. Авраменко А. А., Басок Б. И., Кузнецов А. В. Групповые методы в теплофизике. – Киев: Наук. думка, 2003. – 484 с.
 3. Лавріненко Н. М., Сукманов В. О., Авраменко А. О., Українець А. І., Афенченко Д. С., Шульга А. В. Кінцево – елементне моделювання в інженерних розрахунках. – Донецьк: Норд – Прес, 2008. – 668 с.
 4. Басок Б. И., Давыденко Б. В., Авраменко А.А., Пироженко И. А. Гидродинамика, теплообмен и эффекты дробления во вращательно – пульсирующих потоках. – Киев: Из-во ИТТФ НАН Украины, 2012. – 296с.
 5. Авраменко А. А., Басок Б. И., Дмитренко Н. П., Ковецкая М. М., Тыринов А. И., Давыденко Б. В. Ренормализационно групповой анализ турбулентности. – Киев: Из-во ИТТФ НАН Украины, 2013. – 300 с.
 6. Басок Б. И., Гоцуленко В. В., Авраменко А. А. Механизмы теплофизической неустойчивости потока теплоносителя. – Киев: Симоненко А. И., 2019. – 264 с.

 Статті:

Статті 2023

 1. Avramenko A. A, KovetskaY. Y., Shevchuk I.V. Lorenz approach for analysis of bioconvection instability of gyrotactic motile microorganisms // Chaos, Solitons and Fractals. – 2022. – V.166, N1. – 112957.    DOI: 10.1016/j.chaos.2022.112957
 1. A. A. Avramenko A.A., Shevchuk I.V., Kovetskaya M.M. et al. Self-similar analysis of gas  dynamics for van der Waals gas in slipping flow after normal shock wave // Phys. Fluids. – 2023. – V.35. – 026110.      https://doi.org/10.1063/5.0138331 35, 026110

Статті 2022

 1. Avramenko A. A., Kovetskaya M.M., Shevchuk I.V. Self-similar analysis of Eyring-Powell fluid in boundary layer without simplification // Chinese Journal of Physics. – 2022. – 75. – P. 28 – 37. https://doi.org/10.1016/j.cjph.2021.10.025
 1. Avramenko A. A., Shevchuk I.V., Tyrinov A.I., Kovetskaya M.M., Dmitrenko N.P. Simulation of the lubricant flow in thin slot channels with a moving wall under slip boundary conditions // Phys. Fluids. – 2022. – 34. – 032009. https://doi.org/10.1063/5.0086177
 1. Avramenko A. A., Tyrinov A.I., Shevchuk I.V. Analytical simulation of normal shock waves in turbulent flow // Phys. Fluids. – 2022. – 34. – 056101. https://doi.org/10.1063/5.0093205
 1. Avramenko A. A., Shevchuk I.V., Kovetskaya M.M., Dmitrenko N.P. Symmetry and self-similar analysis of natural convection of van der Waals gases over a vertical plate // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2022. – 195. – 123114. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2022.123114
 1. Avramenko A. A., Shevchuk I.V., Dmitrenko N.P. Shock Wave in van der Waals Gas // J. Non-Equilib. Thermodyn. – 2022. – 47, N3. – P. 255 – 267. https://doi.org/10.1515/jnet-2021-0099
 1. Avramenko A. A., Shevchuk I. V., Dmitrenko N. P., Skitsko I. F. Shock waves in gas flows with nanoparticles conditions // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. – 2022. – 147. – P. 12709 – 12719. DOI: 10.1007/s10973-022-11483-5
 1. Avramenko A. A., Tyrinov A. I., Igor V. Shevchuk I. V. Application of Prandtl, von Kármán, and lattice Boltzmann methods to investigations of turbulent slip incompressible flow in a flat channel // Phys. Fluids. – 2022. – 34. – 102002. https://doi.org/10.1063/5.0107078

Статті 2021

 1. Avramenko A. A., Dmitrenko N. P., Shevchuk I.V. Heat transfer and hydrodynamics of slip confusor flow under second‑order boundary conditions // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. – 2021. – 144, N3. – P. 955 – 961.  DOI: 10.1007/s10973-021-10906-z
 1. Avramenko A. A., Dmitrenko N. P., Shevchuk I.V.Convective instability of nanofluids in vertical circular porous microchannels // Chaos, Solitons and Fractals. – 2021. –149. – 111093. DOI: 10.1016/j.chaos.2021.111093
 1. Avramenko A. A., Dmitrenko N. P., Shevchuk I.V., Tyrinov A. I., Kovetskaya M. M. Heat transfer and fluid flow of helium coolant in a model of the core zone of a pebble-bed nuclear reactor // Nuclear Engineering and Design. – 2021. – 337. – 111148. DOI: 10.1016/j.nucengdes.2021.111148
 1. Avramenko A. A., Shevchuk I.V., Dmitrenko N. P., Moskalenko A. A., Lohvynenko P. N. Unsteady convective heat transfer in nanofluids at instantaneous transition to film boiling // International Journal of Thermal Sciences. – 2021. – 164, N2. – 106873. DOI:10.1016/j.ijthermalsci.2021.106873
 2. Avramenko A. A., Shevchuk I.V., Kovetskaya M. M. An Analytical Investigation of Natural Convection of a Van Der Waals Gas over a Vertical Plate // Fluids. – 2021. – 6, N3. – 121. https://doi.org/10.3390/fluids6030121
 3. Avramenko A. A., Shevchuk I.V., Tyrinov A. I., Kovetskaya M. M. Heat Transfer and Fluid Flow During Instantaneous Unsteady Condensation // Journal of Thermophysics and Heat Transfer. – 2021. – 35, N2. – P. 279 – 287.  https://doi.org/10.2514/1.T6104
 1. Avramenko A. A., Tyrinov A. I., Shevchuk I.V., Dmitrenko N. P. Comparison analysis of analytical and lattice Boltzmann methods for simulation of turbulence decay in flows in converging and diverging channels // ZAMM. – 2021. – 101, N5. – 201900301. DOI:10.1002/zamm.201900301
 2. Avramenko A. A., Shevchuk I.V., Tyrinov A. I. Convective Instability in Slip Flow in a Vertical Circular // Transport in Porous Media. – 2021. – 138. – P. 661 – 678. https://doi.org/10.1007/s11242-021-01639-6
 3. Avramenko A. A., Shevchuk I.V., Kovetskaya Yu.Yu., Dmitrenko N. P. An Integral Method for Natural Convection of Van Der Waals Gases over a Vertical Plate // Energies. – 2021. – 14, N15. – 4537. DOI:10.3390/en14154537

Статті 2020

 1. Avramenko А. A., Shevchuk I. V., Dmitrenko N. P., Kovetska Yu. Yu., Tyrinov A. I. Unsteady theory of heat transfer and fluid flow during instantaneous transition to film boiling // International Journal of Thermal Sciences. – 2020. – 153. – 106345. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1290072919311238
 2. Avramenko A. A., Kovetskaya M. M., Tyrinov A. I., Kovetskaya Yu. Yu. Distinctive features of the use of nanofluids to enhance boiling heat transfer // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 2020. – 93, N1. – P. 74 – 82. https://link.springer.com/article/10.1007/s10891-020-02092-w
 1. Logvynenko P., Moskalenko A. Impact Mechanism of Interfacial Polymer Film Formation in Aqueous Quenchants // International Journal of Fluid Mechanics & Thermal Sciences. – 2020. – 6, N4. – Р.108 –123. doi: 10.11648/j.ijfmts.20200604.12
 1. Avramenko А. A., Shevchuk I. V., Kovetska M. M., Kovetska Yu. Yu., Darcy–Brinkman–Forchheimer Model for Film Boiling in Porous Media // Transport in Porous Media. – 2020. – 134. – P. 503 – 536.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11242-020-01452-7

 1. Avramenko A. A., Shevchuk I. V. Conditions of convective instability in a vertical circular microchannel with slippage effects // International Communications in Heat and Mass Transfer. – 2020. – 119. – 104954. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735193320304826

2001-2019

 1. Kuznetsov A. V., Avramenko A. The method of separation of variables for solving equations describing molecular-motor-assisted transport of intracellular particles in a dendrite or axon // Proc. Royal Soc. A – 2008. – 464. – P. 2867 – 2886.
 2. Kuznetsov A. V., Avramenko A. A macroscopic model of traffic jams in axons // Mathematical Biosciences. – 2009. – 218, N 2 –P. 142 – 152.
 3. Avramenko A., Kuznetsov A. V. Instability of a slip flow in a curved channel formed by two concentric cylindrical surfaces // European Journal of Mechanics B/Fluids. – 2009. – 28, N 6. – P. 722–727.
 4. Avramenko A. A. et. al. Self-similar analysis of fluid flow and heat-mass transfer of nanofluids in boundary layer // Phys. Fluids. – 2011. – 23. – P. 082002-1 – 082002-8.
 5. Avramenko A. A., et. al. Symmetry analysis and self-similar forms of fluid flow and heat-mass transfer in turbulent boundary layer flow of a nanofluid // Phys. Fluids. – 2012. – 24. – P. 092003-1 – 092003-20.
 6. Avramenko A. A., Kondrat?eva E. A., Kovetskaya M. M., Tyrinov A. I. Hydrodynamics and heat transfer of a water flow with supercritical parameters in a vertical assembly of fuel elements // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 2013. – Vol. 86, No. 4. – P. 811 – 819.
 7. Kuznetsov A. V., Blinov D. G., Avramenko A. A., Shevchuk I. V., Tyrinov A. I., Kuznetsov I. Modeling Leftward Flow in the Embryonic Node, Proceedings of the ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, November 15-21,2013, San Diego, CA, USA, paper # IMECE2013-62503. – 8 p.
 8. Dolinsky A.A., Moskalenko A.A., Grabova T.L., Kobasko N.I., LogvinenkoP.N. Cooling Intensity of Micro- and Nanofluids to Be Used as a Quenchant for Hardening of Steel Parts and Tools/ Advances in Modern Mechanical Engineering. Proceeding of the 4th International Conference on Fluid Mechanics and Heat Mass Transfer. Dubrovnik, Croatia, June 25-27, 2013.– 90– 96.
 9. N., Moskalenko A.A., Kobasko N.I.,Protsenko L.N., Riabov S.V. Effect of Oligomeric Additives on the Cooling Characteristics of Mineral Oils to Improve the Heat Treatment of Alloy Steels/ Advances in Modern Mechanical Engineering. Proceeding of the 4th International Conference on Fluid Mechanics and Heat Mass Transfer. Dubrovnik, Croatia, June 25-27, 2013.– p. 111–116.
 10. Dolinsky A., Grabov L. N., Moskalenko A. A., Grabova T. L., Logvinenko P. N. Cooling Characteristics of Meso- and Nanofluids Prepared by the DPIE Method // Materials Performance and Characterization . – 2014. – Vol.3, №4. – P. 337 – 351.
 11. Dolinsky A.A., Avramenko A. A., Tyrinov A. I., Grabova T.L / Study of the dynamics of formation of spatial nanostructures, 2nd International research and practice conference, NANOTECHNOLOGY and NANOMATERIALS (NANO – 2014). Ukraine, Lviv, August 27 – 30, 2014. – 1 p.
 12. Kuznetsov A. V., Blinov D. G., Avramenko A. A., Shevchuk I. V., Tyrinov A. I., Kuznetsov I. A. Approximate modelling of the leftward flow and morphogen transport in the embryonic node by specifying vorticity at the ciliated surface // J. Fluid Mech. – 2014. – Vol. 738. – P. 492 – 521.
 13. Avramenko A. A., Shevchuk V. I., Tyrinov A. I., Blinov D. G. Heat transfer at film condensation of stationary vapor with nanoparticles near a vertical plate // Applied Thermal Engineering. – 2014. – 73. – P. 389 – 396.
 14. Kobasko N.I., Moskalenko A.A., Deyneko L.N. Investigations of Nucleate Boiling Processeses during Quenching Baced on Possibilities of Noise Control System // Materials Perfomance and Characterization ASTM Internatiol USA. – 2014. – V.3,№4. – P. 2 – 27.
 15. Avramenko A. A., Tyrinov A. I. Heat transfer at ?lm condensation of moving vapor with nanoparticles over a ?at surface // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2015. – 82. – P. 316 – 324.- Impact Factor: 2.809.
 16. Avramenko A. A., Tyrinov A. I. Heat transfer in stable film boiling of a nanofluid over a vertical surface // International Journal of Thermal Sciences. – 2015. – 92. – P. 106 – 118.- Impact Factor: 3.156.
 17. Avramenko A. A., Tyrinov A. I. Thermocapillary instability in an evaporating two-dimensional thin layer film // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2015. – 91. – P. 77 – 88.- Impact Factor: 2.809.
 18. Avramenko A. A., Tyrinov A. I. An analytical and numerical study on the start-up flow of slightly rarefied gases in a parallel-plate channel and a pipe // Phys. Fluids. – 2015. – V.27. – P. 042001-1 – 042001-18. – Impact Factor: 031
 19. Avramenko A. A., Tyrinov A. I. Theoretical investigation of steady isothermal slip flow in a curved microchannel with a rectangular cross-section and constant radii of wall curvature // European Journal of Mechanics B/Fluids. – 2015. – V.54. – P. 87– 97. – Impact Factor: 717
 20. Avramenko A. A., Tyrinov A. I., Start-up slip flow in a microchannel with a rectangular cross section // Theoretical and Computational Fluid Dynamics. – 2015. – 29, Issue 5-6. – P. 351-371. -Impact Factor: 1.8
 21.  Dolinsky A. A.,  Avramenko A. A., Tyrinov A. I., Grabova T. L. Study of the  Dynamics of Formation of Spatial Nanostructures // Nanoplasmonics, Nano-Optics, Nanocomposites, and Surface Studies. – 2015. – V.167. – P. 223-232 .
 22. Avramenko A. A., Tyrinov A. I., Shevchuk I. V., Dmitrenko N. P. Dean instability of nanofluids with radial temperature and concentration non-uniformity // Phys. Fluids. – 2016. – 28. – P. 034104-1 – 034104-16.
 23. Avramenko A. A., Tyrinov A. I., Shevchuk I. V., Dmitrenko N. P. Centrifugal instability of nanofluids with radial temperature and concentration non-uniformity between co-axial rotating cylinders // European Journal of Mechanics B/Fluids. – 2016. – 60. – P. 90– 98.
 24.  Avramenko A. A., Shevchuk I. V., Abdallah S., Blinova D. G., Harmandd S., Tyrinov A. I. Symmetry analysis for film boiling of nanofluids on a vertical plate using a nonlinear approach // Journal of Molecular Liquids. – 2016. – 223. – P. 156 – 164.
 25. Avramenko A. A., Dmitrenko N. P., Tyrinov A. I. Renormalization Group Analysis of the Stability of Turbulent Flows in Porous Media // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 2016. – Volume 89, N 3. – P. 592 – 605.
 26.  Avramenko A. A., Tyrinov A. I., Shevchuk I. V., Dmitrenko N. P., Kravchuk A. V., Shevchuk V. I. Mixed convection in a vertical flat microchannel // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2017. – 106. – P. 1164 – 1173.
 27.  Avramenko A. A., Shevchuk I. V., Abdallah S., Blinov D. G., Tyrinov A. I. Self-similar analysis of fluid flow, heat, and mass transfer at orthogonal nanofluid impingement onto a flat surface // Phys. Fluids. – 2017. – 29. – P. 052005-1 – 052005-11.
 28. Avramenko A. A., Tyrinov A. I., Shevchuk I. V., Dmitrenko N. P., Kravchuk A. V., Shevchuk V. I. Mixed convection in a vertical circular microchannel // International Journal of Thermal Sciences. – 2017. – 121. – P. 1 – 12.
 29. Kravchuk A. V., Avramenko A. A. Application of the monte carlo method to the solution of heat transfer problem in nanofluids // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 2017. – Volume 90, N 5. – P. 1107 – 1114.
 30.  Avramenko A. A., Shevchuk I. V., Kravchuk A. V. Turbulent incompressible microflow between rotating parallel plates // European Journal of Mechanics B/Fluids. – 2018. – 71. – P. 35 – 46.
 31. Avramenko A. A., Shevchuk I. V., Moskalenko A. A., Lohvynenko P. N., Kovetska Yu. Yu. Instability of a vapor layer on a vertical surface at presence of nanoparticles // Applied Thermal Engineering. – 2018. – 139. – P. 87 – 98.
 32.  Avramenko A. A., Shevchuk I. V., Kravchuk A. V., Tyrinov A. I., Shevchuk V. I. Application of renormalization group analysis to two-phase turbulent flows with solid dust particles // Journal of Mathematical Physics. – 2018. – 59. – 073101.
 33.  Avramenko A. A., Kovetska Yu. Yu., Shevchuk I. V., Tyrinov A. I., Shevchuk V. I. Mixed Convection in Vertical Flat and Circular Porous Microchannels // Transport in Porous Media. – 2018. – Volume 124, Issue 3. – P. 919 – 941.
 34.  Avramenko A. A., Dmitrenko N. P., Kravchuk A. V., Kovetskaya Yu. Yu., Tyrinov A. I. HYDRODYNAMICS OF A NONSTATIONARY FLOW IN A MICROCYLINDER BEGINNING SUDDEN ROTATION // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 2018. – Volume 91, N 6. – P. 1452 – 1461.
 35.  Avramenko A. A., Shevchuk I. V. Lie group analysis and general forms of self-similar parabolic equations for fluid flow, heat and mass transfer of nanofluids // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. – 2019. – Volume 135, Issue 1. – P. 223 – 235.
 36.  Avramenko A. A., Shevchuk I. V. Renormalization group analysis of heat transfer in the presence of endothermic and exothermic chemical reactions // Mathematical Biosciences and Engineering. – 2019. – 16(4). – P. 2049 – 2062. 
 37. Avramenko A. A, Dmitrenko N. P., Shevchuk I. V., Tyrinov A. I., Shevchuk V. I. Heat transfer of incompressible flow in a rotating microchannel with slip boundary conditions of second order. // International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow. – 2019. – Vol. 29, Issue: 5. – P. 1786 – 1814.
 38. Avramenko A. A., Kovetska Yu. Yu., Shevchuk I. V., Tyrinov A. I., Shevchuk V. I. Heat Transfer in Porous Microchannels with Second-Order Slipping Boundary Conditions // Transport in Porous Media. – 2019. – Volume 129, Issue 3. – P. 673 – 699.
 39. Avramenko A. A., Kovetskaya M. M., Tyrinov A. I., Kovetskaya Yu. Yu. Distinctive features of the use of nanofluids to enhance boiling heat transfer // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 2020. – Vol. 93, No. 1. – P. 74 – 82.
 40. Avramenko А. A., Shevchuk I. V., Dmitrenko N .P., Kovetska Yu. Yu., Tyrinov A. I. Unsteady theory of heat transfer and fluid flow during instantaneous transition to film boiling // International Journal of Thermal Sciences. – 2020. – 153. – 106345. – 10 p.

Лабораторія процесів та технологій теплозабезпечення 

завідувач лабораторією канд. техн. наук Володимир Георгійович Демченко, тел.: +38 044 453 28 89

Лабораторія тепломасообміну в багатокомпонентних дисперсних системах 

завідувач лабораторії докт.техн.наук Авдєєва Леся Юріївна, тел.: +38 044 453 28 44

返回顶部