Лабораторія “Теплофізики імпульсних процесів в дисперсних системах” відділу ТДС

 

Завідувач лабораторією, Завідувач відділом,

професор, д-р.техн.наук Ободович Олександр Миколайович

Склад лабораторії:

6 наукові співробітники (із сумісниками 10), з них докторів наук – 1 (із сумісниками 3), кандидатів – 3 (із сумісниками 5)

e-mail: tdsittf@ukr.net

тел. (044) 424 31 85

Основні напрямки діяльності лабораторії

Детальніше >>>

 1. Фундаментальні теплофізичні дослідження процесів у теплоенергетичному обладнанні при використанні традиційних та альтернативних джерел енергії, розробка методів підвищення його економічності та екологічної чистоти.
 2. Розвиток теорії перенесення теплоти та речовини та її застосування для розробки нових тепломасообмінних енерго- та ресурсозберігаючих технологій.
 3. Розробка теоретичних основ тепломасообміну в умовах дискретно-імпульсного введення енергії в дисперсні середовища та створення на цій основі принципово нового класу технологій.
 4. Дослідженню фундаментальних проблем нестаціонарного перенесення теплоти та речовини в капілярно-пористих та колоїдних тілах та реологічних системах за наявності фазових та хімічних перетворень.
 5. Дослідженню основ інтенсифікації тепломасопереносу та розробці ефективних теплотехнологій у хімічній, харчовій, переробній промисловості.

Напрями діяльності та найважливіші розробки лабораторії

Детальніше >>>

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • розроблена технологія та обладнання для переробки крохмалевмісної сировини (сусла) для технологій бродильних виробництв з використанням метода ДІВЕ;

В рамках роботи в лабораторії були проведені дослідження по визначенню кількості прогідролізованого крохмалю в суслі і оцукрюючей активності амілолітичних ферментних препаратів.

Відмінною особливістю приготування сусла спиртового виробництва із застосуванням методу ДІВЕ є те, що всі технологічні операції (диспергування, перемішування, розчинення, нагрівання, гідроліз) відбуваються в одному апараті, що дозволяє істотно знизити металоємність устаткування. Результатом обробки є повний гідроліз крохмалю за менший час і при менших витратах ферментних препаратів, ніж у стандартної технології.

 • розроблена технологія для приготування рідких гідролізованих кормів з використанням метода ДІВЕ;

Використання розробленого в лабораторії обладнання дозволяє отримувати рідкі гідролізовані корми для сільськогосподарських тварин без попереднього замочування і дроблення зерна. Отримані водно-зернові суміші є однорідними, розмір часток не перевищує 500 мкм. Технологія впроваджена в ряді фермерських господарств Київської, Одеської та Львівської області.

11-1

Установка для приготування рідких кормів і сусла спиртового виробництва

Продуктивність установки 100 кг/год

Енерговитрати на 100 кг 3 кВт/год

Маса 60 кг

Габарити 200Х1500Х700 мм

 • колективом лабораторії розроблена технологія та обладнання для аерації культуральних середовищ в технологіях мікробіологічних виробництв;

Основним елементом ферментаційної установки з ДІВЕ з культивування мікроорганізмів є роторно – пульсаційний апарат, що поєднує в собі функції аератора, ферментера, змішувача і гомогенізатора. Обробка культуральних рідин в апараті дозволяє значно збільшити коефіцієнт використання кисню повітря, яке використовується для аерації. Активізація процесів метаболізму клітин дозволила досягти більш високого виходу дріжджів, наближеною до максимальної питомої швидкості росту і більш високих кінцевих концентрацій біомаси. Технологія є менш металомісткою і більш енергоефективною.

Технологія вирощування кормових дріжджів впроваджена в фермерських господарствах Одеської та Львівської області.

 • на базі створеного в лабораторії обладнання проводяться дослідження по обробці побутових та промислових стічних вод методом ДІВЕ з метою їх очищення. В лабораторії проводиться комплексний аналіз основних показників якості води.

Тепломасообмінна ферментаційна установка

Продуктивність 7 м3/год

Продуктивність установки по продукту 30 – 40 кг/доб

Енерговитрати на 1т 180 кВт/ч

Вага 15 кг

Габарити 500Х250Х350

 • лабораторією проводяться дослідження по застосуванню метода ДИВЭ для підготовки води для безалкогольного, пивоварного і ликеро – горілчаного виробництв;

Отримані в ході досліджень з обробки артезіанської води дані дозволяють говорити про те, що навіть одноразове пропускання оброблюваної води через апарат дозволяє на порядок зменшити в ній вміст заліза, марганцю, сірководню, пом’якшити воду;

 • фахівцями лабораторії проводяться теоретичні дослідження процесів тепло масообміну в технологічних процесах, розробляються фізично обґрунтовані математичні моделі гідродинамічних та теплофізичних процесів в дисперсних системах.

ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

Лабораторія приймає участь в розробленні та реалізації програми розвитку геотермальної енергетики України.

Опис проектів, що виконані і виконуються

Детальніше >>>

2016-2019 рр.1.7.1.860 “Теоретичні і експериментальні дослідження тепломасообміну в технологічних процесах з використанням методу  дискретно- імпульсного введення  енергії (ДІВЕ) ».

В ході роботи вивчено вплив механізмів ДІВЕ і конструктивних особливостей аераційно-окиснювальної установки роторного типу на кінетику абсорбції кисню у воді. Вивчено вплив механізмів ДІВЕ і конструктивних особливостей аераційно-окиснювальної установки роторного типу на динаміку знезалізнення води в технології водопідготовки. Експериментально визначено оптимальні гідродинамічні та теплові режими обробки артезіанської води з метою її знезалізнення. Виготовлено експериментальний стенд для очищення води від заліза, марганцю, сірководню, карбон діоксиду. Проведено експериментальні дослідження по визначенню впливу механізмів ДІВЕ на процес очищення води від вищезазначених речови очищення води від вищезазначених речовин.

Експериментальний стенд. Аераційно-окислювальна установка роторного типу (АОРТ)

Посилання на відео роботи установки  https://youtu.be/z4qsLKR030E

2017-2021 рр.1.7.1.881 «Дослідження процесів трансформації енергії в рідких  гетерогенних системах при використанні методу дискретно- імпульсного введення  енергії»

По даній темі проведено дослідження по використанню методу дискретно-імпульсного введення енергії в технології біологічного очищення стічних вод. Об’єктом досліджень був процес аерації суміші стічної води та активного мулу. Створено аераційно-окиснювальну установку роторного типу для дослідження процесу аерації в процесі біологічного очищення стічних вод. Отримано гідродинамічні та енергетичні характеристики роботи установки.

Проведено випробування роботи аераційно-окиснювальної установки  роторного типу з використанням мулової суміші з різними конструкціями аераторів-окиснювачів і в різних режимах роботи. Отримано результати якісного та кількісного аналізів активного мулу до та після обробки в установці. Виявлено параметри, за яких активний мул функціонує в задовільному режимі. Створено експериментальний стенд для проведення досліджень тепломасообмінних та гідродинамічних процесів обробки стічних вод промислових та комунальних підприємств. Проведено досліди по біологічному очищенню стічних вод за умов обробки методом ДІВЕ.

Мікрофотографії активного мулу при збільшенні х400 після обробки

2016-2020 рр.Договір Р 5.7-17 Розробка надійного тепломасообмінного енергоощадного обладнання та ресурсозберігаючої технології підготовки питної води і очищення промислових стоків. (Ресурс – 2).

В ході роботи проведено теоретичні та експериментальні дослідження аерації і масопереносу в технологіях щодо підготовки питної води, біологічного очищення стічних вод. Розроблено, виготовлено та впроваджено технологічну лінію із застосуванням установки АОРТ для підготовки питної води продуктивністю 20-40 м3/год.

Промислова аераційно-окислювальна установка роторного типу (АОРТ) продуктивністю 20-40 м3/год.

Показники якості води до та після обробки в промисловій аераційно-окислювальній установці роторного типу (АОРТ)

 

Показник якості води Fe, мг/л Mn, мг/л H2мг/л CO2, мг/л pH
До очищення 5,2 0,37 0,2 56,7 6,0
Після очищення 0,17 0,05 0,001 3,5 7,2
ГДК для України 0,3 0,1 0,003 4,0 6,5-8,5
ГДК для ЄС 0,2 0,05 0,001 3,5 6,5-8,5

Установка використовується для очищення питної води від заліза, марганцю, сірководню та діоксиду вуглецю до відповідності ДСТУ 7525:2014 “Вода питна. Вимоги та контролювання якості” та Директиві Ради 98/83/ЄС “Про якість води, призначеної для споживання людиною”.

Посилання на відео роботи установки  https://youtu.be/VItWeRauG7Y

2018-2019 рр. Договір № 13-19 Підвищення ефективності виробництва біоетанолу за допомогою інноваційного тепломасообмінного обладнання. Цільова програма наукових досліджень НАН України «Біопаливні ресурси і біоенергетика».

В результаті виконання роботи показано, що тонке диспергування сировини дозволяє більш ефективно проводити гідроліз. Дослідження проводились на експериментальній установці для виробництва біоетанолу (УБРТ).

Встановлено, що використання експериментальної установки роторного типу дозволяє отримувати гідролізат із вмістом редукуючих речовин на 25…30% більше, з питомими витратами на 35…40% менше та температурою процесу в 1,7…1,8 разів менше, ніж на існуючому обладнанні.

Це дозволяє збільшити вихід біоетанолу з 1 т а.с.р. від 160…170 л до 220…250 л та знизити собівартість готової продукції на 25…30%.

За результатами досліджень було розроблено конструкторську документацію дослідно-промислової установки роторного типу для біоконверсії рослинної сировини

Експериментальна установка для виробництва біоетанолу (УБРТ).

 

2020-2022 рр. Договір № 11-20 Енергоефективне пілотне тепломасообмінне обладнання для комплексної переробки рослинних відходів сільського господарства та лісотехнічної промисловості в біопаливо і побічні види продукції. Цільова програма наукових досліджень НАН України «Біопаливні ресурси і біоенергетика».

            В результаті виконання роботи  створено пілотну дослідно-промислову тепломасообмінну установку попередньої підготовки лігноцелюлозної сировини до гідролізу. Запропонована пілотна дослідно-промислова установка має низку переваг:

 • завдяки використанню РПА немає необхідності в приймальній ємності (реакторі) створювати високий тиск і температуру, що дозволяє спростити і полегшити конструкцію приймальної ємності (економія витрат на матеріали) і використовувати її як приймальну ємність так і як реактор для гідролізу целюлозовмісної сировини, а також виключити додаткову ємність;
 • завдяки використанню процесу автогідролізу за допомогою РПА немає необхідності нагрівання всього об’єму суміші до високої температури (>100 ºС) у зв’язку з чим відбувається велика економія витрат енергії;
 • використання РПА на відміну від більшості техпроцесів, що використовуються на гідролізних підприємствах, дає можливість більш рівномірного перемішування лігноцелюлозовмісної сировини з розчином і виключити мішалки з редукторами для перемішування , що здешевлює вартість витрат при виробництві біоетанолу;
 • використана схема подачі твердої сировини за допомогою електромагнітного вібродозатора, що забезпечує її рівномірний розподіл у всьому об’ємі розчину та запобігає спливанню соломи на поверхню;
 • суміщення процесу автогідролізу за допомогою РПА та хімічної (лужної) обробки твердої сировини в розчині істотно впливає на швидкість протікання процесу поділу целюлози та лігніну з меншими витратами енергії;
 • запропонована дослідно-промислова установка призначена для проведення попередньої підготовки лігноцелюлозної сировини до гідролізу є універсальною та може застосовуватись у різних технологічних процесах. За допомогою перетворювача частоти ПЛВ можна змінювати режими обробки сумішей.

Пілотна дослідно-промислова тепломасообмінна установка

2018-2019 р. Програмно-цільова тема 1.7.1.887 Наукові засади підвищення енергоефективності теплотехнологій виробництва альтернативних видів палива (Фундаментальні дослідження процесів перетворення та використання енергії)

 Проведено літературний огляд стану виробництва біоетанолу в Україні та світі.   Обгрунтовано припущення про доцільність використання методу ДІВЕ для зниження енерго- та ресурсовитрат в процесі  попередньої підготовки сировини до гідролізу в технології виробництва біоетанолу застосуванням універсальної тепломасообмінної  установки, що дозволяє проводити процеси диспергування, розчинення, нагрівання,  гідролізу одночасно в одному апараті.

Практично доведено доцільність подовження часу перебування рідини на тарілках  колонного обладнання БРУ до моменту, близького до рівноважного стану фаз. Визначено  оптимальні режими обробки крохмалевмісної сировини за допомогою універсальної  дослідно-промислової установки. Результати експериментальних досліджень гідродинамічного диспергування крохмалевмісних середовищ, проведені за допомогою дослідно-промислової установки, основою якої є РПА, показали, що на інтенсивність процесу диспергування істотно впливає ряд факторів, які для експериментальних досліджень були факторами варіювання: міжціліндровий зазор, швидкість зсуву потоку, кутова швидкість, співвідношення компонентів (концентрація), тривалість процесу обробки. Аналіз результатів дослідження впливу вищевказаних факторів дозволив визначити оптимальні режими обробки даної сировини.

Основні публікації лабораторії

Детальніше >>>

Монографії

 1. Долинский А.А. Метод дискретно – импульсного ввода энергии и его реализация/ А.А.Долинский, А.Н. Ободович, Ю.А. Борхаленко – Харків: Вірованець А.П. “Апостроф”, 2012. – 184 с.
 2. Obodovych  O.M. , Sydorenko V.V. Discrete-pulsed energy input (DPIE) is a perspective way to develop resource and energy saving technologies in the food industry. Modern engineering research: topical problems, challenges and modernity: Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. 524 p.
 3. Ободович А.Н., Сидоренко В.В. Численное исследование динамики движения жидкости и теплопереноса в роторно-пульсационном аппарате цилиндрического типа. Theoretical and practical aspects of the development of the European scientific space: Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020 p.
 4. L. Sablii, O. Obodovych, V. Sydorenko, M. Korenchuk Iron ions removal from wastewater by aquatic plant ‘Lemna minor’. Water supply and wastewater disposal. Designing, Construction, Operation and Monitoring. Lublin: Wydawnictvo Politechniki Lubelskiej, 2020. 280-293 p.
 5. Oleksandr Obodovych, Oleksandr Solovey Realities and prospects for intensification of bioethanol production due to the use of discrete-pulse energy input. Integration of traditional and innovation processes of development of modern science: collective monograph / edited by authors. – 3rd ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. 190-208. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-021-6-37
 6. Гоженко, Л., Радченко, Н., Іваницький, Г., Лимар, А., Сидоренко, В., Целень, Б., & Ободович, О. (2021). Дискретно-імпульсне введення енергії в технологіях підготовки води. Scientific Environment of Modern Human, 1(sua19-01), 47–62.https://doi.org/10.30888/2663-5569.2021-19-01-008 
 7. Gorobets V.G., Obodovich O.M., Limar A.Y., Trokhaniak V.I., Antipov I.O., Spodyniuk N.A.  Research of preparation processes of liquid grain feeds using rotor-pulsation technologies [Monograph]/. – Місто видання – Київ.- К.: NPE Yamchynskyi O.V. ., 2022. –178 p. (14,2 обл.арк.).– Тираж. 300 – ISBN: 978-617-8184-35-3/

 

 

Статті

 1. Драганов Б.Х. Исследование процесса диспергирования зерновых смесей с примнением метода дискретно-импульсного ввода энергии (ДИВЭ) для получения жидких кормов / Драганов Б.Х., Ободович А.Н., Лымарь А.Ю. // Промышленная теплотехника 2013, Т. 35, № 5, С. 9 – 19.
 2. Ободович А.Н. Использование дискретно-импульсного метода ввода энергии (ДИВЭ) для интенсификации приготовления жидких кормов для сельскохозяйственных животных на основе барды / Ободович А.Н., Сидоренко В.В., Лымарь А.Ю., Миронец И.Н. // Вібрації в техніці та технологіях, 2013, № 2 (70) – С.190 – 195.
 3. Ободович А.Н. Дискретно-импульсный ввод энергии (ДИВЭ) – интенсифицирующий метод гидролиза высокомолекулярных соединений / Ободович А.Н., Лымарь А.Ю. // Промышленная теплотехника 2013, Т. 35, № 6, С. 23 – 30.
 4. Ободович О.М., Костик С.І. Тепломасообмінна технологія виробництва концентратів метаногенів. Публікація / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Технічні науки. Випуск №12 (75), 2013 р., ст.106-111.
 5. Ободович О.М., Костик С.І. Дослідження процесу зневоднення мікробіологічних матеріалів в роторно-плівковому випарному апараті. Публікація / Східньо-Європейський журнал передових технологій. Випуск № 6, 2013 р., ст.28-34.
 6. Малецкая К.Д., Гоженко Л.П. Кинетические особенности процесса сушки единичных капель высококонцентрированных дисперсий бутадиен-стиральных каучуков // Научные труды ОДАХТ, вып.43, т.1 – Одесса, 2013 г.- С.112 – 117.
 7. Чайка О.І., Гоженко Л.П., Іваницький Г.К., Корінчук Д.М. Інтенсифікація процесу диспергування низинного торфу із застосуванням пульсаційного диспергатора //Пром. теплотехника.–2013. –Т.35, №5.–С.22–28.
 8. Долінський А.О., Авраменко А.А., Іваницький Г.К. Використання механізмів і методів ДІВЕ для керування кінетикою перебігу нанорівневих процесів. //Вісн. НАН України.–2013.–№8.–С.47–57.
 9. А.А. Долинский, Г.К.Иваницкий Использование методов ДИВЭ для управления кинетикой протекания наноуровневых процессов в многокомпонентных дисперсных системах и создания на этой основе инновационных технологий. //В сб. наук. статей по російсько – українській програмі «Сколково».
 10. Іваницький Г.К. Гоженко Л.П. Застосування пульсаційного диспергатора для інтенсифікації диспергування фрезерного торфу // Наукові праці ОНАХТ, сер. Технічні науки.–2013.–Т.1.-Енергоефективні процеси обладнання хімічних виробництв.- С.120-123.
 11. Костик С. И. Исследование технических и теплофизических характеристик универсального сушильного стенда по обезвоживанию термолабильных материалов [Текст] / С. И. Костик, А. Н. Ободович // Молодой ученый. — 2014. — №4. — c. 195–
 12. Ободович А.Н. Математическое моделирование процесса образования пограничного слоя на поверхности вращающегося диска, частично погруженного в культуральную жидкость и обдуваемого газовым теплоносителем [Текст] / А. Н. Ободович, Л. И. Ружинская, С. И. Костик // Промышленная теплотехника. — 2014. — №2. — c. 86 –
 13. Ободович О.М. Апаратурно-технологічна лінія виробництва рідких концентратів метаногенів для інтенсифікації роботи біогазової станції [Текст] / О.М. Ободович, С.І. Костик // Науково-виробничий журнал «Енергетика та електрифікація» — 2014, 3/14 – c.57 – 59.
 14. Ободович О.М. Розрахунок теплових та енергетичних потоків роторно-дискового випарного апарата для зневоднення термолабільних матеріалів[Текст] / О.М. Ободович, С.І. Костик // Международный научно-производственный журнал «Керамика: наука и жизнь» — 2014, 2/23 – c.4 – 13.
 15. Ободович А. Н. Исследование процесса обезвоживания культуральной жидкости метаногенов в роторно-дисковом пленочном выпарном аппарате [Текст] / А.Н. Ободович, С.И. Костик // Промышленная теплотехника. — 2014. — №4. — c. 64 –
 16. Ободович О.М. Моделювання розподілу полів температур та напружень зсуву вздовж поверхні дискової насадки роторно-дискового плівкового випарного апарата [Текст] / О.М. Ободович, Л.І. Ружинська, С.І. Костик // Науковий журнал «Енергетика і автоматика» — 2014 , 3/14 – c.112 – 118.
 17. Костик С.І. Апаратурно-технологічна лінія виробництва рідких концентратів метаногенів для інтенсифікації роботи біогазової станції [Текст] / С.І. Костик // Х міжнародна науково-практична конференція «MODERNI VYMOZENOSTI VEDY» . — 2014. — №38. — с. 57-59.
 18. Ободович А.Н. Исследование гидравлических характеристик роторно-пульсационного аппарата при обработке водозерновой смеси / А.Н. Ободович, А.Ю. Лымарь // Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2014, 1/7 (67) – С. 19 – 22.
 19. Ободович А.Н. Исследование энергетических характеристик роторно-пульсационного аппарата при обработке водозерновой смеси при получении жидких кормов / А.Н. Ободович, А.Ю. Лымарь, В.А. Хоменко // Научно-промышленный журнал «Энергетика и электрификация». – 2014 , 1/14 – С.53 – 57.
 20. Ободович А.Н. Особенности переработки влажного зерна в роторно-пульсационном аппарате (РПА) / А.Н. Ободович, А.Ю. Лимарь // Електронний Науковий журнал «Енергетика і автоматика» , № 3, С. 119 – 123, Київ – 2014р.
 21. Ободович А.Н. Исследование влияния температуры на вязкость водозерновой смеси при обработке в роторно-пульсационном аппарате (РПА) / А.Н. Ободович, А.Ю. Лимарь // Промышленная теплотехника 2014, Т. 36, № 6, С. 43 – 47.
 22. Долінський А.О. Фізичні основи, математичні підходи та технологічні аспекти використання методу ДІВЕ для керування кінетикою протікання нанорівневих процесів в дисперсних та супрамолекулярних системах / А.О. Долінський, А.А. Авраменко, Г.К. Іваницький //Пром. теплотехника.–2014.–Т.36, №1.–С.3–17.
 23. Іваницький Г.К. Дослідження впливу кавітаційного механізму при пульсаційному екстрагуванні рослинної сировини для технології переробки насіння / Г.К. Іваницький, Ю.О. Шурчкова, В.В. Ганзенко, Л.П. Гоженко, Т.І. Янюк , Т.О. Янюк, О.Ю. Бондар // Наукові праці ОНАХТ ­– 2014.- Вип. 42.–Т.2, С. 263–266
 24. Иваницкий Г.К. Аналитическое исследование условий возникновения кавитации в трубе пульсационного диспергатора ударного типа./ Г.К. Иваницкий, Л.П. Гоженко // Пром. теплотехника.–2014.–Т.36, №6 С. 49-56
 25. Ободович А.Н. Экспериментальное определение коэффициента массообмена при культивировании микроорганизмов с применением метода дискретно – импульсного ввода энергии (ДИВЭ) [Текст] /А.Н. Ободович, Т.Е. Мудрак, С.И. Костик, В.В. Сидоренко // Промышленная теплотехника. — 2015. — №3. — c. 24 –
 26. Іваницький Г.К. Застосування кавітаційного реактора пульсаційного типу для екстрагування з рослинної сировини [Текст]/ Г.К. Іваницький, О.І. Чайка, Л.П. Гоженко //Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. Одеса, 2015. – вип.47, Т.2, с. 138 – 142
 27. Долинский А.А. Вклад геотермальной энергетики в энергетическую независимость Украины/А.А. Долинский, Т.А. Резакова // Промышленная теплотехника. – 2017. – Т.39, №2. – С.5-10
 28. .Долінський А.А. Інтенсифікація аераційно-окиснювальних процесів в технології очищення питної води за рахунок нового тепломасообмінного обладнання / А. А. Долінський, О. М. Ободович, О. О. Переяславцева, В. В. Сидоренко // Промышленная теплотехника . – 2017. – Т.39, №3. – С. 5-10.
 29. Саблій Л. А. Дослідження можливості використання аераційно-окиснювальної установки роторного типу для біологічного очищення стічних вод / Л.А. Саблій , О.М. Ободович, В.В. Сидоренко,  М.С. Коренчук // Збірник наукових праць . Вісник НУВГП, серія Технічні науки. – 2017. – №1 (77). – С. 76-84.
 30. Долінський А.А. Дослідження впливу конструктивних та гідродинамічних параметрів аераційно-окиснювальонї установки на процес знезалізнення питної води / А.А. Долінський, О.М. Ободович, В.В. Сидоренко. // Наукові праці ОНАХТ. – 2017. – Т.81, №1. – С. 75-80.
 31. Долінський А.А. Вдосконалення технології біологічного очищення стічних вод за рахунок нових тепломасообмінних аераційно-окиснювальних апаратів роторного типу /А. А. Долінський, О. М. Ободович, В. В. Сидоренко // Промышленная теплотехника . – 2017. – Т.39, №4. – С. 5-10.
 32. Булій Ю.В. Підвищення  ефективності процесів масообміну між рідиною і парою в брагоректифікаційних установках/ Ю.В. Булій, О.М. Ободович // Промышленная теплотехника . – 2017. – Т.39, №4. – С. 39-43
 33. Ободович О.М., Саблій Л.А., Сидоренко В. В., Коренчук М.С. Нове тепломасообмінне обладнання для інтенсифікації процесу біологічного очищення стічних вод. Енергетика та автоматика. 2017. №3. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/article/view/9327
 34. Ободович О.М. Дослідження використання аераційно-окиснювальної установки роторного типу для біологічного очищення стічних вод / О. М. Ободович, Л. А. Саблій, В. В. Сидоренко, М. С. Коренчук.// Biotehnologia acta. – 2018 – Т. 11, № 2. – С. 57-63.
 35. Долінський А.А. Екологічні проблеми енергозбереження при підготовці питної і технологічної води/ А.А. Долінський, О.М. Ободович.//Вісник НАНУ. – 2018. – №3. – С. 49-55.
 36. Долинский А.А. Влияние дискретно-импульсного ввода энергии на абсорбцию кислорода в водной среде/ А.А. Долинский, А.Н. Ободович, В.В. Сидоренко // Химия и технология воды – 2018. – Т.40, №6. – C. 354-358.
 37. Долінський А.А. Реалії cьогодення та перспективи майбутнього підготовки питної і технологічної води/ А.А. Долінський, О.М. Ободович, В.В. Сидоренко, Н.А. Гусятинська // Наукові праці НУХТ. – 2018. – т.24, №2. – 247-255.
 38. A.N. Obodovich, and V.V. Sydorenko Assessment of the efficiency of oxygen absorption in rotor-pulsating apparatus //Acta Periodica Technologica Issue 49, p. 117-125. (SCOPUS) URL:
 39. А.A. Dolinskiy, A.N. Obodovich, and V.V. Sydorenko Intensification of aeration and mass transfer in wastewater treatment by discrete-pulse energy input (DPEI), Thermophysic and aeromechanic V 24, Issue4, pp. 623–630. (SCOPUS)
 40. Булий Ю.В. Підвищення енергоефективності брагоректифікаційних установок і ступеню очистки біоетанолу/ Ю.В. Булій, О.М. Ободович// Промышленная теплотехника . – 2018. – Т.40, №3. – С. 27-32.
 41. Ободович О.М., Сидоренко В.В. Кінетичні параметри окиснення іонів заліза (Fe2+) в аераційних пристроях. Енергетика та автоматика. № 4, с.
 42. Саблій Л.А. Usage of aeration-oxidative jet-looped installation for biological wastewater treatment / Л.А. Саблій, О.М. Ободович, В.В. Сидоренко, С.В. Кононцев, М.С. Коренчук // Вода і водоочисні технології. – 2018. – 22, № 1. – С. 50-58.
 43. Oleksandr Obodovich, Oleksandr Ustinov, Volodymyr Zaharov  Mathematical modeling of mass transfer in baromembrane processes// Ukrainian Food Journal. V.7, Issue 2, 2018. P.303-310. (WoS).
 44. Долінський А.А. Світовий та вітчизняний досвід виробництва біоетанолу/ А.А. Долінський, О.М. Ободович, В.В. Сидоренко // Промислова теплотехніка. – 2018. – Т.40, №4. – С.38-45.
 45. Larisa Sablii, Oleksandr Obodovych , Vitalii Sydorenko, Mykola Korenchuk Increase the efficiency of iron ions removal from wastewater by higher aquatic plants Lemna minor. Acta Periodica Technologica. 2019. V 50. P. 210-219 (SCOPUS)
 46. Долінський А. А. Реалії сьогодення та перспективи майбутнього виробництва біоетанолу, як компонента сумішних палив/А.А. Долінський, О. М. Ободович // Вісник НАН України. – 2019. – №11. – С. 29-37.
 47. Myronchuk Valerii, Obodovych Oleksandr, Sydorenko Vitalii The influence of discrete-pulsed energy input on the distribution of plant biomass. Ukrainian Food Journal. 2019. Vol.8, Issue 3, P. 634-645. (WoS)
 48. Булій Ю.В. Визначення гідродинамічних характеристик роботи масообмінних колонних апаратів в циклічному режимі /Ю.В. Булій, О.М. Ободович, В.В. Сидоренко// Теплофізика та теплоенергетика. –  –  т. 41, № 4. –  С. 65-69.
 49. Sheiko T.V. INVESTIGATION OF THE PRESERVATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF MINT IN DIFFERENT WAYS OF ITS DRYING/ T.V. Sheiko, V. Tkachenko,  I.V. Kuzniestsova, Zajchuk L.P.,  O.M. Obodovich, V.V. Sidorenko // Modern engineering and innovative technologies – 2020. – Issue 11, part 1 p. 70-76
 50. Булій Ю.В., Ободович О.М., Сидоренко В.В. Підвищення ступеню вилучення органічних домішок ректифікованого спирту. Теплофізика та теплоенергетика. 2021. 43(1). 68-74. https://doi.org/10.31472/ttpe.1.2021.8
 51. Borys Davydenko, Oleksandr Obodovych, Vitalii Sydorenko Characteristics of flow and heat transfer in rotor-pulsation apparatus during delignification of wheat straw in technology of bioethanol production. Ukrainian Food Journal. 2021.10(1).171-181 https://doi.org/10.24263/2304-974X-2021-10-1-15
 52. Ободович О.М., Иваницький Г.К., Степанова О.Є. Моделювання процесів нагрівання та плавлення вуглеводневих сумішей з примусовим видаленням розплаву. Теплофізика та теплоенергетика.2021. 43(1).90-96
 53. Oleksandr Obodovych, Oleksandr Shevchenko, Valerii Myronchuk, Anna Lymar, Vitalii Sydorenko, Roman Yakobchuk Intensification of the inverted sugar syrup production using the rotor pulsation processing. Ukrainian Food Journal. 2021. 10 (3). 605-614https://doi.org/10.24263/2304- 974X-2021-10-3-13
 54. Vitalii Sydorenko, Oleksandr Obodovych, Tetyana Grabova, Olena Podobii Influence of physicochemical parameters of the alkaline pretreatment on the viscosity of wheat straw slurries. Acta Periodica Technologica, 52,  253-265 https://www.tf.uns.ac.rs/download/nauka/publikacije/acta/apteff-52-2020.pdf
 55. Sabliy L., Zhukova V., Konontsev S., Obodovych O., Sydorenko V. Problems of soapstock treatment of vegetable oil productions and their solutions / Biotechnologia Acta V. 14, No 4, 2021. – Р. 80-87. https://doi.org/10.15407.biotech14.04.080
 56. M. Obodovich, O.M. Nedbailo, O.G. Chernyshyn, A.E. Nedbailo Інтенсифікація розпушування азбестових волокон за допомогою гідромеханічного оброблення. КЕРАМІКА: НАУКА І ЖИТТЯ. 1(50). 26-29
 57. Булій Ю.В.,Ободович О.М., Сидоренко В.В. Інноваційні способи спільної переобки головної та сивушних фракцій у виробництві ректифікованого спирту і біоетанолу. / Теплофізика та теплоенергетика. 2021.- №4.- С. 43-51. https://doi.org/10.31472/ttpe.4.2021.5
 58. Oleksandr M. Obodovych, Bogdan Ya. Tselen, Vitalii V. Sydorenko, Georgy K. Ivanitsky, Natalia L. Radchenko. Application of the method of discrete-pulse energy input for water degassing in municipal and industrial boilers. 2022. Acta Periodica Technologica. 53 P.123-130 https://doi.org/10.2298/APT2253123O
 59. Dolinskyi A.A., Obodovych O.M., Tselen B.Ya., Sydorenko V.V., Ivanytskyi H.K., Lymar A.Yu., Radchenko N.L. Intensification of water treatment technology by discrete-pulse energy input. S World journal. Issue 11/Part 1. 56-61. DOI: 10.30888/2663-5712.2022-11-01-080
 60. Larysa Sablii, Oleksandr Obodovych, Vitalii Sydorenko Intensification of the absorption of oxygen by water using a rotor-pulsating apparatus. Water&Water Purification Technologies. Scientific and Technical. 2022.Vol. 32,  № 1. P. 23-32. (Google Scholar, Ulrih’s Periodicals Directory, журнал входить в master list реферативної бази Copernicus.) https://doi.org/10.20535/2218-930012022255718
 61. Ободович О.М., Сидоренко В.В.,Булій Ю.В., Азаров С.П. Пілотне тепломасообмінне обладнання для комплексної переробки рослинних відходів в біопаливо і побічні продукти. Теплофізика та теплоенергетика. 2022. Том. 47, №. 4. С 81-88.

Патенти

 1. Драганов Б.Х., Ободович О.М., Борхаленко Ю.О., Лимар А.Ю., Сидоренко В.В., Миронець І.М. Патент на корисну модель № 80151 Спосіб приготування рідких кормів для молодняка свиней Заявка № u 2012 14515, Опубл.13.05.2013, бюл. № 19.
 2. Ободович О.М., Подобій О.В., Сидоренко В.В. Патент на корисну модель №84326 Спосіб одержання водно-жирової основи для емульсійних кремів Заявка № u 2013 07861, Опубл. 10.10.2013, бюл. №19.
 3. Ободович О.М., Манк В.В., Носенко Т.Т., Сидоренко В.В. Патент на корисну модель №107534 Спосіб одержання емульсійного крему Заявка № u 2013 013756, Опубл. 12.01.2015, бюл. №1.
 4. Костик С.І., Ободович О.М., Андрейчук В.В. Патент на винахід № 105884. Пристрій для зневоднення анаеробних культуральних рідин. Заявка № u 2013 13470, Опубл. 25.06.2014, бюл. №12.
 5. Ружинська Л.І., Костик С.І., Ілляшенко Н.М., Фесенко С.В. №92919. Пристрій для зневоднення розчинів термолабільних речовин. Заявка № u 2014 03472, Опубл.10.09.2014, бюл. № 17.
 6. Ободович О.М., Костик С.І., Сидоренко В.В., Мудрак Т.О. Патент на корисну модель № 102394. Установка для культивування клітин Заявка № u 2015 04506, Опубл.26.10.2015, бюл. № 20.
 7. Ободович О.М., Костик С.І., Сидоренко В.В., Мудрак Т.О Патент № 102081. Спосіб вирощування хлібопекарських дріжджів Заявка № u 2015 04504, Опубл.12.10.2015, бюл. № 19.
 8. Ободович О.М., Борхаленко Ю.О., Лимар А.Ю., Сидоренко В.В. Патент на винахід № 110074. Спосіб підготовки крохмалевмісної сировини до зброджування. Заявка № u 2014 07189, Опубл. 10.1.2015, бюл. №21.
 9. Ободович О.М., Костик С.І., Сидоренко В.В., Мудрак Патент на корисну модель № 102393. Спосіб аераціїЗаявка № u 2015 04505, Опубл.26.10.2015, бюл. № 20.
 10. Ободович О.М., Костик С.І., Сидоренко В.В., Мудрак Т.О Патент на корисну модель № 102394. Установка для культивування клітин Заявка № u 2015 04506, Опубл.26.10.2015, бюл. № 20.
 11. Ободович О.М., Костик С.І., Сидоренко В.В., Мудрак Т.О. Патент на корисну модель № 102081. Спосіб вирощування хлібопекарських дріжджів Заявка № u 2015 04504, Опубл.12.10.2015, бюл. № 19.
 12. Пат. України № 114382 МПК (2017.01) C02F 1/74 (2006.01)B01F 3/04 (2006.01) B01J 10/00 (2006.01) B01J 19/18 (2006.01) C01B 17/05 (2006.01). Спосіб окислювально-каталітичного очищення пластових і стічних вод/А.А. Долінський, О.М. Ободович, Т.А. Резакова,  А.М. Фіщенко; Заявка a2016 06076; заявл. 06.2016, опубл.25.05.2017, бюл. № 10.
 13. Пат. України №114144 МПК(2016.01) C02F 9/00 B01J 23/86 (2006.01). Спосіб аераційного знезалізнення підземних вод/ А.А. Долінський, О.М. Ободович, Т.А. Резакова,  А.М. Фіщенко; Заявка u2016 10093; заявл. 04.10.2016, опубл.27.02.2017, бюл. № 4.
 14. Пат. України №114143 МПК (2016.01) C02F 9/00 C02F 1/64 (2006.01) Установка для аераційного знезалізнення підземних вод/ А.А. Долінський,  О.М. Ободович, Т.А. Резакова,  А.М. Фіщенко; Заявка u2016 10091; заявл. 04.10.2016, опубл.27.02.2017, бюл. № 4.
 15. Пат. України №119083 МПК (2019.01) C02F 1/74 C02F 3/12 (2006.01) C02F 3/22 (2006.01) С12N 13/00 Спосіб біологічного очищення стічних вод / А.А. Долінський,  О.М. Ободович, В.В. Сидоренко; Заявка а2017 06125; заявл. 19.06.2017, опубл. 25.04.2019, бюл. № 8.
 16. Пат. України № 136707 МПК(2006) C13K 1/00 C13K 1/10(2006.01) Спосіб одержання флокулянту з бурякового жому / Н.А. Гусятинська Наталія, О.М. Ободович, І.О.Крапивницька, В.В. Сидоренко, К.А. Дрижак, А.Е. Тарасенко; Заявка u201903048; заявл. 28.03.2019, опубл. 27.08.2019, бюл. № 16.
 17. Пат. України № 137377 МПК A21D 8/02 (2006.01) Спосіб приготування дріжджового тіста / О.М. Ободович, В.В. Сидоренко; Заявка a201710674; заявл. 11.2017, опубл. 25.10.2019, бюл. № 20.
 18. Пат. України № 133921 МПК (2006) C02F 9/00 C02F 1/72 (2006.01) Аераційно-окислювальна установка / Долінський Анатолій Андрійович, Ободович Олександр Миколайович, Сидоренко Віталій Володимирович Азаров Сергій Павлович; Заявка u201811687; заявл. 27.11.2018, опубл. 25.04.2019, бюл. № 8.
 19. Пат. України № 121083 C12P 7/06 (2006.01), C12P 7/10 (2006.01) Спосіб одержання біоетанолу з целюлозовмісної сировини/ А.А. Долінський, О.М. Ободович, С.П. Азаров, В.В. Сидоренко; Заявка a201810755; заявл. 31.10.2018, опубл. 25.03.2020, бюл. № 6/2020. (5 стор.)
 20. Пат. України № 143120 C02F 1/24 (2006.01), C02f 1/66 (2006.01) Спосіб очищення транспортерно-мийної води бурякоцукрового виробництва/ Гусятинська Н. А., Ободович О. М., Крапивницька І.О., Гусятинський М. В., Сидоренко В. В., Дрижак К. А.; Заявка u202000878; заявл. 12.02.2020, опубл. 10.07.2020, бюл. № 13
 21. Пат. України № 123463 C12P 7/10 (2006.01), C12P 19/02 (2006.01) Спосіб попередньої обробки рослинної сировини для ферментативного гідролізу / А.А. Долінський, О.М. Ободович, В.В. Сидоренко, А.Ю. Лимар, С.П. Азаров, В.О. Хоменко; Заявка a2019 03817; заявл. 12.04.2019, опубл. 07.04.2021, бюл. № 14. (5 стор.)
 22. Пат. України № 149328 Спосіб обробки рідини газами/ А.А. Долінський, О.М. Ободович, В.В. Сидоренко, А.Ю. Лимар, С.П. Азаров, В.О. Хоменко; Заявка а2019 03816; заявл. 12.04.2019 опубл. 10.11.2021, бюл. № 45. (5 стор.)
 23. Пат. України № 125240 C08B 15/02 (2006.01), D21C 1/04 (2006.01) Спосіб отримання мікрокристалічної целюлози з соломи злакових культур / А.А. Долінський, О.М. Ободович, В.В. Сидоренко, А.Ю. Лимар, С.П. Азаров, В.О. Хоменко; Заявка a2020 03752; заявл. 22.06.2020, опубл. 02.02.2022, бюл. № 5. (5 стор.)

返回顶部