Основні публікації 

 1. Сігал О. І., Кучин Г.П., Скрипко В. Я., Бикоріз Є.Й. До розробки національної стратегії теплозабезпечення України // Материалы ХХ Международной конференции Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики. С. 43, Киев ИПЦ Алкон, 2012.
 2. Сігал О. І., Павлюк Н.Ю. Вуглецеві перспективи: виклики для України // ISSN 0204-3602. Пром. Теплотехника, 2012, т.34 №6, С 78.
 3. Сігал О. І., Падерно Д. Ю., Павлюк Н. Ю., Корінчук К. О. методичні вказівки з підготовки проектів в рамках механізму спільного впровадження за національною процедурою в Україні // Материалы ХХІІ международной конференции Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики. С. 54, Киев ИПЦ Алкон.44
 4. Кучин Г.П., Срипко В., Сигал А.И., Быкорез Е.И. Перспективы сжигания низкосортного твердого топлива в топках кипячего слоя отопительных котлов мощностью до 1 МВт// ISSN 0204-3602. Пром. Теплотехника, 2009, т.31 №4, С 51.
 5. Роговий В.Т., Бикоріз Є.Й., Сігал О.І. Використання теплового потенціалу продуктів спалювання котлів в умовах дефіциту прісної води //Киев Сборник трудов XVI конференции стран СНГ с международным участием Проблемы экологии и эксплуатации обьектов энергетики, С. 83 ИПЦ АЛКОН, 2004.
 6. Ніжник Н. А., Кучин Г. П. Досвід і практика розробки регіональних комплесних програм модернізації комунальної теплоенергетики України (на прикладі Вінницької області) // Материалы ХХІІ международной конференции Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики. С. 104, Киев ИПЦ Алкон, 2012.
 7. Серебрянський Д.О., Плашихін С. В. Стендові випробовування відцентрового фільтру і циклофільтру при вловлюванні золи твердопаливного котла // Наук.вісті НТУУ «КПІ», № 5 (79), С. 89, 2011.
 8. Serebryanskiy D. O. Analysis of numerical modeling іn the multichanel cyclone // Chemical and process engineering №12. 2010.
 9. Логвин В.О., Бикоріз Є.Й. Моделювання процесів псевдозрідження сумішей у топці з НТШ. Збірник наукових статей Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку» – Київ – Рубіжне, 10-12 травня 2012 року. С 201 – 204.
 10. Сігал О.І. та ін. Реконструкция и модернизация водогрейных и паровых котлов отопительных систем теплоснабжения. Журн. Энерготехнология и ресурсосбережение, №3 2012г, г.Киев. С. 63-70.
 11. Серебрянський Д.О.Увеличение производительности цементных мельниц путем модернизации систем аспирацииЦемент и его применение. Россия, Санкт-Петербург 2013 – №3. С.90 – 92.
 12. Бикоріз Є.Й. та ін. Про реалізацію регіональних програм технічної модернізації систем теплопостачання комунальної теплоенергетики та джерела фінансування їх заходівЖурн.:Промышленная теплотехника, №35, 2013. С. 39 – 44.
 13. Долінський А.А., Сігал О.І., Кучин Г.П., Корінчук К.О., Логвин В.О. Перспективи зниження витрат природного газу в системах центрального теплопостачання України. Жур.:Промышленная теплотехни ка. 2014, №6,т.36, с.5-12.
 14. E.N. Pis’mennyi. Heat transfer enhancement at tubular transversely finned heating Surfaces // International Journal of Heat and Mass Transfer – V.70 – march 2014 – P. 1050–1063 (НБД: Scopus).
 15. Письменний Є.М. та ін. Теплообмін та аеродинамічний опір шахових пакетів плоскоовальних труб з лунками. Scientific journal “ScienceRise” 2015.-11/2(16) С.10-14.
 16. Сігал О.І. та ін. Підходи до проблеми поводження з твердими побутови-ми відходами в світі та в Україні. Промышленная теплотехника. – 2015. – №3. – С.74-81.
 17. Моделювання процесів псевдозрідження сумішей у топці з НТШ. Збірник наукових статей Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку» – Київ – Рубіжне, 10-12 травня 2012 року. С 201 – 204 

2017 рік

 1. Diagnostic system for municipal solid waste content prognosis during its combustion in the boiler. / Alexander Sigal, Artem Safyants, Yuri Magera. International Journal of Energy for a Clean Environment, USA, DOI: 10.1615/InterJEnerCleanEnv.2017022459.
 2. Сігал О.І. Cтан комунальної теплоенергетики України та шляхи виходу з кризи //Жур. Промышленная теплотехника №7, 2017, С.128-129.
 3. Магера Ю.М. Удосконалення технологій спалювання ТБВ на сміттєспалювальному заводі «Енергія» // Жур. Промышленная теплотехника №7, 2017 , С.136-137.
 4. Сігал О.І., Крикун С.C., Павлюк Н.Ю. Сатін І.В., Плашихін С.В., Кіржнер Д.А., Семенюк М.В., Каменьков Г.Б. Дослідження кількості теплоти, що виділяється при спалюванні змішаних твердих побутових відходів м. Києва // Жур. Промышленная теплотехника №3, 2017 , С.78-84.

Index Copernicus

 1. Матюхіна. О.А., Павлюк Н.Ю. Зміна клімату як глобальна проблема сучасності: виклики та шляхи вирішення // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 2 (26). – К.: НАУ, 2017. – C.

Патенти

№№

п/п

Вид об’єкту права інтелектуальної власності Дата та номер рішення про видачу патенту (свідоцтва) Заявник(и)
1 Патент на корисну модель  26.06.2017р. № 117554 Письменний Є.М.
2 Патент на корисну модель  10.10.2017р. № 119859  Письменний Є.М.
3 Патент на корисну модель  27.02.2017р. № 113974 Письменний Є.М.

2018 рік

 1. Сігал О.І., , Воробйов Л.Й., Павлюк Н.Ю., Сергієнко Р.В. Аналіз енергетичних характеристик компонентів твердих побутових відходів міста з населенням 300 тис. осіб. Журнал «Промышленная теплотехника». – 2018. – №2. – С.33-40.
 2. Павлюк Н.Ю., Сігал О.І. Енергетична утилізація ТПВ відповідно до Національної стратегії поводження з відходами в Україні. Збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» Київ, 22-23 листопада 2018.
 3. 3. Костик С.И., Шибецкий В.Ю., Плашихин С.В. Комп’ютерне моделювання та аналіз ефективності тепловіддачі оребрених поверхонь в умовах вимушеної конвекції / Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2018: Збірник наукових статей Шостої міжнар. наук.-практ. конф. – Київ: НТУУ «КПІ», 2018 – С. 121–123.

Scopus

 1. C. Brogna, A. Pucciarelli, W. Ambrosini, V. Razumovskiy, E. Pis’mennnyi Capabilities of high y+ wall approaches in predicting heat transfer to supercritical Fluids in rod bundle geometries / Annals of Nuclear Energy 120 (2018) 272-278.
 2. Pis’mennnyi,S.M. Khayrnasov, B.M. Rassamakin Heat transfer in the evaporation zone of aluminum grooved heat  pipes / International Joumal of Heat and Mass Transfer 127 (2018) 80-88.

Index Copernicus

 1. O. Sigal, Q. Boulanger, L.Vorobiov, N. Pavliuk, R. Serhiienko Research of Energy Characteristics of Municipal Solid Waste in Cherkassy/ Journal of Engineering Sciences – 2018. – Volume 5, Issue 1, H 16 -H 22. DOI: 10.21272/jes.2018.5(1).h3

Навчальні посібники

  1. Інформаційні технології. Робота з текстовими документами та хімічними структурами: Лабораторні роботи: навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: С. Г. Бондаренко, А. О. Абрамова., С. В. Плашихін – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 149 с.
  2. Інформаційні технології. Оброблення даних у табличному процесорі МS Excel: Лабораторні роботи: навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: С. Г. Бондаренко, А. О. Абрамова., С. В. Плашихін –Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 79 с.
  3. Інформаційні технології:Автоматизація обчислень та програмування в MS Excel: Лабораторні роботи: навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: С. Г. Бондаренко, А. О. Абрамова., С. В. Плашихін –Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 135 с.
  4. Інформаційні технології. Домашня контрольна робота: навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: С. Г. Бондаренко, А. О. Абрамова., С. В. Плашихін – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 76 с.

Методики
1 Основи роботи з сучасними інтегрованими комплексами: Розділ 2. Основи твердотільного параметричного моделювання в системі SolidWorks. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Уклад.: С. В. Плашихін . – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 85 с.

Патенти

 

№№

п/п

Вид об’єкту права інтелектуальної власності Дата та номер рішення про видачу патенту (свідоцтва) Заявник(и)
1 Патент на корисну модель  25.10.2018р. № 129422 Сігал О.І., Бикоріз Є.Й., Пузанов І.В.
2 Патент на корисну модель  3.12.2018р. № 11932 Сігал О.І., Бикоріз Є.Й., Пузанов І.В.
3 Патент на корисну модель  31.10.2018р. № 10754 Сігал О.І., Бикоріз Є.Й., Пузанов І.В.

 

2019 рік

Монографія

Плашихін С.В., Бикоріз Є.Й., Корінчук К.О. Екологічні аспекти спалювання низькокалорійних органічних палив / Колективна монографія “Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти” // Кол. авторів, за заг. ред. П.М. Макаренка, О.В. Калініченка, В.І. Аранчій. Полтава, 2019, 603 с.

Scopus

 1. Plashikhin, S.V., Zelenin, E.V., Semenyuk, N.V., Safyants, A.S. Purification of a flue gas from solid particles and acidic impurities / International Journal of Energy for a Clean Environment. – Begel House Inc, 2019. – 20, No. 3. – C. 247 – 259. DOI: 10.1615/InterJEnerCleanEnv.2019032228 SCOPUShttp://www.dl.begellhouse.com/journals/6d18a859536a7b02,661a6cdf59bae3a6.html
 1. Anton Kleshchov. Environmental potential analysis of co-processing waste in cement kilns. / Anton Kleshchov, Dirk Hengevoss, Oleg Terentiev, Christoph Hugi, Artem Safiants, Andrii Vorfolomeiev. Eastern European Journal of Enterprise Technologies, vol 4, no 10 (100) (2019), Ecology. – p.13-21.
 2. Павлюк Н.Ю. The comparative analysis of municipal solid waste management in the eight cities of Ukraine The Journal “Architecture  Civil Engineering  Environment” ACEE .Volume 12 – No. 1 – March 2019. DOI:10.21307/ACEE-2019-015. Web of Science, Index Copernicus

Журнал «Теплофизика и Теплоэнергетика»

1.Сігал О.І., Падерно Д.Ю., Павлюк Н.Ю., Саф’янц А.С., Бикоріз Є.Й., Плашихін С.В.

Скорочення споживання природного газу та зниження викидів шкідливих речовин з продуктами спалювання в комунальній теплоенергетиці. Журнал «Промышленная теплотехника». – 2019. – №2. – С.54-61. DOI: 10.31472//ttpe.2.2019.8.

2.Сігал О.І., Падерно Д.Ю., Павлюк Н.Ю., Сафьянц А.С., Бикоріз Є.Й., Плашихін С.В. 

Сокращение потребления природного газа и снижение выбросов вредных веществ с продуктами сгорания в коммунальной теплоэнергетике / Теплофизика и Теплоэнергетика. – Киев 2019 – 41(2), С. 54– https://doi.org/https://doi.org/10.31472/ttpe.2.2019.8

3.Сігал О.І., Бикоріз Є.Й., Пузанов І.В. Особливості модернізації котла НИИСТУ-5 / Теплофизика и Теплоэнергетика. – Киев 2019 – №1, С. 88-95.

4.Сігал О.І. Аналіз ситуації в комунальній теплоенергетиці України / Теплофизика и Теплоэнергетика. – Киев 2019 – №5, С. 113-114.

Наукові статті в інших виданнях

 Taraday O., Sigal O., Bugai V.,  Pavliuk N., Shakhnenko Y. Reconstruction of heating systems of existing residential buildings by means of equipping apartment heating systems with heat meters. Журнал «Науковий вісник будівництва».-2019. -т.97, №3,С.70-74. DOI: 10.29295/2311-7257-2019-97-3-70-74.

Наукові статті у збірниках

Плашихін С.В., Бикоріз Є.О., Канигін О.В. Моделювання процесів теплообміну в топках жаротрубно-димогарних котлів / Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2019: Збірник наукових статей Сьомої міжнар. наук.-практ. конф. – Київ: НТУУ «КПІ», 2019 – С. 160–162.

Патенти

№№

п/п

Вид об’єкта права інтелектуальної власності Дата та номер рішення про видачу патенту (свідоцтва) Заявник(и)
1 Патент на винахід

Пристрій для плавлення снігу

№118942 від 25.03.2019 р. ЕО1Н 5/10 Сігал О.І.

Павлюк Н.Ю.

2 Патент на винахід

 

№119514 від 25.06.2019 р. ЕО1Н 5/10 Сігал О.І.

Павлюк Н.Ю.

3 Патент на корисну модель  10.05.2019р. № 134172 бюл. №9 Бикоріз Є.Й.

Пузанов І.В.

4 Патент на корисну модель  27.05.2019р. № 134527 бюл. №10     Бикоріз Є.Й.

Пузанов І.В.

 2022 рік 

Видання, що індексуються Web of Science, Scopus:

 1. Dubovkina, O. Sigal, V. Rikhte, N. Nizhnyk «Toxic substances formation in co-incineration process for food production» Ukrainian Food Journal 2022. P. 828-839 Issue 4. Web of Science Q1/Q2. DOI:10.24263/2304-974X-2021-10-4-15 (Стаття (вийшла 28 грудня 2021 року – не увійшла до попереднього річного звіту).
 2. Sergey Pryiomov, Vladyslav Shybetskyi, Sergii Plashykhin, Sergii Kostyk, Artem S. Safiants, Kateryna Romanova, Nataliia Nizhnyk «Increasing the energy efficiency of cyclone dust collectors» International Journal of Energy for a Clean Environment Scopus. Q3/Q4. DOI: 10.1615/InterJEnerCleanEnv.2022043211.
 3. Nonna Pavliuk, Oleksandr Sigal, Artem Safiants, Sergii Plashykhin. «The use of residual municipal solid waste as an alternative fuel» Architecture  Civil  Engineering Environment. 2022. Vol. 15 No. 4. – Р. 147-158. Web of Science. DOI: 10.2478/ACEE-2022-0045. 
 4. Filonov, Filonova Y., Dubyk Y., Pis’mennyi E. Transfer matrix method for analysis of flow thermohydraulic characteristics with extremely nonlinear behavior of thermophysical properties using channel approach. International Journal of Heat and Mass Transfer, May 2022, vol. 187, art. no 122531. (https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2022.122531).
 5. Pysmennyy, Y.Filatov, V.Boyko, N. Analysis of Regulatory Support Issues for Preparation for NPP Decommissioning | Аналіз питань нормативного забезпечення діяльності з підготовки до зняття АЕС з експлуатації, Nuclear and Radiation Safety 2022, (1(93)), pp. 40–45 (https://doi.org/10.32918/nrs.2022.1(93).04 )
 6. Romanenko I., Trofymenko O., Holiuk M., Pysmennyy Y., Nosovskyi A. Research of Different Types of Concrete for Biological Protection of HI-STORM Casks, Nuclear and Radiation Safety, 2022, (1(93)), pp. 53–61 (https://doi.org/10.32918/nrs.2022.1(93).06).
 7. Pysmennyy Y., Havrylko Y., Krukovskyi, P. Starovit I., Diadiushko Y. Development of Mathematical Software for Control of Ventilation Equipment in the New Safe Confinement. Nuclear and Radiation Safety, 2022, (2(94)), pp. 36–43. (https://doi.org/10.32918/nrs.2022.2(94).04).
 8. Kondratyuk, Y. Pysmennyy, O. Verinov, V. Filatov, I. Ostapenko. Підвищення безпеки ядерної енергетики з урахуванням уроків важких аварій, Nuclear and Radiation Safety, 2022, (3(95)), pp. 76-81 (https://doi.org/10.32918/nrs.2022.3(95).08)
 9. Kondratyuk, Yu. Pysmennyy, V. Skalozubov, Yu. Komarov, S. Kosenko. Оцінка впливу гідродинамічної нестійкості перехідних режимів насосів систем безпеки під час аварій з міжконтурними течами на стан ядерних енергоустановок із ВВЕР, Nuclear and Radiation Safety, 2022, (4(96)), pp. 23-28 (https://doi.org/10.32918/nrs.2022.4(96).03)
 10. Merdukh S. Nuclear power plant’s turbine condensate desalination process quality regression / Svitlana Merdukh, Sergii Plashykhin, Denys Skladannyy, Igor Korobiichuk, Vladyslav Shybetskyi, Sergii Kostyk // 2022 IEEE 11th International Conference on Intelligent Systems (IS), October 12-14, 2022, Warsaw, Poland, DOI: 10.1109/IS57118.2022.10019681 (Electronic ISBN: 978-1-6654-5656-2, PoD ISBN: 978-1-6654-9276-8, Electronic ISSN: 2767-9802 PoD ISSN: 2832-4145).

Інші закордонні видання:

 1. Сігал О.І., Ніжник Н.А., Плашихін С.В., Сафьянц А.С. Утворення токсичних речовин при спалюванні водню / The ХХI International Scientific and Practical Conference «Actual priorities of modern science, education and practice». – Paris, France, 2022, – 837–844.
 2. Nataliia Nizhnyk, Alexandr Sigal, Sergii Plashykhin, Artem Safiants. Influence of hydrogen on the toxic substances formation process during co-incineration with natural gas / International Science Journal of Engineering & Agriculture – 2022. 1(4). – С.19–26 (doi: 10.46299/j.isjea.20220104.05).
 3. Sigal, D.Paderno. N. Nizhnyk. Possibilities for the production and use of hydrogen as a fuel in existing boilers (submitted for publication, Poland).

Монографія:

 1. Стан та шляхи розвитку систем централізованого теплопостачання в Україні. Книга 2 / [І.М.Карп], Є.Є.Нікітін, Б.І.Басок, С.В.Дубовський, Г.Г.Гелетуха, О.І.Сігал, О.В.Дутка, І.С.Комков, М.В.Тарновський, О.Е.Силакін, М.Є.Бабін, Т.А.Желєзна, А.В.Пастух, Д.Ю.Падерно, С.В.Плашихін, Н.А.Ніжник. – Наукова думка, 2022. 176 стор./ Колективна монографія (ІТТФ НАН України- відділ ТПСТ Г.Г.Гелетуха, О.І.Сігал, Т.А.Желєзна, Д.Ю.Падерно, С.В.Плашихін, Н.А.Ніжник; відділ ТОЕТ – Б.І.Басок, С.В.Дубовський)

返回顶部