Основні публікації 

 1. Сігал О. І., Кучин Г.П., Скрипко В. Я., Бикоріз Є.Й. До розробки національної стратегії теплозабезпечення України // Материалы ХХ Международной конференции Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики. С. 43, Киев ИПЦ Алкон, 2012.
 2. Сігал О. І., Павлюк Н.Ю. Вуглецеві перспективи: виклики для України // ISSN 0204-3602. Пром. Теплотехника, 2012, т.34 №6, С 78.
 3. Сігал О. І., Падерно Д. Ю., Павлюк Н. Ю., Корінчук К. О. методичні вказівки з підготовки проектів в рамках механізму спільного впровадження за національною процедурою в Україні // Материалы ХХІІ международной конференции Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики. С. 54, Киев ИПЦ Алкон.44
 4. Кучин Г.П., Срипко В., Сигал А.И., Быкорез Е.И. Перспективы сжигания низкосортного твердого топлива в топках кипячего слоя отопительных котлов мощностью до 1 МВт// ISSN 0204-3602. Пром. Теплотехника, 2009, т.31 №4, С 51.
 5. Роговий В.Т., Бикоріз Є.Й., Сігал О.І. Використання теплового потенціалу продуктів спалювання котлів в умовах дефіциту прісної води //Киев Сборник трудов XVI конференции стран СНГ с международным участием Проблемы экологии и эксплуатации обьектов энергетики, С. 83 ИПЦ АЛКОН, 2004.
 6. Ніжник Н. А., Кучин Г. П. Досвід і практика розробки регіональних комплесних програм модернізації комунальної теплоенергетики України (на прикладі Вінницької області) // Материалы ХХІІ международной конференции Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики. С. 104, Киев ИПЦ Алкон, 2012.
 7. Серебрянський Д.О., Плашихін С. В. Стендові випробовування відцентрового фільтру і циклофільтру при вловлюванні золи твердопаливного котла // Наук.вісті НТУУ «КПІ», № 5 (79), С. 89, 2011.
 8. Serebryanskiy D. O. Analysis of numerical modeling іn the multichanel cyclone // Chemical and process engineering №12. 2010.
 9. Логвин В.О., Бикоріз Є.Й. Моделювання процесів псевдозрідження сумішей у топці з НТШ. Збірник наукових статей Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку» – Київ – Рубіжне, 10-12 травня 2012 року. С 201 – 204.
 10. Сігал О.І. та ін. Реконструкция и модернизация водогрейных и паровых котлов отопительных систем теплоснабжения. Журн. Энерготехнология и ресурсосбережение, №3 2012г, г.Киев. С. 63-70.
 11. Серебрянський Д.О.Увеличение производительности цементных мельниц путем модернизации систем аспирацииЦемент и его применение. Россия, Санкт-Петербург 2013 – №3. С.90 – 92.
 12. Бикоріз Є.Й. та ін. Про реалізацію регіональних програм технічної модернізації систем теплопостачання комунальної теплоенергетики та джерела фінансування їх заходівЖурн.:Промышленная теплотехника, №35, 2013. С. 39 – 44.
 13. Долінський А.А., Сігал О.І., Кучин Г.П., Корінчук К.О., Логвин В.О. Перспективи зниження витрат природного газу в системах центрального теплопостачання України. Жур.:Промышленная теплотехни ка. 2014, №6,т.36, с.5-12.
 14. E.N. Pis’mennyi. Heat transfer enhancement at tubular transversely finned heating Surfaces // International Journal of Heat and Mass Transfer – V.70 – march 2014 – P. 1050–1063 (НБД: Scopus).
 15. Письменний Є.М. та ін. Теплообмін та аеродинамічний опір шахових пакетів плоскоовальних труб з лунками. Scientific journal “ScienceRise” 2015.-11/2(16) С.10-14.
 16. Сігал О.І. та ін. Підходи до проблеми поводження з твердими побутови-ми відходами в світі та в Україні. Промышленная теплотехника. – 2015. – №3. – С.74-81.
 17. Моделювання процесів псевдозрідження сумішей у топці з НТШ. Збірник наукових статей Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку» – Київ – Рубіжне, 10-12 травня 2012 року. С 201 – 204 

2017 рік

 1. Diagnostic system for municipal solid waste content prognosis during its combustion in the boiler. / Alexander Sigal, Artem Safyants, Yuri Magera. International Journal of Energy for a Clean Environment, USA, DOI: 10.1615/InterJEnerCleanEnv.2017022459.
 2. Сігал О.І. Cтан комунальної теплоенергетики України та шляхи виходу з кризи //Жур. Промышленная теплотехника №7, 2017, С.128-129.
 3. Магера Ю.М. Удосконалення технологій спалювання ТБВ на сміттєспалювальному заводі «Енергія» // Жур. Промышленная теплотехника №7, 2017 , С.136-137.
 4. Сігал О.І., Крикун С.C., Павлюк Н.Ю. Сатін І.В., Плашихін С.В., Кіржнер Д.А., Семенюк М.В., Каменьков Г.Б. Дослідження кількості теплоти, що виділяється при спалюванні змішаних твердих побутових відходів м. Києва // Жур. Промышленная теплотехника №3, 2017 , С.78-84.

Index Copernicus

 1. Матюхіна. О.А., Павлюк Н.Ю. Зміна клімату як глобальна проблема сучасності: виклики та шляхи вирішення // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 2 (26). – К.: НАУ, 2017. – C.

Патенти

№№

п/п

Вид об’єкту права інтелектуальної власності Дата та номер рішення про видачу патенту (свідоцтва) Заявник(и)
1 Патент на корисну модель  26.06.2017р. № 117554 Письменний Є.М.
2 Патент на корисну модель  10.10.2017р. № 119859  Письменний Є.М.
3 Патент на корисну модель  27.02.2017р. № 113974 Письменний Є.М.

2018 рік

 1. Сігал О.І., , Воробйов Л.Й., Павлюк Н.Ю., Сергієнко Р.В. Аналіз енергетичних характеристик компонентів твердих побутових відходів міста з населенням 300 тис. осіб. Журнал «Промышленная теплотехника». – 2018. – №2. – С.33-40.
 2. Павлюк Н.Ю., Сігал О.І. Енергетична утилізація ТПВ відповідно до Національної стратегії поводження з відходами в Україні. Збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» Київ, 22-23 листопада 2018.
 3. 3. Костик С.И., Шибецкий В.Ю., Плашихин С.В. Комп’ютерне моделювання та аналіз ефективності тепловіддачі оребрених поверхонь в умовах вимушеної конвекції / Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2018: Збірник наукових статей Шостої міжнар. наук.-практ. конф. – Київ: НТУУ «КПІ», 2018 – С. 121–123.

Scopus

 1. C. Brogna, A. Pucciarelli, W. Ambrosini, V. Razumovskiy, E. Pis’mennnyi Capabilities of high y+ wall approaches in predicting heat transfer to supercritical Fluids in rod bundle geometries / Annals of Nuclear Energy 120 (2018) 272-278.
 2. Pis’mennnyi,S.M. Khayrnasov, B.M. Rassamakin Heat transfer in the evaporation zone of aluminum grooved heat  pipes / International Joumal of Heat and Mass Transfer 127 (2018) 80-88.

Index Copernicus

 1. O. Sigal, Q. Boulanger, L.Vorobiov, N. Pavliuk, R. Serhiienko Research of Energy Characteristics of Municipal Solid Waste in Cherkassy/ Journal of Engineering Sciences – 2018. – Volume 5, Issue 1, H 16 -H 22. DOI: 10.21272/jes.2018.5(1).h3

Навчальні посібники

  1. Інформаційні технології. Робота з текстовими документами та хімічними структурами: Лабораторні роботи: навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: С. Г. Бондаренко, А. О. Абрамова., С. В. Плашихін – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 149 с.
  2. Інформаційні технології. Оброблення даних у табличному процесорі МS Excel: Лабораторні роботи: навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: С. Г. Бондаренко, А. О. Абрамова., С. В. Плашихін –Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 79 с.
  3. Інформаційні технології:Автоматизація обчислень та програмування в MS Excel: Лабораторні роботи: навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: С. Г. Бондаренко, А. О. Абрамова., С. В. Плашихін –Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 135 с.
  4. Інформаційні технології. Домашня контрольна робота: навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: С. Г. Бондаренко, А. О. Абрамова., С. В. Плашихін – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 76 с.

Методики
1 Основи роботи з сучасними інтегрованими комплексами: Розділ 2. Основи твердотільного параметричного моделювання в системі SolidWorks. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Уклад.: С. В. Плашихін . – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 85 с.

Патенти

 

№№

п/п

Вид об’єкту права інтелектуальної власності Дата та номер рішення про видачу патенту (свідоцтва) Заявник(и)
1 Патент на корисну модель  25.10.2018р. № 129422 Сігал О.І., Бикоріз Є.Й., Пузанов І.В.
2 Патент на корисну модель  3.12.2018р. № 11932 Сігал О.І., Бикоріз Є.Й., Пузанов І.В.
3 Патент на корисну модель  31.10.2018р. № 10754 Сігал О.І., Бикоріз Є.Й., Пузанов І.В.

 

2019 рік

Монографія

Плашихін С.В., Бикоріз Є.Й., Корінчук К.О. Екологічні аспекти спалювання низькокалорійних органічних палив / Колективна монографія “Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти” // Кол. авторів, за заг. ред. П.М. Макаренка, О.В. Калініченка, В.І. Аранчій. Полтава, 2019, 603 с.

Scopus

 1. Plashikhin, S.V., Zelenin, E.V., Semenyuk, N.V., Safyants, A.S. Purification of a flue gas from solid particles and acidic impurities / International Journal of Energy for a Clean Environment. – Begel House Inc, 2019. – 20, No. 3. – C. 247 – 259. DOI: 10.1615/InterJEnerCleanEnv.2019032228 SCOPUShttp://www.dl.begellhouse.com/journals/6d18a859536a7b02,661a6cdf59bae3a6.html
 1. Anton Kleshchov. Environmental potential analysis of co-processing waste in cement kilns. / Anton Kleshchov, Dirk Hengevoss, Oleg Terentiev, Christoph Hugi, Artem Safiants, Andrii Vorfolomeiev. Eastern European Journal of Enterprise Technologies, vol 4, no 10 (100) (2019), Ecology. – p.13-21.
 2. Павлюк Н.Ю. The comparative analysis of municipal solid waste management in the eight cities of Ukraine The Journal “Architecture  Civil Engineering  Environment” ACEE .Volume 12 – No. 1 – March 2019. DOI:10.21307/ACEE-2019-015. Web of Science, Index Copernicus

Журнал «Теплофизика и Теплоэнергетика»

1.Сігал О.І., Падерно Д.Ю., Павлюк Н.Ю., Саф’янц А.С., Бикоріз Є.Й., Плашихін С.В.

Скорочення споживання природного газу та зниження викидів шкідливих речовин з продуктами спалювання в комунальній теплоенергетиці. Журнал «Промышленная теплотехника». – 2019. – №2. – С.54-61. DOI: 10.31472//ttpe.2.2019.8.

2.Сігал О.І., Падерно Д.Ю., Павлюк Н.Ю., Сафьянц А.С., Бикоріз Є.Й., Плашихін С.В. 

Сокращение потребления природного газа и снижение выбросов вредных веществ с продуктами сгорания в коммунальной теплоэнергетике / Теплофизика и Теплоэнергетика. – Киев 2019 – 41(2), С. 54– https://doi.org/https://doi.org/10.31472/ttpe.2.2019.8

3.Сігал О.І., Бикоріз Є.Й., Пузанов І.В. Особливості модернізації котла НИИСТУ-5 / Теплофизика и Теплоэнергетика. – Киев 2019 – №1, С. 88-95.

4.Сігал О.І. Аналіз ситуації в комунальній теплоенергетиці України / Теплофизика и Теплоэнергетика. – Киев 2019 – №5, С. 113-114.

Наукові статті в інших виданнях

 Taraday O., Sigal O., Bugai V.,  Pavliuk N., Shakhnenko Y. Reconstruction of heating systems of existing residential buildings by means of equipping apartment heating systems with heat meters. Журнал «Науковий вісник будівництва».-2019. -т.97, №3,С.70-74. DOI: 10.29295/2311-7257-2019-97-3-70-74.

Наукові статті у збірниках

Плашихін С.В., Бикоріз Є.О., Канигін О.В. Моделювання процесів теплообміну в топках жаротрубно-димогарних котлів / Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2019: Збірник наукових статей Сьомої міжнар. наук.-практ. конф. – Київ: НТУУ «КПІ», 2019 – С. 160–162.

Патенти

№№

п/п

Вид об’єкта права інтелектуальної власності Дата та номер рішення про видачу патенту (свідоцтва) Заявник(и)
1 Патент на винахід

Пристрій для плавлення снігу

№118942 від 25.03.2019 р. ЕО1Н 5/10 Сігал О.І.

Павлюк Н.Ю.

2 Патент на винахід

 

№119514 від 25.06.2019 р. ЕО1Н 5/10 Сігал О.І.

Павлюк Н.Ю.

3 Патент на корисну модель  10.05.2019р. № 134172 бюл. №9 Бикоріз Є.Й.

Пузанов І.В.

4 Патент на корисну модель  27.05.2019р. № 134527 бюл. №10     Бикоріз Є.Й.

Пузанов І.В.

 

 

replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部