Лабораторія теплофізичних проблем біоенергетики

Історія 

З 1950-х та 1960-х років наукова діяльність у відділі та його лабораторіях довгі роки була пов’язана з фундаментальними дослідженнями з розвитку теорії робочого процесу систем теплового захисту газових турбін, а також з використанням теплових двигунів в системах комбінованого вироблення теплової та електричної енергії. Засновниками цих напрямків досліджень були професор П.Д. Швецов, академіки НАН України І.Т. Швец і Є.П. Дибан. Дослідження проводилися комплексно, тобто вивчалися і вирішувалися питання, пов’язані з розробкою, створенням і впровадженням систем охолодження стосовно об’єктів нової техніки в авіації, суднобудуванні, газотранспортній системі та енергетиці.

У 2000-х основним напрямком досліджень стали технології отримання енергії з біомаси (спалювання, газифікація, піроліз, анаеробне зброджування, одержання і використання звалищного газу, виробництво рідких палив).

Хронологічна послідовність змін у лабораторії/відділі:

 • У 2021 р. відділ теплофізичних проблем систем теплопостачання (ТПСТ) очолив д.т.н. Гелетуха Георгій Георгійович.
 • у 2018 р. утворена лабораторія теплофізичних проблем біоенергетики під керівництвом к.т.н. Гелетухи Г.Г., що входить до відділу ТПСТ, який очолював чл.-кор. НАН України Віктор Миколайович Клименко.
 • у 2018 р. утворена лабораторія теплофізичних проблем біоенергетики під керівництвом к.т.н. Гелетухи Георгія Георгійовича, що входить до відділу теплофізичних проблем систем теплопостачання (ТПСТ), який очолює чл.-кор. НАН України Віктор Миколайович Клименко.
 • 2003 – 2018 рр. – відділ теплофізичних проблем біоенергетики. Завідувач відділу – к.т.н. Гелетуха Г. Г.
 • 1964 – 2003 рр. – відділ теплопровідності, який у 1964-1996 рр. очолював заслужений діяч науки України, академік НАН України – Є.П. Дибан, а у 1996-2003 рр. чл.-кор. НАН України В. М.Клименко. У 2000 – 2003 рр. у складі відділу теплопровідності під керівництвом к.т.н. Г.Г. Гелетухи працювала лабораторія біоенергетики.
 • 1951 – 1964 рр. – лабораторія теплофізики високотемпературних машин, де під керівництвом професора П.Д. Швецова були розпочаті роботи в області теплового захисту газових турбін.

Контакти:

03057, Київ, вул. М. Капніст, 2-а

Тел.: (+380 44) 332 9140; 453 2856; 456 9462

Факс: (+380 44) 453 2856; 456 9462

E-mail: geletukha@secbiomass.com

Основні напрямки роботи    

Детальніше >>>

Лабораторія працює в області енергетичного використання біомаси (деревини, соломи, гною, біогазу, газу звалищ твердих побутових відходів) за такими напрямками:

 • дослідження процесів спалювання різних видів біомаси в котлах;
 • дослідження процесів метанового бродіння в анаеробних біореакторах;
 • дослідження потенціалу біоенергетичних ресурсів України;
 • дослідження технології швидкого абляційного піролізу біомаси;
 • комплексна оцінка енергетичного використання біомаси (аналіз життєвого циклу);
 • дослідження процесів утворення біогазу в тілі полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) та технологій його збирання і енергетичного використання.

Основні проекти

Детальніше >>>

У 2020 році розпочались роботи по темі №: 1.7.1.901 «Вдосконалення технологій виробництва енергії з біомаси аграрного походження та природного газу для систем теплопостачання України»

У 2014-2019 роках виконувались наступні роботи:

За відомчою тематикою:

 • в 2014 році виконувалась прикладна робота № 1.7.1.850 «Дослідження процесів і технологій виробництва теплоти та електроенергії з біомаси».
 • в 2015-2019 роках виконувалась прикладна робота № 1.7.874 «Дослідження та вдосконалення технологій спалювання та анаеробного зброджування біомаси аграрного походження».

За цільовими програмами прикладних досліджень НАН України:

з 2013 по 2017 рр. велись роботи за трьома проектами, що виконувались в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії»:

Проект №24 “Утворення, переміщення, збір та енергетична утилізація біогазу в тілі полігону твердих побутових відходів”, що виконується в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії». (№ держреєстрації 0113U004572). Науковий керівник – заступник директора з наукової роботи ІТТФ, д.т.н., чл.-кор. НАН України Басок Б.І., відповідальний виконавець – старший науковий співробітник, к.ф-м.н. Матвєєв Ю. Б.

Проект №25 “Розробка технології та пілотної установки для отримання рідкого палива шляхом швидкого піролізу біомаси”, що виконується в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії». (№ держреєстрації 0113U002901). Науковий керівник – старший науковий співробітник, к.т.н. Гелетуха Г.Г.

Проект №26 “Дослідження та розробка технології виробництва біогазу з відходів цукрової промисловості”, що виконується в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії». (№ держреєстрації 0113U002900). Науковий керівник – старший науковий співробітник, к.ф-м.н. Матвєєв Ю.Б.

У 2018 – 2019 рр. велись роботи за проектом, який спільно з відділом ТОЕТ виконувався в рамках цільової програми наукових досліджень НАН України «Біопаливні ресурси і біоенергетика».

Проект №14 «Розробка технологій та устаткування для спалювання біопалива аграрного походження» (№ держреєстрації 0118U006246). Науковий керівник – зав. відділом ТОЕТ, доктор технічних наук, чл.-кор. НАН України Басок Б.І., відповідальні виконавці – науковий співробітник Олійник Є.М., науковий співробітник Зубенко В.І., молодший науковий співробітник Антоненко В.О.

Інші проекти:

В 2014 та 2015 рр. співробітники відділу були залучені до роботи з відділом ТОЕТ над договорами, що виконувались в рамках наукового проекту Інституту економіки і прогнозування НАН України «Оцінка стратегій довгострокового розвитку енергетики та економічна політика оптимізації енергетичного балансу України».

Відповідальні виконавці – старший науковий співробітник Баштовий А.І., старший науковий співробітник Желєзна Т.А.

У 2018 році: Міжнародний контракт з компанією «RSJ Investments investiční společnost a.s.» (Чехія) № 3003/2018 на виконання робіт за проектом «Вибір регіону України для можливостей інвестування в біоенергетичний проект». Науковий керівник – зав. лабораторією ТПБ к.т.н. Гелетуха Г.Г.

Проводились роботи в рамках договорів про співпрацю з навчальними закладами:

У 2018 р. була підписана угода про наукову співпрацю з Науково-інноваційним інститутом інженерії агропромислового виробництва та енергоефективності Житомирського національного агроекологічного університету.

Також співробітники відділу як експерти брали участь у виконанні наукових робіт у наступних міжнародних проектах:

У період 2015-2018 рр. співробітники відділу (Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Зубенко Віталій, Епік О.В., Крамар В.Г., Олійник Є.М., Гайдай О.І., Антоненко В.О.) як індивідуальні експерти брали участь у проекті USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», який був спрямований на підтримку діяльності по удосконаленню законодавчої бази для здійснення необхідних реформ у муніципальному енергетичному секторі, а також для підвищення спроможності до розробки та впровадження стратегій низьковуглецевого розвитку.

У період 2016-2018 рр. співробітники відділу (Гелетуха Г.Г., Епік О.В., Крамар В.Г., Антощук Т.О., Олійник Є.М., Зубенко В.І., Антоненко В.О., Радченко С.В., Драгнєв С.В., Кучерук П.П., Матвєєв Ю.Б., Куций Д.В., Баштовий А.І.) як індивідуальні експерти брали участь у проекті UNDP «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні», що реалізується за підтримки Глобального екологічного фонду та має на меті досягнення зменшення викидів парникових газів завдяки значному збільшенню обсягів використання енергії біомаси як джерела палива для тепло- та гарячого водопостачання у муніципальному секторі в Україні.

У 2016-2017 рр. співробітники лабораторії ТПБ відділу ТПСТ Желєзна Т.А. і Драгнєв С.В. брали участь у проекті «Оцінка потенціалу біомаси в Одеській області» з Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

У 2018 році розпочалась робота по проекту «TNA», до складу команди якого від України увійшли наступні співробітники відділу ТПСТ: Матвєєв Ю.Б., Гелетуха Г.Г., Кучерук П.П., Драгнев С.В., Виконавчий партнер проекту: GEF через Данській технологічний інститут (UNEP DTU Partnership).

Співробітники відділу активно співпрацюють з колегами із зарубіжжя під час участі в міжнародних конференціях за кордоном, а також при підготовці міжнародної конференції «Енергія з біомаси», що щорічно збирає більше 200 учасників, з яких від 20 до 40 чоловік – це представники ЄС, США та інших країн світу. Професійний склад учасників традиційно включає представників політичних кіл та органів державної влади, консультаційних і комерційних фірм, промислових підприємств, агрохолдингів, професійних асоціацій, науково-дослідних та навчальних закладів, громадських організацій.

НАДАНІ НАУКОВО-ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ

Детальніше >>>

Надано більше 50 консультацій та взято участь у більше ніж 30 обговореннях, нарадах, круглих столах тощо.

(участь у розробці Законів України)

 • Закон України № 514-VIII від 04.06.2015, «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії».
 • Закон України № 1959-VIII від 21.03.2017 р «Про внесення змін до Закону України “Про теплопостачання” щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії».
 • Закон України №2712-VIII  від 25.04.2019 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії».
 • Проект Закону України №7348 від 29.11.2017р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва рідкого палива з біомаси та впровадження критеріїв сталості рідкого палива з біомаси та біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту».
 • Національний план дій з  відновлюваної енергетики на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням КМУ № 902-р від 1 жовтня 2014 р.
 • Постанова КМУ № 293 від 9 липня 2014 р. «Про стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання».
 • Розпорядження КМУ № 791-р від 3.09.2014 «Про затвердження плану заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС».
 • Постанова КМУ № 453 від 10 вересня 2014 року «Про стимулювання заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів».
 • Постанова КМУ №679 від 6 вересня 2017 р. «Про затвердження Порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання».
 • Пропозиції та розрахунки щодо необхідного обсягу стимулювання вирощування енергетичних культур.

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ

Детальніше >>>

Вперше в світі розроблено, побудовано та досліджено пілотну експериментальну піролізну установку шнекового типу. Визначено режимні параметри, за яких можливо отримати максимальний вихід рідкого піропалива, що склав 51% від маси вхідної сировини. Обґрунтовано необхідні температурні умови та інтенсивність нагріву біомаси, досліджено фізико-хімічні властивості рідкого піропалива та побічних продуктів (пірогазу, вуглистого залишку). Розроблено рекомендації по впровадженню технології в Україні. (Патент на винахід № 116598)

Вперше в світі проведений аналіз енергетичної та екологічної ефективності технологій виробництва теплової та електричної енергії з таких видів твердої біомаси як тріска та гранули з лісосічних відходів, тюкована солома та гранули з неї, а також технологічних ланцюгів вирощування і використання біомаси таких енергетичних культур, як верба та міскантус для виробництва теплової та електричної енергії для умов України. Аналіз виконувався з використанням методології оцінки життєвого циклу (ДСТУ ISO 14040:2013) та з урахуванням вимог сталості. Результати аналізу обґрунтували доцільність будівництва в Україні котелень та ТЕЦ на біомасі та показали, що сучасні ефективні технології виробництва енергії з біомаси повністю задовольняють вимогам сталого розвитку згідно Директиви ЄС 28/2009.  (Статті в Scopus)

Розроблено розрахунково-методичну модель  визначення енергетичної ефективності з врахуванням критеріїв сталого розвитку:

Розроблено розрахунково-методичну модель оцінки потенціалу скорочення викидів парникових газів:

Життєвий цикл виробництва теплової енергії з тюків соломи

 

Вперше в світі розроблено комплексну методику експериментальних досліджень звалищ та полігонів ТПВ, що дозволяє отримати репрезентативні дані для моделювання на їх основі утворення біогазу в тілі полігону для умов України. З використанням результатів польових досліджень, проведених за розробленою методикою, удосконалено теплофізичну модель процесів утворення, фільтрації та збору біогазу шляхом врахування вторинного просідання відходів. (Стаття в Scopus)

 

Вперше в Україні проведено серію експериментальних досліджень на предмет ефективності періодичного метанового бродіння побічних продуктів виробництва цукру (жому, меляси) окремо та в сумішах з пожнивними рослинними рештками, в результаті чого встановлено потенціал виходу біогазу, залежності швидкості виходу біогазу від початкової концентрації органічної речовини в реакторах та способу їх попередньої обробки, визначено кінетичні константи швидкості виходу біогазу.

Чисельне моделювання роботи біореактора повного змішування в проточному режимі на основі результатів періодичного анаеробного зброджування

Вперше в Україні розроблено конструкцію експериментального пальникового пристрою ретортного типу потужністю 50 кВт для спалювання побічної продукції вирощування кукурудзи з розміром часток до 25 мм та вологістю до 35% мас. Проведені дослідження зі зразками стебел кукурудзи і гранул стебел кукурудзи та визначено, що температура плавлення золи палива з кукурудзи українського походження значно вище (на 170-210ºС) ніж усереднені значення для сільськогосподарської біомаси і близька до значень, які характерні для деревини.

Опис виконаних об’єктів та тих, що виконуються

Детальніше >>>

Назва проекту:

«Розробка та дослідження пальникового пристрою ретортного типу для спалювання біомаси в котлах малої та середньої потужності (100-1000 кВт»

Період виконання: 2010 – 2012 рр.

Фінансування: Цільова програма прикладних досліджень НАН України «Біомаса як паливна сировина («Біопаливо»)»

Керівник проекту: ст. наук. с., к.т.н. Жовмір М.М.

Мета роботи полягала у дослідженні процесів горіння та розробці пальникового пристрою ретортного типу для спалювання дрібної кускової біомаси в існуючих котлах малої та середньої потужності (100-1000 кВт).

Розглянуто парк котлів в опалювальних котельнях України, що намічені до реконструкції з метою переведення на використання місцевих палив. Проведено аналіз тенденцій розвитку технології та обладнання для спалювання біопалив в топкових пристроях ретортного типу. Виконано розрахунково-аналітичні дослідження пірогенетичної підготовки біопалива та горіння летючих речовин. Розраховані основні конструктивні характеристики експериментального пальникового пристрою ретортного типу.

3-1Розроблено та виготовлено експериментальний зразок пальникового пристрою ретортного типу потужністю по паливу 80 кВт. Проведено монтування пальника та допоміжного обладнання на експериментальному стенді. Експериментальний пальник був доведений до працездатного стану, виявлено умови його стійкої роботи. Пальник забезпечує виділення летючих речовин та їх займання у просторі пальника з формуванням палаючого факела у топковому просторі котла.

Проведено дослідження горіння біомаси в експериментальному пальниковму пристрої потужністю 80 кВт, досягнуті показники емісії забруднюючих речовин задовольняють вимогам нормативних документів з охорони атмосферного повітря для котлів потужністю до 1000 кВт, показники інтенсивності процесу горіння біомаси відповідають показникам характерним для газових та вугільних котлів.

Назва проекту:

«Розробка абляційного піролізу біомаси для виробництва біонафти»

Період виконання: 2011 – 2013 рр.

Фінансування: проект УНТЦ за програмою GIPP

Керівник проекту: к.т.н., зав. отделом ТПБ Гелетуха Г.Г.

В результаті проекту було підтверджено принципіальну можливість отримання рідкого біопалива з біомаси шляхом швидкого піролізу в абляційному реакторі шнекового типу. Досягнутий вихід піропалива складає 49 % від маси переробленої деревини. Вища теплота згорання піротоплива складає 12,816 МДж/кг. Виявлена необхідність подальшої модернізації та удосконалення технології абляційного швидкого піролізу в першу чергу з метою підвищення ефективності конверсії біомаси в рідке паливо, підвищення надійності роботи установки та дослідження технології спалювання отриманого піропалива в експериментальному котлі з метою подальшого її використання разом з вугіллям на теплових електростанціях України.

3-2Ідея даної роботи полягає в розробці та експериментальному дослідженні процесу низькотемпературного абляційного піролізу біомаси. Абляційний піроліз у порівнянні з іншими видами швидкого піролізу має дві додаткові особливості: висока швидкість руху частинок біомаси відносно нагрітої поверхні реактора (>1 м/с) і високий тиск, прикладений до частинок (>0,5 МПа), що приводить до значних швидкостей абляції (>1 мм/с).

Основною відмінністю швидкого піролізу в порівнянні із традиційним, або повільним, є дуже висока швидкість нагрівання часток сировини і швидке охолодження проміжних продуктів. Швидкий піроліз використовується для одержання максимальної кількості газу або рідини в залежності від встановленої температури процесу. Низькотемпературний швидкий піроліз (450…600?С) дозволяє максимізувати частку рідкого продукту. При більш високих температурах процесу (650…900?С) основним продуктом є газ.

Метою проекту є знаходження конструкційних особливостей реактора та режимних параметрів для технології конверсії біомаси у біопаливо (піропаливо) з очікуваною теплотою згоряння 20-25 МДж/кг, яке може використовуватися у котлах та двигунах, а по вартості може бути конкурентоспроможним з нафтовими продуктами.

Назва проекту:

«Дослідження та розробка технологічних схем збору та енергетичної утилізації біогазу на полігонах твердих побутових відходів»

Період виконання: 2010 – 2012 рр.

Фінансування: Цільова програма прикладних досліджень НАН України «Біомаса як паливна сировина («Біопаливо»)»

Відповідальний виконавець: ст. наук. с., к.т.н. Матвєєв Ю.Б.

Об’єктами дослідження в рамках даної роботи являється технологічні схем збору та утилізації біогазу, а також технологічні режими роботи та основні параметри свердловин систем збору та утилізації біогазу.

Мета роботи полягає в розробці технологічної схеми збору та утилізації біогазу та у проектуванні типової системи збору та утилізації біогазу на одному з полігонів твердих побутових відходів України.

3-3Основні результати роботи: (а) проаналізовані та розроблені технологічні схеми збору та утилізації біогазу; (б) розроблена та удосконалена розрахункова модель відбору біогазу окремою свердловиною та групою свердловин; (в) проведені розрахунки відбору біогазу окремою свердловиною та групою свердловин згідно розрахункової моделі; (г) розроблена методика та стенд для експериментального дослідження режимних параметрів систем збору біогазу в процесі експлуатації; (д) проведені експериментальні дослідження та отримані режимні параметрів роботи обмеженої системи збору біогазу в процесі експлуатації; (е) розроблена методика для експериментального дослідження відбору біогазу окремою свердловиною повномасштабної системи збору біогазу при різних режимах відкачування; (є) проведені експериментальні дослідження та визначений характер розподілу тиску та концентрації в тілі полігону навколо окремої свердловини повномасштабної системи збору біогазу при різних режимах відкачування; (ж) проведений критичний аналіз та верифікації отриманих результатів; (з) розроблена та запроектована система збору та утилізації біогазу з врахуванням фізичних умов одного з українських полігонів ТПВ; (и) представлена та доповнена методика гідравлічного розрахунку газопроводів біогазу; (і) визначені оптимальні швидкості руху біогазу в трубах та параметри трубопроводів; (ї) виконані гідравлічні розрахунки газопроводів та основних елементів запроектованої системи збору біогазу з врахуванням оптимальних швидкостей руху (й) розроблені рекомендації щодо вдосконалення технологічних схем та проектування ефективних систем збору та утилізації біогазу на полігонах ТПВ.

За результатами роботи впроваджена методика та стенд для експериментального дослідження параметрів біогазу та характеристик систем збору біогазу на полігоні ТПВ в м. Новокузнецьк, Росія.

Назва проекту:

“Дослідження та оптимізація технології сумісного зброджування гнойових відходів тварин з рослинними ко-субстратами”

Період виконання: 2010 – 2012 рр.

Фінансування: Цільова програма прикладних досліджень НАН України «Біомаса як паливна сировина («Біопаливо»)»

Керівник проекту: ст. наук. с., к.т.н. Матвєєв Ю.Б.

          Технологія сумісного анаеробного зброджування гнойових відходів з силосом кукурудзи є однією з найбільш перспективних при впровадженні біогазових технологій в агропромисловому секторі України. Мета проекту полягала в проведенні експериментальних досліджень на предмет ефективності сумісного зброджування гнойових відходів тваринництва з силосом кукурудзи та визначенні на основі отриманих даних технологічних регламентів роботи проточних біореакторів.

3-3Основні результати роботи за проектом:

 • Досліджено кінетику розпаду органіки в сумішах гнойових відходів з силосом кукурудзи. Встановлені кінетичні константи
 • Визначено потенціал виробництва біогазу (метану) з місцевих гібридів кукурудзи
 • Досліджено вплив на динаміку розпаду органіки та виходу біогазу в сумішах гною свиней (ГС) з силосом кукурудзи (СК): – зміни частки силосу кукурудзи в суміші; – температурного режиму процесу зброджування; – органічного навантаження на анаеробний мул
 • Розроблено методику інтерпретації експериментальних даних, отриманих при зброджуванні субстратів в біореакторах періодичної дії
 • Запропоновано оптимальні технологічні регламенти для зброджування сумішей гною з силосом кукурудзи
 • Оцінено потенціал впровадження технології сумісного анаеробного зброджування ГС з СК згідно запропонованих технологічних регламентів

Отримані знання про ефективність сумісного анаеробного зброджування гнойових відходів з силосом кукурудзи дозволяють обґрунтовано приймати технологічні регламенти роботи анаеробних біореакторів проточного типу та виконувати відповідні інженерні розрахунки конструкцій та споруд.

Назва проекту:

«Оцінка технічних можливостей, енергетичної, економічної та екологічної ефективності використання біомаси на ТЕС, ТЕЦ та когенераційних станціях в Україні»

Період виконання: 2010 – 2012 рр.

Фінансування: Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Науково-технічні та економічні проблеми забезпечення спільної роботи Об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергосистем європейських країн» («Об’єднання»)

Відповідальний виконавець: к.т.н., зав. відділом ТПБ Гелетуха Г.Г.

В рамках виконання проекту було проаналізовано існуючі технології використання біомаси в якості палива на ТЕС, ТЕЦ, когенераційних станціях та визначено переваги і недоліки відповідних технологій, економічні показники для їх впровадження. Розроблено найбільш придатні технічні рішення для використання біомаси і біогазу в існуючих та нових ТЕС, ТЕЦ, когенераційних станціях.

Проаналізовані існуючі схеми логістики та технічного забезпечення поставок деревної та сільськогосподарської біомаси для енергетичних потреб ТЕС, ТЕЦ та когенераційних станцій на біогазі. На прикладі обраних об’єктів дослідження виконано техніко-економічний аналіз логістики біомаси, а також виробництва теплової та електричної енергії з біомаси в умовах України. Виконано порівняльний техніко-економічний аналіз біоенергетичних проектів та зроблені висновки щодо їх переваг, недоліків, технічних рішень та інвестиційної привабливості.

Визначені екологічні показники енергетичного обладнання та необхідні технічні заходи, що застосовуються для забезпечення нормативних екологічних вимог. Виконаний аналіз доцільності розробки проектів Спільного Впровадження в рамках Кіотського протоколу при реалізації проектів виробництва електричної енергії з біомаси в Україні, отримані питомі екологічні та фінансово-економічні показники. На основі світового досвіду та потенціалу енергетичного використання біомаси в Україні запропонована концепція енергетичного використання біомаси для виробництва електроенергії до 2030 року. Розроблені методичні рекомендації щодо підходів визначення перспективних проектів використання біомаси на ТЕС, ТЕЦ та когенераційних станціях.

Основні публікації 

Детальніше >>>

Статті у наукових періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection

 1. [ Scopus ] Oleksii Epik, Vitalii Zubenko Usage of biomass CHP for balancing of power grid in Ukraine, E3S Web of Conferences 112, 02005 (2019) https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911202005
 2. [ Scopus ] Viacheslav Antonenko, Sofiia Levinska Biomass consumption in residential sector of Ukraine in 2007–2016, E3S Web of Conferences 112, 02005 (2019) https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911202006
 3. PROMOTING SUSTAINABLE USE OF UNDERUTILISED LANDS FOR BIOENERGY PRODUCTION THROUGH A WEB-BASED PLATFORM FOR EUROPE Main Authors: Khawaja, R. Janssen, D. Rutz, Co-authors: G. Bonati, M. Budniok, M. Buiting, A. Calera, Ö. Ceylan, D. Cifuentes, M. Colangeli, S. Fabiani, G. Geletukha, P. Gyuris, M. Hirschmug, N. Ion, D. Knoche, R. Köhler, S. Kuusisto, M. Morese, G.Pulighe, M. Schardt, R. Schlepphorst, A. Soininen, C. Tantareanu, L. Traverso, O. Tryboi, A. Uderszky,  27th European Biomass Conference and Exhibition, 27-30 May 2019, Lisbon, Portugal, p. 1921 – 1924,  DOI: 10.5071/27thEUBCE2019-ICO.12.3, ISBN: 978-88-89407-19-6, The Conference proceedings indexed in Scopus
 4. Innovative Lignocellulosic cropping systems in Europe: combining knowledge from several EU-projects Germer S., Alexopoulou E., Concha I.V., Grundmann P., van Haren R., Janssen R., Khawaja C., Kiourtsis F., Monti A., Sailer K., Tryboi O., Wagner M., Zegada-Lizarazu W.  27th European Biomass Conference and Exhibition, 27-30 May 2019, Lisbon, Portugal, p. 84-89,  DOI: 10.5071/27thEUBCE2019-1BO.5.4, ISBN: 978-88-89407-19-6, The Conference proceedings indexed in Scopus
 5. Zubenko V.I., Epik O.V., Antonenko V.O. Development and optimization of fast ablative pyrolysis technology in Ukraine.// Energetika. 2018, 64. No.1 P. 1-10. https://doi.org/10.6001/energetika.v64i1.3723
 6. Tryboi O. V. Efficient biomass value chains for heat production from energy crops in Ukraine //ENERGETIKA. – 2018, 64. No. 2. P. 84–92. https://doi.org/10.6001/energetika.v64i2.3782
 7. FOSTERING SUSTAINABLE FEEDSTOCK PRODUCTION FOR ADVANCED BIOFUELS ON UNDERUTILISED LAND IN EUROPE Rita Mergner, Rainer Janssen,Dominik Rutz, Peter Gyuris, Ömer Ceylan, Marco Colangeli, Lorenzo Traverso, Mariella Mule, Guido Bonati, Giuseppe Pulighe, Valeriia Kovach, Olha Haidai, Georgiy Geletukha, Nicoleta Ion, Cristian Tantareanu, Raul Köhler, Dirk Knoche, Magdalena Rogulska, Anna Grzybek, Jurgen Tack, Marie-Alice Budniok, JJ Leahy // Proceedings of 25th European Biomass Conference and Exhibition, 12-15 June 2017, Stockholm, Sweden, p. 125-130 The Conference proceedings indexed in Scopus
 8. Setting Up and Running Sustainable Supply of Woody Biomass from Agrarian Pruning and Plantation Removal. Scope and European Initiative García-Galindo, D., Rezeau, A., Samper, A., Karampinis, E., Grammelis, P., Simatou, G., Monteleone, M., Volpe, F., Zheliezna, T., Kravchenko, A., Calaim, L.F., Poutrin, C., Radic, T., Font de Mora, E.,  24th European Biomass Conference and Exhibition, 2016, p. 1760 – 1765,  DOI: 5071/24thEUBCE2016-ICV.1.68, ISBN: 978-88-89407-165 , The Conference proceedings indexed in Scopus

Статті у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України

 1. G.G. Geletukha, T.A. Zheliezna, A.I. Bashtovyi ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОГЕНЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ. Теплофізика та Теплоенергетика: Том 41 № 1 (2019), с. 59-66. https://doi.org/10.31472/ttpe.1.2019.8
 2. G. Geletukha, T.A. Zheliezna, S.V. Drahniev, A.I. Bashtovyi ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ З АГРОБІОМАСИ В УКРАЇНІ. Теплофізика та Теплоенергетика: Том 41 № 1 (2019), с. 82-87. https://doi.org/10.31472/ttpe.1.2019.11
 3. G. Geletukha, T.A. Zheliezna, S.V. Drahniev, A.I. Bashtovyi АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ З БІОМАСИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ. ЧАСТИНА 2. Теплофізика та Теплоенергетика: Том 41 № 1 (2019), с. 67-73. https://doi.org/10.31472/ttpe.1.2019.9
 4. G. Geletukha, V.G. Kramar, Y.M. Oliynyk, V.O. Antonenko АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ. Теплофізика та Теплоенергетика: Том 41 № 1 (2019), с. 53-58. https://doi.org/10.31472/ttpe.1.2019.7
 5. A. Zheliezna, S.V. Drahniev, A.I. Bashtovyi МОЖЛИВОСТІ ЗАГОТІВЛІ АГРОБІОМАСИ ТА ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВ З НЕЇ КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ. Теплофізика та Теплоенергетика: Том 41 № 2 (2019), с. 88-96. https://doi.org/10.31472/ttpe.2.2019.12
 6. G. Geletukha, T.A. Zheliezna, A.I. Bashtovyi ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОВГОСТРОКОВОГО ПЛАНУВАННЯ У СЕКТОРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ. Теплофізика та Теплоенергетика: Том 41 № 2 (2019), с. 72-77. https://doi.org/10.31472/ttpe.2.2019.10
 7. G. Geletukha, T.A. Zheliezna, S.V. Drahniev, A.I. Bashtovyi АНАЛІЗ БАР’ЄРІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ З АГРОБІОМАСИ В УКРАЇНІ. ЧАСТИНА 1, Теплофізика та Теплоенергетика: Том 41 № 3 (2019), с. 77-84. https://doi.org/10.31472/ttpe.3.2019.11
 8. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Драгнєв С.В., Баштовий А.І. Аналіз бар’єрів для виробництва енергії з агробіомаси в Україні. Частина 2 // Теплофізика та теплоенергетика. – 2019, т. 41, № 4, с. 44-50https://doi.org/10.31472/ttpe.4.2019.6
 9. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Драгнєв С.В., Баштовий А.І. Аналіз можливостей заготівлі деревного палива в лісах України // Промислова теплотехніка. – 2018, т. 40, № 1, с. 61-67. https://doi.org/10.31472/ihe.1.2018.09
 10. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Драгнєв С.В., Баштовий А.І. Перспективи використання біомаси від обрізки та видалення багаторічних сільськогосподарських насаджень для виробництва енергії в Україні // Промислова теплотехніка. – 2018, т. 40, № 1, с. 68-74. https://doi.org/10.31472/ihe.1.2018.10
 11. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Баштовий А.І., Гелетуха Г.І. Проблеми та перспективи розвитку біоенергетики в Україні // Промислова теплотехніка. – 2018, т. 40, № 2, с. 41-48. https://doi.org/10.31472/ihe.2.2018.06
 12. Трибой О.В. Оцінка життєвого циклу виробництва теплової енергії з тріски біомаси Salix Viminalis L. в Україні // Промислова теплотехніка. – 2018, т. 40, № 2, с. 56-64 https://doi.org/10.31472/ihe.2.2018.08
 13. Клименко В.Н. Перспективы применения когенерационных технологий в коммунальной энергетике // Промислова теплотехніка. – 2018, т. 40, № 3, с. 32-37. https://doi.org/10.31472/ihe.3.2018.05
 14. Желєзна Т.А., Баштовий А.І. Аналіз основних тенденцій розвитку біоенергетики в Європейському Союзі // Промислова теплотехніка. – 2018, т. 40, № 3, с. 70-75. https://doi.org/10.31472/ihe.3.2018.09
 15. Зубенко В.І., Епік О.В., Антоненко В.О., Олійник Є.М. Енергетичні та економічні показники технології швидкого піролізу в абляційному реакторі шнекового типу // Промислова теплотехніка. – 2018, т. 40, № 3, с. 76-84. https://doi.org/10.31472/ihe.3.2018.10
 16. Антоненко В.О., Зубенко В.І., Епік О.В. Паливні характеристики стебел кукурудзи українського походження // Промислова теплотехніка. – 2018, т. 40, № 3, с. 85-90. https://doi.org/10.31472/ihe.3.2018.11
 17. Крамар В.Г. Побудова графіка тривалості теплового навантаження (графіка Росандера) для регіонів України. // Промислова теплотехніка. – 2018, т. 40, № 4, с. 41-49. https://doi.org/10.31472/ihe.4.2018.06
 18. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Драгнєв С.В., Баштовий А.І. Аналіз можливостей виробництва і споживання паливних брикетів з біомаси сільськогосподарського походження в Україні. Частина 1 // Промислова теплотехніка. – 2018, т. 40, № 4, с. 62-68. https://doi.org/10.31472/ihe.4.2018.09
 19. Радченко С.В. Аналіз використання палива домогосподарствами та непромисловими споживачами// Промислова теплотехніка. – 2018, т. 40, № 4, с. 75-82. https://doi.org/10.31472/ihe.4.2018.11
 20. Трибой О.В. Оцінка життєвого циклу виробництва теплової енергії з тріски біомаси Miscanthus x giganteus в Україні // Біоенергетика. – 2018, № 2 (12), с. 22-27 https://bio.gov.ua/bioenergy/news/zhurnal-bioenergetykabioenergy-no2-12-2018-roku
 21. П. Кучерук, Ю. Матвеев, В. Рудська Експериментальне дослідження показників виходу біогазу в процесі періодичного метанового бродіння соломи. Відновлювальна енергетика. – 2018. – т. 52, №2. – С. 88-97. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vien_2018_2_12
 22. Як система електронної торгівлі біопаливом забезпечить якість біопалива в Україні/ Г. Г. Гелетуха, Є. М. Олійник // Біоенергетика. – 2018. – № 2. – С. 17-18. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Bioen_2018_2_6
 23. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Баштовий А.І. Енергетичний та екологічний аналіз технологій виробництва електроенергії з твердої біомаси. Частина 1 // Промислова теплотехніка. – 2017, т. 39, № 1, с. 58-64 https://doi.org/10.31472/ihe.1.2017.09
 24. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А. Стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні // Промислова теплотехніка. – 2017, т. 39, № 2, с. 60-64. https://doi.org/10.31472/ihe.2.2017.09
 25. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Баштовий А.І. Енергетичний та екологічний аналіз технологій виробництва електроенергії з твердої біомаси. Частина 2 // Промислова теплотехніка. – 2017, т. 39, № 3, с. 73-77. https://doi.org/10.31472/ihe.3.2017.11
 26. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Баштовий А.І. Створення конкурентного ринку біопалив в Україні. Частина 1 // Промислова теплотехніка. – 2017, т. 39, № 3, с. 85-90. https://doi.org/10.31472/ihe.3.2017.13
 27. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Баштовий А.І. Створення конкурентного ринку біопалив в Україні. Частина 2 // Промислова теплотехніка. – 2017, т. 39, № 4, с. 76-80. https://doi.org/10.31472/ihe.4.2017.11
 28. О.Г. Домбровський, С.Д. Савчук, Г.Г. Гелетуха Альтернативне тепло для наших осель // Біоенергетика. – 2017, №1 (9), с 5-6 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Bioen_2017_1_3.pdf
 29. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Баштовий А.І., Гелетуха Г.І. Огляд кращих практик організації роботи ринку біопалив у країнах ЄС // Промислова теплотехніка. – 2017, т. 39, № 5, с. 108-112. https://doi.org/10.31472/ihe.5.2017.18

 

Наукові видання (монографії, збірники наукових праць тощо)

 1. Експериментальне дослідження процесу метанового бродіння: Монографія / П.П. Кучерук, Ю.Б. Матвєєв, С.А. Шворов, В.Є. Лукін ̶ К.: ЦП «КОМПРИНТ»,   ̶ 242 с. ISBN 978-966-929-374-9, http://www.nas.gov.ua/EN/Book/Pages/default.aspx?BookID=0000015997
 2. Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти [колективна монографія] Кол. авторів; за заг. ред. П. М. Макаренка, О. В. Калініченка, В. І. Аранчій. – /Полтавська державна аграрна академія, Опольський университет (Польща)/ . – Полтава: ПП “Астрая”, 2019. 603 с. ISBN 978-617-7669-24-0

Розділ 4 «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОЦІНКА БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ГАЛУЗЯХ І ГОСПОДАРСЬКІЙ СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ»

Драгнєв С.В., Желєзна Т.А., Баштовий А.І. Використання побічної продукції, відходів і залишків сільського господарства для виробництва твердих біопалив, с. 358-367.

Желєзна Т.А., Крамар В.Г., Трибой О.В. Вирощування енергетичних культур для виробництва твердих біопалив та теплової енергії. Енергетичний, екологічний та економічний аспекти, с. 368 – 375

Розділ 6 «ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ В ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ»

Гелетуха Г.Г., Олійник Є.М., Зубенко В.І. Роль біомаси для досягнення глобальних та національних цілей зі зниження викидів парникових газів, с. 457-462

Гелетуха Г.Г., Антоненко В.О., Радченко С.В. Забезпечення екологічних вимог при виробництві енергії з біомаси, с 463-468

Гелетуха Г.Г., Олійник Є.М., Зубенко В.І. Енергетичні властивості біомаси та економічна ефективність виробництва теплової енергії, с 469-474

http://lib.pdaa.edu.ua/node/800 посилання для скачування

 1. Landfill operational guidelines. 3rd Edition. A Report from ISWA’s working group on landfill – 2019, 53 р. (Yuri Matveev is an author of Chapter 14: Landfill Gas Management). https://www.iswa.org/home/news/news-detail/article/download-the-3rd-landfill-operations-guidelines/109/
 2. Modeling and Optimization of Biomass Supply Chains. Edited by Calliope Panoutsou. Elsevier, London, 2017, 292 p. eBook ISBN: 9780128123041, Paperback ISBN:9780128123034 (Tetiana Zheliezna is a co-author of Chapters 1 and 7).  (1-24 ) Chapter 1. Biomass Supply Assessments in Europe: Research Context and Methodologies Calliope Panoutsou, Ausilio Bauen, Berien Elbersen, Matthias G. Dees, Dejan Stojadinovic, Branko Glavonjic, Tetiana Zheliezna, Ludger Wenzelides and Hans Langeveld; (169-192 p.) Chapter 7. Assessing Potentials for Agricultural Residues Calliope Panoutsou, Christoforos Perakis, Berien Elbersen, Tetiana Zheliezna and Igor Staritsky https://www.elsevier.com/books/modeling-and-optimization-of-biomass-supply-chains/panoutsou/978-0-12-812303-4
 3. Клименко В.Н., Мазур А.И., Письменный Е.Н., Багрий П.И., Гелетуха Г.Г. Когенерационные системы с тепловими двигателями: Справочное пособие в 3-х частях. Часть 3: Инновационные технологии для когенерации. – К.: ИПЦ АЛКОН НАН Украины, 2016.–528 с.: ил. 292, табл. 124 ISBN 978-966-8449-28-4
 4. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Драгнєв С.В. Ефективність застосування поточних організаційних заходів виконавчої влади з енергоефективності, енергозбереження та зменшення споживання природного газу / Тематичний збірник матеріалів «Організаційно-економічні механізми модернізації теплоенергетики України» за заг. ред. чл.-кор. НАНУ Б.І. Баска. К: «Калита», 2015, стор. 179-187.

Посібники

 1. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Драгнєв С.В. Аналіз бар’єрів для виробництва енергії з агробіомаси в Україні, Аналітична записка БАУ №21, 05.04.2019, 41с. http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-21-ua.pdf
 2. Матвєєв Ю.Б., Гелетуха Г.Г. Перспективи енергетичної утилізації твердих побутових відходів в Україні, Аналітична записка БАУ №22, 22.04.2019, 48 с. http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-22-ua.pdf
 3. Олійник Є.М. Лісогосподарська діяльність в Україні. Аналітичне дослідження, жовтень 2019, 38 с. http://www.uabio.org/img/files/news/pdf/uabio-analytics-forestry-ua-en.pdf
 4. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Пастух А.В., Драгнєв С.В. Можливості заготівлі деревного палива в лісах України, Аналітична записка БАУ №19, 31.01.2018, 29 с. http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-19-ua.pdf
 5. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Драгнєв С.В Аналіз можливостей виробництва та використання брикетів з агробіомаси в Україні, Аналітична записка БАУ №20, 18.05.2018, 48 с. http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-20-ua.pdf
 6. Навчально-методичний посібник по проведенню тренінгу-семінару з використання біомаси як палива в муніципальному секторі України (для представників державних установ та громадських організацій, що працюють у сфері екології) // опубліковано 11.01.2018 (Георгій Гелетуха, Юрій Матвєєв, Євген Олійник, Денис Куций)
 7. Навчально-методичний посібник для проведення тренінгу-семінару з використання біомаси в якості палива у муніципальному секторі України (для представників агропромислового комплексу)// опубліковано 11.01.2018 (Георгій Гелетуха, Семен Драгнєв, Петро Кучерук, Юрій Матвєєв)
 8. Навчально-методичний посібник по проведенню тренінгу-семінару з використання біомаси в якості палива в муніципальному секторі України (для представників державних та комунальних установ) // опубліковано 11.01.2018 (Антоненко В’ячеслав, Зубенко Віталій, Олійник Євген, Радченко Світлана).
 9. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А 18 Аналітична записка «Створення конкурентного ринку біопалив в Україні», 2017, 42 с.
 10. Практичний посібник з використання біомаси у муніципальному секторі України (для представників агропромислового комплексу) Георгій Гелетуха, Семен Драгнєв, Петро Кучерук, Юрій Матвєєв // Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй. – К.: 2017, 70 с.
 11. Практичний посібник з використання біомаси у муніципальному секторі України (для представників державних установ та громадських організацій, що працюють в сфері екології) Георгій Гелетуха, Юрій Матвєєв, Євген Олійник, Денис Куций // Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй. – К.: 2017, 54 с.
 12. Практичний посібник з використання біомаси у муніципальному секторі України (для представників державних та комунальних установ) Антоненко В’ячеслав, Зубенко Віталій, Олійник Євген, Радченко Світлана // Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй. – К.: 2017, 62 с.
 13. Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні Олійник Є.М., Антоненко В.О., Чаплигін С.М., Зубенко В.І. // Практичний посібник за ред. Г. Гелетухи. – К.: «Поліграф плюс», 2016, 104 с
 14. Комплексний аналіз українського ринку пелет з біомаси Георгій Гелетуха, Володимир Крамар, Олексій Епік, Тарас Антощук, Василь Тітков // Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй. – К.: 2016, 334 с.
 15. Проведення комплексного дослідження ринку котлів, що працюють на біомасі в Україні Георгій Гелетуха, Євген Олійник, В’ячеслав Антоненко, Сергій Чаплигін, Віталій Зубенко, Світлана Радченко // Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй. – К.: 2016, 212 с.
 16. Практичний посібник «Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні» Олійник Євген, Антоненко Вячеслав, Чаплигін Сергій, Зубенко Віталій, Желєзна Тетяна, Гайдай Ольга, Крамар Володимир, Епік Олексій // Практичний посібник за ред. Г.Гелетухи. – К.: «Поліграф плюс», 2015, 72 с, ISBN 978-966-8977-55-8

Тези міжнародних конференцій, що відбулися за кордоном

 1. Tetiana Zheliezna. Mobilization of wood from agrarian pruning and plantation removal: results from 20 pioneering initiatives supported in Italy, Greece, Spain and Ukraine, 27th European Biomass Conference & Exhibition, 27-30.05.2019, Lisbon, Portugal.
 2. O. Antonenko Biomass Substitution Potential in District Heating of Ukraine // Proceedings of International Conference “World Sustainable Energy Days-2018”, 27 February-2 March 2018, Linz-Wels, Austria.
 3. Alex Epik Vitalii Zubenko Forecast of heating sector transition to biomass-based generation till 2050 in Ukraine // Proceedings of International Conference “World Sustainable Energy Days-2018”, 27 February-2 March 2018, Linz-Wels, Austria.
 4. Oleksandra Tryboi Efficient value chains for heat production from energy crops grown in Ukraine // International conference “World Sustainable Energy Days-2018, 27 February-2 March 2018, Linz-Wels, Austria.
 5. Zubenko V.I., Epik A.V. Modeling of heating sector development with transition to biomass-based generation scenario till 2050 in Ukraine // Proceedings of the 7th International conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, 31 May – 2 June, 2018, Romania. ISSN 2457 – 3302, p. 27-33
 6. Radchenko, V. Zubenko, T. Antoshchuk, A. Bashtovyi. Analysis of prospects of fuel peat consumption in Ukraine // Proceedings of the 6th International conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, June 8-10, Moieciu de Sus, Romania (ISSN 2457-3302, ISSN-L 2457-3302). P. 133-138. (Proceedings are indexed in INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL (BDI) and it is pending for indexing in EBSCO Publishing Databases (BDI).
 7. Antoshchuk T.O., Zubenko V.I. The Results of industrial exploitation of Periodic Downdraft type Gasifier in Ukraine // Article of Proceedings of the International Conference on Challenges in Sustainable Development from Energy and Environment Perspective (CSDEEP-2017), 24-25 March 2017, Gorakhpur (UP), India (book), ISBN: 978-93-86256-68-3, pp. 73 – 78
 8. O. Antonenko Fuel Properties and Fertilization Cost of Ukrainian Corn Stover. Proceedings of CYSENI 2017, May 25-26, Kaunas, Lithuania. ISSN 1822-7554
 9. Zubenko V.I., Epik O. V. Obtaining of bio-oil from biomass through fast pyrolysis in the ablative screw reactor // Proceedings of the International conference on The World Sustainable Energy Days (WSED), Wels, Austria, 1 – 3 March 2017
 10. Oleksandra Tryboi Analysis of Criteria for the Sustainable Development of Bioenergy // Proceedings of the International conference on The World Sustainable Energy Days (WSED), Wels, Austria, 1 – 3 March 2017
 11. O. Antonenko Latest Biomass Boilers Market Trends in Ukraine // Proceedings of the International conference on The World Sustainable Energy Days (WSED), Wels, Austria, 1 – 3 March 2017
 12. MATVEEV, D. KUTSYI. STATUS OF LANDFILL GAS RECOVERY AT MUNICIPAL SOLID WASTE LANDFILLS IN UKRAINE // Proceedings of the 16th International Waste Management and Landfill Symposium. Italy, 2-6 October 2017.
 1. Olexandra Tryboi. Presentation of three scenarios of possible development of the energy sector of Ukraine up until 2050. Sustainable Energy News | No. 81, November 2017. http://inforse.org/europe/pdfs/SEN_81.pdf
 2. Bashtovyi A.I., Zubenko V.I., Antoshchuk T.O. Investigation of biomass fast pyrolysis in the ablative screw reactor // Proceedings of the 5th International conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, (ISSN 2457-3302, ISSN-L 2457-3302), 2016, P. 21-26. (Proceedings are indexed in INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL (BDI) and it is pending for indexing in EBSCO Publishing Databases (BDI).
 3. I. Bashtovyi, V.O. Antonenko Meeting the environmental requirements of biomass-fired equipment in Ukraine. // Proceedings of the 5th International conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, (ISSN 2457-3302, ISSN-L 2457-3302), 2016, P. 17-20. (Proceedings are indexed in INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL (BDI) and it is pending for indexing in EBSCO Publishing Databases (BDI).
 4. V. Epik. ANALYSIS OF STRAW PELLETS PRODUCTION AND SUPPLY CHAIN: BARRIERS AND OPPORTUNITIES FOR UKRAINE // Proceedings of the 5th International conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, (ISSN 2457-3302, ISSN-L 2457-3302), 2016, P. 51-56. (Proceedings are indexed in INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL (BDI) and it is pending for indexing in EBSCO Publishing Databases (BDI).
 1. Olha Haidai Complex analysis of solid biomass combustion for thermal energy production in Ukraine // Proceedings of International Conference “World Sustainable Energy Days-2016”, 24-26 February 2016, Wels, Austria
 2. Alex Epik Current state and perspectives of bioenergy development in Ukraine // Proceedings of International Conference “World Sustainable Energy Days-2016”, 24-26 February 2016, Wels, Austria
 3. Tetiana Zheliezna. Results of the biomass potential assessment in Ukraine. Danube-INCO.NET and S2Biom workshop: “Biomass for growth: potentials and challenges of bioenergy in the Danube Region” during the Energy Networking4Innovation, as an accompanying event to the “SET Plan 2016 – Central European Energy Conference X”. 29-30 November 2016, Bratislava, Slovakia.

Інші видання

 1. Георгій Гелетуха, Петро Кучерук, Тетяна Желєзна. Біоенергетичні проекти // Наше птахівництво. – № 3, 2019, с. 19-20.
 2. Георгій Гелетуха, Петро Кучерук, Тетяна Желєзна. Біоенергетичні проекти у птахівництві: успішні приклади // Журнал головного енергетика. – № 6 (18), 2019, с. 38-41.
 3. Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна. Потенціал аграрної біомаси для енергетики: варіанти проектів для підприємств // Журнал головного енергетика. – № 7 (19), 2019, с. 47-53.
 4. Георгій Гелетуха Унікальний податок на “зелені” котельні //  Економічна правда, 7 червня 2019 р.  https://www.epravda.com.ua/columns/2019/06/7/648539/
 5. Георгій Гелетуха Котельні на біомасі потрібно звільнити від податку на викиди вуглецю // Aua, 15 червня 2019 р.  https://agroportal.ua/ua/news/tekhnologii/mnenie-kotelnye-na-biomasse-nuzhno-osvobodit-ot-naloga-na-vybrosy-ugleroda/
 6. Георгій Гелетуха Біогазові установки в Україні будують переважно на дешевій сировині // Aua, 7 листопада 2019 р.  https://agroportal.ua/ua/news/eksklyuzivy/ekspert-biogazovye-ustanovki-v-ukraine-stroyat-v-osnovnom-na-deshevom-syre/
 7. Олександр Домбровський, Георгій Гелетуха Пільги для “зеленої енергетики”: міфи і реалії в Україні //  Економічна правда, 18 листопада 2019 р.  https://www.epravda.com.ua/columns/2019/11/18/653826/
 8. Георгій Гелетуха Чи вирішують проблеми ЖКГ “граничні тарифи” на теплову енергію? //  Економічна правда, 10 липня 2019 р. https://www.epravda.com.ua/columns/2019/07/10/649427/
 9. Олександр Домбровський, Георгій Гелетуха Біоенергетика vs зупинка транзиту природного газу //  Економічна правда, 17 липня 2019 р.  https://www.epravda.com.ua/columns/2019/07/17/649726/
 10. Георгій Гелетуха Біоенергетика готується до аукціонів // Економічна правда, 13 грудня 2019 р. https://www.epravda.com.ua/columns/2019/12/13/654799/
 11. Сергій Савчук, Олександр Домбровський, Діана Корсакайте, Георгій Гелетуха Електронна торгівля біопаливом: можливості для України. Економічна правда, 24.04.2018. https://www.epravda.com.ua/columns/2018/04/24/636278/
 12. Сергій Савчук, Олександр Домбровський, Діана Корсакайте, Георгій Гелетуха. Як створити ринок біопалива в Україні?  Щомісячний аналітичний звіт “Баланс енергетики України”, 2018, №1 (01) Червень (с. 7-10).  http://uabio.org/img/files/news/pdf/energy-balans-ukraine-june-2018.pdf
 13. Олександр Домбровський, Сергій Савчук, Діана Корсакайте, Георгій Гелетуха Що може зробити біоенергетика для подолання газових криз Економічна правда, 27 березня 2018 https://www.epravda.com.ua/publications/2018/03/27/635394/
 14. Юрій Матвєєв І фермеру, й державі… Чи потрібно будувати в Україні малі біогазові установки.// АгроМаркет, березень 2017.
 15. Драгнєв С.В. Здоров’я ґрунту по-пенсильванські. / Журнал “Farmer”, №1.- 2017. – с. 122-125.
 16. Гелетуха Г.Г. Біоенергетика замість газу // Екологія підприємства // № 10 жовтень 2017.
 17. Гелетуха Г.Г. Количество биогазовых проектов после 2020 г. может уменьшиться. https://latifundist.com/novosti/38036-kolichestvo-biogazovyh-proektov-posle-2020-g-mozhet-umenshitsya
 18. Гелетуха Г.Г. Биогаз. Уверенные шаги к энергонезависимости в МХП. https://focus.ua/country/368814/
 19. Гелетуха Г.Г. Выращивание енергокультур позволит Украине замещать миллиарда кубометров газа. https://agroreview.com/ru/news/vyrashchyvanye-enerhokultur-pozvolyt-ukrayne-zameshchat-myllyarda-kubometrov-haza
 20. Кучерук П.П., Гелетуха Г.Г. Що йде “в топку”: основні джерела біогазу та чому їх обирають http://agravery.com/uk/posts/show/so-jde-v-topku-osnovni-dzerela-biogazu-ta-comu-ih-obiraut

 

replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部