ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОВИХ ВТРАТ ПРИМІЩЕНЬ ПРИ НЕСТАЦІОНАРНОМУ ТЕПЛОВОМУ РЕЖИМІ

Проблема. Більшість існуючих методик визначення термічних опорів огороджувальних конструкцій використовують близький до стаціонарного тепловий режим приміщення. У реальності, теплові процеси в приміщенні завжди нестаціонарні. Параметри теплових втрат (термічні опори огороджувальних конструкцій приміщення і вікон, кратність повітрообміну приміщення, а також теплоінерційні характеристики огороджувальних конструкцій) приміщення необхідно знати для аналізу і підвищення енергоефективності приміщень, а також економії енергії на їх опалення. Універсального методу вирішення цієї проблеми в літературі немає.

Пропозиція вирішення проблеми. Використання 3D CFD-моделей для визначення параметрів тепловтрат приміщень при нестаціонарному тепловому режимі. Нестаціонарні вимірювання температур та теплових потоків можуть бути виконані за короткий проміжок часу незалежно від температурного перепаду між приміщенням і навколишнім середовищем та дозволяють знаходити значення параметрів тепловтрат, що відповідають реальним тепловим процесам.

27-6

Рис. 1. 3D CFD-модель зовнішньої огороджувальної конструкції.

Для підвищення точності визначення параметрів тепловтрат пропонується використовувати тривимірну теплову модель зовнішніх і прилеглих до неї внутрішніх огороджувальних конструкцій приміщення (рис.1). Виконуються короткочасні нестаціонарні вимірювання температур, за якими застосувається метод ідентифікації параметрів тепловтрат приміщення. Нестаціонарні зміни потужності опалювального приладу (в режимі «нагрів-охолодження») дозволяють скоротити час натурного експерименту. Для досліджуваного приміщення тривалість експерименту складає біля 16 годин.

Комерційна пропозиція.

Пропонується метод визначення параметрів тепловтрат приміщення на засаді теплової моделі частини приміщення і короткочасних нестаціонарних вимірювань температур.

 Публікації:

  1. Круковский П. Г., Скляренко Д. И., Тадля О. Ю., Метель М. А.Определение параметров теплопотерь  помещений  при нестационарном  тепловом  режиме  // Промышленная теплотехника. – 2013. – Т. 35, №6. – С. 47-56.
  2. Пат. 101564 Україна, МПК G01N 25/20, G01N 27/18 : Спосіб визначення теплофізичних властивостей теплових втрат [Текст] / Круковський П. Г., Метель М.О., Тадля О. Ю., Скляренко Д. І., Заковоротний А. І., Дейнеко А. І. (Україна); заявник та патентовласник ІТТФ НАНУ. – № u201501431; заявл. 19.02.15; опубл. 25.09.15, Бюл. №18/2015.–4с. http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&chapter=biblio&IdClaim=216184&sid=9053bb80d6dacdcb5197fc8d8529e5c9

 

返回顶部