Основні публікації лабораторії

Монографії:

  1. Теория тепломассопереноса в бипористых середах/ И.И.Абаржи, А.А.Долинский. – К.: «Наукова думка», 2014 – 192 с.
  2. Кремньов В.О., Тимощенко А.В., Бєляєв Г.В., Бєляєва І.П., Жуков К.Л., Корбут Н.С., Стецюк В.Г. Нагальні проблеми нестачі біодобрив у рослинництві, накопичення осадів на комунальних очисних спорудах, їх причини і концептуальні положення щодо утилізації вологої біомаси / Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій.– 2022: колективна монографія / під. ред. М.С. Мальованого, О.В. Степової –Полтава – Львів: НУПП імені Юрія Кондратюка, НУ «Львівська політехніка» — Дніпро: Середняк Т. К., 2022, 664 с. (С. 77-86). ISBN 978-617-8111-24-3 book doi.org/10.23939/monograph2022,   https://nupp.edu.ua/page/opis-kolektivnoi-monografii.html
  3. Кремньов В.О., Тимощенко А.В., Бєляєв Г.В., Бєляєва І.П., Жуков К.Л., Корбут Н.С., Стецюк В.Г. Системна інтенсифікація тепло- і біотехнологічних процесів при утилізації ресурсоцінних відходів біологічного походження на території об’єднаних територіальних громад Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022: колективна монографія / під. ред. М.С. Мальованого, О.В. Степової –Полтава – Львів: НУПП імені Юрія Кондратюка, НУ «Львівська політехніка» — Дніпро: Середняк Т. К., 2022, 664 с. (С. 326-339). ISBN 978-617-8111-24-3. book doi.org/10.23939/monograph2022, https://nupp.edu.ua/page/opis-kolektivnoi-monografii.html
  4. Ляшенко А.В. Екологічна та техногенна безпека територій / Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022: колективна монографія / під. ред. М.С. Мальованого, О.В. Степової – Полтава – Львів: НУПП імені Юрія Кондратюка, НУ «Львівська політехніка» — Дніпро: Середняк Т.К., 2022, 664 с. (С. 341-349). ISBN 978-617-8111-24-3. book doi.org/10.23939/monograph2022, https://nupp.edu.ua/page/opis-kolektivnoi-monografii.html
  5. Кремньов В.О., Тимощенко А.В., Бєляєв Г.В., Бєляєва І.П., Жуков К.Л., Корбут Н.С., Стецюк В.Г. Сучасне лісівництво України і можливості його синергійної взаємодії з енергетикою: ЕКОЛОГІЯ. ДОВКІЛЛЯ. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. 2023 : колективна монографія / під ред. О.В. Степової. Полтава: НУПП імені Юрія Кондратюка. 2023. 246 с. (С. 80 – 91). ІSBN 978-617-7915-94-1 https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/conf/2022/3mnpk/monogr.pdf
  6. Ляшенко А.В. Досвід розробок  та впровадження  сушильних установок при переробці органічних відходів: ЕКОЛОГІЯ. ДОВКІЛЛЯ. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. 2023 : колективна монографія / під ред. О.В. Степової. Полтава: НУПП імені Юрія Кондратюка. 2023. 246 с. (С. 105 – 113). ІSBN 978-617-7915-94-1 https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/conf/2022/3mnpk/monogr.pdf

Перелік статтей та доповідей за 2010-2022 р.р.

1. В.О.Кремньов, В.О.Шеліманова, Є.В.Білецька “Аналітично-розрахункові дослідження нестаціонарного теплообміну при зневодненні жорстких теплоізоляційних плит у сушильній установці”. Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. № 153, К-2010. С.99-105.
2. Компьютерное моделирование совмещенного процесса сушки и диспергации при переработке пастообразных материалов / А. В. Ляшенко, С. Г. Кобзарь, Б. Н. Процышин // Труды международного научно-технического семинара «Актуальные проблемы сушки и термовлажностной обработки материалов. К столетию А.В.Лыкова» г. Воронеж: 2010. – С. 87 – 91.
3. Експериментальні дослідження з переробки органічних пастоподібних матеріалів / А. В. Ляшенко // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави» м. Вінниця: 2010. – С. 140-145.
4. Ляшенко А. В., Процишін Б.М. Експериментальні дослідження процесів тепломасообміну у камері сумісних процесів сушіння та диспергування термолабільних пастоподібних матеріалів // Промышленная теплотехника, т. 33, № 4, 2011, с. 61-63.
5. Чмель В.М, Дослідження процесу горіння альтернативного палива в прямоточному шарі //Відновлювальна енергетика, 2011 №4(27).
6. Кремнев В.О. Особенности прогрева поверхности теплоизолирующих плит на основе базальтового волокна при их сушке / В.О. Кремнев, Е.В. Шелиманова, А.В. Тимощенко, Е.В.Билецкая // Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловлажностная обработка материалов) СЭТТ – 2011: четвертая междунар. науч.-практ. конф., 20-23 сентября 2011 г.: – М., 2011. – С. 184-188.
7. Кремнев В.О. Механизм прогрева теплоизоляционных базальтовых плит при их сушке / В.О.Кремнев, Е.В.Шелиманова, А.В.Тимощенко, Е.В.Билецкая // Промышленная теплотехника. – 2011.-Т.33, №7. – С.68.
8. Кремнев В.О. Системы утилизации высокотемпературных ВЭР / В.О.Кремнев, Л.Е.Шпильберг, А.В.Тимощенко, А.П.Гартвиг // Промышленная теплотехника. К.: – 2011.-Т.33, №7. – С.68.
9. Михалевич В.В., Фізичні характеристики біодобрив на основі курячого посліду/ Ляшенко A.B., Кремньов В.О., Тимощенко A.B. // Промислова теплотехніка,-2012,-Т. 34, №4, – С.34-38.
10. Чмель В.Н. Теплогенератор и перетопок на альтернативных твердых топливах и угле.// Альтернативная энергетика и экология.-2012.-№5/6 – с.235 – 236.-ISSN 1608-8298 Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология».
11. Чмель В.Н. Использование биомассы в качестве альтернативного топлива. // Альтернативная энергетика и экология. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика й экология». – 2012. -№ 08 (112) – С. 60 – 65. – ISSM 1608-8298.
12. Михалевич В.В. Дослідження процесів тепломасообмінного переносу та розробка утилізації вологих відходів тварин з одержанням твердих гранульованих палив//В.В. Михалевич, А.В.Ляшенко. Промислова теплотехніка, 2013 – Т.35, №1, С.114-120.
13. Исследование процесса сушки высоковлажных материалов в сушильной установке атмосферного типа/ Шпильберг Л.Е., Шелиманова А.В. //Тезисы VІІІ Международная  конференция ««Проблемы промышленной теплотехники», Киев, Украина 8 – 11 октября 2013 г.
14. Исследование процесса конвективного теплообмена в слое твердого дисперсного материала из основных горных пород./ Кремнев В.О., Тимощенко А.В., Корбут Н.С., Шпильберг Л.Е., Гулиенко О.В., Стецюк В.Г. //Тезисы VІІІ Международная  конференция ««Проблемы промышленной теплотехники», Киев, Украина 8 – 11 октября 2013 г.
15. Техническое совершенствование второго этапа дуплекс-технологии путем оптимизации работы струйного аппарата-смесителя. / Кремнев В.О., Тимощенко А.В., Корбут Н.С., Шпильберг Л.Е., Гулиенко О.В., Стецюк В.Г. // Тезисы VІІІ Международная  конференция ««Проблемы промышленной теплотехники», Киев, Украина 8 – 11 октября 2013 г
16. Ляшенко А.В. Экспериментальные исследования процессов тепломассообмена при обезвоживании органических отходов агропромышленного комплекса с созданием энергоэффективных технологий и оборудоавния для их переработки. Тезисы VІІІ Международная  конференция ««Проблемы промышленной теплотехники», Киев, Украина 8 – 11 октября 2013 г.
17. Вивчення гідродинамічних характеристик нативних відходів великої рогатої худоби та відходів, що пройшли анаеробну обробку в біореакторах./ Ляшенко А.В., Тимощенко А.В., Михалевич В.В.// Тезисы VІІІ Международная  конференция ««Проблемы промышленной теплотехники», Киев, Украина 8 – 11 октября 2013 г.
18. Повышение энергетической эффективности производства базальтовых супертонких волокон и изделий. /Кремнев В.О., Тимощенко А.В. //Тезисы Межд. Конф. «Украина – Россия Сколково ЕДИНОЕ ИННОВАЦ. ПРОСТРАНСТВО» Украина, Киев,22-24 мая 2013 г.
19. Тимощенко А.В Енергоефективність виробництва базальтової теплоізоляції – запорука її широкого застосування при термомодернізації будівель. Засідання Комітету підприємців у сфері енергоефективності при ТПП України, Київ, 27.11.2013
20. Малкін Е.С. Методика розрахунку одно- та двоярусних мікрощілинних теплообмінників //Ю.Є.Ніколаєнко, І.Е. Фуртат, А.В Тимощенко, М.І.Дьячков//Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, Вип.17, 2014, -С.71-76.
21. Михалевич В.В. Склад розчинів гнойових стоків великої рогатої худоби під час анаеробної ферментації/М.С.Коханенко, В.В. Михалевич// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, серія “Техніка та енергетика АПК”, 196 Частина 1, 2014. с. 436
22. Визначення фізичних характеристик гнойових стоків і перебродженого розчину після анаеробної ферментації ферм ВРХ та контроль за роботою біогазової станції / М. С. Коханенко, В. В. Михалевич, А. В. Ляшенко // VІІІ всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 200-й річниці з дня народження Т. Г. Шевченка. м. Київ: 2014. С. 143.
23. “Heat transfer and hydrodynamics at gravitational convection movement in plane vertical channel of composite construction of thermal insulation” (No Conference Proceedings of Scientific Papers, CASSOTHERM 2015, Technical University of Kosice, Civil Engineering Faculty, Institute of Architectural Engineering, Basok B.I., Davydenko B.V., Timoshchenko A.V.);
24. “Расчет количества потребляемой тепловой энергии при обогреве помещения чугунным радіатором М-140. Часть 1. Стационарный режим отопления” Промислова теплотехніка, 2015, т. 37, №6, Басок Б.І., Давиденко Б.В., Тимощенко А.В.
25         Шеліманова О.В., Михалевич В.В., Корбут Н.С., Стецюк В.Г., Коханенко М.С. Сушіння подрібненої деревини з розподілом на фракції та їх роздільним подальшим використанням // Науковий вісник НУБіП України, 2016. – № 252– С.97 – 204.
26      Шеліманова О.В., Ляшенко А.В, Михалевич В.В., Корбут Н.С., Стецюк В.Г. Комплексна переробка відходів сільського господарства з виробництвом енергоносія, органічних та органомінеральних гранульованих добрив // Науковий вісник НУБіП України, 2016. – № 256– С.191 – 199.
27         Абаржи И.И О процессвах дробления в ударно-центробежных установках // Промышленная теплотехника, 2016. – т. 38, № 6– С.21 – 28.
28         Басок Б.И., Давыденко Б.В., Гончарук С.М., & Тимощенко А.В. Расчет количества потребляемой тепловой энергии при обогреве помещения чугунным радиатором М140. Часть 2. Периодический режим отопления. Промышленная теплотехника, 2016. – 38(1), с. 68-74. DOI https://doi.org/10.31472/ihe.1.2016.10.
29.         Басок Б.И., Давыденко Б.В., Гончарук С.М., & Тимощенко А.В. Температурно-вологісний стан стінової конструкції з шаром утеплювача в зимовий період року. Промышленная теплотехника, 2016, 38(6), с. 38-46. DOI https://doi.org/10.31472/ihe.6.2016.06.
30.         Шеліманова О.В., Шпільберг Л.Ю., Михалевич В.В., Корбут Н.С., Стецюк В.Г., Коханенко М.С. Дослідження властивостей початкового та перебродженого у БГУ рідинно-плинного гною ВРХ, його попереднє зневоднення методом центрифугування // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК». Київ, 21-22.11 2016 р. С.125-127.
31        Кремньов В.О., Шеліманова О.В., Шпільберг Л.Ю., Михалевич В.В., Бєляєва І.П., Корбут Н.С., Стецюк В.Г. Використання відходів бройлерних плахофабрик для виробництва теплової та електричної енергій // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК». Київ, 21-22 листопада 2016 р.-С.127-128
32        Кремнев В.О., Басок Б.И., Тымчишин С.В., Медведев Т.А., Тимощенко А.В. Научно-технические основы комплексной модернизация дуплекс-технологии производства базальтовых волокон // Матеріали науково-практичної конференції «Дослідження кам’яних (базальтових) волокон та композитів на їх основі» (в рамках I-го Міжнародного базальтового форуму, 2016 рік).
33        Михалевич В.В., Шеліманова О.В., Шпільберг Л.Ю., Корбут Н.С., Стецюк В.Г., Коханенко М. С. Дослідження властивостей початкового і переброженого в біогагазових установках рідинно-плинного гною ВРХ та його попереднє зневоднення методом центрифування // Енергетика і автоматика. – Київ, 2017. – №4(34). – С. 222-228. (Google Scholar)
34         Абаржі І.І. Теплообмін випромінюванням в атмосферній сушильній установці типу “ТЕПЛИЦЯ” // Промышленная теплотехника. 2017. – Т. 39. № 7. – С.36.
35         Чмель В.М., Новікова І.П. Дослідження спалювання дрібнофракційної біомаси в режимі самозаймання // Промышленная теплотехника. 2017. – Т. 39. № 7. – С.36-37.
36         Тимощенко А.В., Кремньов В.О., Шпільберг Л.Ю., Гулієнко О.В., Корбут Н.С., Тимчишин С.В. Створення і впровадження нової установки (другого покоління) виробництва базальтового супертонкого волокна (БСТВ) // Промышленная теплотехника. 2017. – Т. 39. № 7. – С. 87-88.
37         Тимощенко А.В., Гулієнко О.В., Корбут Н.С., Тимчишин С.В., Кємаєв В.Ф. Модернізація безперервної технологічної лінії виробництва базальтового картону // Промышленная теплотехника. 2017. – Т. 39. № 7. – С. 88-89.
38        Кремньов В.О., Бєляєв Г.В., Бєляєва І.П., Стецюк В.Г., Жуков К.Л. Пропозиції щодо створення сталої системи територіального енергетичного використання місцевих відновлюваних ресурсоцінних відходів // Промышленная теплотехника. 2017. – Т. 39. № 7. – С. 89-90.
39         Кремньов В.О., Бєляєв Г.В., Бєляєва І.П., Шпільберг Л.Ю.,Стецюк В.Г., Жуков К.Л. Дослідження конденсатів пари, що утворюється при сушінні твердих дисперсних матеріалів біологічного походження // Промышленная теплотехника. 2017. – Т. 39. № 7. – С.90-91.
40         Михалевич В.В., Ляшенко А.В., Коханенко М.С. Переробка органічних розчинів при метановому зброджуванні гнойових зливів ВРХ // Промышленная теплотехника. 2017. – Т. 39. № 7. – С.91.
41.         Коханенко М.С., Михалевич В.В. Експериментальне дослідження вологого формування мулових відкладень очисних споруд та фізичних характеристик одержаних гранул // Промышленная теплотехника. 2017. – Т. 39. № 7. –  С.92.
42         Гулієнко О.В., Тимощенко А.В., Корбут Н.С., Кємаєв В.Ф. Дослідження впливу конструкції та розташування газових пальників на характеристики теплоносія в сушильній зоні // Промышленная теплотехника. 2017. – Т. 39. № 7. –. С.93.
43         Ляшенко А.В., Михалевич В.В. Опыт внедрения установок одновременного измельчения и сушки при обработке высоковлажных термолабильных материалов // Промышленная теплотехника. 2017. – Т. 39. № 7. – С.94
44         V. Kremnev, B. Basok, A. Timoshchenko, S. Tymchyshyn Energy saving in construction by wide application of high-quality insulation based on basalt fibers // Journal of Modern Physics. – 2018.-Vol.9 No.9, Aug 2018.- P.1724-1734. DOI: https://doi.org/10.4236/jmp.2018.99108. (Web of Science)
45        Basok B., Davydenko D., Novikov V., Sorokoviy R., Moroz M., & Timoshchenko A. (2018). Influence of Solar Radiation on the Temperature Regime of Buildings Walls. Cassotherm 2018, ISBN 978-80-553-3238-3, c. 70-76 [Kosice, Slovakia] http://www.svf-tzb.6f.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=157 .
46        Кремньов В.О., Шеліманова О.В., Ляшенко А.В., Михалевич В.В., Коханенко М.С. Дослідження властивостей нативного курячого посліду та композицій на його основ і при виробництві сухих формованих біодобрив // Енергетика і автоматика – 2018. – № 2. – С.129 – 138.
47         Кремньов В.О., Шеліманова О.В., Ляшенко А.В., Михалевич В.В., Коханенко М.С. Апробація виробництва сухого гранулята з нативного курячого посліду з подальшим його використанням для отриманні генераторного газу та електроенергії // Енергетика і автоматика. – 2018. – № 5. – С.149-157.
48        Кремньов В.О., Шеліманова О.В., Ляшенко А.В., Михалевич В.В., Коханенко М.С. Аналіз результатів експериментальних досліджень з переробки органічних відходів від утримання ВРХ та птиці на підприємствах України // Енергетика і автоматика – 2018. – № 6. – С. 141-149.
49         Тимощенко А.В., Дмитренко Н.П., Ковецька М.М. Аналіз течії та теплообміну в пограничному шарі рідини з суттєвою залежністю в’язкості від температури // Промислова теплотехніка. – 2018. – Т. 40, №4. – С. 9 – 14. DOI: https://doi.org/10.31472/ihe.4.2018.02.
50      Кремньов В.О., Шпільберг Л.Ю., Тимощенко А.В., Гулієнко О.В., Тимощенко Є.В. Енергетична ефективність виробництва теплової ізоляції на основі базальтових супертонких волокон // Кераміка: наука і життя. – Київ, 2018. – №4(41). – С.23-37. DOI: https://doi.org/10.26909/csl.4.2018.3
51         Басок Б.И., Тимощенко А.В., Корбут Н.С. Иследование процесса конвективного теплообмена в слое твердого дисперсного материала из горных пород магматического происхождения // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2018. – № 2. – С.76-84. DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2018.147361
52        Чмель В.М., Новікова І.П., Алєксєєва Л.В. Дослідження робочого процесу прямовисної конічної печі спучування перліту мобільної установки // Строительные материалы и изделия. – 2018. – № 5-6 (99). – С.76-79.
53        Тимощенко А.В., Беляєва Т.Г., Стецюк В.Г., Сороковий Р.Я., & Мороз М.В. (2018). Конвективна сушка теплоізоляційних базальто-бентонітових виробів. `Енергетика: економіка, технології, екологія, (3), с. 103-110. DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2018.163782
54         Басок Б.И., Давыденко Б.В., Гончарук С.Н., Тимощенко А.В. (2018). Температурный режим помещения обогреваемого двумя двухпанельными радиаторами. Енергетика: економіка, технології, екологія, (4), с. 98-105. DOI:. https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2018.175617
55         B.Basok, B.Davydenko, A.Timoshchenko Deformation of a liquid particle which is moving in nano-mixed viscous medium» // Abstracts of the 8th International Conference “Physics of Liquid Matter: Modern Problems”, Kyiv, Ukraine, May 18-22, 2018. 206 р. (Р. 20) http://plmmp.org.ua/
56         Шеліманова О.В., Кремньов В.О., Ляшенко А.В., Михалевич В.В., Коханенко М.С. Апробація виробництва сухого гранулята з нативного курячого посліду при сумісному сушінні та подрібненн і з подальшим його використанням для отримання генераторного газу та електроенергії / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя», Київ, 2018, т. 5, с.102.
57         Шеліманова О.В., Кремньов В.О., Ляшенко А.В., Михалевич  В.В., Коханенко М.С Дослідження властивостей нативного курячого посліду та композицій на його основі при виробництві сухих формованих біодобрив. / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя», Київ, 2018, т. 5, с.101
58         Чмель В.М, Турик В.М., Бондар Д.С. Застосування вихрового принципу, щодо спалювання низькореакційних палив // Тези доповідей ХІХ Міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика» 25-28 вересня 2018р м. Львів Україна, с. 22-23.
59        Basok B., Novitska M., Goncharuk S., Moroz M., Timoshchenko A. (2019). Experimental passive house of the Institute of Engineering Thermophysics NAS of Ukraine. Materials of the 6th International Conference on ENERGY SMART SYSTEMS (2019 IEEE ESS), April 17-19, 2019. – Kyiv, Ukraine: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2019. – P. 108-111. http://doi.org/10.1109 /ESS.2019.8764182  (Scopus)
60         Kremnev V., Basok B., Davydenko B., Timoshchenko A., Timoshchenko Al. (2019). Flow and Heat Transfer of Basalt Melt in the Feeder of the Smelter Furnace. Journal of Applied Mathematics and Physics, 7, 2555-2563 DOI: https://doi.org/10.4236/jamp.2019.711174 (Web of Science)
61        Basok B., Davydenko B., Lysenko O., Goncharuk S., & Timoshchenko A. (2019). Calculation of the amount of heat entering the room from a heating device operating in stationary and non-stationary regimes. Materials of the 9th International Scientific-Practical Conference ENERGY INTEGRATION-2019 (pp. 28, 29). Kyiv, April 24-26. [електронне видання]
62        Басок Б.И., Давыденко Б.В., Тимощенко А.В. Температурный режим моногранулирования при производстве имитированных пищевых продуктов // Наукові праці. Scientific Works. – 2019. – Т. 83, №.1 – С.80-84. DOI: https://doi.org/10.15673/swonaft.v83i1.1422
63         Шеліманова О.В., Ляшенко А.В., Кремньов В.О., Корбут Н.С. Розробка метода пожежобезпечного довготривалого зберігання та часткового зневоднення деревної тріски // Енергетика і автоматика. – 2019. – №6. – С. 202-213. http://dx.doi.org/10.31548/energiya2019.06.202 (Google Scholar)
64         Шеліманова О.В., Кремньов В.О., Тимощенко А.В., Корбут Н.С. Організоване довготривале зберігання та попереднє сушіння неліківдної деревини (хворосту і хмизу)  на відкритому повітрі під впливом природних факторів довкілля у масштабі, наближеному до промислового // Енергетика і автоматика – 2019. – №6. – С.111-121. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/energiya2019.06.111 (Google Scholar)
65         Тимощенко А.В., Тимощенко Є.В., Гулієнко О.В., Беляєва І.П. Радіаційно-конвективна конвеєрна сушка базальто-бентонітових картонів // Кераміка: наука і життя. – 2019. – Т.42, №1. – С. 13-19. DOI https://doi.org/10.26909/csl.1.2019.2.
66         Басок Б.І., Тимощенко А.В. Високотемпературний компактний керамічний регенеративний теплообмінний апарат // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2019. – Т.56, №2. – С. 75-84. DOI https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2019.189990
67        Чмель В.М., Новікова І.П. Спалювання твердого альтернативного палива в режимі самозаймання // Теплофізика та теплоенергетика, том 41, № 5, 2019, С.45.
68         Ляшенко А.В., Михалевич В.В., Кривуша В.С., Колесник В.М. Влияние сезонных факторов на кучевое хранение щепы топливной и мелких древесных отходов //  Теплофізика та теплоенергетика, том 41, № 5, 2019, С.46.
69.         Коханенко М.С., Шпільберг Л.Ю., Михалевич В.В. Переробка мулу міських органічних стоків // – Теплофізика та теплоенергетика, том 41, № 5, 2019, С.60.
70         Кремньов В.О., Бєляєв Г.В., Бєляєва І.П., Корбут Н.С. Проблема утилізації осадів комунальних стічних вод і нові альтернативні комплексні біо- і тепло технології //  Теплофізика та теплоенергетика, том 41, № 5, 2019, С. 61.
71         Стецюк В.Г., Шпільберг Л.Ю., Корбут Н.С., Коханенко М.С. Проблема механічного зневоднення застарілих осадів комунальних стічних вод і перспективи застосування флокулянтів перед їх сепарацією // Теплофізика та теплоенергетика, том 41, № 5, 2019, С. 62.
72        Кремньов В.О., Тимощенко А.В., Кемаєв В.Ф., Тимощенко Є.В., Гулієнко О.В. Результати промислової підконтрольної експлуатації інноваційної модульної дослідно-промислової установки виробництва базальтового дірект-ровінга //  Теплофізика та теплоенергетика, том 41, № 5, 2019, С. 70
73         Недбайло О.М., Ткаченко М.В., Божко І.К., Тимощенко А.В. Аналіз теплотехнічних характеристик системи водяного підлогового опалення сухого монтажу // Теплофізика та теплоенергетика, том 41, № 5, 2019, С. 75.
74         Кремньов В.О., Корбут Н.С., Стецюк В.Г., Колесник В.М. Проблема забезпечення вітчизняного рослинництва органічними добривами та перспективи її вирішення з застосуванням енергоресурсозаощадної багатостадійної біо- і тепло технології // Теплофізика та теплоенергетика, том 41, № 5, 2019, С. 76.
75         Тимощенко А.В., Гулієнко О.В., Тимощенко Є.В., Стецюк В.Г. Конвективна сушка теплоізоляційних базальто-бентонітових виробів – науково-технічна основа енергоефективної модернізації тепло технології // Теплофізика та теплоенергетика, том 41, № 5, 2019, С. 78.
76        Тимощенко А.В., Лебохорський В.Р., Тимощенко Є.В., Гулієнко О.В. Дослідження впливу теплотехнологічних параметрів виробництва на якість базальтового дірект-ровінгу // Теплофізика та теплоенергетика, том 41, № 5, 2019, С. 82.
77         Ляшенко А.В., Михалевич В.В., Шпильберг Л.Ю. Интенсификация тепло- и массообмена в технологиях сушки органических материалов совмещенных с одновременным диспергированием в роторных апаратах // Теплофізика та теплоенергетика, том 41, № 5, 2019, С. 84.
78        Гулієнко О.В., Тимощенко А.В., Тимощенко Є.В., Корбут Н.С. Дослідження радіаційно-конвективної конвеєрної сушки базальто-бентонітових картонів, як першої черги інноваційної модернізації // Теплофізика та теплоенергетика, том 41, № 5, 2019, С. 85.
79         Коханенко М.С., Стецюк В.Г., Михалевич В.В. Механічне часткове зневоднення мулових відкладень // Теплофізика та теплоенергетика, том 41, № 5, 2019, С. 90.
80         Чмель В.М., Новікова І.П. Спалювання дрібно фракційна біомаси в режимі самозаймання / Матеріали ХХ Ювілейної Міжнародної науково-практичної  конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті», 15,16 ТРАВНЯ, КИІВ, С.612-615
81         Бєляєва І.П., Шеліманова О.В, Корбут Н.С., Стецюк В.Г. Механічне часткове зневоднення міських органічних стоків / Збірник матеріалів V Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. В.М. Синькова «Проблеми таперспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК» ПРЕАП2019, 19 грудня 2019 року, НУБіП України. – 199 с. (С. 170), м. Київ, 2019 р., Україна. DOI:10.13140/RG.2.2.35030.19528, https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u94/zbirnik_preap_2019.pdf
82         Кремньов В.О., Шеліманова О.В, Бєляєв Г.В., Корбут Н.С. Дослідження процесів зневоднення мулових відкладень стічних вод з використанням енергії довкілля / Збірник матеріалів V Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. В.М. Синькова «Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК» ПРЕАП2019, 19 грудня 2019 року, НУБіП України. – 199 с. (С. 166-167), м. Київ, 2019 р., Україна. DOI:10.13140/RG.2.2.35030.19528, https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u94/zbirnik_preap_2019.pdf
83         Шеліманова О.В, Ляшенко А.В., Корбут Н.С., Стецюк В.Г. Купчасте зберігання тріски паливної і дрібних деревних відходів в буртах та вплив сезонних факторів на процеси, які у них відбуваються / Збірник матеріалів V Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора В.М. Синькова «Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК» ПРЕАП2019, 19 грудня 2019 року НУБіП України. – 199 с. (С. 152-153), м. Київ, 2019 р., Україна. DOI:10.13140/RG.2.2.35030.19528, https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u94/zbirnik_preap_2019.pdf
84         Кремньов В.О., Шеліманова О.В, Ляшенко А.В., Шпільберг Л.Ю. Інтенсифікація тепло- і масообміну в процесі сушіння органічних матеріалів, поєднаного з диспергуванням у роторних апаратах / Збірник матеріалів V Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. В.М. Синькова «Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК» ПРЕАП2019, 19 грудня 2019 року, НУБіП України. – 199 с. (С. 160-161), м. Київ, 2019 р., Україна. DOI:10.13140/RG.2.2.35030.19528, https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u94/zbirnik_preap_2019.pdf
85        Шеліманова О.В., Корбут Н.С. Особливості зберігання та зневоднення тонкоміру деревини листяних порід // Зб.наук.праць всеукраїнська наук.-пр. конференція «Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (Редкол. Литовченко та ін.): статті – Ніжин, 2019. 460 с. (С.370-375).  https://natc.org.ua/docs/Conferencia/2019/Conferencia_mat_20191205.pdf
86         Кремньов О.В., Корбут Н.С., П’яних К.Є., Шеліманова О.В. Дослідження процесу сушіння мулових відкладень стічних вод за рахунок енергії сонця // Енергетика і автоматика. – 2020. – № 2, с. 51-61. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/article/view/14107 (Google Scholar)
87         Кремньов О.В., Корбут Н.С., П’яних К.Є., Шеліманова О.В. Комбіноване сушіння мулових відкладень стічних вод за допомогою енергії довкілля // Енергетика і автоматика. 2020, № 6, С. 59-70. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/article/view/energiya2020.06.059 (Google Scholar)
88         Petrova Zh.O., Kremnov V.O., Korbut N.S., Novikova Yu.P. GRANULATION OF MIXTURES OF OBSOLETE SLUDGE AND PEAT // Збірник тез доповідей ХІІІ Міжнародної наукової конференції “Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв» 12-16 жовтня 2020 р. c.14-16. Електронний збірник: https://www.onaft.edu.ua/download/konfi/2020/Collection-of-abstracts-of-reports-2020-1.pdf
89        Кремньов В.О., Бєляєв Г.В., Тимощенко А.В., Шеліманова О.В. Деякі особливості технології виробництва біопалива з неліквідного токоміру деревини // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасної теплоенергетики», присвяченої 100-річчю професора Драганова Б.Х. 10-11 грудня 2020 р. Ст.114-115.
90         Кремньов В.О., Шпільберг Л.Ю., Корбут Н.С., Шеліманова О.В. Пропозиції щодо комплексу заходів зі створення сталої територіальної системи енергетичного, економічно ефективного використання місцевих відновлюваних ресурсів біомаси / Тези доповідей Міжнародної  науково-практичної конференції «Проблеми сучасної теплоенергетики», присвяченої 100-річчю професора Драганова Б.Х. 10-11 грудня 2020 р. Ст.116-117.
91         Бєляєв Г.В., Бєляєва І.П., Стецюк В.Г., Шеліманова О.В. Синергійний потенціал інтеграції лісівництва з виробництвом місцевого палива / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасної теплоенергетики», присвяченої 100-річчю професора Драганова Б.Х. 10-11 грудня 2020 р. Ст.118-119.
92         Кремньов О.В., Корбут Н.С., П’яних К.Є., Шеліманова О.В. Особливості сушіння мулових відкладень стічних вод за рахунок енергії довкілля / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасної теплоенергетики», присвяченої 100-річчю професора Драганова Б.Х.  10-11 грудня 2020 р. Ст.120-121.
93         Бєляєва І.П., Корбут Н.С., Стецюк В.Г., Шеліманова О.В. Визначення наявних лісорослинницьких відходів, що утворюються щорічно в Україні і не використовуються // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції  «Проблеми сучасної теплоенергетики», присвяченої 100-річчю професора Драганова Б.Х.  10-11 грудня 2020 р. Ст.122-123.
94         Petrova Zh., Pazyuk V., Novikova Yu., Stetsyuk V. GRANULATION OF COMPOSITIONS FROM OBSOLETE SLUDGE AND PEAT / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасної теплоенергетики», присвяченої 100-річчю професора Драганова Б.Х.  10-11 грудня 2020 р. Ст.109-111.
95         Ляшенко А. В. Інтенсифікація тепло- та масообміну в технологіях сушки органічних матеріалів сумісних з диспергуванням в роторних апаратах / Матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біотехнологія XXI століття» присвяченої 135-річчю від дня народження О.В. Палладіна. м. Київ: 2020. С. 152.
96         Ляшенко А. В. Інтенсифікація процесу сушіння відходів деревинної біомаси на прикладі тріски паливної / Матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біотехнологія XXI століття» присвяченої 135-річчю від дня народження О.В. Палладіна. м. Київ: 2020. С. 153.
97         Ilyin D.V., Goddard III W.A., Abarzhi I.I., Abarzhi S.I. On interplay of surface tension and inertial stabilization mechanisms in the stable and unstable interface dynamics with the interfacial mass flux // Physica Scripta, 2021. – Vol. 96, Num. 8 – Paper 084001. Phys. Scr. 96 (2021) 084001 DOI:https://doi.org/10.1088/1402-4896/abf57e (Scopus)
98         Lyashenko A.V. Іntensification of heat and mass transfer and dewateringof thermo labile organic materials // Наукові праці. Scientific Works, 2021. – Т. 85, № 1 С. 63 – 68. DOI: https://doi.org/10.15673/swonaft.v85i1.2071 (Index Copernicus, Google Scholar)
99         Ляшенко А.В. Енергоефективна технологія процесу сушіння відходів деревинної біомаси / Матеріали ХV Всеукраїнської наук.-практ. конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Біотехнологія XXI століття» присвяченої 20-річчю Факультету біотехнології і біотехніки КПІ ім. Ігоря Сікорського. м. Київ, 23 квітня 2021 р С. 177.
100    Ляшенко А.В. Високоефективна технологія та обладнання для сушки термолабільних матеріалів сумісних з одночасним диспергуванням в роторних апаратах / Матеріали ХV Всеукраїнської наук.-практ. конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Біотехнологія XXI століття» присвяченої 20-річчю Факультету біотехнології і біотехніки КПІ ім. Ігоря Сікорського м. Київ, 23 квітня 2021 р. С. 178.
101     Ляшенко А.В. Розробка енергоефективної технології процесу сушіння відходів біомаси на прикладі тріски паливної / Матеріали ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті». 20-21 травня 2021 р., м. Київ. С. 882 – 885.
102     Ляшенко А.В. Енергоефективна технологія сушки високовологих термолабільних матеріалів, сумісних з одночасним диспергуванням у роторних апаратах / Матеріали ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті». 20-21 травня 2021 р., м. Київ. С. 890 – 893.
103     Чмель В.М., Новікова І.П. Визначення температури самозаймання / Матеріали ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті». 20-21 травня 2021 р., м. Київ. С. 877-881.
104     Чмель В.М., Новікова І.П. Дослідження процесу газифікації твердих відходів агропромислових підприємств / Матеріали ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті». 20-21 травня 2021 р., м. Київ. С. 905-909.
105     Ляшенко А. В. Підвищення енергоефективності при переробці вторинних ресурсів / Матеріали VIІІ міжнародної науково–практичної конференції “Інноваційні енерготехнології”. м. Одеса: 2021. С. 9.
106     Кремньов В.О., Бєляєв Г.В., Бєляєва І.П. Лісорослинницька діяльність в Україні – проблеми координації і інтеграції з енергетикою та іншими галузями суспільного господарства / Проблеми теплофізики та теплоенергетики: тези XІІ Міжнар. онлайн-конф. : (26-27 жовтня 2021 р.). – Київ : Симоненко О.І., 2021. – 160 с. С. 47.
107     Бєляєв Г.В., Бєляєва І.П., Жуков К.Л. Скоординовані організаційно-технічні заходи на підприємствах лісового господарства – постачальниках і теплогенеруючих об’єктах-користувачах деревного палива            / Проблеми теплофізики та теплоенергетики: тези XІІ Міжнар. онлайн-конф. : (26-27 жовтня 2021 р.). – Київ : Симоненко О.І., 2021. – 160 с. С. 48.
108     Стецюк В.Г., Корбут Н.С., Шпільберг Л.Ю. Використання факторів довкілля при оптимізації логістичних рішень теплоенергетичного використання неліквідного тонкоміру деревини / Проблеми теплофізики та теплоенергетики: тези XІІ Міжнар. онлайн-конф. : (26-27 жовтня 2021 р.). – Київ : Симоненко О.І., 2021. – 160 с. С. 49
109     Бєляєв Г.В., Корбут Н.С., Стецюк В.Г. Дослідження сушіння паливної тріски за рахунок енергії сонячного випромінювання / Проблеми теплофізики та теплоенергетики: тези XІІ Міжнар. онлайн-конф. : (26-27 жовтня 2021 р.). – Київ : Симоненко О.І., 2021. – 160 с. С. 50.
110     Бєляєв Г.В., Бєляєва І.П., Тимощенко А.В., Шпільберг Л.Ю. Розробка основних технічних рішень та проектної документації дослідно-промислового модуля сушки твердих дисперсних матеріалів за рахунок енергії сонця / Проблеми теплофізики та теплоенергетики: тези XІІ Міжнар. онлайн-конф. : (26-27 жовтня 2021 р.). – Київ : Симоненко О.І., 2021. – 160 с. С. 66.
111     Кремньов В.О., Шпільберг Л.Ю., Жуков К.Л. Дослідження сушіння лісорослинницьких відходів (тріски паливної з тонкоміру) у щільному шарі і розроблення енергоефективної конвеєрної сушильної установки для сушіння твердих дисперсних матеріалів у середовищі високовологої пароповітряної суміші / Проблеми теплофізики та теплоенергетики: тези XІІ Міжнар. онлайн-конф. : (26-27 жовтня 2021 р.). – Київ : Симоненко О.І., 2021. – 160 с. С. 67.
112     Тимощенко А.В., Корбут Н.С., Стецюк В.Г. Дослідження сушіння лісорослинницьких відходів (тріски паливної з тонкоміру) у «псевдокиплячому» шарі та у експериментальній роторно-вихровій установці і розробка на цій основі дослідно-промислової роторно-вихрової сушарки для твердих дисперсних матеріалів / Проблеми теплофізики та теплоенергетики: тези XІІ Міжнар. онлайн-конф. : (26-27 жовтня 2021 р.). – Київ : Симоненко О.І., 2021. – 160 с. С. 68.
113     Тимощенко А.В., Корбут Н.С., Стецюк В.Г. Димогазовий енерго-технологічний комплекс з роторно-вихровою сушаркою та газогенератором для сушіння твердих дисперсних матеріалів / Проблеми теплофізики та теплоенергетики: тези XІІ Міжнар. онлайн-конф. : (26-27 жовтня 2021 р.). – Київ : Симоненко О.І., 2021. – 160 с. С. 69.
114     Кремньов В.О., Жуков К.Л., Тимощенко А.В., Шпільберг Л.Ю. Пілотний проект (стартап) системи опалення на основі використання димогазового енерготехнологічного комплексу (інститут Теплофізики) / Проблеми теплофізики та теплоенергетики: тези XІІ Міжнар. онлайн-конф. : (26-27 жовтня 2021 р.). – Київ : Симоненко О.І., 2021. – 160 с. С. 154.
115     Кремньов В.О., Жуков К.Л., Бєляєва І.П. Модульний комплекс з утилізації відходів біомаси орієнтований на умови м. Києва та Київській області / Проблеми теплофізики та теплоенергетики: тези XІІ Міжнар. онлайн-конф. : (26-27 жовтня 2021 р.). – Київ : Симоненко О.І., 2021. – 160 с. С. 51.
116    Кремньов В.О., Басок Б.І., Тимощенко А В, Тимощенко О.Б. Гідродинаміка та теплообмін розплаву базальту в фідері печі плавильної            / Проблеми теплофізики та теплоенергетики: тези XІІ Міжнар. онлайн-конф. : (26-27 жовтня 2021 р.). – Київ : Симоненко О.І., 2021. – 160 с. С. 20.
117     Кремньов В.О., Басок Б.І., Тимощенко АВ. Тимощенко О.Б. Аеродинаміка та теплообмін при складній теплопередачі та змішаному русі повітря в плоскому каналі / Проблеми теплофізики та теплоенергетики: тези XІІ Міжнар. онлайн-конф. : (26-27 жовтня 2021 р.). – Київ : Симоненко О.І., 2021. – 160 с. С. 32.
118     Тимощенко А.В., Гулієнко О.В., Тимощенко Є.В. Порівняння способів охолодження футеровки ванної плавильної печі / Проблеми теплофізики та теплоенергетики: тези XІІ Міжнар. онлайн-конф. : (26-27 жовтня 2021 р.). – Київ : Симоненко О.І., 2021. – 160 с. С. 24.
119     Liashenko A.The results of the implementation of pilot industrial samples of equipment for combined drying and grinding processes in one chamber / Проблеми теплофізики та теплоенергетики: тези XІІ Міжнар. онлайн-конф. : (26-27 жовтня 2021 р.). – Київ : Симоненко О.І., 2021. – 160 с. С. 85.
120     Чмель В.М., Новікова І.П. Пірогенетична обробка корду та коксового залишку піролізу шин / Проблеми теплофізики та теплоенергетики: тези XІІ Міжнар. онлайн-конф. : (26-27 жовтня 2021 р.). – Київ : Симоненко О.І., 2021. – 160 с. С. 54.
121    Чмель В.М., Новікова І.П. Розробка технології спалювання твердого палива / Проблеми теплофізики та теплоенергетики: тези XІІ Міжнар. онлайн-конф. : (26-27 жовтня 2021 р.). – Київ : Симоненко О.І., 2021. – 160 с. С. 61.
122     Chmel V., Novikova I. Use of liquid hydrocarbon mixtures of technogenic origin as fuel / Збірник тез доповідей XXI міжнародної науково-практичної конференції cтудентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, (м. Київ, листопада 2021 р.) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2021. – С. 92-94
123    Chmel V., Novikova I. Gasification of coal and non-traditional fuels. / Збірник тез доповідей ХХIХ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Обладнання хімічних виробництві підприємств будівельних матеріалів”, (м. Київ, листопада 2021 р.) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2021. – С.  49-50.
124.     Basok B., Kremnev V., Pavlenko A., Timoshchenko A. Aerodynamics and complicated heat transfer with the mixed motion of air in the flat canal of a high-temperature heat exchanger // Energies, Special Issue entitled “Heat Transfer and Heat Recovery Systems”, IF 3.004, 2022, 15 (3): 865. https://doi.org/10.3390/en15030865 ISSN 1996-1073 (Scopus (Q1), Web of Science)
125     Novikova Yu., Petrova Zh., Vorobiov L., Chmel V., Skliarenko Ye., Novikova I. Investigation of the combustion process of the developed composite granules // Paliva (2022), 14 (3). p. 124-130. DOI: 10.35933/paliva.2022.03.03 (Scopus, Q4)
126     Kremnоv V., Belyaev G., Zhukov K., Korbut N., Shpilberg L., Stetsuk V., Timoshchenko A. Fire safe storage and preliminary dehydration of wood waste with diameter <30 mm from final felling and forest care felling, as a semi-finished product for the production of solid fuel // Journal of New Technologies in Environmental Science, 2022, №3 (Vol.6), p. 85-90. Doi: 10.53412/jntes-2022-3-1 https://jntes.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2023/02/1-No-3-2022.pdf (Index Copernicus)
127    Чмель В.М., Новікова І.П. Визначення кінетичних особливостей твердого палива // Теплофізика та теплоенергетика, 2022, 46(3), 90-98. https://doi.org/https://doi.org/10.31472/ttpe.3.2022.9 (Index Copernicus, Google Scholar)
128     Чмель В. М., Новікова І. П. Газифікація побутових відходів // Збірник праць «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» К. : ІВЦ АЛКОН НАН, України, 2022. С 161 -165. ISBN 978-966-8449-70-3. http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/12/sbornik_2022.pdf .
129.     Чмель В. М., Новікова І. П. Використання твердих міських відходів в якості альтернативного палива // Збірник праць «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» К. : ІВЦ АЛКОН НАН, України, 2022. С. 165-169. ISBN 978-966-8449-70-3. http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/12/sbornik_2022.pdf .
130     Кремньов В.О., Бєляєв Г.В., Жуков К.Л., Корбут Н.С., Стецюк В.Г., Тимощенко А.В. Досвід розробки проєктів переведення енергогенеруючих об’єктів з природного газу на деревне паливо із місцевих відновлюваних ресурсів // Збірник праць «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» К. : ІВЦ АЛКОН НАН, України, 2022. С. 177 -180. ISBN 978-966-8449-70-3. http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/12/sbornik_2022.pdf .
131    Кремньов В.О., Бєляєв Г. В., Жуков К.Л., Корбут Н.С., Стецюк В.Г., Тимощенко А.В. Лісівництво і енергетика – нова зустріч після тимчасової розлуки // Збірник праць «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» К. : ІВЦ АЛКОН НАН, України, 2022. С. 181-183. ISBN 978-966-8449-70-3.  http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/12/sbornik_2022.pdf .
132     Ляшенко А.В., Тимощенко А.В., Корбут Н.С., Стецюк В.Г. Розробка енергоефективної технології процесу сушіння відходів біомаси на прикладі тріски паливної // Збірник праць «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» К. : ІВЦ АЛКОН НАН, України, 2022. С. 184-187. ISBN 978-966-8449-70-3. http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/12/sbornik_2022.pdf .
133     Ляшенко А.В. Розробка енергоефективної технології процесу сушіння відходів біомаси. / Енергія. Бізнес. Комфорт: матеріали регіональної науково-практичної конференції (16 грудня 2021 р.). – Одеса: ОНАХТ, 2022. – С.13 https://ontu.edu.ua/download/konfi/2021/Collection-of-abstracts-EBC-2021-2.pdf
134     Ляшенко А. В. Енергоефективна технологія сушки високо вологих термолабільних матеріалів сумісних з одночасним диспергуванням в роторних апаратах / Енергія. Бізнес. Комфорт: матеріали регіональної науково-практичної конференції (16.12.2021 р.). – Одеса: ОНАХТ, 2022. – С.14 https://ontu.edu.ua/download/konfi/2021/Collection-of-abstracts-EBC-2021-2.pdf
135     Бєляєв Г.В., Жуков К.Л., Корбут Н.С., Кремньов В.О., Стецюк В.Г. Широкорозповсюджені місцеві ресурсоцінні відходи біологічного походження і їх утилізація, як фактор сталого розвитку територій / Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті» (Київ, 19–20 травня 2022 р.). – К.: Інтерсервіс, 2022. – С. 263-265. https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/Conf-proceedings-REandEEin-XXI-Kyiv-2022.pdf
136     Кремньов В.О., Бєляєв Г.В., Жуков К.Л., Корбут Н.С., Стецюк В.Г. Вплив виробництва і використання місцевого альтернативного палива на основі неліквідних відновлюваних відходів лісівництва на розвиток об’єднаних територіальних громад / Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті»: (Київ, 19–20 травня 2022 р.). – К.: Інтерсервіс, 2022. – С. 265-267. https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/Conf-proceedings-REandEEin-XXI-Kyiv-2022.pdf
137     Ляшенко А.В. Створення енергоефективної технології процесу сушіння відходів біомаси на прикладі тріски паливної / Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті»: (Київ, 19–20 травня 2022 р.). – К.: Інтерсервіс, 2022. – С. 256-257. https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/Conf-proceedings-REandEEin-XXI-Kyiv-2022.pdf
138     Ляшенко А.В. Розробка енергоефективної вітчизняної технології та обладнання при переробці термолабільних органічних відходів в сучасному господарстві України / Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті»: (Київ, 19–20 травня 2022 р.). – К.: Інтерсервіс, 2022. – С. 279-280. https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/Conf-proceedings-REandEEin-XXI-Kyiv-2022.pdf
139    Тимощенко А.В., Гулієнко О.В., Тимощенко Є.В. Утилізація потенціалу ВЕР виробництва ізоляції теплової ізоляції на основі базальтових волокон на санітарно-технічні потреби підприємства / Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті» (Київ, 19–20 травня 2022 р.). – К.: Інтерсервіс, 2022. – С. 286-288. https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/Conf-proceedings-REandEEin-XXI-Kyiv-2022.pdf
140     Чмель В.М., Новікова І.П., Новікова Ю.П. Технічний аналіз застарілих мулових відкладень / Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті» (Київ, 19–20 травня 2022 р.). – К.: Інтерсервіс, 2022. – С. 277-279. https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/Conf-proceedings-REandEEin-XXI-Kyiv-2022.pdf
141     Бєляєв Г.В., Жуков К.Л., Корбут Н.С., Кремньов В.О., Стецюк В.Г. Modern forestry – problems of sustainable cooperation with energy and other branches of social economy. (укр. – Сучасне лісівництво – проблеми сталого співробітництва з енергетикою та іншими галузями суспільного господарства) / Збірник тез доповідей XXII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (24-26 травня 2022 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2022. – С.123-124. https://ci.kpi.ua/uk/science-new/conference-new/
142     Бєляєв Г.В., Жуков К.Л., Корбут Н.С., Кремньов В.О., Стецюк В.Г. Coordination of simultaneous organizational and technical measures in forestry and heat generating facilities in organizing their sustainable interaction. (укр. – Координація одночасних організаційно-технічних заходів у лісгоспах та теплогенеруючих об’єктах при організації їх сталої взаємодії) / Збірник тез доповідей XXII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (24-26 травня 2022 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2022. – С. 125-127. https://ci.kpi.ua/uk/science-new/conference-new/
143     Бєляєв Г.В., Бєляєва І.П., Гартвіг А.П., Жуков К.Л., Кремньов В.О., Корбут Н.С., Стецюк В.Г. Утилізація твердих відходів біологічного походження від діяльності юридичних осіб, як можливість значного зниження негативного впливу експлуатації полігонів (звалищ) /             Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022», (26–27 травня 2022 року, Полтава – Львів). Полтава : НУПП, 2022. С.106-109. https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/10222 
144    Кремньов В.О, Бєляєв Г.В., Гартвіг А.П., Жуков К.Л., Корбут Н.С., Стецюк В.Г., Тимощенко А.В. Заходи і ризики при утилізації відходів біологічного походження / Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022», (26–27 травня 2022 року, Полтава – Львів). Полтава : НУПП, 2022. С.325-327.  https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/10222
145     Кремньов В.О., Жуков К.Л., Бєляєв Г.В., Бєляєва І.П., Корбут Н.С., Стецюк В.Г., Тимощенко А.В. Застосування твердих відходів біологічного походження характерних для урбанізованих територій у виробництві біодобрив, як фактор поліпшення екології і соціального становища / Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022», (26–27 травня 2022 року, Полтава – Львів). Полтава : НУПП, 2022. С.255-257. https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/10222
146     Ляшенко А.В. Створення енергоефективної технології процесу сушіння лісорослинницьких відходів біомаси / Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022», (26–27 травня 2022 року, Полтава – Львів). Полтава : НУПП, 2022. С.370-372 https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/10222 
147     Ляшенко А.В. Чисельне дослідження сумісного процесу сушіння та диспергування в одній камері / Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022», (26–27 травня 2022 року, Полтава – Львів). Полтава : НУПП, 2022. С.373-376 https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/10222.
148     Ляшенко А.В. Дослідження характеристик твердої фракції двофазної системи при утилізації відходів птахівництва / Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022», (26–27 травня 2022 року, Полтава – Львів). Полтава : НУПП, 2022. С.367-369. https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/10222
149     Ляшенко А.В. Розробка енергоефективної технології процесу сушіння відходів деревинної біомаси / Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біотехнологія ХХІ століття»: (Київ, 3 червня 2022) [Електронне видання] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – С. 184.
150     Ляшенко А.В. Розробка енергоефективної технології та обладнання для сушки термолабільних матеріалів сумісних з одночасним диспергуванням в роторних апаратах / Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біотехнологія ХХІ століття»: (Київ, 3 червня 2022) [Електронне видання] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – С. 183.
151    Belyaev G.V., Belyaeva I.P., Hartwig А.P., Stetsuk V.G. Heat and power use of illiquid forest care waste with optimization of logistics  (Теплоенергетичне використання неліквідних відходів догляду за лісом з оптимізацією логістики) / Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти» (9 червня 2022 р.), Миколаїв-с.Коблеве. –Миколаїв: МНАУ, 2022. – С. 57-58.
152     Кремньов В.О., Жуков К.Л., Корбут Н.С., Тимощенко А.В. Координація утилізації різноманітних місцевих відходів біологічного походження, як умова сталого розвитку об’єднаних територіальних громад / Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти» (9 червня 2022 р.), Миколаїв -с.Коблеве. –Миколаїв: МНАУ, 2022. – С. 80-81.
153    Ляшенко А. В. Пошук шляхів з вирішення екологічних проблем територій, що зайняті органічними відходами птахокомбінатів / Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти» (9 червня 2022 р.), Миколаїв -с.Коблеве. –Миколаїв: МНАУ, 2022. – С. 84-85.
154.     Ляшенко А.В.. Визначення теплофізичних властивостей органічних відходів птахо виробництв // Енергетика і автоматика. Київ, 2022. №3. С. 50-61. http://dx.doi.org/10.31548/energiya2022.03.050 (Google Scholar)
155     Кремньов В.О., Бєляєв Г.В., Жуков К.Л., Корбут Н.С., Стецюк В.Г., Тимощенко А.В. Сучасне лісівництво України і можливості його синергійної взаємодії з енергетикою / «Екологія. Довкілля. Енергозбереження». 2022» : Зб. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Довкілля. Енергозбереження» (1-2 грудня 2022 року, Полтава). Полтава : НУПП, 2022. С. 128-131. https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/conf/2022/3mnpk/zbirnik_ede_2022.pdf 
156     Ляшенко А.В. Експериментальні дослідження процесу сушіння  відходів біомаси на прикладі тріски паливної / «Екологія. Довкілля. Енергозбереження». 2022» : Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Довкілля. Енергозбереження» (1-2 грудня 2022 року, Полтава). Полтава : НУПП, 2022. С.167-170. https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/conf/2022/3mnpk/zbirnik_ede_2022.pdf  
157     Belyaeva I., Zhukov K., Коrbut N., Stetsuk V., Timoshchenko A., Shpilberg L. Optimization of logistic solutions in the organization of energy use of small-diameter wood – the main factor of economic efficiency (укр.-«Оптимізація логістичних рішень при організації енергетичного використання деревини малого діаметру – основний чинник економічної ефективності») / Збірник тез доповідей XXIII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (5-7 грудня 2022 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2022. – С. 170-172. https://ci.kpi.ua/METODA/23_teza_mizhnarodna01.pdf
158     Kremnоv V., Belyaev G., Zhukov K., Korbut N., Stetsuk V., Shpilberg L. Fire safe storage and preliminary dehydration of wood waste with diameter < 30 mm from final felling and forest care felling, as a semi-finished product for the production of solid fuel. (Пожежобезпечне зберігання та попереднє зневоднення деревних відходів діаметром < 30 мм від рубок головного користування та рубок догляду за лісом, як напівфабрикату для виробництва твердого палива) / Book of abstracts VI International Scientific-Technical Conference ACTUAL PROBLEMS OF RENEWABLE ENERGY, CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 24 – 27 November 2022, Kielce. Р. 69-71. https://jntes.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2022/12/KONFERENCJA-20221.pdf

Патенти:

1. Долінський А. А.Патент на корисну модель №52419. Спосіб одержання біогазу та біодобрив з органічних відходів. Долінський А. А.,
Процишін Б. М., Михалевич В. В. та інш. Бюлетень № 16. від. 25.08.2010.
2. Процишін Б. М.Патент на корисну модель № 55040. Модульна установка для одержання біогазу та біодобрив з органічних відходів.
Процишін Б. М., Михалевич В. В. та інш. від 10. 12. 2010.
3. Процишін Б. М.Патент на корисну модель. № 49454. Сушарка для пастоподібних матеріалів. Процишін Б. М., Михалевич В. В., Ляшенко А. В. Бюлетень № 8. від 26.04.2010.
4. Кремньов В.О., Патент на корисну модель. № 48790. Спосіб забезпечення деревним паливом об’єктів теплопостачаня, оснащених твердопаливним теплогенеруючим устаткуванням з ручною та механічною системою подачі твердого палива. Кремньов В.О., Жуков.К.Л. від 25.03.10.
5. Патент на корисну модель. № 63874. Спосіб одержання гранульованих органо-мінеральних добрив. Процишін Б. М., Михалевич В. В.,
Ляшенко А. В. Бюлетень № 20. від 25.10.2011.
6. Патент на корисну модель № 64019. Модульна установка для одержання біогазу та біодобрив з органічних відходів. Процишін Б. М.,
Михалевич В. В. та інш. Бюлетень № 20. від 25. 10. 2011.
7. Патент на корисну модель № 64020. Спосіб одержання біогазу та біодобрив з органічних відходів. Процишін Б. М., Михалевич В. В. та інш.
Бюлетень № 20. від. 25.10.2011.
8. Патент на корисну модель №73182«Спосіб одержання композиц.формов. палива»від10.09.2012//МихалевичВ.В.,ЛяшенкоA.B.,ТимощенкоА.В, КремньовВ.О.
9. Патент на корисну модель №73183«Композиц. формоване паливо» від10.09.2012 р.//МихалевичВ.В.,ЛяшенкоA.B.,ТимощенкоА.В, КремньовВ.О.
10. Патент на корисну модель № 75510 «Композиційне формоване паливо» від 10.12.2012 р. //Михалевич В.В., Ляшенко A.B., Тимощенко А.В, Кремньов В.О.
11. Патент на корисну модель №81996«Спосіб переробки кур. посліду на підстилці»від12.06.2013//ТимощенкоA.B,КремньовВ.О.,МихалевичВ.В., ЛяшенкоA.B.
12. Патент на корисну модель №81997«Спосіб переробки нативного курячого посліду від 14.06.2013//ТимощенкоA.B,КремньовВ.О.,МихалевичВ.В., ЛяшенкоA.B.
13. Патент на корисну модель № 93564. «Спосіб переробки рідких органічних відходів» від23. 10.10.14//ТимощенкоA.B,КремньовВ.О.,МихалевичВ.В., ЛяшенкоA.B.
14. Патент на корисну модель № 93563 «Спосіб переробки рідких органічних відходів» від 10.10.14//ТимощенкоA.B,КремньовВ.О.,МихалевичВ.В., ЛяшенкоA.B.
15. Патент на корисну модель № 07623 «Установка для сушіння подрібненої деревини» від 26.11.15 Тимощенко A.B, Шпільберг Л.Ю., Кремньов В.О., Ляшенко A.B., Михалевич В.В
16.

Патент на корисну модель № 07624 «Спосіб переробки відходів деревини» від 26.11.15 Тимощенко A.B, Кремньов В.О., Ляшенко A.B.
Михалевич В.В.,Коханенко М.С.

17

Жуков К.Л.; Кремньов В.О.; Михалевич В.В.; Нечипоренко О.П.; Процишин Б. М.; Тимощенко А.В.; Шпільберг Л.Ю. Спосіб переробки субстрату після вирощування грибів з отриманням гумуфікованих біодобрив. Патент України на кор. модель № 126133 МПК (2006): C05F 11/00, C05F 17/00, C12P 7/00.  № заявки u201712561; Заявл. 18.12.2017. Опубл. 11.06.2018, бюл. № 11.

18

Кремньов В.О., Танчик О.Л., Михалевич В.В. Спосіб виробництва композиційного формованого біопалива із свинячого гною. Патент України на кор. модель №125758 МПК (2018.01) C10L 5/14 (2006.01), C10L 5/40 (2006.01), C10L 5/00; -№ заявки u201712395; Заявл. 14.12.2017; Опубл. 25.05.2018, Бюл.№ 10.

19

Чмель В.М., Новікова І.П. Пальниковий пристрій. Патент України на корисну модель №135494 МПК F23D 17/00; -№ заявки u201810752; Заявл. 31.10.2018; Опубл. 10.07.2019, бюл. № 13

20

Кремньов В.О.,  Тимощенко А.В., Шпільберг Л.Ю., Жуков К.Л., Корбут Н.С. Спосіб довготривалого зберігання вологої паливної тріски з тонкоміру деревини. Патент України на корисну модель №142712 МПК F26B 9/00; C10L 5/00. № заявки U 201911829 від 11.12.2019 р. Опубл. 25.06.2020, бюл. № 12.

21

Чмель В.М., Новікова І.П., Алексєєва Л.В. Прямовисна конічна піч для сипучого матеріалу. Патент України на корисну модель № 141189 МПК F27B 15/00; C04B 20/06 (2006.01). № заявки u201909444 від 20.08.2019. Опубл. 25.03.2020, бюл. № 6.

返回顶部