Основні публікації лабораторії

Монографія:

Теория тепломассопереноса в бипористых середах/ И.И.Абаржи, А.А.Долинский. – К.: «Наукова думка», 2014 – 192 с.

Перелік статтей та доповідей за 2010-2015 р.р.

1. В.О.Кремньов, В.О.Шеліманова, Є.В.Білецька “Аналітично-розрахункові дослідження нестаціонарного теплообміну при зневодненні жорстких теплоізоляційних плит у сушильній установці”. Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. № 153, К-2010. С.99-105.
2. Компьютерное моделирование совмещенного процесса сушки и диспергации при переработке пастообразных материалов / А. В. Ляшенко, С. Г. Кобзарь, Б. Н. Процышин // Труды международного научно-технического семинара «Актуальные проблемы сушки и термовлажностной обработки материалов. К столетию А.В.Лыкова» г. Воронеж: 2010. – С. 87 – 91.
3. Експериментальні дослідження з переробки органічних пастоподібних матеріалів / А. В. Ляшенко // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави» м. Вінниця: 2010. – С. 140-145.
4. Ляшенко А. В., Процишін Б.М. Експериментальні дослідження процесів тепломасообміну у камері сумісних процесів сушіння та диспергування термолабільних пастоподібних матеріалів // Промышленная теплотехника, т. 33, № 4, 2011, с. 61-63.
5. Чмель В.М, Дослідження процесу горіння альтернативного палива в прямоточному шарі //Відновлювальна енергетика, 2011 №4(27).
6. Кремнев В.О. Особенности прогрева поверхности теплоизолирующих плит на основе базальтового волокна при их сушке / В.О. Кремнев, Е.В. Шелиманова, А.В. Тимощенко, Е.В.Билецкая // Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловлажностная обработка материалов) СЭТТ – 2011: четвертая междунар. науч.-практ. конф., 20-23 сентября 2011 г.: – М., 2011. – С. 184-188.
7. Кремнев В.О. Механизм прогрева теплоизоляционных базальтовых плит при их сушке / В.О.Кремнев, Е.В.Шелиманова, А.В.Тимощенко, Е.В.Билецкая // Промышленная теплотехника. – 2011.-Т.33, №7. – С.68.
8. Кремнев В.О. Системы утилизации высокотемпературных ВЭР / В.О.Кремнев, Л.Е.Шпильберг, А.В.Тимощенко, А.П.Гартвиг // Промышленная теплотехника. К.: – 2011.-Т.33, №7. – С.68.
9. Михалевич В.В., Фізичні характеристики біодобрив на основі курячого посліду/ Ляшенко A.B., Кремньов В.О., Тимощенко A.B. // Промислова теплотехніка,-2012,-Т. 34, №4, – С.34-38.
10. Чмель В.Н. Теплогенератор и перетопок на альтернативных твердых топливах и угле.// Альтернативная энергетика и экология.-2012.-№5/6 – с.235 – 236.-ISSN 1608-8298 Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология».
11. Чмель В.Н. Использование биомассы в качестве альтернативного топлива. // Альтернативная энергетика и экология. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика й экология». – 2012. -№ 08 (112) – С. 60 – 65. – ISSM 1608-8298.
12. Михалевич В.В. Дослідження процесів тепломасообмінного переносу та розробка утилізації вологих відходів тварин з одержанням твердих гранульованих палив//В.В. Михалевич, А.В.Ляшенко. Промислова теплотехніка, 2013 – Т.35, №1, С.114-120.
13. Исследование процесса сушки высоковлажных материалов в сушильной установке атмосферного типа/ Шпильберг Л.Е., Шелиманова А.В. //Тезисы VІІІ Международная  конференция ««Проблемы промышленной теплотехники», Киев, Украина 8 – 11 октября 2013 г.
14. Исследование процесса конвективного теплообмена в слое твердого дисперсного материала из основных горных пород./ Кремнев В.О., Тимощенко А.В., Корбут Н.С., Шпильберг Л.Е., Гулиенко О.В., Стецюк В.Г. //Тезисы VІІІ Международная  конференция ««Проблемы промышленной теплотехники», Киев, Украина 8 – 11 октября 2013 г.
15. Техническое совершенствование второго этапа дуплекс-технологии путем оптимизации работы струйного аппарата-смесителя. / Кремнев В.О., Тимощенко А.В., Корбут Н.С., Шпильберг Л.Е., Гулиенко О.В., Стецюк В.Г. // Тезисы VІІІ Международная  конференция ««Проблемы промышленной теплотехники», Киев, Украина 8 – 11 октября 2013 г
16. Ляшенко А.В. Экспериментальные исследования процессов тепломассообмена при обезвоживании органических отходов агропромышленного комплекса с созданием энергоэффективных технологий и оборудоавния для их переработки. Тезисы VІІІ Международная  конференция ««Проблемы промышленной теплотехники», Киев, Украина 8 – 11 октября 2013 г.
17. Вивчення гідродинамічних характеристик нативних відходів великої рогатої худоби та відходів, що пройшли анаеробну обробку в біореакторах./ Ляшенко А.В., Тимощенко А.В., Михалевич В.В.// Тезисы VІІІ Международная  конференция ««Проблемы промышленной теплотехники», Киев, Украина 8 – 11 октября 2013 г.
18. Повышение энергетической эффективности производства базальтовых супертонких волокон и изделий. /Кремнев В.О., Тимощенко А.В. //Тезисы Межд. Конф. «Украина – Россия Сколково ЕДИНОЕ ИННОВАЦ. ПРОСТРАНСТВО» Украина, Киев,22-24 мая 2013 г.
19. Тимощенко А.В Енергоефективність виробництва базальтової теплоізоляції – запорука її широкого застосування при термомодернізації будівель. Засідання Комітету підприємців у сфері енергоефективності при ТПП України, Київ, 27.11.2013
20. Малкін Е.С. Методика розрахунку одно- та двоярусних мікрощілинних теплообмінників //Ю.Є.Ніколаєнко, І.Е. Фуртат, А.В Тимощенко, М.І.Дьячков//Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, Вип.17, 2014, -С.71-76.
21. Михалевич В.В. Склад розчинів гнойових стоків великої рогатої худоби під час анаеробної ферментації/М.С.Коханенко, В.В. Михалевич// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, серія “Техніка та енергетика АПК”, 196 Частина 1, 2014. с. 436
22. Визначення фізичних характеристик гнойових стоків і перебродженого розчину після анаеробної ферментації ферм ВРХ та контроль за роботою біогазової станції / М. С. Коханенко, В. В. Михалевич, А. В. Ляшенко // VІІІ всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 200-й річниці з дня народження Т. Г. Шевченка. м. Київ: 2014. С. 143.
23. “Heat transfer and hydrodynamics at gravitational convection movement in plane vertical channel of composite construction of thermal insulation” (No Conference Proceedings of Scientific Papers, CASSOTHERM 2015, Technical University of Kosice, Civil Engineering Faculty, Institute of Architectural Engineering, Basok B.I., Davydenko B.V., Timoshchenko A.V.);
24. “Расчет количества потребляемой тепловой энергии при обогреве помещения чугунным радіатором М-140. Часть 1. Стационарный режим отопления” Промислова теплотехніка, 2015, т. 37, №6, Басок Б.І., Давиденко Б.В., Тимощенко А.В.
25. Моделирование тепловлагопереноса и деформаций в строительных конструкциях со слоем утеплителя. / Басок Б.И., Давыденко Б.В., Тимощенко А. В.//ІХ Міжнародна  конференція «Проблеми промислової теплотехніки» м. Київ: 2015.
26. Наукові аспекти підвищення енергоефективності при переробці вторинних ресурсів агропрому / А.В. Ляшенко // V Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии» г. Одесса: 2015. С. 152 – 157.
27. Енергозбереження в будівництві шляхом широкого застосування теплоізоляції на основі базальтових волокон / А. В. Тимошенко, Кремньов В.О., Шпильберг Л.Ю. // ІХ Міжнародна конференція «Проблеми промислової теплотехніки» м. Київ: 2015.
28. Анализ характеристик базальтов, используемых при производстве волокнистых материалов / А. В. Тимощенко, Корбут Н.С., Гулиенко О.В., Стецюк В.Г. // ІХ Міжнародна конференція «Проблеми промислової теплотехніки» м. Київ: 2015.
29. Обстеження технологічної лінії виробництва напівжорстких теплоізоляційних виробів на основі базальтових волокон / Гулієнко О.В., Корбут Н.С., Стецюк В.Г. // ІХ Міжнародна конференція «Проблеми промислової теплотехніки» м. Київ: 2015.
30. Дослідженя впливу дози загрузки і температури ферментації при анаеробній переробці органічних відходів / Коханенко М.С., Михалевич В.В. // ІХ Міжнародна конференція «Проблеми промислової теплотехніки» м. Київ: 2015.
31. О процесах дробления в ударно-центробежных установках. / Абаржи И.И. // ІХ Міжнародна конференція «Проблеми промислової теплотехніки» м. Київ: 2015.
32. Интенсификация процесса тепломассообмена при сушке высоковлажных термолабильных материалов / А. В. Ляшенко // ІХ Міжнародна конференція «Проблеми промислової теплотехніки» м. Київ: 2015.

 

Патенти:

1. Долінський А. А.Патент на корисну модель №52419. Спосіб одержання біогазу та біодобрив з органічних відходів. Долінський А. А.,
Процишін Б. М., Михалевич В. В. та інш. Бюлетень № 16. від. 25.08.2010.
2. Процишін Б. М.Патент на корисну модель № 55040. Модульна установка для одержання біогазу та біодобрив з органічних відходів.
Процишін Б. М., Михалевич В. В. та інш. від 10. 12. 2010.
3. Процишін Б. М.Патент на корисну модель. № 49454. Сушарка для пастоподібних матеріалів. Процишін Б. М., Михалевич В. В., Ляшенко А. В. Бюлетень № 8. від 26.04.2010.
4. Кремньов В.О., Патент на корисну модель. № 48790. Спосіб забезпечення деревним паливом об’єктів теплопостачаня, оснащених твердопаливним теплогенеруючим устаткуванням з ручною та механічною системою подачі твердого палива. Кремньов В.О., Жуков.К.Л. від 25.03.10.
5. Патент на корисну модель. № 63874. Спосіб одержання гранульованих органо-мінеральних добрив. Процишін Б. М., Михалевич В. В.,
Ляшенко А. В. Бюлетень № 20. від 25.10.2011.
6. Патент на корисну модель № 64019. Модульна установка для одержання біогазу та біодобрив з органічних відходів. Процишін Б. М.,
Михалевич В. В. та інш. Бюлетень № 20. від 25. 10. 2011.
7. Патент на корисну модель № 64020. Спосіб одержання біогазу та біодобрив з органічних відходів. Процишін Б. М., Михалевич В. В. та інш.
Бюлетень № 20. від. 25.10.2011.
8. Патент на корисну модель №73182«Спосіб одержання композиц.формов. палива»від10.09.2012//МихалевичВ.В.,ЛяшенкоA.B.,ТимощенкоА.В, КремньовВ.О.
9. Патент на корисну модель №73183«Композиц. формоване паливо» від10.09.2012 р.//МихалевичВ.В.,ЛяшенкоA.B.,ТимощенкоА.В, КремньовВ.О.
10. Патент на корисну модель № 75510 «Композиційне формоване паливо» від 10.12.2012 р. //Михалевич В.В., Ляшенко A.B., Тимощенко А.В, Кремньов В.О.
11. Патент на корисну модель №81996«Спосіб переробки кур. посліду на підстилці»від12.06.2013//ТимощенкоA.B,КремньовВ.О.,МихалевичВ.В., ЛяшенкоA.B.
12. Патент на корисну модель №81997«Спосіб переробки нативного курячого посліду від 14.06.2013//ТимощенкоA.B,КремньовВ.О.,МихалевичВ.В., ЛяшенкоA.B.
13. Патент на корисну модель № 93564. «Спосіб переробки рідких органічних відходів» від23. 10.10.14//ТимощенкоA.B,КремньовВ.О.,МихалевичВ.В., ЛяшенкоA.B.
14. Патент на корисну модель № 93563 «Спосіб переробки рідких органічних відходів» від 10.10.14//ТимощенкоA.B,КремньовВ.О.,МихалевичВ.В., ЛяшенкоA.B.
15. Патент на корисну модель № 07623 «Установка для сушіння подрібненої деревини» від 26.11.15 Тимощенко A.B, Шпільберг Л.Ю., Кремньов В.О., Ляшенко A.B., Михалевич В.В
16.

Патент на корисну модель № 07624 «Спосіб переробки відходів деревини» від 26.11.15 Тимощенко A.B, Кремньов В.О., Ляшенко A.B.
Михалевич В.В.,Коханенко М.С.

replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部