Лабораторія теплометрії (ЛТ)

Завідувач лабораторії теплометрії

д.т.н. Воробйов Леонід Йосипович

 

Контакти:

03680, Київ-57, вул. Марії Капніст, 2-а

тел.: +38 044 453 28 43;

e-mail: teplomer@ukr.net

 

Кадровий склад лабораторії – 5 співробітників, з яких 3 доктори наук і 2 кандидати наук

Історія лабораторії.

У 1972р. в Інституті технічної теплофізики під керівництвом чл.-кор. АН УРСР Олега Аркадійовича Геращенка було створено відділ теплометрії. Завдяки його роботам були розроблені основні теоретичні засади вимірювання теплового потоку, різні моделі перетворювачів теплового потоку та методи їх проектування та розрахунку. На базі розроблених перетворювачів створені нові прилади для вимірювання радіаційних, кондуктивних та конвективних теплових потоків, визначення теплопровідності матеріалів, дослідження складних процесів теплообміну та метрологічного забезпечення теплопоточних вимірювань.

З 1992 р. відділ теплометрії очолювали учні О.А. Геращенка: з 1992р. по 2004р. – д.т.н. Тетяна Георгіївна Грищенко, а з 2004р. по 2013р. – к.т.н. Леонід Васильович Декуша. За цей період у відділі теплометрії створені нові типи перетворювачів, які значно розширили діапазони вимірювань теплового потоку, а також на порядок підвищили їх швидкодію. Розроблені засоби метрологічного забезпечення, прилади для визначення теплових потоків від полум’я при вогневих випробуваннях, теплового навантаження на елементи ракетно-космічної техніки, низка приладів для визначення теплопровідності та теплоємності матеріалів, теплоти згоряння палив, теплоти випаровування з неоднорідної сировини, контролю теплового опору огороджувальних конструкцій, визначення тепловтрат на ділянках теплотрас, контролю тепловтрат енергетичного обладнання.

З 2014р. по 2021р. лабораторія теплометрії входила до складу відділу теплометрії, діагностики та оптимізації у енергетиці, а потім до складу відділу моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів під керівництвом чл.-кор. НАН України В.П. Бабака. За цей час працівниками лабораторії розроблені система моніторингу теплового опору огороджувальних конструкцій, прилад експрес-контролю коефіцієнту емісії поверхонь, інформаційно-вимірювальна система теплофізичних характеристик.

З 2022р. в Інституті технічної теплофізики створена структурна лабораторії теплометрії, завідувачем якої є д.т.н. Леонід Йосипович Воробйов.

Співробітникам відділу теплометрії у складі колективу авторів у 2004р. присуджена Державна премія України у галузі науки і техніки. Співробітники відділу отримали дві премії Президента України для молодих вчених (2015р., 2019р.), а також премії НАН України імені видатних вчених  Г.Ф. Проскури (2017р.) та В.І. Толубінського (2020р.).

Основні напрямки діяльності лабораторії:

Детальніше >>>

Теорія вимірювання теплових величин та створення нових теплофізичних приладів і систем моніторингу стану технічних об’єктів та технологій:

– Вимірювання і контроль теплових величин; розробка та впровадження засобів вимірювання теплофізичних характеристик і терморадіаційних властивостей речовин

– Розробка засобів вимірювання та контролю енергетичних параметрів будівель та споруд.

– Розробка засобів вимірювання та контролю енергетичних параметрів технологічних процесів.

– Розробка нормативно-технічної бази (стандарти, технічні умови, методики вимірювань та ін.) в області вимірювання теплового потоку, теплофізичних характеристик матеріалів і параметрів теплових режимів роботи обладнання, будівель і споруд.

Детальні напрямки діяльності відділу

Детальніше >>>

 1. ВИМІРЮВАННЯ І КОНТРОЛЬ ТЕПЛОВИХ ВЕЛИЧИН; РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І ТЕРМОРАДІАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН

Мета роботи – забезпечення достовірності вимірювальної інформації про енергетичні, теплофізичні і термодинамічні властивості нових матеріалів, речовин і виробів; розробка, виготовлення та впровадження засобів вимірювання теплових величин для вирішення прикладних задач згідно з технічними завданнями.

Результати виконаних досліджень. Створено понад 200 типів і моделей первинних перетворювачів (сенсорів) теплового потоку і температури, а також теплофізичних приладів на їх основі, серед яких:

– теплометричні прилади, системи і комплекси для вимірювання коефіцієнта теплопровідності будівельних матеріалів, теплового опору склопакетів, коефіцієнта емісії матеріалів в довгохвильовій області спектра, для визначення теплоти гідратації бетонів і цементів, а також для теплових випробувань будівельних огороджувальних конструкцій в лабораторних і натурних умовах;

– кондуктивні бомбові калориметри для визначення теплоти згоряння твердого, рідкого і газоподібного палива;

– засоби контролю теплового навантаження на головний аеродинамічний обтічник ракети-носія в процесі виведення на орбіту космічних апаратів;

– система вимірювання питомої теплоємності зразків полімерних і композиційних матеріалів;

Комплекс виконаних робіт по вимірюванню і контролю теплових величин увійшов складовою частиною в роботу інституту, яку відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки в 2004 році (к.т.н. Воробйов Л.Й., д.т.н. Грищенко Т.Г., к.т.н. Декуша Л.В.).

За розробку теплометричних засобів контролю теплового навантаження на головний обтічник ракети-носія в умовах польоту к.т.н. Декуші О.Л. і к.т.н. Ковтун С.І. присуджена Премія Президента України для молодих вчених в 2015 році.

 РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Мета роботи – забезпечення апаратної та метрологічної бази для контролю параметрів енергоефективності будівель та споруд; розробка, виготовлення та впровадження засобів проведення енергоаудиту для споживачів та профільних установ.

Результати виконаних досліджень.

Створено та впроваджено на підприємствах України десятки вимірювальних приладів для контролю теплового опору огороджувальних конструкцій будівель відповідно до діючих в Україні нормативних документів;

Створено засіб визначення герметичності та кратності повітрообміну в приміщеннях;

Створено лінійку приладів для визначення інсоляції споруд на основі первинних перетворювачів теплового потоку.

 1. РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Мета роботи – створення та впровадження у промисловості засобів контролю та оптимізації енергетичних параметрів технологічних процесів та підвищення їх ефективності.

Результати виконаних досліджень.

 • Створено лінійку перетворювачів теплового потоку та температури для контролю процесів затвердіння бетону та цементних сумішей, а також для управляння нагрівальними елементами технологічних ліній.
 • Створено прилад для експрес-контролю коефіцієнту емісії поверхонь матеріалів та покриттів.
 • Створено систему синхронного теплового аналізу теплоємності та теплоти випаровування вологи з рослинної сировини та біопалива для оптимізації витрати енергії на процес їх сушіння.

За розробку методів і засобів контролю якості палив та підвищення ефективності їх спалювання присуджено Премія Президента України для молодих вчених в 2019 р.

 РОЗРОБКА НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Мета роботи – забезпечення єдності, достовірності і порівнянності результатів вимірювання теплового потоку, теплофізичних характеристик і терморадіаційних властивостей матеріалів і покриттів, контролю параметрів теплових режимів роботи обладнання, теплотехнічного обстеження будівель і споруд.

Результати виконаних досліджень. Розроблено 35 нормативно-методичних документів, включаючи національні (ДСТУ, ДСТУ БВ) і міждержавні (ГОСТ, ДСТУ (ГОСТ)), а також гармонізованих с міжнародними (ДСТУ ISO, ДСТУ EN) стандарти України для вирішення задач в області вимірювання теплових величин.

Опис виконаних розробок

Детальніше >>>

Перетворювачі теплового потоку та температури різних типів і призначення.

Впроваджено більше 20 тис. зразків.

 

Система синхронного теплового аналізу, призначена для вимірювання теплоємності широкого кола матеріалів та для дослідження теплоти випаровування води та органічних рідин з вологої сировини. Впроваджений у ІТТФ НАН України.

 

Установка для вимірювання  теплоємності УВТ-1 є робочим засобом вимірювання теплоємності полімерних та синтетичних матеріалів, у тому числі гум, пластмас, композитів та ін. в діапазоні значень температури від 300 К до 450 К. Впроваджено у ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля».

 

Вимірювально-випробувальний комплекс ІТС-3 для проведення теплових випробувань віконних склопакетів з метою визначення їх теплового опору відповідно до ДСТУ Б.В.2.6-17-2000. Впроваджений у ТОВ «Технолуч».

 

Прилади серії ІТ-7 для вимірювання коефіцієнта теплопровідності будівельних матеріалів відповідно до ДСТУ ISO 8301.

Впроваджено 5 зразків на підприємствах України.

 

Прилади серії РАП для забезпечення випробувань на пожежну безпеку.

Впроваджено 12 приладів цієї серії на підприємствах України.

 

Калориметр КТС-4 для визначення теплоти згоряння різних видів твердого та рідкого палива.

Впроваджено 11 приладів серії КТС на підприємствах України.

 

Багатоканальний інформаційно-вимірювальний комплекс «РЕСУРС» призначений для вимірювання значень теплового потоку та температури при визначенні теплового опору та тепловтрат через огороджувальні конструкції будівель та енергоустановок.

Впроваджено 6 комплексів серії «РЕСУРС» на підприємствах України.

 

Переносний прилад  “ІТ-8М” призначений для експрес-вимірювання теплопровідності будівельних матеріалів та виробів у виробничих умовах. Можливе дослідження твердих зразків  матеріалу довільної форми або сипких матеріалів у контейнері.

 

Лабораторія проводить  за замовленнями підприємств  дослідження  з визначення теплофізичних та термодинамічних параметрів матеріалів відповідно до діючих нормативних документів з наданням офіційного протоколу від установи.

Опис виконуваних і виконаних проектів (2021-2022 рр)

Відомча тематика:

1.7.1.896 «Розвиток методів та засобів підвищення екологоенергетичної ефективності в газотурбобудуванні та теплоенергетиці»

Розроблено структури апаратно-програмних засобів визначення якості палива і контролю процесу його спалювання. Розроблено структуру апаратно-програмних засобів визначення якості палива та контролю процесу його спалювання.

Цільова тематика:

Науково-технічний проєкт «Інформаційно-вимірювальна система теплофізичних характеристик матеріалів та виробів», договір №191.7.1.902

Створено інформаційно-вимірювальну систему комплексного визначення теплофізичних характеристик матеріалів та виробів що відповідає вимогам стандарту ISO 8301:2007, та з метрологічними характеристиками, які відповідають кращим світовим аналогам для забезпечення метрологічних потреб в енергетичній, житлово-комунальній та будівельній галузях.

Розроблено та реалізовано калориметричні методи вимірювання теплофізичних і терморадіаційних характеристик будівельних і теплоізоляційних матеріалів, зокрема, енергоефективного скла, тонких покриттів, бетонних сумішей в широкому температурному діапазоні.

Госпдоговірна тематика:

Договір №607 (2020-2021) «Надання послуги з дослідження метрологічних характеристик вимірювального комплексу «Ресурс-96», ТОВ «Будівельна лабораторія», м. Миколаїв;

Договір №608 від 26.01.2021 «Надання послуг з визначення теплоти згоряння, вологості та зольності одного зразка відходів», ТОВ «ДНМ-РІЕЛТІ», м. Київ;

Договір №609 від 24.11.2021 «Надання послуги з розрахунку трансмісійних тепловтрат виробничого приміщення заводу «Молокія» м. Тернопіль при різних варіантах утеплення стін», ТОВ  «РАУТА ГРУП», м. Тернопіль;

Договір 162/21-Ж від 21.10.2021 «Дослідження метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки (перетворювачів теплового потоку)», ДП «Черкасистандартметрологія», м. Черкаси;

Договір № 1/09-2021/1130 від 22.09.2021 ««Розробка та створення експериментального зразка вимірювального комплексу «РЕСУРС-88 та дослідження його технічних характеристик»», Державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”  (ДП ДНДІ БК),  м. Київ;

Договір №611 від 20.02.20222 «Надання послуг з визначення теплоти згоряння, вологості та зольності одного зразка паливних пелет з висівок пшеничних» ТОВ «НВП «БІО ЕНЕРГІЯ», м. Вільнянськ;

Договір № 700 від 12.01.2022р. «Ремонт комплексу апаратури для вимірювання та реєстрації теплових параметрів КИТП-1». Замовник ДП «АНТОНОВ».

Основні публікації відділу/лабораторії:

Детальніше >>>

Монографії та розділи в колективних монографіях:

 1. Грищенко Т.Г., Декуша Л.В., Воробьев Л.И., Бурова З.А., Ковтун С.И., Декуша О.Л. Теплометрия: теория, метрология, практика. Кн. 1: Методы и средства измерения теплового потока. – / Институт технической теплофизики НАН Украины/. – Киев. ТОВ «Наш формат», 2017. – 438 с. (уч.-изд. лист. 27,4). – Тираж 300 экз. – ISBN 978-966-02-8201-8
 2. Декуша О. Л., Запорожець А. О., Іванов С. О., Ковтун С. І., та ін. Теоретичні та прикладні основи економічного, екологічного та технологічного функціонування об’єктів енергетики. – / Бюро відділення фізико-технічних проблем енергетики /. – Київ. ТОВ «Наш формат», 2017.– 312 с. (обл.-вид. арк. 17,6). – Наклад 300 прим. – ISBN 978-966-02-833
 3. Грищенко, Т.Г., Декуша, Л.В., Воробьев, Л.И., Бурова, З.А., Ковтун, С.И., Декуша, О.Л. Теплометрия: теория, метрология, практика. Монография в трех книгах. [ред. д-ра техн. наук. Т.Г. Грищенко]. Кн. 3: Теплометрическая аппаратура для решения прикладных задач : в 2 томах. Том 1. – К.: Институт технической теплофизики НАН Украины, 2018.– 433 с.
 4. Zaporozhets A., Eremenko V., Serhiienko R., Ivanov S. Methods and Hardware for Diagnosing Thermal Power Equipment Based on Smart Grid Technology. PP.476-489 // Advances in Intelligent Systems and Computing III / Selected Papers from the International Conference on Computer Science and Information Technologies, CSIT 2018, September 11-14 Lviv, Ukraine //ed. by N. Shakhovska, M. O. Medykovskyy. – Springer International Publishing, 2019. Doi: 10.1007/978-3-030-01069-0
 5. Теплометрия: теория, метрология, практика. Монография в трех книгах. Книга 3. Т 2.: Теплометрическая апаратура для решения прикладных задач / Т.Г. Грищенко, Л.В. Декуша, Л.И. Воробьев, З.А. Бурова, С.И. Ковтун, О.Л. Декуша ; под ред. д.т.н. Грищенко Т.Г. – К.: ТОВ «Наш формат», 2019. – 348 с.
 6. Zaporozhets A., Eremenko V., Serhiienko R., Ivanov S. Methods and Hardware for Diagnosing Thermal Power Equipment Based on Smart Grid Technology / Розділ монографії Advances in Intelligent Systems and Computing III. – 2019. – vol. 871. – pp. 476-489. doi: 10.1007/978-3-030-01069-0_34 Springer, Cham (Scopus, Web of Science)
 7. Serhiienko R., Zaporozhets A., Ivanov S. Means of quality control of biofuels, their production and combustion. SELECTED ASPECTS OF PROVIDING THE CHEMMOTOLOGICAL RELIABILITY OF THE ENGINEERING. Розділ монографії Monograph. NAU. – P. 126-140. Кyiv-Paris. 2019. DOI: doi.org/10.18372/38195. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38239
 8. Babak V.P. Information-Measuring System for Monitoring Thermal Resistance /Vitalii Babak, Oleg Dekusha, Svitlana Kovtun, Serhii Ivanov // Розділ монографії Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer “ICTERI 2019”. Volume I: Main Conference, Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019. Рр. 102-1 – Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-2387/ (Scopus) ISSN 1613-0073
 9. Dekusha O., Kobzar S., Ivanov S., Kovtun S. Calorimetric method for measuring the emissivity of coatings and material surfaces. Розділ монографії. Technologie, procesy i systemy produkcyjne. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2019, p.47-58. http://www.engineerxxi.ath.eu/wp-content/uploads/2019/11/ATH_tc_2019_vol3.pdf
 10. Zaporozhets, A. et al. (2022). Information Measurement System for Thermal Conductivity Studying. In: Zaporozhets, A. (eds) Advanced Energy Technologies and Systems I. Studies in Systems, Decision and Control, vol 395. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85746-2_1
 11. Babak, V., Dekusha, O., Zaporozhets, A., Vorobiov, L., Kovtun, S. (2023). Methods for Diagnosing the Technical Condition of Heating Networks Pipelines. In: Zaporozhets, A. (eds) Systems, Decision and Control in Energy IV. Studies in Systems, Decision and Control, vol Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-22464-5_15
 12. Vorobiov L., Dekusha L., Ivanov S. Dynamic measurement methods application in the conductive calorimetry. / Intellectual capital is the foundation of Innovative development. Monographic series «European Science», Chapter 5. (2022). Book 10. Part 2. p 126-137. ScientificWorld –NetAkhatAV, Karlsruhe, Germany . ISBN 978-3-949059-53-7. DOI: 10.30890/2709-2313.2022-10-02.
 13. Воробйов Л.Й., Декуша Л.В., Грищенко Т.Г. Батарейні перетворювачі теплового потоку для кондуктивної калориметрії. / Innovation  in  modern  science. Monographic series «European Science».Chapter 2. (2022). Book 12. Part 1. р.35-49. ScientificWorld –NetAkhatAV, Karlsruhe, Germany. ISBN 978-3-949059-59-9. DOI: 10.30890/2709-2313.2022-12-01-014

Перелік основних статей

 1. Dekusha, O., Babak, V., Vorobiov, L., Dekusha, L., Kobzar, S. & Ivanov, S. (2019). The heat exchange simulation in the device for measuring the emissivity of coatings and material surfaces. 2019 IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology “ELNANO-2019”. April 16 – 18, Kyiv, Ukraine. 301-304. DOI: 10.1109/ELNANO.2019.8783537 (Scopus)
 2. Dekusha L., Kovtun S., Dekusha O. Heat Flux Control in Non-stationary Conditions for Industry Applications. CONFERENCE PROCEEDINGS: 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, Lviv, Ukraine, July 2-6, 2019, Mariya Antyufeyeva (Ed.), р. 601-605DOI: 1109/UKRCON.2019.8879847 (Scopus) ISBN 978-1-7281-3882-4
 3. Ivanov , O. Dekusha, L. Vorobiov, L. Dekusha, Z. Burova The Synchronous Thermal Analysis Cyber-Physical System for the Wet Materials Properties Study // XIV International Scientific and Technical Conference CSIT’19. Computer Science and Information Technologies Lviv, UKRAINE, 17-20 September, 2019 – Proceedings http://csit.lp.edu.ua/#springer (Scopus)
 4. Novikova, Y., Petrova, Z., Vorobiov, L., Chmel, V., Skliarenko, Y., & Novikova, I. (2022). INVESTIGATION OF THE COMBUSTION PROCESS OF THE DEVELOPED COMPOSITE GRANULES. Paliva, 14(3), 124-130. doi:10.35933/paliva.2022.03.03
 5. Ivanov, S., Dekusha, L., Vorobiov, L., & Dekusha, O. (2021). THE DEVELOPMENT OF A CRYOGENIC CALORIMETRIC SYSTEM FOR STUDYING THE STATE OF LIQUIDS IN INHOMOGENEOUS MATERIALS. Thermophysics and Thermal Power Engineering, 43(2), 84-90. https://doi.org/https://doi.org/10.31472/ttpe.2.2021.10
 6. Воробйов, Л., Декуша, Л., Назаренко, O. та Грищенко, Т. (2017). ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КВАЗИДИФФЕРЕЦИАЛЬНОЙ КАЛОРИМЕТРИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИБОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ. Теплофізика та Теплоенергетика, 39(1). https://doi.org/https://doi.org/10.31472/ihe.1.2017.11
 7. Ковтун, С., Декуша, О., Декуша, Л., і Воробйов, Л. (2020). МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ВИСОКОІНТЕНСИВНОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ. Доповіді ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції “МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА” (“МЕТРОЛОГІЯ–2020”), № 3А (2020), 145-152. DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.3А.2020.218713
 8. Воробйов, Л., Декуша, О., Декуша, Л., Ковтун, С., та Іванов С.О. (2020). ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ЕМІСІЇ ПОВЕРХНІ. Доповіді ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції “МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА” (“МЕТРОЛОГІЯ–2020”), № 3А (2020), 145-152. DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.3А.2020.218721
 9. Воробйов Л.Й., Декуша Л.В., & Декуша О.Л. (2021). ІНФОРМАЦІЙНО ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ПРЕЦИЗІЙНОГО ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ. The Scientific Heritage, (70-1), 42-53. DOI:24412/9215-0365-2021-70-1-42-53
 10. Paziuk V., Snezhkin Y., Dmytrenko N., Ivanov S., Tokarchuk O., Kupchuk I. Thermal and physical properties and heat-mass transfer processes of drying pumpkin seeds. Przeglad Elektrotechniczny. 2022. Vol. 98 (7). Р. 154-157. (Scopus/Web of Science). doi:10.15199/48.2022.07.25.
 11. Burova Z., Vorobiov L., Ivanov S., Dekusha О. Ways and Means for the Energy Efficiency Increasing of Food Production. /ЗАХОДИ І ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ/ Тваринництво та технології харчових продуктів. ТОМ 13, № 2, 2022. ISSN 2706-834X (Online), ISSN 2706-8331 (Print). DOI: http://dx.doi.org/10.31548/animal2022.02.002
 12. Пазюк В.М., Дмитренко Н.В., Іванов С.О. Теплофізичні властивості насіння гарбуза та особливості його теплового сушіння / Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. – 2022. – Т.33(72), № 2. – C. 187-192. DOI 10.32838/2663-5941/2022.2/28.
 13. Скляренко Є.В., Воробйов Л.Й. Методика розрахунку термохімічної переробки фрезерного торфу у потоці газового теплоносія./ Modern engineering and innovative technologies, (2022). Karlsruhe, Germany . Issue №20-01, р.22-31. (Index Copernicus, Google Scholar). DOI: 10.30890/2567-5273.2022-20-01-01.
 14. Скляренко Є.В., Воробйов Л.Й. (2022) Вибір і обґрунтування енерготехнологічної схеми термохімічної конверсії рослинної біомаси. / Modern engineering and innovative technologies, (2022). Karlsruhe, Germany . Issue №21, Part 1. р. 18-30.  (Index Copernicus, Google Scholar). DOI: 10.30890/2567-5273.2022-21-01-027.
 15. Скляренко Є.В., Воробйов Л.Й.  Спосіб і установка знешкодження шахтного метану та відходів вугільного виробництва. / Modern engineering and innovative technologies, (2022). Karlsruhe, Germany . Issue №22-01. р.31-37. DOI: 10.30890/2567-5273.2022-22-01-015;
 16. Іванов С.О., Декуша Л.В., Воробйов Л.Й., Декуша О.Л. Розроблення кріогенної калориметричної системи для дослідження стану рідин в неоднорідних матеріалах, 43(2), 84-90, Теплофізика та Теплоенергетика, 2021 (фахове видання України) https://doi.org/10.31472/ttpe.2.2021.10
 17. Шульга, О., Іванов, С., Листопад, В., & Мазуренко, О. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФОРМУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ БІОДЕГРАДАБЕЛЬНОГО ЇСТІВНОГО ПОКРИТТЯ/ПЛІВКИ. Scientific Works, 82(2), 47-55. https://doi.org/10.15673/swonaft.v82i2.1169
 18. Ковтун С.І., Іванов С.О., Декуша Л.В., Декуша О.Л., & Воробйов Л.Й. (2018). ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ РАДІАЦІЙНОГО ТЕПЛООБМІНУ ТА ІНСОЛЯЦІЇ. World science, 5 (7 (35)), 31-38.
 19. Avdieieva, L., Zhukotskyi, E., Dekusha, H., & Ivanov, S. Analysis of the existing methods and specific features of drying shiitake mushrooms. Harčova nauka ì tehnologìâ, 15, -. doi: 10.15673/fst.v15i3.2118
 20. Воробйов, Л., Декуша, Л., & Іванов, С. (2022). ЗАСТОСУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ У КОНДУКТИВНІЙ КАЛОРИМЕТРІЇ. European Science, 2(sge10-02), 126–137. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-10-02-017

 

Інформація про співробітників відділу

Детальніше >>>

Воробйов Леонід Йосипович (зав. лабораторії теплометрії), д.т.н., пров. н.с.

Декуша Леонід Васильович, д.т.н., пров. н.с.

Грищенко Тетяна Георгіївна, д.т.н., пров. н.с.

Скляренко Євген Валентинович, к.т.н., с.н.с.

Іванов Сергій  Олександрович, к.т.н., с.н.с.

返回顶部