Main publications of department

Monographs:

 1. Інформаційне забезпечення моніторингу об’єктів теплоенергетики: Монографія /В.П. Бабак, С.В. Бабак, В.С. Берегун та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Бабака / – К., 2015. – 512 с.
 2. Красильников А.И. Модели шумовых сигналов в системах диагностики теплоэнергетического оборудования. – К.: Ин-т техн. теплофизики НАН Украины, 2014. – 112 с.

Schoolbooks:

 1. Теоретические основы информационно-измерительных систем: Учебник / В.П. Бабак, С.В. Бабак, В.С. Еременко и др., под ред. чл.-кор. НАН Украины В.П. Бабака / – К., 2014. – 832 с.
 2. Інформатика та обчислювальна техніка. Прикладна теорія цифрових автоматів: Підручник / С.М. Головань, В.А. Лахно, О.С. Петров, Л.М. Щербак. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 418 с.
 3. Бабак В.П., Ключников А.А. Теоретические основы защиты информации: Учебник. – К., Чернобыль: Випол, 2012.–776 с.

Tutorials:

 1. Оптика: лабораторний практикум / О.Я. Кузнєцова, І.В. Плюто, Ж.М. Нетреба, І.О. Бородій, А.О. Запорожець / – К.: НАУ. – 2015. – 116 с.
 2. Берегун В.С., Гармаш О.В. Розрахунок активних фільтрів низьких та високих частот: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Аналогова схемотехніка» для студентів напряму підготовки 050803 – Акустотехніка. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 30 с.
 3. Берегун В.С., Дрозденко К.С., Дрозденко О.І.; Основи електроніки: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050803 «Акустотехніка». – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 69 с.
 4. Статистичний аналіз даних вимірювань: навч. посіб. / Єременко В.С., Куц Ю.В., Мокійчук В.М., Самойліченко О.В. – К.: НАУ, 2013. – 320 с.
 5. Гармаш О.В. Красильніков О.І. Теорія детермінованих процесів та систем. Приклади та задачі / О.В. Гармаш, О.І. Красильніков. – К.: «Освіта України», 2012. – 60 с.
 6. Теорія електричних кіл-1: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 050803 – Акустотехніка // В.С. Берегун, М.В. Родіонова. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 36 с.

 

A list of the main articles of the 2011-2015:

 1. Бабак В.П. Підвищення точності вимірювання коефіцієнта надлишку повітря в котлоагрегатах із застосуванням газоаналізаторів електрохімічного типу / В.П. Бабак, А.О. Запорожець, О.О. Редько // Промышленная теплотехника. – 2015. – Т.37, № 1. – С. 82-95.
 2. Бабак В.П. Принципи побудови систем моніторингу в теплоенергетиці / В.П. Бабак, О.І. Красильніков // Промышленная теплотехника. – 2015. – Т. 37, № 6. – С. 20–31.
 3. Бабак В.П. Нанокомпозиционные покрытия для защиты от износа / В.П. Бабак, В.В. Щепетов, Е.А. Астахов // Технологические системы. – №2(71), 2015. – С. 48-53.
 4. Измерение затрат теплоты на испарение в процессе концентрирования яблочного сока / Ю.Ф. Снежкин, Е.В. Гусарова, Н.В. Дмитренко, Л.В. Декуша, Л.И. Воробйов // Наукові праці ОНАХТ. – Випуск 47. – том 2. – Одеса, 2015. – С. 26 -29.
 5. Красильников А.И. Использование методов обобщенного суммирования при аппроксимации плотности вероятности / А.И. Красильников, В.С. Берегун // Электронное моделирование. – 2015. – Т. 37, № 2. – С. 87–99.
 6. Красильников А.И., Полобюк Т.А. Кумулянтный анализ акустических сигналов утечки жидкости в трубопроводе / А.И. Красильников, Т.А. Полобюк // Системи обробки інформації. – 2015. – Вип. 7 (132). – С. 41–44.
 7. Красильніков О.І. Система для акустичного діагностування вузлів теплоенергетичного обладнання / О.І. Красильніков, В.С. Берегун, О.В. Гармаш, Т.А. Полобюк // Системи обробки інформації. – 2015. – № 6 (131). – С. 107–110.
 8. Білека Б.Д. Шляхи використання утилізаційного потенціалу газотранспортної системи в енергоустановках на низькокиплячих робочих тілах / Б.Д.Білека, Р.В.Сергієнко // Енергетика та електрифікація. – 2015. – №3. – С. 17-23.
 9. Сергієнко Р.В. Підвищення ефективності теплоутилізаційних енергоустановок на низькокиплячих робочих тілах на змінних режимах їх роботи / Р.В.Сергієнко // Промышленная теплотехника. – 2015. – №4. – С. 80-87.
 10. Билека Б.Д., Гаркуша Л.К. Котельная с внутрицикловыми когенерационно-теплонасосными установками / Б.Д. Билека, Л.К. Гаркуша  // Промышленная теплотехника. – 2015. – Т.37, №5. – С. 43-47.
 11. Дослідження теплофізичних характеристик пагонів верби за допомогою установки синхронного теплового аналізу // Н.В. Дмитренко, С.О. Іванов, Ю.Ф. Снєжкін, Л.В Декуша / Промышленная теплотехника. – К., – Т. 37, №2. – С. 77-84.
 12. Воробьев Л.И. Уточненный расчет чувствительности термоэлектрических преобразователей теплового потока / Л.И. Воробьёв, Л.В. Декуша, Т.Г. Грищенко, С.И. Ковтун, Е.В. Шмаров // Метрологія та прилади. –2015. – №5 – С. 220–223
 13. Воробйов Л. Методичні похибки при вимірюванні густини теплового потоку / Л. Воробйов, Т. Грищенко, Л. Декуша, С. Ковтун // Метрологія та прилади. – 2015. – №6 – С. 8–14.
 14. Бабак В.П., Назаренко О.О., Назаренко А.О. Автоматизовані системи керування теплоспоживанням – сучасний стан та перспективи впровадження // Промышленная теплотехника. – 2014. – Т.36, № 6. – С.38-45
 15. Бабак В.П., Харченко Е.В., Щепетов В.В. Износостойкость аморфно-кристаллических детонационных покрытий в условиях граничного трения // Технологические системы. – №4(69), 2014. – С.58-65.
 16. Бабак В.П., Назаренко О.О., Запорожець А.О. Цифровий альфа-індикатор контролю повітряної суміші на базі цирконієвого зонда // Промышленная теплотехника. – 2014. – Т.36, № 2. – С. 70-77.
 17. Zaporozhets A.A. Automatic control system by draft mechanisms of boiler using probe alpha indicator / A.A. Zaporozhets // Science and world. – 2014. – №3. – P. 168-170.
 18. Берегун В.С., Гармаш О.В., Красильников А.И. Среднеквадратические ошибки оценок кумулянтных коэффициентов пятого и шестого порядков // Электронное моделирование. – 2014. – Т. 36, № 1 . – С. 17–28.
 1. Красильников А.И.,. Полобюк Т.А Установка для физического моделирования и экспериментального исследования утечек в трубопроводе // Метрологія та прилади. – 2014. – № 1 II (45). – С. 147–150.
 2. Б.Д. Билека, Л.К. Гаркуша. Парогазовая установка с предварительной подготовкой топлива // Газотурбинные технологии. – 2014, №2 (121). – С.10-15
 3. Babak V.P., Saporozhez A.O. Research the stoichiometric composition «air-fuel» of flammable and explosive hydrocarbones / Scientific Proceedings, № 1(150), 2014. – “NDT days 2014”, Sozopol, Bulgaria. – P. 90-94.
 4. Эпик Э.Я., Супрун Т.Т. Интегральные характеристики теплового пограничного слоя при возникновении байпасного ламинарно-турбулентного перехода верхнего типа [Электронный ресурс]: сборник докладов Шестой Российской национальной конференция по теплообмену. – М.: Изд. дом МЭИ, 2014.
 5. Бабак В.П., Білека Б.Д., Назаренко А.О. Автоматизований пункт керування теплоспоживанням // Промышленная теплотехника. – 2013. – Т.35, № 1. – С. 57-64.
 6. Красильников А.И. Класс негауссовских распределений с нулевыми коэффициентами асимметрии и эксцесса // Радиоэлектроника. – 2013. –  Т. 56, № 6. –  С. 56 – 63. – (Известия вузов).
 7. Назаренко А.О. Експериментальні дослідження автоматизованого пункту керування теплоспоживанням // Промышленная теплотехника. – 2013. – Т.35, № 2. – С. 43-50.
 8. Бабак В.П., Билека Б.Д., Назаренко А.О. Математическая модель автоматизированного пункта регулирования теплопотребления с солнечными коллекторами и аккумулятором тепла // Материалы XXVIІI Международной конференции „Дефектоскопия’ 2013” – 17 – 22 июня 2013, Созополь, Болгария. – 2013. – С. 120-123.
 9. Бабак В.П., Воробйов Л.Й., Декуша Л.В., Красильніков О.І., Назаренко А.О., Полобюк Т.А. Система моніторингу втрат в тепломережах // Нова тема. – 2012. – № 1(30). – С. 36 – 39.
 10. Бабак В.П., Воробйов Л.Й., Декуша Л.В., Декуша О.Л., Назаренко О.А. Технічна діагностика та неруйнівний контроль об’єктів теплоенергетики з використанням теплових методів // Неруйнівний контроль і технічна діагностика. Матеріали VII Національної НТК, Київ, 20 – 23 листопада 2012 р. – К., 2012. – С. 62-65.
 11. Бабак В.П.,. Гармаш О.В,. Красильников А.И, Полобюк Т.А. Стохастическая модель и вероятностные характеристики акустических сигналов утечки жидкости в трубопроводах теплоэнергетического оборудования: Збірник доповідей 7-ї Національної науково-технічної конференції «Неруйнівний контроль та технічна діагностика – UkrNDT-2012», Київ, 20 – 23 листопада 2012 р., Київ, УТ НКТД, 2012. – С. 232 – 237.
 12. Бабак В.П., Назаренко А.О. Автоматизація і контроль регулювання теплоспоживання з використанням сонячних колекторів та акумуляції тепла // Неруйнівний контроль та технічна діагностика. Матеріали VII Національної конференції. Київ, 21-23 листопада 2012 р. – К., С. 239-241.
 13. Babak V.P. Diagnostizierung der komplizierten Systemen in Energetik // Sensor&System, München.-V.1, 2012. – S.56-68.
 14. Сергиенко Р.В., Билека Б.Д., Кабков В.Я. Пути повышения эффективности рабочего цикла энергетических теплоутилизирующих установок с низкокипящими рабочими телами // Авиационно-космическая техника и технология. – 2012. – Вып. 8(95). – С. 38-
 15. Э.Я. Эпик, Т.Т. Супрун. Теплообмен за локальным замкнутым отрывом на входной кромке обтекаемой поверхности // Труды ММФ – XIV, Минск, 10-13 сентября 2012 г., Том 1, часть 1 – С.364-367.
 16. Вплив відриву потоку на теплообмін та гідродинаміку плоскої робочої поверхні теплоенергетичного обладнання / Епік Е.Я., Супрун Т.Т. // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2011. – №2. – С.28-35.
 17. Билека Б.Д., Гаркуша Л.К. Когенерационно-теплонасосные технологи в схемах горячего водоснабжения большой мощности // Промышленная теплотехника. – 2012, №4. – С.52-57.
 18. Бабак В.П., Богачев И.В. Амплитудно-фазовый анализ ультразвуковых систем контроля с использованием магнитострикционных преобразователей // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – №3/10 (51), 2011. – С. 66-68.
 19. Билека Б.Д., Кабков В.Я., Скляренко Е.В., Погожев В.Н. Пути улучшения тепловых и экологических характеристик когенерационных установок с приводом от газотурбинных и газопоршневых двигателей. // Авиационно-космическая техника и технология, – 2011, №10 (87). – С.34-37.
 20. Б.Д. Билека, В.Я. Кабков, Р.В. Сергиенко. Особенности выбора начальных параметров безводного цикла Ренкина для энергетических установок, утилизирующих сбросную теплоту приводных газотурбинных установок компрессорных станций // Вестник двигателестроения. – 2011, №2. – С.138-141.
 21. В.Г. Носач, Б.И. Басок, Б.Д. Билека, Е.В. Скляренко. Утилизация отходов шахтного производства с помощью котлованной газификации // Енергетика та Електрифікація. – 2011, №8. – С.57-59.
返回顶部